Anda di halaman 1dari 38

PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II

ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1


SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 4 din 38

Exemplar nr.: 1

4. SCOPUL
4.1.Procedura descrie activităţile privind circuitul documentelor în cadrul Primăriei oraşului
Simeria - Direcţia de Asistenţă Socială (DAS).
4.2.Prezenta procedura stabileşte fluxul de lucru parcurs în primirea şi difuzarea controlata a
corespondenţei DAS.
4.3.Prin Procedura se urmăreşte asigurarea unui circuit corect, eficient, operativ şi legal al
documentelor.

4
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 5 din 38

Exemplar nr.: 1

5. DOMENIUL DE APLICARE
5.1.Procedura descrie circuitul tuturor documentelor care stau la baza activităţilor desfăşurate
în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială din subordinea Consiliului Local al Oraşului
Simeria.
5.2.Procedura este întocmită în scopul prezentării circuitului documentelor, pentru cele intrate
din exterior, pentru cele din oficiu, cele care pleacă spre exterior, sau documentele interne.
5.3.Procedura are în vedere competenţele şi atribuţiile DAS, ca serviciu fără personalitate
juridică subordonat Consiliului Local al oraşului Simeria. Prin procedură este reglementat
şi modul cum sunt tratate documentele care implică plăţi din fondurile bugetului local, ale
bugetului de stat şi din alte surse.
5.3.1. Listarea principalelor activităţi de care depinde şi/sau care depind de
activitatea procedurată.
• Aprobarea de către Consiliul Local a organigramei şi a statului de funcţii, cu numărul
de posturi corespunzător unei funcţionări optime a serviciului.
• Bugetarea corespunzătoare a posturilor necesare bunei funcţionări a serviciului,
precum şi a cheltuielilor de funcţionare;
• Asigurarea/Încadrarea personalului pe posturile aprobate conform legislaţiei în vigoare
pentru asigurarea continuităţii activităţilor.
• Aprobarea bugetului de către Consiliul Local şi alocarea fondurilor de către Primărie
pentru funcţionare şi pentru acordarea drepturilor cuvenite beneficiarilor conform
legislaţiei în vigoare.
• La procedură participă toate Compartimentele de specialitate, conform cu atribuţiile
care le revin în primirea sau emiterea de documente.
5.4.Lista structurilor, compartimentelor implicate în procesul activităţii
• CL – Consiliul Local
• Toate structurile din cadrul; Primăriei oraşului Simeria
• Parteneri/colaboratori (conform convenţiilor de parteneriat), furnizori

5
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 6 din 38

Exemplar nr.: 1

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1 Legislaţie primară


6.1.1. Constituţia României
6.1.2. Legea 215 : 2001 privind administraţia publică locală
6.1.3. Legea nr. 292 din 20 decembrie 2011 a asistenţei sociale
6.1.4. Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi alte acte
normative privind protecţia copilului
6.1.5. Legea 448/2006 – privind protecţia si promovarea drepturilor persoanelor cu
handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
6.1.6. Legea nr.116/2002 privind prevenirea şi combaterea marginalizării sociale
6.1.7. Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare.
6.1.8. Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei
6.1.9. Legea nr. 61/1993(r1) - privind alocaţia de stat pentru copii, cu modificările şi
completările ulterioare;
6.2 Legislaţie secundară
6.2.1. Hotărâre nr. 577/2008 - pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru
reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii;
6.2.2. Hotărâre nr. 218/ 2002 privind aprobarea Metodologiei pentru utilizarea setului de
instrumente de expertizare si evaluare a copiilor/elevilor în vederea orientării şcolare a
acestora;
6.2.3. Hotărâre nr. 860/2008 - privind aprobarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi
promovării drepturilor copilului 2008 - 2013 şi a Planului operaţional pentru
implementarea Strategiei naţionale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor
copilului 2008 – 2013;
6.2.4. Hotărârea nr. 1434/2004 - privind atribuţiile şi Regulamentul-cadru de organizare şi
funcţionare ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, republicată;
6.2.5. Hotărârea nr. 1437/2004 - privind organizarea si metodologia de funcţionare a Comisiei
pentru Protecţia Copilului;
6.2.6. Lege nr. 487/2002 a sănătăţii mintale şi a protecţiei persoanelor cu tulburări psihice, cu
completările ulterioare;
6.2.7. Legea 321/2001 privind acordarea gratuita de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse
intre 0-12 luni
6.2.8. Legea nr. 151/2010 privind serviciile specializate integrate de sănătate, educaţie şi sociale
adresate persoanelor cu tulburări din spectrul autist şi cu tulburări de sănătate mintală
asociate;
6.2.9. Legea nr. 326/2003 - privind drepturile de care beneficiază copiii si tinerii ocrotiţi de
serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre
maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali
profesionişti, cu modificările ulterioare;
6.2.10. LEGEA nr.61 din 22 septembrie 1993 privind alocaţia de stat pentru copii
6.2.11. Normele Metodologice de aplicare a Legii nr.277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea

6
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 7 din 38

Exemplar nr.: 1

familiei
6.2.12. Ordin nr. 177/2003 al ANPCA - privind aprobarea Standardelor minime obligatorii
pentru telefonul copilului, Standardelor minime obligatorii privind Centrul de consiliere
pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, precum si a Standardelor minime obligatorii
privind Centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării
copilului;
6.2.13. Ordin nr. 219/2006 al secretarului de stat al ANPDC privind activităţile de identificare,
intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în
care aceştia se afla la muncă în străinătate;
6.2.14. Ordin nr. 286/2006 al ANPDC aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea
Planului de servicii si a Normelor metodologice privind întocmirea Planului
individualizat de protecţie;
6.2.15. Ordin nr. 288/2006 al ANPDC aprobarea Standardelor Minime Obligatorii privind
managementul de caz in domeniul protecţiei drepturilor copilului
6.2.16. Ordin nr. 95/2006 al ANPDC aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre
DGASPC şi Serviciile Publice de Asistenta Sociala/persoane cu atribuţii de asistenţă
socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului;
6.2.17. Ordinul nr. 54/2000 al ANPDC - privind criteriile de determinare a comunităţii locale din
care provin copilul cu handicap si cel aflat in dificultate.
6.2.18. ORDONANTA DE URGENTA nr.111/2010 privind susţinerea familiei in vederea
creşterii copilului până la 2-3 ani
6.2.19. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în
perioada sezonului rece
6.3 Alte documente, inclusiv reglementări interne
6.3.1. Regulamentul de Organizare si Funcţionare
6.3.2. Hotărârea Consiliului Local nr. 118/2012 privind acordarea de ajutoare de urgenţă

7
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 8 din 38

Exemplar nr.: 1

7. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI
7.1.1. Asistenţa socială, prin măsurile şi acţiunile specifice, are drept scop dezvoltarea
capacităţilor individuale, de grup sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale,
creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.
7.1.2. Măsurile şi acţiunile de asistenţă socială se realizează astfel încât:
7.1.3. beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale să constituie un pachet unitar de
măsuri corelate şi complementare;
7.1.4. serviciile sociale să primeze faţă de beneficiile de asistenţă socială, în cazul în care
costul acestora şi impactul asupra beneficiarilor este similar;
7.1.5. să fie evaluate periodic din punctul de vedere al eficacităţii şi eficienţei lor pentru a fi
permanent adaptate şi ajustate la nevoile reale ale beneficiarilor;
7.1.6. să contribuie la inserţia pe piaţa muncii a beneficiarilor;
7.1.7. să prevină şi să limiteze orice formă de dependenţă faţă de ajutorul acordat de stat sau
de comunitate.
7.1.8. Beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale sunt reglementate prin legi
speciale.
7.1.9. În sensul Legii 292/2011, termenii şi expresiile de mai jos au următoarea
semnificaţie:
7.1.10. acreditarea reprezintă un proces de certificare a îndeplinirii de către furnizori şi
serviciile sociale acordate a criteriilor, indicatorilor, precum şi a standardelor de
calitate reglementate pentru fiecare tip de serviciu;
7.1.11. ancheta socială este o metodă de investigaţie întemeiată pe diferite tehnici de
culegere şi de prelucrare a informaţiei, în scopul analizei situaţiei sociale şi
economice a persoanelor, familiilor, grupurilor sau comunităţilor;
7.1.12. beneficiile de asistenţă socială sunt măsuri de redistribuire financiară/materială
destinate persoanelor sau familiilor care întrunesc condiţiile de eligibilitate prevăzute
de lege;
7.1.13. beneficiarul reprezintă persoana care primeşte beneficii de asistenţă socială şi/sau,
după caz, servicii sociale;
7.1.14. comunitatea locală reprezintă membrii organizaţi ai colectivităţii locale, formele de
asociere a acestora, instituţiile administraţiei publice locale, precum şi alte instituţii şi
servicii publice ori private de interes local;
7.1.15. contractarea serviciilor sociale reprezintă procedura de achiziţionare/concesionare a
serviciilor sociale, în baza unui contract, încheiat în condiţiile legii, de către
autorităţile administraţiei publice locale;
7.1.16. deficienţa este consecinţa pierderii sau a unei anormalităţi a structurii corpului ori a
unei funcţii fiziologice;
7.1.17. dizabilitatea este termenul generic pentru afectări, limitări ale activităţii şi restricţii în
participare, în contextul interacţiunii dintre individul care are o problemă de sănătate
şi factorii contextuali în care se regăseşte, respectiv factorii de mediu şi personali;
7.1.18. costul standard reprezintă suma minimă aferentă cheltuielilor anuale necesare
furnizării serviciilor sociale, calculată pentru un beneficiar/tipuri de servicii sociale,
potrivit standardelor minime de calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege. În
legislaţia actuală se utilizează ca termen echivalent standardul minim de cost;
7.1.19. dezvoltarea comunitară reprezintă procesul prin care o comunitate îşi identifică

