Anda di halaman 1dari 2

Planificarea calendaristică AVIZ DIRECTOR:

AVIZ ŞEF DE CATEDRĂ:


Unitatea de învăţământ: Grup Şcolar ‘Aurel Vlaicu’, Lugoj
Disciplina-Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor Semestrul: II
Profesor: Cercega Deliana-Claudia
Clasa / Nr. ore pe săpt./ Anul: clasa X sam/2 ore/2006-2007
Unităţi de Competente Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.
învăţare specifice ore
alocate
Utilizarea opţiunilor de formatare şi gestionare a
datelor din foile de calcul:
 Formatarea documentului: stabilirea
dimensiunilor şi marginilor paginii, orientarea
acesteia, agăugare antet şi subsol, introducere
numere pagină etc.;
 Formatarea celulelor în conformitate cu tipul S1
datelor ce le vor conţine;
 Introducerea informaţii într-o celulă: numere, S2
Să utilizeze
text, simboluri;
editorul de S3
 Selectarea unei celule sau a unui grup de celule
calcul tabelar
adiacente sau neadiacente, a unei linii, a unui 10 S4
rând;
 Copierea/mutarea conţinutului unei celule într-o
S5
altă celulă a aceleiaşi foi de calcul sau a altei foi
de calcul active sau între registre;
 Ştergerea unei celule sau a unui grup de celule
adiacente, a unei linii, a unui rând;
 Inserarea de rânduri/coloane;
 Modificarea dimensiunilor liniilor şi coloanelor;
 Unirea celulelor şi stabilirea tipului de aliniere;
 Sortarea datelor după unul sau mai multe
criterii;
Unităţi de Competente Conţinuturi Nr. de Săpt. Obs.
învăţare specifice ore
alocate
Dobândirea deprinderilor de utilizare a
formulelor şi funcţiilor:
 Introducerea unei formule simple într-o celulă; 4 S6
 Formule aritmetice şi logice pentru adunări, S7
scăderi, înmulţiri şi împărţiri;
Dobândirea deprinderilor de tipărire a unei foi de
calcul:
 Fixarea opţiunilor pentru tipărire; 2 S8
 Tipărirea ueni secţiuni a foii de calcul;
Să utilizeze
Dobândirea deprinderilor de realizare de grafice
editorul de
şi diagrame:
calcul tabelar
 Diagrame şi grafice realizate cu ajutorul datelor
4 S9
din registru de calcul;
S10
 Editarea şi modificarea unei diagrame sau a unui
grafic;
 Schimbarea tipului diagramei;
 Mutarea/copierea, ştergerea diagramelor sau
graficelor;
Dobândirea deprinderilor de importare de
obiecte: 2 S11
 Importul de fişiere imagine, grafice etc. într-un
registru de calcul;
 Copierea, mutarea şi redimensionarea obiectului
importat;
Realizarea unor aplicaţii practice: 4 S12
 Sugestii: situaţia mediilor elevilor clasei la S13
sfârşitul unui semestru;
 Realizarea unor tabele de buget, în Excel;
 Inventare în Excel.
Recapitulare Recapitularea cunoştinţelor dobândite pe parcursul 2 S14
semestrială semestrului.