Anda di halaman 1dari 3

Temuduga Guru bahasa Arab

Soalan Jawapan

1 Wawancara peribadi
‫نص المقابلة الشخصية‬ Temuduga sebelum memasuki Institut
Pendidikan Guru

‫المقابلة الشخصية قبل دخول إلى معهد‬


‫التربية للمعلمين‬
Pelajar: Perdamaian, belas kasihan dan
berkat Tuhan ada pada awak.
.‫ السالم عليكم ورمحة اهلل وباركاتو‬: ‫الطالب‬
Pekerja: Perdamaian, rahmat dan berkat
.‫ وعليكم السالم ورمحة اهلل وباركاتو‬: ‫ادلوظف‬ Tuhan ada pada awak. Datang dahulu,
pelajar! Bagaimana anda menjadi pada hari
‫تفضل باجللوس أوال يا طالب ! كيف أصبحت‬ ini?
‫يف ىذا اليوم ؟‬ Pelajar: Terima kasih tuan! Pujian kepada
.‫ إين خبري‬,‫ شكرا يا سيدي ! احلمدهلل‬: ‫الطالب‬ Allah, saya baik-baik saja.

‫ ىل أنت مستعد ذلذه‬,‫ احلمدهلل‬: ‫ادلوظف‬ Pekerja: Alhamdulillah, adakah anda


bersedia untuk wawancara peribadi ini?
‫ادلقابلة الشخصية ؟‬ Pelajar: Ya.
.‫ نعم‬: ‫الطالب‬ Pekerja: Ok, sekarang, jelaskan kepada
‫ إشرح يل عن نفسك ؟‬,‫ اآلن‬,‫ طيب‬: ‫ادلوظف‬ saya tentang diri anda?

‫ أسكن‬.‫ امسي حممد فاريس بن شهفري‬: ‫الطالب‬ Pelajar: Nama saya Mohamed Faris bin
Shahfari. Saya tinggal di Taman Girlon
‫ عمري‬.‫ فرياق‬,‫يف تامن جرلون كواال كغسر‬ Koala Kgsar, Pirak. Saya berusia sembilan
belas tahun. Tempat kelahiran di Kuala
,‫ مكان ادليالد يف كواال كغسر‬.‫تسعة عشر سنة‬ Kgsar, Piraeus. Hobi saya adalah untuk
berdagang dengan ayah saya. Saya mahu
‫ أريد أن ـأكون‬.‫ ىواييت ىو التجارة مع أيب‬.‫فرياق‬ menjadi guru atau guru pada masa akan
datang. Nama Abu Shahfari bin Ahmed
‫ اسم أيب شهفري‬.‫معلما أو األستاذ يف ادلستقبل‬ Shoudi dan nama ibu saya Fazia binti
Zahari. Keluarga saya terdiri daripada
.‫بن أمحد شودي و اسم أمي فازية بنت زىاري‬ lapan orang, ibu, bapa, tiga lelaki dan tiga
wanita. Saya seorang saudara besar dalam
،‫ األب‬،‫ األم‬،‫أسريت تتكون من مثانية أشخاص‬ keluarga saya. Itu hanya saya.

‫ أنا ىو أخ كبري يف‬.‫ثالثة ذكور وثالث إناث‬


.‫ ىذا فقط مين‬.‫أسريت‬

‫ ممكن أن تشرح يل عن البيئة‬,‫ حاضر‬: ‫ادلوظف‬ Pekerja: Hadir, bolehkah anda menjelaskan
kepada saya tentang persekitaran sekolah?
‫ادلدرسة الثناوية ؟‬
‫ أدرس يف ادلدرسة الثناوية الوطنية‬: ‫الطالب‬ Pelajar: Saya belajar di Sekolah Dua Belas
Kebangsaan Phuket Marjou, Kuala Ksger,
‫ ما أمجل تلك‬.‫ فرياق‬,‫ كواال كغسر‬,‫بوكيت مرجو‬ Pirak. Apa sekolah yang indah! Saya
melihatnya cantik dengan air terjun, pokok
‫ادلدرسة ! اشاىدهتا مجيلة بالشالالت واألشجار‬ berbunga, udara yang selesa, pisau dan
lain-lain. Saya suka sekolah saya.
‫ أنا أحب‬.‫ادلزىرة واذلواء مرحية وسكينة وغريىا‬
.‫مدرسيت‬
‫ دلاذا تقدمت لدخول‬.‫ أحسنت‬,‫ طيب‬: ‫ادلوظف‬ Pekerja: Baik, baiklah. Mengapa anda
memohon kepada Institut Pendidikan
‫إىل معهد الرتبية للمعلمني ؟‬ Guru?