8
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 9 din 38

Exemplar nr.: 1

anumite probleme prioritare, se implică şi cooperează în rezolvarea lor, folosind


preponderent resurse interne;
7.1.20. domiciliul reprezintă adresa la care persoana declară că are locuinţa principală,
trecută şi în documentul de identitate al persoanei;
7.1.21. economia socială reprezintă un sector ce cuprinde activităţi economice care, în
subsidiar şi cu condiţia menţinerii performanţei economice, includ obiective de tip
social;
7.1.22. eligibilitatea reprezintă setul de condiţii obligatorii care trebuie să fie îndeplinite de
către potenţialul beneficiar pentru a putea fi selectat în vederea acordării beneficiilor
de asistenţă socială şi serviciilor sociale;
7.1.23. găzduirea reprezintă asigurarea de către instituţiile furnizoare de servicii sociale a
condiţiilor de locuit şi odihnă pe o perioadă mai mare de 24 de ore;
7.1.24. gospodăria reprezintă unitatea formată din mai multe familii şi/sau persoane care
locuiesc împreună, contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi
a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul lor;
7.1.25. grupul vulnerabil desemnează persoane sau familii care sunt în risc de a-şi pierde
capacitatea de satisfacere a nevoilor zilnice de trai din cauza unor situaţii de boală,
dizabilitate, sărăcie, dependenţă de droguri sau de alcool ori a altor situaţii care
conduc la vulnerabilitate economică şi socială;
7.1.26. incapacitatea reprezintă reducerea parţială ori totală a posibilităţii de a realiza o
activitate motrică, cognitivă sau un comportament;
7.1.27. invaliditatea este o noţiune medico-juridică ce exprimă statutul particular al unei
persoane care are limitată capacitatea de muncă şi este asigurată în sistemul public de
pensii şi care beneficiază de drepturi conform legii;
7.1.28. îngrijitorul formal este persoana calificată, certificată profesional, care asigură
îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea activităţilor de bază şi
instrumentale ale vieţii zilnice de către persoana care şi-a pierdut autonomia
funcţională;
7.1.29. îngrijitorul informal este persoana necalificată, membru al familiei, rudă sau orice
altă persoană, care asigură îngrijirea personală, respectiv ajutorul pentru efectuarea
activităţilor de bază şi instrumentale ale vieţii zilnice de către persoana care şi-a
pierdut autonomia funcţională;
7.1.30. locuirea reprezintă faptul de a trăi pe raza unei unităţi administrativ-teritoriale fără a
deţine o locuinţă principală sau secundară;
7.1.31. managementul serviciilor sociale reprezintă gestionarea de către conducerea
desemnată legal a activităţilor şi resurselor materiale, umane şi financiare ale
serviciului/instituţiei/unităţii de asistenţă socială;
7.1.32. managementul de caz reprezintă o metodă de coordonare şi integrare a tuturor
activităţilor destinate grupurilor vulnerabile, de organizare şi gestionare a măsurilor
de asistenţă socială specifice, realizate de către asistenţii sociali şi/sau diferiţi
specialişti, în acord cu obiectivele stabilite în planurile de intervenţie;
7.1.33. mediul social de viaţă reprezintă ansamblul condiţiilor de trai în familie şi/sau
gospodărie, al relaţiilor sociale personale, inclusiv mediul în care persoana lucrează,
este educată şi îşi desfăşoară activităţile sociale obişnuite;
7.1.34. nevoia socială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile fiecărei persoane pentru
asigurarea condiţiilor strict necesare de viaţă, în vederea asigurării participării sociale

9
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 10 din 38

Exemplar nr.: 1

sau, după caz, a integrării sociale;


7.1.35. nevoia specială reprezintă ansamblul de cerinţe indispensabile pentru asigurarea
integrării sociale a persoanelor care, din cauza afecţiunilor de sănătate, genetice sau
dobândite pe parcursul vieţii, prezintă o dizabilitate, precum şi a persoanelor care, din
diverse motive de natură socială, sunt dezavantajate în dezvoltarea personală;
7.1.36. planul individualizat de asistenţă şi îngrijire este documentul elaborat de o echipă
multidisciplinară cu participarea beneficiarului/reprezentantului său legal, în care
sunt precizate serviciile furnizate beneficiarului;
7.1.37. persoanele fără adăpost reprezintă o categorie socială formată din persoane singure
ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar-
economic, juridic ori din cauza unor situaţii de forţă majoră, trăiesc în stradă, locuiesc
temporar la prieteni sau cunoscuţi, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în
regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituţii sau penitenciare de
unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au
domiciliu ori reşedinţă;
7.1.38. persoanele cu dizabilităţi reprezintă acele persoane care au deficienţe fizice, mentale,
intelectuale sau senzoriale de durată, deficienţe care, în interacţiune cu diverse
bariere, pot îngrădi participarea deplină şi efectivă a persoanelor în societate, în
condiţii de egalitate cu ceilalţi;
7.1.39. persoanele vârstnice sunt persoanele care au împlinit vârsta de 65 de ani;
7.1.40. procesul de incluziune socială reprezintă ansamblul de măsuri şi acţiuni
multidimensionale din domeniile protecţiei sociale, ocupării forţei de muncă, locuirii,
educaţiei, sănătăţii, informării-comunicării, mobilităţii, securităţii, justiţiei şi culturii,
destinate combaterii excluziunii sociale şi asigurării participării active a persoanelor
la toate aspectele economice, sociale, culturale şi politice ale societăţii;
7.1.41. procesul de integrare socială reprezintă interacţiunea dintre individ sau grup şi mediul
social, prin intermediul căreia se realizează un echilibru funcţional al părţilor;
7.1.42. protecţia socială se defineşte în contextul principiilor, valorilor şi tradiţiilor ce
guvernează relaţiile sociale dintre indivizi, grupuri, comunităţi şi instituţii în statele
Uniunii Europene şi reprezintă un ansamblu de măsuri şi acţiuni care au ca scop
asigurarea unui anumit nivel de bunăstare şi securitate socială pentru întreaga
populaţie şi în mod special pentru anumite grupuri sociale. Protecţia socială cuprinde
două componente de bază: asigurările sociale în sistem contributiv şi asistenţa socială
noncontributivă;
7.1.43. protecţia specială a copilului se defineşte ca fiind ansamblul de beneficii de asistenţă
socială şi servicii sociale, precum şi programe, măsuri şi acţiuni complementare
destinate îngrijirii şi dezvoltării copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
părinţilor ori a copilului care nu poate fi lăsat în grija acestora, în vederea protejării
intereselor sale;
7.1.44. reşedinţa reprezintă adresa la care persoana fizică declară că are locuinţa secundară,
alta decât cea de domiciliu;
7.1.45. sărăcia reprezintă starea unei/unui persoane/familii/ grup/comunităţi manifestată prin
lipsa resurselor strict necesare cumpărării bunurilor şi serviciilor considerate a
asigura nivelul minim de trai într-o anumită perioadă de timp, raportat la condiţiile
socioeconomice ale societăţii. Pragul de sărăcie reprezintă cuantificarea resurselor,
iar standardele utilizate pentru stabilirea acestuia sunt influenţate de nivelul general al

10
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 11 din 38

Exemplar nr.: 1

costului vieţii, precum şi de specificul politicilor sociale adoptate;


