Anda di halaman 1dari 6

Proiect didactic

Unitatea de învăţământ:Grupul Şcolar de Industrie Uşoară, Botoşani


Disciplina: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor (sistemul de gestiune a bazelor de date)
Clasa: a XI-a D ( ştiinţele naturii)
Data: 3.11.2008
Profesor: Iordache Mariana
Unitatea de învatare: Prelucrarea datelor care intră într-o bază de date relaţională
Tema: Operaţii specifice datelor grupate în tabele (Funcţii pentru: texte, date calendaristice şi
timp, numerice, statistice)
Tipul lecţiei: Lecţie mixtă
Locul de desfaşurare: - laboratorul de informatică
SCOPUL LECTIEI:
 INFORMATIV
-fixarea si consolidarea noţiunilor teoretice prin aplicaţii concrete;
 FORMATIV
-formarea deprinderilor de utilizare corectă a aplicaţiilor Excel;
 EDUCATIV
-dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de introducerea calculatorului în toate
domeniile de activitate;
-dezvoltarea motivaţiei învaţării, a intereselor de cunoaştere si a trăirilor
intelectuale;
-exprimarea unui mod de gândire creativ în structura şi rezolvarea
problemelor;
NIVELUL INITIAL AL CLASEI
- elevii si-au însusit toate notiunile teoretice legate de utilizarea editorului de foi de
calcul- Microsoft Excel
- elevii utilizeaza si opereaza corect cu formule de calul, operatori si functii;

Competenţe generale: Identificarea tipurilor de date utilizate curent în prelucrări practice

Competenţe specifice:
1.2. Identificarea operaţiilor elementare efectuate asupra datelor

Competenţe derivate:
1. Utilizarea corectă a funcţiilor pentru texte.
2. Utilizarea corectă a funcţiilor pentru date calendaristice şi timp..
3. Utilizarea corectă a funcţiilor numerice.
4. Utilizarea funcţiilor statistice.

STRATEGII DIDACTICE:
 principii didactice
-principiul participarii si invatarii active;
-principiul asigurarii progresului gradat al performantei;
-principiul accesibilitatii;
-principiul conexiunii inverse(feedback-ului).
 metode de invatamant
-metode de comunicare orala: conversatia, explicatia;
-metode de actiune: exercitiul, problematizarea;
 procedee de instruire
-conversatia de consolidare;
-exercitii de consolidare;
 forme de organizare a activitatii instructive
1
-frontala;
-individuala;
 forme de dirijare a activitatii
-dirijata de profesor sau prin materiale didactice;
-independenta;
 resurse materiale
-Un calculator (sistem de operare Windows, pentru utilizare: Microsoft Office)
-Caiet de notiţe;
-Proiect didactic;
-Fişe de lucru.
 metode de evaluare
-evaluare continuă (cu ajutorul calculatorului);
-evaluare sumativă;

Material bibliografic de specialitate:


 Manualul „Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor , clasa aXIa, Mariana Panţiru,
Editura All,Bucureşti, 2007
 “Didactica predării informaticii”, Masalagiu C., Asiminoaiei I., Editura Polirom,
Bucureşti,
2004;
 “Metode de învăţământ”, Cerghit I., Editura Polirom, 2006.

Resurse psihologice ale desfăşurării activităţii


 Capacitarea de învăţare a clasei
Elevii şi-au însuşit noţiunile teoretice predate
 Diagnosticul motivaţiei
Interesul pentru însuşirea cunoştinţelor necesare este acelaşi la întregul colectiv de elevi.
 Motivaţie
Se vor conştientiza elevii asupra importanţei aplicării editorului de calcul tabelar.

2
Desfăşurarea activităţii

Structura lecţiei pe secvenţe de instruire

Ob. Metoda de
Durata Activitatea desfăşurată de profesor Activitatea elevilor Evaluare
op. învăţământ

Momentul organizatoric (2 min)


Se stabileşte prezenţa şi se verifică dacă sunt
Raportează absenţii. Conversaţia
asigurate condiţiile didactico-materiale utile
desfăşurării lecţiei.

Răspund la întrebări
Reactualizarea cunoştinţelor dobândite 1. Funcţiile reprezintă o metodă rapidă de a
anterior (7 min) introduce formule de calcul complexe.
Profesorul adresează clasei întrebări: 2. nume_funcţie(argumente)
1. Ce sunt funcţiile Excel? 3. Argumentele unei funcţii pot fi:
2. Care este forma generală a unei funcţii constante, adrese de celule, domenii,
Excel? funcţii.
10 ’ Conversaţia Orală
3. Ce argumente poate avea o funcţie? 4. În Excel există aproape două sute de
4. Cum sunt grupate funcţiile după tipul funcţii grupate după operaţiile pe care le
operaţiilor pe care la realizează? realizează: funcţii statistice, funcţii de
căutare, funcţii pentru date calendaristice
Profesorul notează elevii care au răspuns la şi timp, funcţii pentru texte, funcţii matşi
întrebări. trig,funcţii pentru baze de date, funcţii
folosite în inginerie...

Captarea atenţiei clasei şi enunţarea


obiectivelor (1 min)
Ascultă profesorul. Conversaţia
Profesorul anunţă titlul lecţiei, obiectivele
operaţionale şi modul de desfăşurare a activităţii.

