Anda di halaman 1dari 8

GRUPUL ŞCOLAR de INDUSTRIE UŞOARĂ- BOTOŞANI

Comisia metodică de INFORMATICĂ

ANALIZA SWOT A TESTELOR PREDICTIVE,


PLANUL DE MĂSURI REALIZAT ÎN URMA ANALIZEI TESTELOR

.
Ca urmare a analizei structurii şi conţinuturilor, a rezultatelor, pentru fiecare an studiu
s- au constatat următoarele:
La clasa a X- a liceu, profil real (matamatică-informatică, stiinţe) s-au urmarit
următoarele competenţele specifice:
 Implementarea algoritmilor reprezentaţi în pseudocod în limbaj de programare;
 Utilizarea unui mediu de programare(limbaj C++)
 operarea cu noţiuni de teorie limbaj C++
Rezultatele obţinute sunt următoarele:
- a X- a A – 6,68;
- a X- a B – 6,72;
- a X- a C – 6,42;
- a X- a D - 6,18;

 Puncte tari:  Puncte slabe:

- 50 % din elevi deţin un vocabular al - confuzii în identificarea unor structuri de


limbajului C++ variat şi destul de control;
bogat;
- dovedesc sensibilitate şi - confuzii la declararea variabilelor;
inventivitate în receptarea
programelor C++;
- receptează în mod adecvat ce
afiseaza un program;
- utilizează în mod corect declaraţiile - confuzii in utilizarea corecta a operatorilor
de variabile, iniţializarea lor, funcţiile relationali;
de intare si iesire;
- pe alocuri, utilizare inadecvată a limbajului
C++;

 Măsuri de ameliorare a performanţei şcolare şi de creştere a randamentului şcolar:


- aplicarea unor metode şi tehnici centrate pe elev ( teme cu caracter individualizat,
lucrul pe ateliere, teste de progres);
- stimularea participării active a elevilor la lecţie;
- Inţelegerea noţiunilor de limbaj prin metoda paşilor mici,
- lucru diferenţiat, în funcţie de nivelul clasei şi a fiecărui elev în parte;
- implicarea elevului în propria formare, prin dezvoltarea deprinderii de autoevaluare,
stimularea spiritului de competiţie şi cooperare.
* La clasa a XI- a liceu,matamatică-informatică am urmărit:
- capacitatea de operare cu noţiunile de limbaj C++(declarare variabile,citirea
datelor,corectitudine sintactică program);
- lucrul cu fişiere text;
- capacitatea de argumentare a unei soluţii;
- gradul de stăpânire a elementelor de vocabular Limbaj C++;
- corectitudine sintactică în program.
Rezultatele obţinute sunt următoarele:
- a XI- a A – 7,50
- a XI- a B – 7,30;

 Puncte tari  Puncte slabe

- dovedesc sensibilitate şi inventivitate în - confuzii în identificarea unor structuri de


receptarea programelor C++; control;
- receptează în mod adecvat ce afişează
un program;
- utilizează în mod corect declaraţiile de - ezitări în interpretarea limbajului C;
variabile, iniţializarea lor, funcţiile de intare
si iesire;
Cunosc domeniile de vizibilitate şi a - confuzii la declararea variabilelor;
domeniilor de competenţă a variabilelor şi al domeniul de vizibilitate pentru
specifice limbajului C; variabilele locale şi globale;
Recunosc situaţiile în care utilizarea unor - greşeli de sintaxă (puţine ), rezultate ale
subprograme este utilă lipsei de concentrare .

 Măsuri de diminuare a punctelor slabe:

- se va insista pe îmbogăţirea vocabularului, prin explicarea sensurilor cuvintelor noi,


din comunicările orale şi scrise, dar şi pe dezvoltarea deprinderii de a folosi diversele tipuri
de dicţionare şi glosare ale limbii române;
- se va insista pe aplicarea metodelor de învăţare centrate pe elev.

OBSERVAŢII GENERALE DERIVATE DIN ANALIZA TESTELOR


 aplicarea la clasă a unor metode de lucru diferenţiat, în funcţie de punctele
slabe constatate;
 încurajarea autoevaluării;
 implicarea elevilor în propria formare şi cultivarea spiritului de echipă.
 elevii din clasele a X- a şi a XI- a au tendinţa de a minimaliza importanţa
testului iniţial, tratându–l cu indiferenţă..

 Notă! Observaţiile vizează analiza efectuată pe baza rezultatelor la numai cele două
clase!
 Puncte tari  Puncte slabe

- despărţirea corectă a cuvintelor în silabe; - vocabular sărac;


- capacitatea de identificare a figurilor de - slabă capacitate de receptare a textului
stil; literar;
- cunoaştere suficientă a noţiunilor de - exprimare simplistă, schematică;
vocabular;
- slabă capacitate de exprimare scrisă
nuanţată;
- abateri de la normele de ortografie şi
punctuaţie;
 Măsuri de diminuare a lacunelor şi de dezvoltare a priceperilor şi deprinderilor:
- se va insista pe aplicarea metodelor de învăţare centrate pe elev, vizând formativul
şi nu informativul;
- se va urmări participarea activă, implicarea fiecărui elev în desfăşurarea lecţiei;
- se va urmări corectarea sistematică a exprimării orale şi scrise;
- elevii cu nevoi speciale de învăţare vor fi integraţi într-un program de susţinere;
* La clasa a X- a SAM, s- a urmărit:
- utilizarea adecvată a conceptelor minimale de teorie literară în analiza textului;
- susţinerea unui punct de vedere;
- înţelegerea globală a sensului unui text dat;
- utilizarea şi înţelegerea resurselor vocabularului;
- argumentarea simplă pe marginea unui text dat.
 Rezultate obţinute:
- a X- a H – Georgescu
- a X- a I – 5,18;
- a X- a J – 6,52;
- a X- a L – 5,45;
- a X- a M – Georgescu;
- a X- a N – 5, 38.

