Anda di halaman 1dari 9

Disediakan oleh :

NORHAINIE BINTI HERMAN

Ketua Panitia Teknologi Maklumat & Komunikasi


PELAN STRATEGIK PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (TMK)
2016 – 2020
SK SUNGAI SOI
Anjakan PPPM: Aspirasi Sistem: Aspirasi Murid:
Memanfaatkan ICT bagi meningkatkan kualiti Negara dalam kelompok sepertiga teratas Kemahiran Berfikir
pembelajaran di Malaysia. dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.

Petunjuk Sasaran Pegawai


Matlamat
Isu Strategik Objektif Prestasi Utama TOV 2016 2017 2018 Inisiatif / Strategi Bertanggung-
Strategik
(KPI) 2019 2020 jawab

Guru guru Memastikan Semua guru Kemahiran - Kursus dalaman untuk semua guru Pentadbir
TMK belum guru-guru TMK mahir Pedagogi khasnya guru yang mengajar. sekolah.
mahir berkemahiran subjek yang dan
sepenuhnya dalam TMK . diajar. Pentaksiran 50% 60% 70% 80% 90% 100% - Menghantar guru menyertai kurus KP TMK.
MP yang guru luar yang berkaitan dengan TMK.
diajar. meningkat. Guru yang
- Micro Teaching antara guru. mengajar.

Sukar Murid dapat Murid dapat Bilangan - Penggunaan bahasa yang mudah Guru yang
mengterjemah menggunakan menguasai peratus difahami oleh murid. mengajar.
kan maksud kedua-dua setiap topik murid
daripada bahasa. dengan baik. menguasai 57% 60% 65% 70% 75% 85% - Murid mencatat nota dan
Bahasa dalam menampal gambar pada buku
Inggeris ke Memupuk Peperiksaan latihan.
Bahasa minat murid Akhir Tahun
Malaysia terhadap melebihi - Menggalakkan guru menyebut
mata 80% istilah komputer dalam kedua-dua
pelajaran ini. bahasa.
PELAN TAKTIKAL PANITIA TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI (TMK) 2016 - 2020

INISIATIF / STRATEGI

Program/ Tanggung Tempoh/ Kos/


Bil. Output / Outcome KPI Sasaran Pelan Kontingensi
Projek jawab Hari / Kekerapan Sumber

1. Perkembangan 1. Pentadbirsekolah Jan - Oktober / Tiada P&P menarik Kemahiran Semua guru khasnya
Profesionalisme Guru 2. KP TMK 2 kali setahun dan berkesan. Pedagogi dan guru mengajar TMK.
TMK. 3. Semua guru TMK Pentaksiran
guru meningkat

Peningkatan
2. Mengadakan Minggu Semua guru TMK Seminggu / RM500 / Murid akan Murid Tahap 2
peratus murid
TMK. 1 kali setahun PCG TMK lebih berminat
yang mahir
dengan subjek
menggunakan
TMK.
perisian
komputer.

3. Kotak Istilah Semua guru TMK Setiap kali Tiada Murid akan Pencapaian Murid Tahap 2.
waktu P&P / memahami sekurang-
Sepanjang tahun dan kurangnya 20%
mengetahui murid mendapat
kedua-dua Tahap
istilah Penguasaan
komputer (TP) 5.
(BM & BI).
PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik : Murid dapat menggunakan kedua-dua bahasa.

Strategi : 1. Kursus dalaman untuk semua guru khasnya guru yang mengajar.

2. Menghantar guru menyertai kurus luar yang berkaitan dengan TMK.

3. Micro Teaching antara guru.

.
Aspirasi Sistem : Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Aspirasi Murid : Meningkatkan Pengetahuan.

Nama Program / Projek : Perkembangan Profesionalisme Guru TMK.

Objektif Program / Projek : Semua guru TMK mahir subjek yang diajar.

Tanggungjawab : 1. Pentadbir sekolah

2. KP TMK

3. Semua guru TMK

Tempoh / Hari : Jan - Oktober / 2 kali setahun

Tempat : SK Sungai Soi

Sasaran : Semua guru khasnya guru TMK.

