Anda di halaman 1dari 2

Prof.

Tenea Codruta
PROBLEME EXCEL – FUNCTII SI Fig. 4.22.
Indicaţii:
FORMULE În coloanele produs, cantitate şi preţ se introduc date.
Se considera două şiruri de numere pe coloanele A şi Pentru a calcula preţul cu tva, în celula D3 se scrie
B dintr-o foaie de calcul: formula: =C2*119%, pentru restul celulelor din coloană se
a. aflaţi minimul şi maximul din şirul 1. foloseşte caracteristica AutoFill.
b. aflaţi media dintre suma elementelor primului şir Pentru coloana preţ cu adaos se foloseşte formula:
şi suma elementelor din al doilea şir. =IF(B2<100; D2*120%;D2*125%). Restul celulelor din
c. aflaţi radicalul valorii obţinute la punctul b. coloană se completează automat.
d. rotunjiţi această valoare, astfel încât să se obţină Preţul total: În celula F2 se scrie: =B2*E2.
un număr întreg. Valoarea totală se calculează în celula F9 folosind
e. verificaţi dacă cele două şiruri sunt de lungimi formula: =SUM(F2:F7). Preţul minim: =MIN (E2:E7), iar
egale. maxim folosind funcţia MAX.
Indicaţii: La un concurs candidaţii trebuie să susţină trei
Alegem două şiruri de lungimi egale. Ca în exemplul: probe. Primele două probe sunt evaluate cu note între 1 şi
10, a treia probă cu admis şi respins. Să se afişeze
candidaţii promovaţi ştiind că aceştia sunt cei cu note
peste 8 la primele două probe şi cu admis la a treia probă.

a. În celula F2 se scrie formula = MIN(A2:A8), în celula H2 =


MAX(A2:A8);
b. Trebuie aflată media dintre sumele şirurilor, în celula E3 a
fost calculată suma şirului 1, folosind funcţia SUM, apoi în F3
suma elementelor din şirul 2 (=SUM(B2:B8)). În celula G3 se
calculează media celor două valori: =AVERAGE(E3:F3);
Indicaţii:
c. =SQRT(G3);
Formula introdusă la E2 este:
d. =ROUND(E4;0). Pe poziţia a doua se scrie 0 deoarece
=IF(AND(B2>=8;C2>=8;D2="ADMIS");"PROMOVAT";"RE
dorim să obţinem un număr întreg, adică cu 0 zecimale;
SPINS"). Pentru celulele E3 – E6 se foloseşte caracteristica
e. Pentru a preciza dacă cele două şiruri sunt de lungimi egale,
AutoFill.
se afişează un mesaj de genul „şiruri egale” sau „şiruri
inegale”. Pentru aceasta folosim formula
Aplicaţie de statistică
=IF(COUNT(A2:A8)=COUNT(B2:B8);”şiruri egale”;”şiruri
Se consideră un set de note şi numărul de elevi care
inegale”).
au obţinut o anumită notă. Să se calculeze: frecvenţe
Se poate calcula şi separat lungimea şirului 1, apoi
absolute, frecvenţe relative, mediana, modulul, dispersia,
lungimea şirului 2.
abaterea medie pătratică.
Realizaţi în Microsoft Excel un tabel cu produsele
Indicaţii:
unei firme, ştiind preţul fiecărui produs şi cantitatea să se
În figură este prezentat un exemplu, iar lângă rezultate
calculeze preţul cu tva (19%) şi preţul cu adaos – adaosul
sunt evidenţiate şi formulele utilizate.
este 20% la produsele a căror cantitate este mai mică de
100 şi 25% la produsele a căror cantitate este mai mare
decât 100.
a. Calculaţi valoarea totală a produselor.
b. Aflaţi preţul cel mai mic.
c. Aflaţi preţul cel mai mare.
Prof. Tenea Codruta