 Puncte tari  Puncte slabe

- majoritatea elevilor sunt capabili să - dovedesc schematism în realizarea


valorifice resursele vocabularului la nivel sarcinilor;
minimal;
- nu fac greşeli grave de ortografie şi - ezitări în redactarea textelor;
punctuaţie;
- identifică în mod corect figurile de stil; - confuzii între cerinţă şi rezolvare;
- greşeli de exprimare ( pleonasm,
dezacord ) sau de redactare;
- nu stăpânesc limbajul minimal de analiză
literară;
 Măsuri propuse:
- lucrul pe ateliere şi sarcini individuale;
- aplicarea de teste care să dezvolte creativitatea;
- construirea unor contexte favorabile dezvoltării unei argumentări, orale sau scrise;
- urmărirea atentă a progresului şi a nevoilor elevilor;
- integrarea elevilor cu nevoi speciale de învăţare în programul de susţinere.

 La clasa a XI- a SAM, an de completare, am urmărit:


- capacitatea de redactare a unui text, a unei compoziţii pe o temă dată sau după
textele studiate;
- identificarea unor elemente specifice din structura textului narativ sau liric;
- analiza acestor elemente de structură;
- folosirea unor modalităţi diverse de înţelegere şi interpretare a textului literar;
- gradul de stăpânire şi operare cu resursele vocabularului;
- gradul de stăpânire a normelor de ortografie şi punctuaţie.
 Rezultate obţinute:
- a XI- a H – Georgescu
- a XI- a J – 5,32;
- a XI- a K – 5,89;
- a XI- a L – 6,84;
- a XI- a M – 6,05;
- a XI- a N – 5,34;
- a XI- a P – 5,92

 Puncte tari  Puncte slabe

- operare corectă cu noţiuni de vocabular; - vocabular sărac;


- capacitate de identificare a figurilor de - exprimare simplistă, în termeni minimali;
stil;
- capacitate de identificare a elementelor - slabă receptare a mesajului literar;
de structură a unui text literar;
- stăpânire bună a normelor de ortografie - capacitate slabă de operare cu noţiunile
şi punctuaţie; de teorie literară;
- uneori, necunoaştere a conţinuturilor.
 Măsuri propuse:
- participarea activă a elevilor la lecţie;
- integrarea elevilor cu nevoi speciale de învăţare în programul de susţinere;
- utilizarea metodelor de învăţare centrată pe elev;
- urmărirea exprimării orale şi scrise;
- stimularea autoevaluării şi a evaluării reciproce.

 La clasa a VIII- a, s- a urmărit:


- aplicarea corectă, în contexte variate, a cunoştinţelor de fonetică şi vocabular
studiate anterior;
- aplicarea corectă, în comunicarea scrisă, a normelor de ortografie şi punctuaţie;
- identificarea şi utilizarea corectă a valorilor morfologice şi sintactice ale cuvintelor;
- construirea de contexte care să ilustreze aceste valori, dar şi polisemantismul,
sinonimia, antonimia, omonimia, etc. ;
- operarea, la nivel minimal, cu noţiunile de teorie literară învăţate;
- capacitatea de a redacta o argumentaţie scurtă, pe o temă dată;
- identificarea şi explicarea semnificaţiilor unei figuri de stil.
 Rezultate obţinute: - 5,77.

 Puncte tari  Puncte slabe

- aplică, în general, normele ortografice; - manifestă inconsecvenţă şi nesiguranţă în


ortografie;
- utilizează corect , majoritatea, formele - vocabular sărac;
flexionare ale părţilor de vorbire;
- au deprinderi de înţelegere a textului - nu au capacităţi şi deprinderi de
literar la prima vedere ( în special elemente argumentare a unei idei;
de timp şi spaţiu);
- identifică, în general, figurile de stil într- un - nu încadrează corect în gen şi specie un
text dat; text literar la prima vedere;
- grupează cuvintele în funcţie de - ezită în argumentarea apartenenţei unui
contribuţia la exprimarea unei teme. text la o specie literară;
- confundă valorile morfologice cu cele
sintactice, nu cunosc şi nu aplică în mod
corect criteriile de identificare a funcţiilor
sintactice.

 Măsuri vizate:
- program susţinut de pregătire în vederea susţinerii testului naţional;
- aplicarea unor metode care să le dezvolte capacităţi de identificare, selecţie şi
argumentare;
- lucru individual, în grupe şi perechi;
- implicarea elevului în propria formare;
- corectarea sistematică a greşelilor din sintaxa programului;
- lucru pe grupe diferenţiate;
- aprofundări, ori de câte ori se constată lacune.

 PE NIVELURI DE STUDIU, SITUAŢIA SE PREZINTĂ ASTFEL:


- clasa a IX- a - 7,01;
- clasa a X- a - 6,13;
- clasa a XI- a – 6,23;
- clasa a XII- a – 6,022.
Obs. Nivelul este mediu la clasa a X- a, scade cu aproape un punct la clasa a X- a,
evoluţie pozitivă minimă la clasa a XI- a, crescând nivelul la clasa a XII- a, datorită
ameninţării examenului de atestat si bacalaureat.

! Notă: Pentru vizualizarea grafică a evoluţiei, vezi anexe.


Situaţie pe nivel studiu studiu - liceu

6,022

6,23
a XII-a
a XI-a
clasa

1
a X-a
a IX-a
6,13

7,012

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10


media

Anexa 1
Situaţie pe nivel de studiu - SAM

5,77

5,89
a VIII-a
a XI-a
clasa

1
a X-a
a IX-a
5,63

5,75

5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10


media

Anexa 2