7.1.46. serviciile comunitare sunt serviciile sociale organizate într-o unitate administrativ-
teritorială organizată la nivel de comună, oraş, municipiu şi privesc serviciile
acordate la domiciliu şi în centre de zi, precum şi serviciile rezidenţiale adresate
exclusiv cetăţenilor din unitatea administrativ-teritorială respectivă; sunt similare cu
serviciile sociale acordate în comunitate;
7.1.47. situaţia de dificultate este situaţia în care se află o persoană care, la un moment dat,
pe parcursul ciclului de viaţă, din cauze socioeconomice, de sănătate şi/sau care
rezultă din mediul social de viaţă dezavantajat, şi-a pierdut sau limitat propriile
capacităţi de integrare socială; în situaţia de dificultate se pot afla familii, grupuri de
persoane şi comunităţi, ca urmare a afectării majorităţii membrilor lor;
7.1.48. societatea civilă este formată din persoane asociate sub diferite forme, pe baza unor
interese comune, şi care îşi dedică timpul, cunoştinţele şi experienţa pentru a-şi
promova şi apăra drepturile şi interesele; formele asociative pot fi, în principal,
asociaţii şi fundaţii, organizaţii sindicale şi patronale, organizaţii culturale şi de cult,
precum şi grupuri comunitare informale;
7.1.49. standardul de cost este costul minim aferent cheltuielilor anuale necesare furnizării
serviciilor sociale, calculat pentru un beneficiar pe tipuri de servicii sociale, potrivit
standardelor minime de calitate şi/sau altor criterii prevăzute de lege;
7.1.50. standardul minim de calitate este un set de criterii aprobate prin acte normative
obligatorii la nivel naţional a căror aplicare asigură un nivel minim acceptabil de
performanţă al procesului de furnizare a serviciilor sociale;
7.1.51. structurile comunitare consultative reprezintă asocierea formală sau informală a unor
oameni de afaceri locali, preoţi, cadre didactice, medici, consilieri locali, poliţişti, alţi
membri ai comunităţii, în vederea sprijinirii autorităţilor administraţiei publice locale
şi furnizorilor de servicii sociale în soluţionarea nevoilor de servicii sociale ale
comunităţii;
7.1.52. testarea mijloacelor de existenţă a potenţialilor beneficiari de servicii sociale
reprezintă procedura de evaluare a veniturilor realizate şi a bunurilor mobile şi
imobile deţinute de persoană sau familie, necesare acoperirii nevoilor de consum ale
acestora;
7.1.53. venitul reprezintă totalitatea sumelor pe care persoana sau membrii familiei le
realizează/primesc ca urmare a unei activităţi salarizate, independente sau agricole,
aşa cum sunt acestea definite de Codul fiscal, din valorificarea, folosirea, cedarea
unor bunuri aflate în proprietate, precum şi cele care provin din drepturi de asigurări
sociale de stat, asigurări de şomaj, asistenţă socială, obligaţii legale de întreţinere, alte
indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent ori creanţe legale;
7.1.54. victima traficului de persoane reprezintă persoana fizică, subiect pasiv al faptelor de
ameninţare, violenţă sau al altor forme de constrângere, răpire, fraudă, înşelăciune şi
abuz de autoritate, indiferent dacă participă sau nu în procesul penal în calitate de
parte vătămată;
7.1.55. violenţa în familie se referă la orice acţiune fizică sau verbală, săvârşită cu intenţie de
către un membru de familie împotriva altui membru al aceleiaşi familii, care
provoacă o suferinţă fizică, psihică, sexuală sau un prejudiciu material

11
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 12 din 38

Exemplar nr.: 1

Nr. Prescurtare Definiţie


7.2.1. AJOFM Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă
7.2.2. AJPIS Agenţia Judeţeană Pentru Prestaţii şi Inspecţie Socială
7.2.3. ALOFM Agenţia Locală pentru Ocuparea Forţei de Muncă
7.2.4. ALOP Program informatic de contabilitatea bugetară
7.2.5. ASF alocaţie pentru susţinerea familiei
7.2.6. CAPLJ Compartimentul Administrație Publica Locala, Autoritate
Tutelara, Juridic
7.2.7. BCR Banca Comercială Română
7.2.8. CFPP Control Financiar Preventiv Propriu
7.2.9. CSUS Centrul Social de Urgenţă
7.2.10. DGASPC Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
7.2.11. DGFP Direcţia Generala a Finanţelor Publice
7.2.12. DSP Direcţia de Sănătate Publica
7.2.13. HG Hotărâre de Guvern
7.2.14. INFOCET Registru electronic intrări/ieşiri general
7.2.15. L Lege
7.2.16. OP Ordin de plata
7.2.17. OUG Ordonanţa de Urgenta a Guvernului
7.2.18. PH persoană cu handicap
7.2.19. PO Procedură Operaţională
7.2.20. RAC Responsabil Asigurarea Calităţii
7.2.21. SMC Sistem de Management al Calităţii
7.2.22. DAS Direcţia de Asistenţă Socială
7.2.23. VMG Venitul Minim Garantat

12
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 13 din 38

Exemplar nr.: 1

8. PROCEDURA
8.1. Generalităţi. În cadrul DAS se primesc, se emit, sau se transmit diverse acte,
documente, raportări şi statistici. Documentele servesc în principal pentru verificarea,
acordarea, suspendarea, reluarea, încetarea unor drepturi ale beneficiarilor. Circuitul acestor
documente şi acte trebuie sa fie unul planificat şi trasabil.
8.2. Evidenţa documentelor utilizate
• Registru electronic intrări/ieşiri general (INFOCET)
• Registru ieşiri pentru plăţile din cadrul serviciului
• Registre speciale de Evidenţa a Documentelor care implica plaţi din fondurile
bugetului local şi de stat
• Registre de Evidenţa speciale diverse, pe tipuri de documente si/sau compartimente,
activităţi
8.2.1. Provenienţa şi destinaţia documentelor:
• Documente de intrare, solicitări ale beneficiarilor etc.
• Documentele care constituie corespondenţă de ieşire
• Documente emise de DAS cu circuit intern în primărie
• Documente cu circuit extern, în afara primăriei
8.2.2. Conţinutul şi rolul documentelor
• Solicitări pentru obţinerea de beneficii sau servicii sociale
• Solicitări pentru efectuarea de anchete sociale
• Anchete sociale pentru a servi la obţinerea de beneficii/servicii sociale
• Rapoarte de informare şi date statistice
• Documente justificative de plată pentru beneficii sociale
8.2.3. Date de ieşire ale procesului:
• Anchetele sociale
• Centralizatoarele de plată
• Rapoartele de activitate, statistice, informative
• Fişe de evaluare
• Contracte de furnizare a serviciilor sociale
• Referate/dispoziţii pentru acordarea beneficiilor sociale
Lista detaliată a documentelor, provenienţa, destinaţia şi conţinutul sunt prezentate în
anexa 2
8.2.4. Circuitul documentelor
• Este prezentat în diagrama de flux anexată,
• Scopul, Elaborarea, verificarea, aprobarea, arhivarea, compartimentele/instituţiile la
care circulă şi termenele de întocmire/predare sunt prezentate în anexa 2
• Circuitul fiecărui document în parte, precum şi conexiunile dintre acestea sunt
descrise separat în procedurile specifice de acordare a serviciilor şi beneficiilor
sociale.
8.3. Resurse necesare
8.3.1. Resurse materiale
• Birouri, mobilier, mijloc auto pentru deplasări în teren
• Echipamente şi tehnică de calcul adecvată (calculatoare, imprimante, scanner, reţea,
posibilităţi pentru stocarea datelor şi informaţiilor)

13
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 14 din 38

Exemplar nr.: 1

• Fotocopiator
• Materiale rechizite, dosare, bibliorafturi
8.3.2. Resurse umane
• Personal calificat şi instruit, încadrat conform statului de funcţii aprobat de Consiliul
Local.
8.3.3. Resurse financiare
• Conform bugetului alocat de Primăria oraşului Simeria
8.4. Modul de lucru
• Procesul care descrie activităţile desfăşurate în cadrul procesului de circulaţie a
documentelor în cadrul Primăriei oraşului Simeria - DAS se desfăşoară conform celor
descrise mai jos, parcursul acţiunilor fiind prezentat în diagrama flux din Anexa 1.
8.4.1. Planificarea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii –
• Primirea şi înregistrarea documentelor
• Corespondenţa adresată DAS, prin poştă, curieri sau direct de la cetăţeni, precum şi
toate actele întocmite de compartimentele de activitate proprii, se înregistrează la
registratura generala a primăriei, sau după caz, la nivelul serviciului (INFOCET).
• Corespondenţa pentru Direcţia de Asistenţă Socială sosită pe emailul Primăriei, se
retransmite în cursul aceleaşi zile, pe emailul DAS.
• Toate actele care privesc aceeaşi problemă, se conexează la primul act înregistrat,
numărul primului act fiind numărul de bază, care determină locul de arhivare al
întregii lucrări.
• Documentele se înregistrează cronologic, începând cu 1 ianuarie şi terminând cu 31
decembrie al fiecărui an.
• Atât documentele care se înregistrează cat şi răspunsurile şi actele trimise din oficiu
vor purta numărul de înregistrare al documentului şi indicativul dosarului la care se
păstrează.
• După soluţionarea lor, documentele se grupează pe dosare conform nomenclatorului şi
se arhivează după caz.
• Arhivarea documentelor se face conform legislaţiei privind arhivarea
• Actele adresate greşit se returnează la secretariat (registratură) sau se trimit
compartimentului vizat.
• Primirea, expedierea şi păstrarea documentelor secrete, dacă este cazul, se face
conform dispoziţiilor din actele normative în vigoare, care reglementează această
activitate.
• Personalul DAS răspunde personal de evidenţa, păstrarea şi folosirea actelor DAS.
• Este interzisă circulaţia actelor neînregistrate.
• Actele care provin direct de la cetăţeni, se primesc, se înregistrează şi li se aplică, în
colţul din dreapta sus, numărul de înregistrare (ştampila) şi i se comunică pe loc,
petiţionarului, numărul de înregistrare (solicitare anchete sociale persoane cu
handicap).
• După înregistrare actele se predau în mapă, spre a fi aplicata o rezoluţie de către
primar şi apoi vor fi distribuite persoanelor din cadrul serviciilor care au atribuţii
legate de conţinutul acestora. În situaţia în care nu este necesară o rezoluţie din partea
conducerii Primăriei, documentele intră direct în circuitul de soluţionare (ex.
solicitările pentru anchete privind încadrarea în grad de handicap).