O1 15 ’ Comunicarea noilor cunoştinţe Sunt atenţi la explicaţiile profesorului şi Expunerea


O2 Profesorul cere elevilor să deschidă Ms. Excel şi intervin în cazul în care au întrebări. Conversaţia
O3 să deschidă caseta Funcţii, să activeze din lista Realizează prectic, exemplele date de Demonstraţia

2
derulantă funcţii pentru texte.
Profesorul explică că uneori suntem nevoiţi să
prelucrăm informaţiile de tip text aflate în
celulele foilor de calcul.
Prin exemple practice explică funcţiile:
concatenate(sir1;sir2..), find(sir1;sir2; poz),
profesor.
len(sir), right(sir,nr)/left(sir;nr),
Notează în caiete explicaţiile oferite de
mid(sir;poz;nr)Lower(sir), Upper(sir), Proper(sir).
profesor.
Profesorul explică prin exemple funcţiile pentru
date calendaristice şi timp, şi cele numerice.
Funcţiile statistice sunt actualizate prin realizare
practică.

Fixarea, retenţia şi transferul noţiunilor


predate prin aplicaţii:
Elevii primesc fişe de lucru în care li se cere să
execute sarcinile.
Profesorul urmăreşte:
- efectuarea sarcinilor de lucru şi
corectitudinea rezolvării acestora;
- capacitatea elevilor de a realiza sarcinile
trasate şi ajută acolo unde este cazul;
- conduita elevilor la lecţie.
Recapitularea şi sistematizarea conţinuturilor Efectuează sarcinile de lucru.
O4 20 ’ Exerciţiul Practică
– rezumatul lecţiei Răspund la întrebări.
Se adresează clasei întrebări:
a) Care sunt cele mai utile funcţii pentru
texte?
b) Care sunt cele mai utile funcţii pentru
date calendaristice şi timp?
c) Care este importanţa funcţiilor
statistice?
Se vor face aprecieri individuale şi colective
asupra activităţii desfăşurate, elevii care au
activat în timpul orei sunt notaţi

3
Conţinutul lecţiei
Crearea diagramelor
Diagramele sunt reprezentări grafice ale informaţiilor numerice. O diagramă creează o reprezentare
vizuală a datelor şi a relaţiilor dintre aceste date, ceea ce permite utilizatorilor să realizeze cu uşurinţă
comparaţii.
Pentru a crea o diagramă trebuie parcurşi mai mulţi paşi:
1. Se selectează celulele care conţin datele pe care vrem să le reprezentăm grafic.
2. Din meniul Inserare se alege opţiunea Diagramă… Se lansează în execuţie programul de realizare
a diagramelor (Expert diagramă) care ne va ghida pas cu pas, cerând treptat informaţiile de care este nevoie
pentru a crea graficul.
a. În primul pas (Tipuri de diagramă) se alege un tip şi un subtip de diagramă.
b. În pasul doi (Datele sursă ale diagramei) trebuie furnizate informaţii referitoare la datele
pe care urmează să le reprezentăm. În general, dacă s-a selectat corect zona de celule din care trebuie
preluate informaţiile, la pasul al doilea nu mai trebuie făcute modificări.
c. La pasul al treilea (Opţiunile diagramei) se personalizează diagrama. În paginile acestei
casete de dialog putem stabili titlurile diagramei (pagina Titluri), axele (pagina Axe), legenda (pagina
Legendă), etichetele de date (pagina Etichete de date).
d. Ultimul pas (Amplasare diagramă) cere specificarea locului în care să apară diagrama: ca
foaie separată (Ca foaie nouă) sau ca obiect în cadrul unei foi (Ca obiect în).
7. Se execută clic pe butonul Terminare.

Modificarea valorilor
Valorile dintr-un grafic sunt legate la foaia de lucru în care au fost introduse datele. La modificarea
oricărei date dintr-o celulă la care diagrama face referire, diagrama este actualizată şi reflectă imediat
modificarea respectivă.

Aplicaţie de laborator
1. Deplasaţi-vă în folder-ul clasei şi creaţi un folder cu numele Diagrame.
2. Deschideţi aplicaţia Microsoft Excel şi salvaţi registrul de lucru care se deschide automat cu aplicaţia cu
numele Situatie medii. Registrul va fi salvat în folder-ul creat la punctul 1.
3. Să se completeze prima foaie de calcul cu datele prezentate în următorul tabel. Datele reprezintă mediile
pe cele două semestre la disciplina “Matematică”, la cele 7 clase a 10-a.

10 10
Medii 10 A 10 B C D 10 E 10 F 10 G
Semestrul I 8.24 7.93 7.47 8.02 8.87 8.15 7.75
Semestrul II 7.32 8.33 8.83 9.22 6.76 7.45 9.21

4
4. Creaţi o diagramă de tip coloană pentru compararea mediilor din cele două semestre. Stabiliţi titlurile:
a. pentru diagramă “Medii la matematică”
b. axa X - Clase
c. axa Y – Medii;
d. legenda să fie amplasată în partea dreaptă a diagramei
e. amplasaţi diagrama în foaia de calcul curentă.
5. Salvaţi modificările făcute.

Suplimentar – pentru elevii care termină prima aplicaţie.


Completaţi a doua foaie de calcul cu datele din tabelul următor:
Etnie Procente
romani 60
rromi 8
maghiari 11
secui 4
francezi 2
nemti 2
turci 1
alte 12

1. Creaţi o diagramă cu structură radială după aceste date. Titlu diagramei să fie “Componenţa etnică a
populaţiei României”. Amplasaţi diagrama ca foaie nouă cu numele “Etnii”.
2. Formataţi celulele din câmpuri astfel: textul aliniat la centru, caractere de dimensiune 12, aldin.
Informaţiile din coloana Procente să fie aliniate la centrul celulei.
3. Formataţi pagina astfel: format A4, orientarea paginii tip Vedere; marginile: stânga 1.5 cm; dreapta, sus,
jos: 1 cm; antet, subsol – 0 cm.
4. Salvaţi modificările făcute.