Kos / Anggaran Perbelanjaan : Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Panitia TMK, SK Sungai Soi

Ringkasan Program : Kursus dalaman diadakan diperingkat sekolah sambil diselitkan dengan aktiviti bengkel seperti micro teaching.
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS / PELAN
JANGKAAN KONTIGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia Jan / Julai Semua guru TMK
2 Penentuan Tempat AJK Panitia Jan / Julai Semua guru TMK
dan Tarikh
3 Kursus Guru Berkenaan Jan / Julai Semua guru TMK
disampaikan oleh
guru-guru yang 98% Penyertaan guru
lebih berkemahiran. TMK.
4 Mikro Teaching Semua peserta Jan / Julai Semua guru TMK
5 Post Mortem Semua Peserta Jan / Julai Semua guru TMK
6 Penyediaan laporan Ketua Panitia Jan / Julai Semua guru TMK
kursus
PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik : Memastikan guru-guru berkemahiran dalam TMK

Strategi : 1. Penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh murid.

2. Murid mencatat nota dan menampal gambar pada buku latihan.

3. Menggalakkan guru menyebut istilah komputer dalam kedua-dua bahasa.

Aspirasi Sistem : Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Aspirasi Murid : Meningkatkan Pengetahuan.

Nama Program / Projek : Kotak Istilah.

Objektif Program / Projek : 1. Murid dapat menguasai setiap topik dengan baik.

2. Memupuk minat murid terhadap mata pelajaran ini.

Tanggungjawab : Semua guru TMK

Tempoh / Hari : 1 minggu / Oktober

Tempat : SK Sungai Soi

Sasaran : Semua Murid Tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan : RM 500.00

Sumber : Wang PCG Panitia TMK

Jawatankuasa : Panitia TMK, SK Sungai Soi

Ringkasan Program : Program yang mengandungi pelbagai aktiviti seperti kuiz, pertandingan mencipta persembahan Powerpoint dan blogspot.
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS / PELAN
JANGKAAN KONTIGENSI
1 Mesyuarat Panitia Ketua Panitia Okt. Murid Tahap 2
2 Penentuan Tempat AJK Panitia Okt. Murid Tahap 2
dan Tarikh
3 Pembentukan AJK Ketua Panitia Okt. Murid Tahap 2
program.
80% Penyertaan murid
4 Minggu TMK Semua peserta Okt. Murid Tahap 2
5 Post Mortem Ketua Panitia Okt. Murid Tahap 2
6 Penyediaan laporan Setiausaha Okt. Murid Tahap 2
kursus
PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik : Memastikan guru-guru berkemahiran dalam TMK

Strategi : 1. Penggunaan bahasa yang mudah difahami oleh murid.

2. Murid mencatat nota dan menampal gambar pada buku latihan.

3. Menggalakkan guru menyebut istilah komputer dalam kedua-dua bahasa.

Aspirasi Sistem : Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada.

Aspirasi Murid : Meningkatkan Pengetahuan.

Nama Program / Projek : Mengadakan Minggu TMK.

Objektif Program / Projek : 1. Murid dapat menguasai setiap topik dengan baik.

2. Memupuk minat murid terhadap mata pelajaran ini.

Tanggungjawab : Semua guru TMK

Tempoh / Hari : Setiap kali masa P&P

Tempat : SK Sungai Soi

Sasaran : Semua Murid Tahap 2

Kos / Anggaran Perbelanjaan : Tiada

Sumber : Tiada

Jawatankuasa : Panitia TMK, SK Sungai Soi

Ringkasan Program : Kotak Istilah mengandungi perkataan atau istilah-istilah yang biasa digunakan dalam bidang TMK. Istilah yang terdapat dalam
kotak ialah dalam Bahasa Melayu dan tugas murid ialah mencari istilah yang digunakan dalam Bahasa Inggeris.
LANGKAH PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TARIKH KPI SASARAN STATUS / PELAN
JANGKAAN KONTIGENSI
1 Murid disuruh Guru yang mengajar Sepanjang Murid Tahap 2
mencabut istilah di TMK tahun
dalam kotak,
kemudian mencari
maksud istilah
tersebut dalam BI
Peningkatan peratus
2 Setiap kali sebelum Guru yang mengajar Sepanjang Murid Tahap 2
pencapaian murid lulus
memulakan P&P, TMK tahun
dalam peperiksaan
guru akan menyoal
sekolah
murid apakah
istilah yang telah
dicari.
3 Murid digalakan Guru yang mengajar Sepanjang Murid Tahap 2
untuk TMK tahun
menyediakan
soalan dan
jawapan sesama
rakan mereka
semasa sesi P&P.

4 Penilaian akan Guru yang mengajar Sepanjang Murid Tahap 2


dibuat selama TMK tahun
sebulan sekali.