14
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 15 din 38

Exemplar nr.: 1

8.4.2. Derularea operaţiunilor şi acţiunilor activităţii şi semnarea documentelor


• Derularea operaţiunilor se desfăşoară conform planificării.
• Persoanele din cadrul DAS care întocmesc documentele poartă întreaga răspundere
asupra datelor şi conţinutului acestora, iar în cazul inserării unor date sau informaţii
eronate, vor răspunde civil, administrativ sau penal pentru acestea, conform legii.
• Toate documentele întocmite de personalul DAS care implică o cheltuială financiară,
sau atestă aspecte de legalitate, pentru a fi transmise în exterior, vor fi semnate de
regulă de către Primarul/Secretarul Primăriei şi de către directorul executiv DAS.
• Documentele care atestă o stare de fapt, o situaţie socială a beneficiarilor/categoriei,
sunt semnate (după caz parafate cu parafa de asistent social) de către persoanele care
le verifică/întocmesc (ce îşi desfăşoară activitatea în cadrul DAS) şi de către directorul
executiv, aplicându-se sigiliul DAS (ex. anchetele sociale ph).
• Pe documentele de ieşire semnate de către Primar se aplică ştampila Primăriei oraşului
Simeria, respectiv ştampila 2 (pentru documentele semnate de viceprimar sau
administrator public).
• Pe dispoziţii se aplică sigiliul Primarului
8.4.3. Valorificarea rezultatelor activităţii
• Eliberarea răspunsului la solicitările beneficiarilor în termenul prevăzut de lege
• Transmiterea situaţiilor statistice la datele convenite sau stabilite de lege
• Transmiterea în termen a centralizatoarelor, pontajelor, borderourilor către
compartimentele sau entităţile corespunzătoare
• Afişarea la sediul unităţii
• Postarea pe site
• Rapoarte de activitate, informative şi statistice
Toate documentele şi înregistrările acestei proceduri se arhivează conform normelor
legale.

15
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 16 din 38

Exemplar nr.: 1

9. RESPONSABILITĂŢI

9.1. Director executiv DAS


9.1.1. Primeşte corespondenta de la mapă şi o direcţionează către persoanele
responsabile
9.1.2. Asigură resursele necesare desfăşurării activităţile în cadrul procedurii
9.1.3. Vizează/aprobă după caz, documentele emise de DAS
9.2.Şef serviciu Beneficii Sociale
9.2.1. Răspunde de managementul activităţii privind beneficiile sociale
9.2.2. Organizează preluarea şi arhivarea corespondenţei;
9.2.3. Răspunde de menţinerea Registrului electronic de intrări-ieşiri;
9.2.4. Constituirea dosarelor, inventarierea şi arhivarea
9.2.5. Răspunde de întocmirea proiectului de nomenclator propriu
9.2.6. Ia masuri pentru respectarea nomenclatorului propriu.
9.2.7. Răspunde de condica de prezenţă din cadrul serviciului
9.3.Şef serviciu Servicii Sociale
9.3.1. Răspunde de managementul activităţii privind serviciile sociale
9.3.2. Organizează preluarea şi arhivarea corespondenţei;
9.3.3. Răspunde de menţinerea Registrului electronic de intrări-ieşiri;
9.3.4. Constituirea dosarelor, inventarierea şi arhivarea
9.4.Angajaţii
9.4.1. Răspund de întocmirea documentelor conform fişei postului
9.4.2. Răspund de respectarea procedurii.

16
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 17 din 38

Exemplar nr.: 1

10.ANEXE

Nr. Denumirea Elabora- Aprobat Nr.de Difuzare Arhivare Alte


anexa anexei tor exemplare loc perioad
a
0 1 2 3 4 5 6 7 8
10.1. DIAGRAMA FLUX DAS Primar 3 Contabilitate
– CIRCUITUL BAPL
DOCUMENTELOR
Secretariat
10.2. LISTA DAS Primar
DOCUMENTELOR
UTILIZATE
CONŢINUTUL,
PROVENIENŢA ŞI
CIRCUITUL
ACESTORA
10.3. FORMULARE
TIPIZATE
UTILIZATE

17
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 18 din 38

Exemplar nr.: 1

11.CUPRINS

Numărul
componentei
in cadrul Denumirea componenţei din cadrul procedurii operaţionale Pagina
procedurii
operaţionale
Coperta
11.1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea 1
ediţiei sau, după caz, a reviziei în cadrul ediţiei procedurii
operaţionale
11.2. Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor procedurii 2
operaţionale
11.3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediţia sau, după, 3
caz, revizia din cadrul ediţiei procedurii operaţionale
11.4. Scopul procedurii operaţionale 4
11.5. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale 5
11.6. Documentele de referinţă aplicabile activităţii procedurale 6
11.7. Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în procedura 8
operaţională
11.8. Descrierea procedurii operaţionale 13
11.9. Responsabilităţi şi răspunderi în derularea activităţii 16
11.10. Anexe, înregistrări, arhivari 17
11.11. Cuprins 18

18
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: II
ORAŞULUI Section 1.01 PRIVIND Nr.de ex.: 1
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 0
___________ Nr.de ex. :- 1
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 19 din 38

Exemplar nr.: 1

Anexa 1: Diagrama flux CIRCUITUL DOCUMENTELOR

START

Documentele care
constituie
corespondenta
Se returnează la secretariat sau se Corespondenta adresată DAS, se înregistrează
externa a DAS
trimite spre compartimentul vizat. la secretariat şi în anumite cazuri la DAS, prin
Documentele emise
INFOCET
de DAS având
destinaţia în
exteriorul DAS
Documentele emise DA
de DAS având Registru electronic
destinaţia în Sunt adresate greşit intrări- Ieşiri
exteriorul Primăriei DA NU general INFOCET
S
Documentele cu
circuit intern în Sunt Documente secrete Registru Ieşiri
Primărie Primirea, expedierea şi păstrarea documentelor secrete se face conform NU adeverinţe
Facturi şi dispoziţiilor din actele normative în vigoare Registre intrări/
Documentele ieşiri servicii
anexate acestora (CSUS)
Propunere de plata DA Registre speciale
Angajament de Sunt Documente de la cetăţeni de evidenta a
plata Se înregistrează şi Ii se aplică, în colţul din dreapta sus, numărul de NU Documentelor care
Ordonanţare de înregistrare care se comunică pe loc petiţionarului. implica plaţi din
plata fondurile primăriei
Documentele care
După înregistrare actele se predau în mapă, spre a fi vizate de Registre de
angajează financiar
primar şi apoi vor fi distribuite funcţionarilor care au atribuţii evidenţă speciale
DAS
legate de conţinutul acestora. diverse, pe tipuri de
documente si/ sau
compartimente,
NU activităţi
Sunt documente care implică financiar DAS
DA
Se predau după înregistrare Direcţiei Economice care va dispune
înregistrarea obligaţiei de plată faţă de terţii creditori în evidenţa contabilă

După înregistrarea obligaţiei de plată, vor fi predate


Compartimentelor de specialitate

Documentele se transmit la DAS şi Compartimentele de specialitate vor


se ţine evidenţa pe INFOCET întocmi Documentele ALOP
Propunerea de plata
Angajamentul bugetar
Ordonanţarea de plată

DA
Este Propunerea de plata
NU
Este predată Direcţiei Economice care verifică
clasificaţia bugetară şi vizează documentul în cauză

Compartimentele de specialitate vor aplica pe toate facturile trimise


spre plata viza de confirmare a realităţii si legalităţii. Facturile trimise
spre plata vor avea anexate toate documentele Justificative
necesare si documentele ALOP. Toate documentele trebuie sa fie
semnate de administrator.

Toate documentele sunt verificate CFPP

NU
Sunt vizate CFPP

DA
Documentele merg la Serviciul contabilitate care le Introduc în evidenţa
contabilă emiţând şi documentele de plată efectivă OP, CEC, etc.