‫ أريد أن تدخل إىل ىذا ادلعهد ألن أنا‬: ‫الطالب‬ Pelajar: Saya ingin memasuki institut ini
kerana saya suka menjadi guru yang baik
‫أحب لتكون ادلعلم جيدا وممتازا ألن من خالل‬ dan cemerlang kerana melalui pendidikan
di institut ini terdapat banyak cara
‫تربية يف ىذا ادلعهد توجد كثريا عن كيفية أو طرق‬ bagaimana cara mengajar pelajar di
sekolah. Dengan maklumat ini, Insyaallah,
,‫ هبذه ادلعلومات‬.‫التدريس التالميذ يف ادلدرسة‬ guru dapat menyumbang kepada agama,
negara dan negara.
‫إن شاء اهلل ستكون ادلعلم ميكن أن تساىم يف‬
.‫الدين واألمة والبالد‬
‫ ماذا تعرف عن ىذا العمل ؟‬,‫ طبعا‬: ‫ادلوظف‬ Pekerja: Sudah tentu, apa yang anda tahu
tentang kerja ini?
‫ أنا أعرف أن ىذا العمل ىو عمل‬: ‫الطالب‬ Pelajar: Saya tahu bahawa kerja ini adalah
‫الكرمية ألن ادلعلم دائما أن تساعد الفرد أو‬ pekerjaan yang baik kerana guru sentiasa
membantu individu atau masyarakat
‫ ىذا العمل‬,‫ ومع ذلك‬.‫اجملتمع لفهم كل الشيء‬ memahami segala-galanya. Walau
bagaimanapun, kerja ini adalah satu kerja
‫ كما‬,‫ىو عمل مهم يف بناء الشخصية االنسان‬ penting dalam pembinaan personaliti
manusia, seperti yang kita ketahui, model
‫ ادلعلم دور النموذج يف كل ادلكان وكل‬,‫عرفنا‬ peranan guru di setiap tempat dan
sepanjang masa. Melalui kerja guru yang
‫ من خالل أعمال ادلعلمني اجليدين‬.‫الزمان‬ baik dan tingkah laku guru dapat
‫ ميكن ادلعلم لبناء‬,‫وسلوكا ادلعلمني قد تبني ادلعلم‬ menunjukkan guru, guru dapat membina
murid-murid pribadi.
.‫الشخصية التالميذ‬
‫ عن ماذا تبحث يف‬,‫ السؤال األخري‬: ‫ادلوظف‬ Pekerja: Soalan terakhir, apa yang anda
cari dalam kerja ini?
‫ىذا العمل ؟‬
.‫ أريد أن تساعد االنسان يف درسهم‬: ‫الطالب‬ Pelajar: Saya mahu membantu seorang
lelaki dalam pelajaran mereka. Sebelum
‫ أريد أن تبحث العلم اليت‬,‫قبل أن تساعدىم‬ anda membantu mereka, saya ingin
mencari sains yang memerlukan
‫ أريد‬,‫ مث‬.‫حتتاج إىل التعليم التالميذ وغري ذلك‬ pendidikan murid dan sebagainya.
Kemudian, saya ingin mengembangkan
‫أن تنمية العلم واخلربة وادلعلومات يف كل االنسان‬ sains, pengalaman dan maklumat dalam
setiap manusia di setiap tempat dan
.‫ إن شاء اهلل‬.‫يف كل ادلكان وكل الزمان‬ sepanjang masa. Insyaallah.
Pekerja: Ayoh, sangat baik. Terima kasih
.‫ شكرا على تعاونك‬.‫ ممتاز‬,‫ أيوه‬: ‫ادلوظف‬ atas kerjasama anda.

.‫ عفوا‬: ‫الطالب‬ Pelajar: Maafkan saya.