Anda di halaman 1dari 2
INSTITUTIA PREFECTULUI - JUDETUL CONSTANTA HOTARARE Comisia judeteani pentru stabilirea dreptului de proprietate privat asupra terenurilor intrunit& in sedinga din 13.01.2015. Avind in vedere propunerea Comisiei locale CORBU nr. 7673/2014 cu privire la rectificare titlu de proprietate, {in temeiul prevederilor art, 12 din Legea nr. 18/1991, republicati precum si ale art. 6 din Regulamentul de aplicare a legilor fondului funciar aprobat prin H.G. nr. 890/2005 HOTARASTE Art. 1 ~ Validarea propunerii Comisiei locale CORBU potrivit ANEXA NR. 1 (J pozijie), anexa care face parte integranté din prezenta hotirdre, Art. 2 — impotriva hotararii_comisiei judejene se poate face plangere la Judecdtoria in a chrei razA teritoriala este situat terenul, in termen de 30 de zile de la comunicare, potrivit art. 53 alin. (2) din Legea nr. 18/1991 republicata. Art. 3 - Colectivul de lucru al Comisiei Judefene Constanta pentru stabilirea dreptului de proprietate privaté asupra terenurilor va comunica prezenta hotirare Comisiei locale CORBU, O.C.P.L. - Constanfa, pentru ducerea sa la indeplinite Constanta. M2: LP SECRETAR Gade ERSUN ANEFI nr. 22... 1daNV NOSUa cane UVLAIIAS SLNTGaSaud “eo udnp — eynysaae Nyea"dnp Lo [euTdi0 wy oe 1 ayjauidoad ap [npH 110 wsIXe KA pugs aeyaLsdoxd ap IO anys op a19y~ voseayj1poul ve] epadoid vA eluBISUOS BxRI]IGoW snquoy and 8 Msepey ap IMIBYO ANATLLNGW yunuios eye, ‘Uo] aude “e019! ap Bsa p10Z/S99L myeig) “vunjBioyD) vyjoues “wseYy vouseIg “oysI0D"ID su elutenapy- vousaig iunu 18 ‘syBi0ayH vauseag mymouryop econ We woHuaSour ap aEH[eD UL ‘HDSUE AOA 9s ‘Zp vIhizod op eqRA seonag- “ce mxOWE_ UL “600C/0899 “4H aMadoxd Op ION UI] liozizeest VIIOLOIA | 107 10°C _ AUALING z ou o_Biunuag- LW | Lt L AMAONIdSAM / AUALINAV (inzeo asa yep) hiouinaisow | i yzva JOLY YIVILINI | Vilvisnvavo| awaNada | awaugo| «nao. ANALACAL LAISIWOD VarANNdowd VaUVAVLOH | ATALNAWAD00 8 aINAN MYWAN | UN} ALVLARAdOUd AG WLLL FAVILLOTY ng4od TaN VXONV