Trimestrial Directorul Economic va verifica dacă facturile intrate în


instituţie şi înregistrate In contabilitate, au urmat fazele de angajare,
lichidare şi ordonanţare sau au fost restituite

Personalul DAS răspunde personal de evidenţa, păstrarea şi folosirea actelor DAS

În cazul corespondentei trimise, se


parcurge traseul invers

Înregistrările rezultate se arhivează conform


normelor in vigoare

19
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 20 din 38

Exemplar nr.:

Anexa 2

LISTA DOCUMENTELOR UTILIZATE


CONŢINUTUL, PROVENIENŢA ŞI
CIRCUITUL ACESTORA

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
1. Cerere pentru 1 Întocmirea anchetei sociale Solicitant DAS DAS
efectuarea
anchetei sociale
persoane cu
handicap
2. Anchetă socială ph 2 Întocmirea dosarului de DAS După depunerea cererii Dir. Executiv DAS şi persoana care DAS
handicap de efectuare a anchetei DAS solicită ancheta
sociale socială
3. Anexe la ancheta 1 Întocmirea anchetei sociale şi Forurile DAS DAS
socială (copii după a dosarului de încadrare în emitente
acte de identitate, grad de handicap
doc. medicale, acte
venit)
4. Certificatul de grad 1 Punerea în plată pentru DGASPC DAS şi beneficiarul DAS
indemnizaţia de handicap de ph.
5. Borderou pentru 1 Pentru evidenţierea DGASPC DGASPC DAS DAS
eliberarea certificatelor de grad admise
certificatelor de şi respinse
grad admise şi
respinse
6. Aviz indemnizaţie, 1 Întocmirea dosarului de DGASPC DGASPC DAS DAS
asistent personal indemnizaţie şi asistent
7. Referat acordare 2 Punerea în plată a DAS După eliberarea avizului Dir. Executiv DAS şi CAPLJ DAS

20
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 21 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
încetare indemnizaţiei de handicap medical DAS
indemnizaţie ph
8. Dispoziţie acordare 4 Punerea în plată a DAS Secretar DAS, BALP, DAS şi CAPLJ
încetare indemnizaţiei de handicap beneficiarul de
indemnizaţie ph indemnizaţie şi
prefectură
9. Tabel nominal cu 1 Evidenţierea persoanele DAS Până pe data de 1 a lunii Până pe data Avizat primar şi DAS DAS
persoanele beneficiare de indemnizaţie următoare de 1 a lunii
beneficiare de ph următoare
indemnizaţie şi
asistenţii personali
10. Stat de plată 2 Punerea în plată a DAS Până pe data de 1 a lunii Până pe data Dir. Executiv Primar, Dir. DAS
indemnizaţie de handicap următoare de 1 a lunii DAS şi Dir. Economică, DAS
următoare economică
11. Pontaj 3 DAS Până pe data de 1 a lunii Până pe data Primar Primar, Birou DAS, birou
următoare de 1 a lunii contabil, Resurse contabil,
următoare umane,DAS resurse umane
12. Depunerile pe card 2 Punerea în plată a DAS Până pe data de 1 a lunii Până pe data Primar, Dir. Dir. Economică, DAS
indemnizaţiei de handicap următoare de 1 a lunii Economică, DAS, BCR
următoare în DAS
format pe
hârtie
13. Rapoarte statistice 1 Informarea diferitelor DAS La solicitarea instituţiilor La termenul Primar AJPIS, DGASPC, DAS
şi informative instituţii (AJPIS, DGASPC, interesate stabilit de Prefectura etc.
Prefectura) lege
14. Cerere efectuare 1 efectuare concediu odihnă DAS De regulă la sfârşitul Până pe data Primar RU, Direcţia DAS
concediu odihnă - anului de 1 a lunii Economică, Primar
asistent personal următoare
15. Cerere plată 1 Plata indemnizaţiei aferente DAS De regulă la sfârşitul Până pe data Primar RU, Direcţia DAS
indemnizaţie – concediului de odihnă anului de 1 a lunii Economică, Primar
persoana cu următoare

21
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 22 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
dizabilităţi-
reprezentantul legal
16. Cerere şi 2 acordarea alocaţiei pentru DAS 1-30 ale fiecărei luni Până pe Primarul Primar, CAPLJ, DAS
declaraţie pe susţinerea familiei data de 5 a AJPIS
propria lunii
răspundere ASF următoare
17. Anchetă socială 1 acordarea alocaţiei pentru DAS În termen de 10 zile de la Primar Primar DAS
susţinerea familiei depunerea cererii
18. Referat acordare, 2 acordarea alocaţiei pentru DAS După efectuarea anchetei Primar Primar şi CAPLJ DAS
încetare, susţinerea familiei sociale
suspendare ASF
19. Dispoziţie de 4 acordarea alocaţiei pentru CAPLJ În termen de 5 zile de la Până pe data Secretar Primar, CAPLJ, DAS,
acordare ASF susţinerea familiei primirea referatului de de 5 a lunii Primar AJPIS CAPLJ,AJPIS
acordare următoare
20. Borderou de 2 acordarea alocaţiei pentru DAS Până pe data Primar Primar și AJPIS DAS, AJPIS
expediere a susţinerea familiei de 5 a lunii
documentelor următoare
21. ICC -Cerere 1 acordarea indemnizaţiei de Solicitantul Î Până la data Primar DAS, AJPIS AJPIS
pentru acordarea creştere a prezintă de 5 a Certificare
indemnizaţiei de copilului/stimulentului de dosarul cu fiecărei luni, DAS
creştere a inserţie si alocaţiei de stat cererea si pe bază de
copilului/stimulent pentru copii/sprijinului actele n termenul legal borderou
ului de inserţie lunar pentru copilul cu doveditoare,
sprijinului lunar handicap în termenul
pentru copilul cu legal, pentru
handicap / si verificare la
alocaţiei de stat DAS si
pentru copii înregistrare la
primărie
22. Cerere majorare 1 Acordarea majorării Solicitantul Până la data Primar DAS, AJPIS AJPIS
indemnizație indemnizației prezintă de 5 a Certificare

22
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 23 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
dosarul cu fiecărei luni, DAS
cererea si pe bază de
actele În termenul legal borderou
doveditoare, în
termenul legal,
pentru
verificare la
DAS si
înregistrare la
primărie
23. Adeverința 1 acordarea indemnizaţiei de Până la data Angajatorul/ DAS, AJPIS AJPIS
eliberată de creştere a de 5 a unitatea de
angajator/ unitatea copilului/stimulentului de DAS În termenul legal fiecărei luni, invătământ
de învățământ inserţie/ sprijinului lunar pe bază de
pentru copilul cu handicap borderou
24. Declarația pe 1 acordarea indemnizaţiei de DAS, AJPIS
propria răspundere creştere a Până la data
a titularului privind copilului/stimulentului de DAS În termenul legal de 5 a
indemnizația de inserţie/ sprijinului lunar fiecărei luni,
creșterea copilului/ pentru copilul cu handicap pe bază de
stimulentul de borderou
inserție/sprijin
lunar pentru copiii
cu handicap
25. Ancheta socială 2 acordarea indemnizaţiei de Primar, DAS DAS, AJPIS AJPIS
creştere a DAS
copilului/stimulentului de Până la data
inserţie/ sprijinului lunar DAS În termenul legal de 5 a
pentru copilul cu handicap, se fiecărei luni,
utilizează în cazul pe bază de
solicitanților care au o relație borderou
de concubinaj
23
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 24 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
26. Dosar 2 Predare/confirmare prelucrare DAS Până la data de 5 a Până la data Primar, DAS AJPIS AJPIS
Borderouri ICC dosare fiecărei luni de 5 a DAS
fiecărei luni
27. Cerere şi 2 acordarea ajutorului social DAS 1-30 ale fiecărei luni Până pe Primarul Primar CAPLJ DAS
declaraţie pe data de 5 a Secretar AJPIS
propria lunii
răspundere VMG următoare
28. Anchetă socială 1 acordarea ajutorului social DAS În termen de 15 zile de la Primar Primar DAS
depunerea cererii
29. Referat de 2 acordare/modificare/suspenda DAS După efectuarea anchetei Primar Primar şi CAPLJ DAS
acordare/modificare re/ reluare/încetare VMG sociale
/suspendare/
reluare/încetare
VMG
30. Dispoziţie de 4 acordare/modificare/suspenda CAPLJ În termen de 5 zile de la Până pe data Secretar Primar CAPLJ AJPIS DAS, CAPLJ,
acordare/modificare re/ reluare/încetare VMG primirea referatului de de 5 a lunii Primar AJPIS
/suspendare/ acordare următoare
reluare/încetare
VMG
31. Fişă de calcul 2 acordare/modificare/ reluare/ DAS În primele zile lucrătoare Până pe data Direcţia Direcţia Economică DAS, AJPIS
VMG ale luni următoare de 5 a lunii Economică
următoare
32. Situaţia 2 acordarea ajutorului social DAS Până la finele lunii Până pe data Primar Primar, AJPIS DAS,AJPIS
centralizatoare de 5 a lunii
următoare
33. Plan de lucrări 2 Acordarea, suspendarea, SGCP În ultima zi lucrătoare a Până pe data Primar Primar, AJPIS DAS, AJPIS,
privind beneficiarii ajutorului social lunii de 5 a lunii SGCP
de VMG următoare
34. Situaţia lunară 2 Acordarea, reluarea ajutorului SGCP În ultima zi lucrătoare a Până pe data Primar Primar, AJPIS DAS, AJPIS,
privind persoanele social lunii de 5 a lunii SGCP
din familiile următoare

24
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 25 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
beneficiare de
ajutor social
precum şi
activităţile realizate
conform planului
de lucrări
35. Borderou de 2 acordare/modificare/suspenda DAS Până la finele lunii Până pe data Primar Primar AJPIS DAS, AJPIS
expediere a re/ reluare/încetare VMG de 5 a lunii
documentelor următoare
36. Adresă către AJPIS 2 acordare/modificare/suspenda DAS Până la finele lunii Până pe data Primar, Primar, AJPIS DAS, AJPIS
re/ reluare/încetare VMG de 5 a lunii AJPIS
ajutorului social următoare
37. Adeverinţe/comuni 2 Persoane/instituţii interesate DAS Max. 5 zile Primar, Persoane/instituţii DAS
cări de la secretar interesate
solicitare
38. Cerere pentru 1 Eliberarea cardului- Solicitant- DAS DAS
eliberarea legitimaţie pentru locurile Registru
cardului- gratuite de parcare electronic
legitimaţie pentru DAS
locurile gratuite
de parcare
39. Copii acte identitate 1 Verificare în vederea DAS DAS
ale persoanei cu eliberării cardului-legitimaţie
handicap şi a pentru locurile gratuite de
reprezentantului parcare
legal după caz

40. Certificat grad de 1 Eliberarea cardului- DGASPC DAS DAS


handicap legitimaţie pentru locurile
gratuite de parcare
41. 2 fotografii 3X4 cm 1 Ataşarea pe cardul-legitimaţie DAS DAS DAS

25
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 26 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
42. DOSAR DAS
ÎNCĂLZIRE
LEMNE VMG
(2-5)
43. Lista beneficiarilor 1 Acordarea ajutorului pentru DAS pana la data de 15 Până pe date Primar DAS DAS
de VMG care încălzirea cu lemne septembrie a fiecărui an, de 1 a lunii DAS
folosesc încălzirea apoi când este cazul următoare
cu lemne
44. Dispoziţie acordare 2 Acordarea ajutorului pentru DAS pana la data de 30 Până pe date Secretar DAS, CAPLJ CAPLJ
ajutor de încălzire încălzirea cu lemne septembrie a fiecărui an, de 1 a lunii DAS
apoi când este cazul următoare
45. Stat plată ajutoare 2 Plata ajutorului DAS pana la data de 31 Cu 1 zi Primar, Compartim. Compartim.
încălzire VMG octombrie a fiecărui an, înainte de Compartim. Contabilitate Contabilitate
apoi când este cazul efectuarea Contabilitate Financiar Financiar
plăţii Financiar Casierie Casierie
DAS
46. Raport statistic 2 Statistică DAS până la data de 15 a până la data Primar AJPIS AJPIS
ajutoare încălzire fiecărei luni, pentru luna de 15 a DAS DAS
lemneVMG anterioară fiecărei luni,
pentru luna
anterioară
Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartiment Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. documentului exem ul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
47. DOSARE DAS
ÎNCĂLZIRE
LEMNE
48. Cerere şi declaraţie 1 acordarea ajutorului pentru Solicitant până la data de 20 a lunii până la data Primar DAS DAS
pe proprie încălzirea locuinţei respective de 20 a lunii Registrul Registrul Agricol

26
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 27 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
răspundere respective Agricol Taxe şi Impozite
Taxe şi
Impozite
DAS
49. Ancheta socială 1 Verificarea îndeplinirii DAS Lunar, pe baza solicitării - Primar DAS DAS
condiţiilor de acordare a AJPIS DAS
ajutorului
50. DOSAR SITUAŢII DAS
ÎNCĂLZIRE
LEMNE (10-14)
51. Dispoziţie de 2 Dispoziţie de acordare, DAS Până la sfârşitul lunii Primar, CAPLJ,DAS, original Solicitant
acordare, respingere, modificare, Secretar la AJPIS CAPLJ
respingere, încetare DAS
modificare, încetare AJPIS

52. Situaţie 2 acordarea ajutorului pentru DAS până la data de 15 a până la data Primar,DAS AJPIS DAS
centralizatoare încălzirea locuinţei fiecărei luni, pentru luna de 15 a AJPIS
anterioară fiecărei luni,
pentru luna
anterioară
53. Situaţie anchete 2 Verificarea îndeplinirii DAS Lunar, pe baza solicitării la data de 1 a Primar, DAS AJPIS AJPIS
sociale condiţiilor de acordare a AJPIS fiecărei luni DAS
ajutorului
Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartiment Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. documentului exem ul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
54. Stat plată 2 Plata ajutorului DAS După comunicarea Cu 1 zi Primar, Compartim. Compartim.
intrării sumelor în contul înainte de Compartim. Contabilitate Contabilitate
primăriei efectuarea Contabilitate Financiar Financiar

27
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 28 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
plăţii Financiar Casierie Casierie
DAS
55. DOSARE DAS
ÎNCĂLZIRE GAZ
56. Cerere şi declaraţie 1 acordarea ajutorului pentru Solicitant până la data de 20 a lunii până la data Primar DAS DAS
pe proprie încălzirea locuinţei respective de 20 a lunii Registrul Registrul Agricol
răspundere respective Agricol Taxe şi Impozite
Taxe şi
Impozite
DAS
57. Ancheta socială 1 Verificarea îndeplinirii DAS Lunar, pe baza solicitării - Primar, DAS DAS DAS
condiţiilor de acordare a AJPIS
ajutorului
58. DOSAR SITUAŢII Centralizatoare, state plată, DAS
ÎNCĂLZIRE GAZ situaţii statistice
(21-23)
59. Dispoziţie de 2 Dispoziţie de acordare, DAS Până la sfârşitul lunii Primar, CAPLJ, DAS, original Solicitant
acordare, respingere, modificare, Secretar la AJPIS CAPLJ
respingere, încetare DAS
modificare, încetare AJPIS

60. Situaţie 2 acordarea ajutorului pentru DAS până la data de 15 a până la data Primar,DAS AJPIS DAS
centralizatoare încălzirea locuinţei fiecărei luni, pentru luna de 15 a AJPIS
anterioară fiecărei luni,
pentru luna
anterioară
Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartiment Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. documentului exem ul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează

28
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 29 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
61. Situaţie anchete 2 Verificarea îndeplinirii DAS Lunar, pe baza solicitării la data de 1 a Primar, DAS AJPIS AJPIS
sociale condiţiilor de acordare a AJPIS fiecărei luni DAS
ajutorului
62. Situaţie statistică 2 Statistică DAS până la data de 15 a până la data Primar, DAS AJPIS AJPIS
fiecărei luni, pentru luna de 15 a DAS
anterioară fiecărei luni,
pentru luna
anterioară
63. Borderou 3 Document de plată Furnizorul de Certificare Furnizorul de gaz Furnizorul de
centralizator al gaz primar AJPIS gaz
furnizorului de gaz AJPIS
DAS
64. PROCES 2 PRIMIREA LAPTELUI DAS 1-30 ale fiecărei luni Până pe Primarul Primar, DAS DAS, DSP
VERBAL DE PRAF. Delegatul care data de 1 a
PREDARE- semnează PV va aplica lunii
PRIMIRE A stampila DAS sau stampila următoare
LAPTELUI PRAF 4 a Primăriei
EMIS DE D.S.P
65. BORDEROUL DE 2 acordarea gratuita a laptelui DAS 1-30 ale fiecărei luni Până pe data Primar Primar DAS, DSP
ACORDARE A praf pentru copii de 1 a lunii
LAPTELUI PRAF următoare
66. Reţetele eliberate 1 acordarea gratuită a laptelui Medicul de 1-30 ale fiecărei luni Până pe data Medicul de DAS, DSP DSP
de medici de praf pentru copii familie de 1 a lunii Familie
familie următoare
67. ADRESA DE 2 acordarea gratuita a laptelui DAS în prima zi după în prima zi Primar, Primar, DSP DAS, DSP
INAINTARE A praf pentru copii expirarea lunii curente după director
BORDEROULUI expirarea executiv
CU REŢETELE lunii curente
68. Formular de Comandă lapte praf DAS trimestrial DSP DAS
comandă – Anexa 1
din Ordin MS

29
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 30 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
386/2015
69. Decont pentru luna Decontare DAS lunar Până pe data Dir. Exec. DSP DAS
în curs (Anexa nr.2, de 1 a lunii
Anexa nr. 12 din următoare
Ordin MS
386/2015)
70. Baza județeana cu Format Întocmirea listelor pe unități IP Luna iulie şi lunar pana la DAS
datele beneficiarilor electroni administrativ teritoriale si pe sfârșitul programului
POPAD c categorii de beneficiari
71. Liste beneficiari 1 Distribuirea produselor alimentare DAS Luna august /septembrie Copie - la Primar Primar,beneficiar,DAS DAS
terminarea POAD
72. Procese verbale de 2 Primirea-predarea produselor IP si DAS La predarea - primirea stocului La predarea IP şi DAS IP, DAS IP, DAS
predare-primire alimentare de produse produsului
alimentar
73. Nota de recepție şi 1 Recepționarea produselor DAS La primirea stocului de La sfârșitul DAS DAS
constatare de diferenţe alimentare produse alimentare programului
74. Aviz de însoțire a mărfii 2 Justificare transport produse IP și DAS La primirea-predarea stocului La predarea IP, DAS IP, DAS IP ,DAS
alimentare de produse produsului
alimentar
75. Buletin de Analiza 1 (copie) Confirmarea că produsul este ok din Societatea După testarea produsului La predarea Director calitate IP,DAS IP;DAS
p.d.v microbiologic cu legislația în Comerciala produsului SC
vigoare alimentar
76. Fisa de magazie 1 Evidenta stoc produse DAS Pe parcursul desfăşurării La sfârşitul DAS DAS
programului programului
77. Declaraţie de conformit. 1 (copie) Atesta calitatea produsului Producător La livrarea produsului La livrarea Furnizor, DAS
produsului IP, DAS
78. Solicitare drepturi 1 Acordare drept DAS Pe parcursul desfăşurării Pe parcursul DAS, DAS
pentru persoane fara programului desfăşurării CAPLJ
venit programului
79. Ancheta sociala 1 Întocmire referat, Emitere dispoziţie DAS Max. 10 zile de la solicitare Max. 10 zile de la Asistent social, CAPLJ DAS
solicitare Secretar,
Primar
80. Referat 2 Emitere dispoziţii DAS Max. 10 zile de la solicitare, Max. 10 zile de la Consilier CAPLJ DAS,
după efectuarea anchetei solicitare juridic, CAPLJ
sociale Dir. Exec
Primar

30
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 31 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
81. Dispoziţie 3 Stabilire drept CAPLJ La max. 5 zile după întocmirea La max. 5 zile Primar, DAS, DAS,
referatului după întocmirea Secretar Beneficiar CAPLJ
referatului
82. Comunicări 2 DAS/ IP DAS Ori de cate ori este nevoie De comun acord Primar DAS/IP DAS
IP/DAS Director
Președinte IP
83. Plan de servicii 2 Prevenirea separării copilului de DAS Când este cazul Potrivit Primar DGASPC DGASPC, DAS
Protectia copilului familia naturală prevederilor Secretar
legale
84. Referat pentru 2 Aprobarea planului de servicii DAS Când este cazul Potrivit Primar, DAS BAPL CAPLJ,
aprobarea planului de prevederilor DAS
servicii legale
85. Dispoziţie aprobare plan 2 aprobare plan de servicii CAPLJ Potrivit prevederilor legale Potrivit Primar, secretar CAPLJ, CAPLJ
de servicii prevederilor DAS – copie la DGASPC DAS
legale DGASPC
86. Dosar Anchete sociale 2 Instituire şi măsura de protecţie DAS Când este cazul Potrivit Primar, secretar, DGASPC DGASPC
plasamente Reevaluare măsura de protecţie prevederilor DAS DAS
Sesizări, prevenirea separării legale
copilului de familie, monitorizări,
adopţii, dispensă vârstă, etc.
87. Dosar Anchete sociale 2 Reevaluare măsura de protecţie DAS Când este cazul Potrivit Primar, secretar, Centre de îngrijire şi Centre de îngrijire
reevaluare alte cazuri prevederilor DAS asistenţă şi asistenţă, DAS
plasament legale
88. Raport asupra vizitei 1 Reevaluare plasament DAS Trimestrial - DAS DAS DAS
efectuate
89. Cerere şi declaraţie pe 1 acordarea tichetelor sociale DAS 1-30 ale lunii pentru anul Primarul DAS
propria răspundere pentru grădiniță școlar 2015-2016 până la Secretar
TSG data de 30 aprilie 2016
90. Anchetă socială 1 acordarea tichetelor sociale pentru DAS În termen de 15 zile de la Primar DAS
grădiniță depunerea cererii
91. Referat de 2 acordare/modificare/suspendare/ DAS După efectuarea anchetei Primar CAPLJ DAS, CAPLJ
acordare/modificare/sus reluare/încetare TSG sociale
pendare/
reluare/încetare TSG
92. Dispoziţie de 4 acordare/modificare/suspendare/ CAPLJ În termen de 5 zile de la Secretar DAS, Direcţia economică, DAS, CAPLJ,
acordare/modificare/sus reluare/încetare TSG primirea referatului de Primar Titular, Instituţia
pendare/ acordare Prefectului
reluare/încetare TSG

31
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 32 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
93. Situaţia centralizatoare 2 Verificare, Acordarea, reluarea TSG unități de Până în data de 5 a lunii Până pe data de 5 Directorul DAS DAS
privind prezența învățământ următoare a lunii următoare unității de
copiilor în grădiniță preșcolar învățământ și
persoana
responsabilă din
cadrul DAS

94. Situaţia centralizatoare 1 Evidenţă gestiune Persoana lunar Până în data de 15 Primar, Direcţia Economică Direcţia
a tichetelor sociale desemnată a lunii următoare persoană Economică
pentru grădiniţă desemnată
achiziţionate, distribuite
şi returnate de către
unitatea/subdiviziunea
administrativ teritorială
în luna ...... anul ....
(Anexa 3 din HG
15/2016)
95. Situaţia analitică a 1 Evidenţă gestiune Persoana Până în data de 15 ale lunii Până în data de 15 Primar, Direcţia
tichetelor sociale pentru desemnată a lunii următoare persoană Economică
grădiniţă distribuite desemnată
titularilor de către
unitatea/subdiviziunea
administrativ-teritorială
în luna ..... anul .....
(Anexa 4 din HG
15/2016)
96. Situaţia analitică a 1 Evidenţă gestiune Persoana lunar Până în data de 15 Primar, Direcţia
tichetelor sociale pentru desemnată a lunii următoare persoană Economică
grădiniţă returnate de desemnată
titulari
unităţii/subdiviziunii
administrativ-teritoriale
în luna .... anul ....
(Anexa 5 din HG
15/2016)

32
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 33 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
97. Situaţia centralizatoare 1 Evidenţă Direcţia semestrial Director Direcţia
a tichetelor sociale Economică economic, Economică
pentru grădiniţă emise Primar
de unitatea emitentă în
semestrul ...... anul ....
(Anexa 6 din HG
15/2016)
98. Situaţia centralizatoare 1 Evidenţă Direcţia lunar Director Direcţia
a tichetelor sociale Economică economic, Economică
pentru grădiniţă pe Primar
unităţi/subdiviziuni
administrativ-teritoriale
în luna .... anul ....
(Anexa 7 din HG
15/2016)
99. Situaţia centralizatoare 1 Evidenţă Direcţia lunar Director Direcţia
a tichetelor sociale Economică economic, Economică
pentru grădiniţă pe Primar
operatori economici
utilizaţi de unitatea
emitentă în luna .... anul
... (Anexa 8 din HG
15/2016)
100. TSG 1 Ridicare de către titular conform Persoana Până în data de 15 Titular Direcţia
anexei 4 din HG 15/2016 desemnată a lunii Economică
101. Plan de servicii 2 Prevenirea separării copilului de DAS Când este cazul Potrivit Primar DGASPC DGASPC, DAS
familia naturală prevederilor Secretar
legale
102. Referat pentru 2 Aprobarea planului de servicii DAS Când este cazul Potrivit Primar, DAS BAPL CAPLJ,
aprobarea planului de prevederilor DAS
servicii legale
103. Dispoziţie aprobare plan 2 aprobare plan de servicii CAPLJ Potrivit prevederilor legale Potrivit Primar, secretar CAPLJ, CAPLJ
de servicii prevederilor DAS – copie la DGASPC DAS
legale DGASPC
104. Anchete sociale 2 Stabilire delegarea autorității DAS Când este cazul Potrivit Primar, secretar, Instanța de judecată Instanța de
părintești prevederilor DAS judecată
legale DAS

33
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 34 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Nr. Se utilizează la Compartimen Data/ Termen de Persoanele Circula la: Locul de
crt. Documentului exem tul/persoana perioada predare care vizează Arhivare/
plare care îl întocmirii documentul destinatar
întocmeşte
/gestionează
105. Fișa de observație 1 Evaluarea cazului DAS Când este cazul Potrivit DAS DAS DAS
prevederilor
legale
106. Fișă de identificare a 1 Identificarea și evaluarea riscurilor DAS Când este cazul Potrivit DAS DAS DAS
riscurilor prevederilor
legale
107. Notificare 1 Sesizarea cazului de către părinte Părintele în cauză Când este cazul Potrivit DAS Instanța de judecată DAS
prevederilor DAS Instanța de
legale judecată
108. Declarație 1 Sesizarea cazului de către părinte Părintele în cauză Când este cazul Potrivit DAS Instanța de judecată DAS
prevederilor DAS Instanța de
legale judecată
109. Cerere instanță 2 Solicitare stabilire autoritate DAS Când este cazul Potrivit Primar, DAS Instanța de judecată DAS
părintească prevederilor DAS Instanța de
legale judecată
110. Cerere acordare 1 acordarea porții hrană DAS 1-30 ale fiecărei luni Director DAS Primar DAS
cantina și Primar
111. Anchetă socială 1 acordarea porții hrană DAS În termen de 15 zile de la Primar Primar DAS
depunerea cererii
112. Referat 2 acordarea porții hrană DAS După efectuarea anchetei Primar Primar şi CAPLJ DAS
sociale
113. Dispoziţie 2 acordarea porții hrană CAPLJ În termen de 5 zile de la Secretar Primar CAPLJ DAS, CAPLJ și
primirea referatului de Primar FURNIZOR
acordare
114. Lista cu beneficiarii de 3 acordarea porții hrană DAS În ultima zi lucrătoare a lunii Primar, Secretar Primar, SGCP și DAS DAS, SGCP ȘI
la cantina de ajutor și Director DAS FURNIZOR
social
115. Plan de acţiune lucrări 2 acordarea porții hrană SGCP Prima zi lucrătoare a lunii SGCP DAS SGCP și DAS
116. Pontaj cu orele Menţinerea dreptului SGCP În ultima zi lucrătoare a lunii SGCP DAS SGCP și DAS
efectuate

34
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 35 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Se utilizează la


crt. documentului
1. Dosare personale ASF alocaţia pentru susţinerea familiei
2. Dosar ASF alocaţia pentru susţinerea familiei
3. Registru ASF alocaţia pentru susţinerea familiei
4. Dosar Lapte praf (10-11)
5. Dosare individuale Centrul Social de Urgenţă Centrul Social de Urgenţă
6. Dosar Centrul Social de Urgenţă Centrul Social de Urgenţă
7. Dosare individuale VMG Ajutor social
8. Dosar VMG Ajutor social
9. Dosare individuale încălzire lemne VMG încălzire lemne VMG
10. Dosar încălzire Lemne VMG încălzire lemne VMG
11. Dosare individuale ajutoare urgenţă Ajutoare de urgenţă
12. Dosare ajutoare urgenţă Ajutoare de urgenţă
13. Dosar individual indemnizaţii PH Indemnizaţii persoane cu handicap
14. Dosar documente, situaţii PH persoane cu handicap
15. Dosar Borderouri ICC acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de insertie si alocatiei de stat pentru copii
16. Dosare individuale încălzire LEMNE
17. Dosar situaţii încălzire LEMNE Centralizatoare, state plată, situaţii statistice
18. Plan de servicii Prevenirea separării copilului de familia naturală
19. Dosar Fişe de monitorizare trimestriale Evidenţa familiilor cu copii cu părinţi plecaţi în străinătate
20. Dosar Anchete sociale minori instanţă Divorţ cu copii
Stabilire program de vizitare
Acordare ajutor public judiciar
Instituire tutelă, curatelă
21. Dosar Anchete sociale plasamente Instituire şi măsura de protecţie
Reevaluare măsura de protecţie
Sesizări, prevenirea separării copilului de familie, monitorizări, adopţii, dispensă vârstă, etc.
22. Dosar Anchete sociale bursă Acordare bursă şcolară, bani de liceu, etc.
23. Dosar Anchete sociale reevaluare alte cazuri plasament Reevaluare măsura de protecţie
24. Citaţii Informare
25. Dosar Contracte de întreţinere Informare
26. Dosare tutelă curatelă Monitorizare tutori, curatori
35
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 36 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Se utilizează la


crt. documentului
27. Dosar Hotărâri copii cu grad de handicap Informare şi evidenţă măsuri de protecţie şi minori cu handicap
28. Dosare plasament
29. Dosar Hotărâri plasament
30. Dosare atestare/reatestare asistenţi maternali profesionişti
31. Dosar delicvenţi minori
32. Dosar evidenţă borderouri indemnizaţii creşterea copilului
33. Dosare curatele minori
34. Dosare curatele majori
35. Dosare curatele instanţă
36. Dosar diverse copii
37. Dosar Dovezi Notificare plecare în străinătate
38. Dosar Dovezi Internare CIA, CRR, etc.
39. Dosar Rapoarte statistice şi informative Informarea diferitelor instituţii (AJPIS, DGASPC, Prefectura)
40. Dosar corespondenţă INFOCET
41. Registru ajutor social
42. Registru anchete sociale PH
43. Registru adeverinţe
44. Registru stat plăţi
45. Registru alocaţii pentru susţinerea familiei
46. Registru indemnizaţii creşterea copilului 1,2,3-7 ani
47. Registru încălzire cu lemne
48. Dosar cantina (cerere, dispoziţie, tabel beneficiari)

49. Registru tutelă-curatelă


50. Registru beneficiari CSUS (Centrul Social de Urgenţă)

51. Registru Legitimaţii card parcare persoane cu handicap

52. Dosar PEAD


53. Dosar Romi

36
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 37 din 38

Exemplar nr.:

Nr. Denumirea Se utilizează la


crt. documentului
54. Dosar Acreditare Acreditare
55. Dosar licenţiere servicii sociale Licenţiere
56. Dosar marginalizare Persoane marginalizate
57. Dosar corespondenţă cabinet medical şcolar cabinet medical şcolar

58. Dosar PV, note control, Evidenţa activităţilor de inspecţie/control


59. Registru Diverse beneficii şi servicii sociale

60. Registru de riscuri, dosar proceduri

37
PRIMĂRIA PROCEDURA OPERAŢIONALĂ Ediţia: I
ORAŞULUI Section 1.02 PRIVIND Nr.de ex.: 2
SIMERIA CIRCUITUL DOCUMENTELOR Revizia: - 1
___________ Nr.de ex. :- 2
DAS
Cod: P.O. 06.01 Pag. 38 din 38

Exemplar nr.:

Anexa 3 Formulare tipizate


1. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului ph
2. Formular solicitare efectuare anchetă socială ph
3. Ancheta socială PH
4. Formular solicitare acordare indemnizaţie ph
5. Tabele nominale lunare cu evidenţa beneficiarilor de indemnizaţii ph/asistenţi personali
6. Raportul de activitate al asistenţilor personali
7. Anchetă socială semestrială pentru verificarea activităţii asistenţilor personali
8. Pontajul asistenţilor personali
9. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea cu
combustibili solizi şi gaze naturale
10. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
11. Ancheta socială pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei
12. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului pentru acordarea ajutorului social
13. Cerere şi declaraţie pe propria răspundere pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială şi (VMG
şi ASF)
14. Ancheta socială pentru acordarea unor drepturi de asistenţă socială (VMG şi ASF)
15. Fişa de calcul al ajutorului social şi al numărului de ore de acţiuni sau lucrări de interes local-program
VMG
16. Situaţie centralizatoare (Anexa nr.8) privind plata ajutoarelor sociale
17. Situaţia lunară privind persoanele din familiile beneficiare de ajutor social precum şi activităţile
realizate de aceştia conform planului de acţiuni (lucrări), Anexa nr.10
18. Borderouri stabilire plăţi drepturi noi, suspendare/încetare/reluare
19. Raport statistic privind aplicarea prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat cu
modificările şi completările ulterioare
20. Listă dosare VMG din cadrul Primăriei oraşului Simeria (Raport pentru inspecţia socială)
21. Anchetă socială pentru acordarea unui ajutor de urgenţă
22. Cerere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne (VMG)
23. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului pentru alocaţia de stat
24. Cerere pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii
25. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului pentru alocaţia pentru susţinerea familiei
26. Borderou stabilire plăţi drepturi noi
27. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului pentru indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului
până la vârsta de 1 an sau 2 ani
28. Cerere pentru acordarea indemnizaţiei de creştere a copilului/stimulentului de inserţie şi alocaţiei de
stat pentru copii
29. Declaraţia pe propria răspundere a solicitantului (ICC, stimulent)
30. Declaraţie a celuilalt părinte (ICC, stimulent)
31. Adeverinţe (ICC, stimulent)
32. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului pentru stimulent
33. Listă de verificare pentru întocmirea dosarului de internare a persoanelor vârstnice în cămine şi
locuinţe protejate, Centre de urgenţă
34. Cerere internare
35. Angajament
36. Scrisoare medicală
37. Fişă de evaluare socio-medicală
38. Plan individualizat de servicii
39. Contract pentru acordarea de servicii sociale/anexă
40. Contract de găzduire în regim de urgenţă
41. ANCHETA SOCIALĂ pentru acordarea unor beneficii de asistenţă socială

38