Anda di halaman 1dari 20

PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING

LAPORAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELIN


TAHUN 2018

1 NAMA GURU BIMBINGAN BIL NAMA


1 INDRANI A/P RAMAN
2

2 NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH SJK (T) LADANG BANOPDANE, BIDOR, PERAK

3 KOD SEKOLAH ABD0106


4 NEGERI PERAK
5 DAERAH BATANG PADANG
6 NAMA PENGETUA / GURU BESAR PN.R.KRISHNANVENY

7 ENROLMEN MURID

PETUNJUK
M-Melayu BSbh-Bumiputra Sabah
C-Cina Bswk-Bumiputra Sarawak
I-India L-Lain-lain

LELAKI PEREMPUAN

M C I BSbh BSwk L JUMLAH M C I BSbh BSwk L


28 28 22

8 BILANGAN MURID MENJADI PEMBIMBING RAKAN SEBAYA (PRS)

MELAYU CINA INDIA BSbh


TINGKATAN / TAHUN
JUM MURID L P L P L P L
Peralihan 0
Pendidikan Khas 0
1 0
2 0
3 0
4 0
5 0
6 0
JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0

9 BILANGAN MURID TERLIBAT DENGAN PROGRAM MENTOR MENTEE


MELAYU CINA INDIA BSbh
TINGKATAN / TAHUN JUM MURID
L P L P L P L
Peralihan 0
Pendidikan Khas 0
1 6 2 4
2 8 5 3
3 12 6 6
4 7 4 3
5 10 5 5
6 7 6 1
JUMLAH 50 0 0 0 0 28 22 0

10 BILANGAN MURID YANG MENGIKUTI PROGRAM BIMBINGAN DAN KAUNSELING

LELAKI
BIL BIDANG
M C I BSbh BSwk L M
1 Pembangunan dan Perkembangan Sahsiah 5
2 Diri Murid
Peningkatan Disiplin Diri Murid
3 Pendidikan Kerjaya Murid
4 Psikososial dan Kesejahteraan Mental Murid
JUMLAH - - 5 - - - -

DISEDIAKAN OLEH :
Tandatangan Guru : ……………………………………………………………………….

Nama : …………………………………………………………………………………………………….
Tarikh : ……………………………………………..

DISAHKAN OLEH :
Tandatangan : ……………………………………………………
Nama : ………………………………………………
Cop Rasmi : ……………………………………………..
BIMBINGAN DAN KAUNSELING
BIMBINGAN DAN KAUNSELING (LPBK)

GRED
NAMA JWTN
NO. TELEFON EMEL
MAN DG41 0105646151 indra.raman49@gmail.com

DANE, BIDOR, PERAK

BIL PERSEKOLAHAN
(FASA 1 : JAN-JUN)
PEREMPUAN (FASA 2 : JUL - OKT)

JUMLAH HARI MINGGU


22 150 40

BSbh BSwk LAIN-LAIN JUMLAH


P L P L P L P
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 0 0
BSbh BSwk LAIN-LAIN JUMLAH
P L P L P L P
0 0
0 0
2 4
5 3
6 6
4 3
5 5
6 1
0 0 0 0 0 28 22

S
PEREMPUAN

U
LA

AT
M
C I BSbh BSwk L

R
JU

PE
5 10 100%
- 0%
- 0%
- 0.00%
- 5 - - - 10 ###
SENARAI PROGRAM/ AKTIVITI AMALAN GURU
0

SEKOLAH :SJK (T) LADANG BANOPDANE, BIDOR, PERAK

DAERAH :BATANG PADANG

NEGERI : PERAK

BIL NAMA PROGRAM / AKTIVITI AGP

1 PROGRAM 3S
2 MENGALU-ALUKAN KEDATANGAN
3 SAMBUTAN HARI JADI MURID
4 PERAYAAN PONGGAL
5 SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK

SKALA PETUNJUK PENCAPAIAN


(SANGAT BAIK)
5
(BAIK)
80% - 100% mencapai objektif program yang ditetapkan
(MEMUASKAN)
4
60% - 79%
(KURANG mencapai objektif program yang ditetapkan
MEMUASKAN)
3
40% - 59% mencapai objektif program yang
2 ditetapkan
(SANGAT20% KURANG MEMUASKAN)
- 39% mencapai objektif program yang
1 ditetapkan
0% - 19% mencapai objektif program yang ditetapkan

1 SANGAT KURANG MEMUASKAN


2 KURANG MEMUASKAN
3 MEMUASKAN
4 BAIK
5 SANGAT BAIK
GRAM/ AKTIVITI AMALAN GURU PENYAYANG (AGP)
0

TARIKH SKALA
FOKUS
PELAKSANAAN PENCAPAIAN
8 January - 12
Mentor-mentee 4
November
Mengalu-alukan kehadiran murid 8 Jan-12 Nov 2018 5
Penghargaan 8 Jan-12 Nov 2018 5
Penghargaan Januari 4
Penghargaan November 5
IMPAK

BAIK
SANGAT BAIK
SANGAT BAIK
BAIK SKALA
SANGAT BAIK 5
4
3
2
1

MARKAH
19
20
40
60
80
1
2
3
4
5
KETERANGAN
Mencapai
objektif
Mencapai
program
objektif
Mencapai
yang
program
objektif
ditetapkan
Mencapai
yang
program
objektif
ditetapkan
Mencapai
yang
program
objektif
ditetapkan
yang
program
ditetapkan
yang
KETERANGAN
ditetapkan
SANGAT KURANG MEMUASKAN
KURANG MEMUASKAN
MEMUASKAN
BAIK
SANGAT BAIK

Fokus
Penghargaan
Mengalu-alukan diri
Mentor-mentee
PENILAIAN KENDIRI
AMALAN GURU PENYAYANG 0
SMK/ SK : SJK (T) LADANG BANOPDANE, BIDOR, PERAK

i) Sila jawab semua soalan dengan perbincangan pentadbir serta guru bimbingan dan kaunseling
ii) Semua item menggunakan skala yang sama kecuali item bernombor 6, 9 dan 10 menggunakan skala
Tidak Meningkat, Sedikit Meningkat, Memuaskan, Meningkat dan Sangat Meningkat.
TIDAK PERNAH (TP) KADANG-KADANG
(J) / SEDIKIT (K) / SANGAT KERAP
/ TIDAK MENINGKAT (KD) /
MENINGKAT MENINGKA (SK) / MENINGKAT (M)
(TM)
1 2 MEMUASKAN3 (M) 4 5

TP / TM J / SM KD / M K/M SK/M
ITEM PENYATAAN
(1) (2) (3) (4) (5)
Pentadbir/ guru menyambut kehadiran murid di pintu pagar sekolah 1
1
setiapmemastikan
Guru hari. murid telah meninggalkan kelas dengan selamat
2 1
semasa pulang.
3 Guru menghargai murid pada hari-hari istimewa murid. 1
Guru memberi penghargaan terhadap sikap baik dan pencapaian 1
4
positif murid.
5 Guru
Programdanmentor
murid senyum
mentee dengan mesra semangat
meningkatkan apabila disapa.
kekeluargaan 1
6 yang kukuh dan saling hormat menghormati antara mentor dan 1
Mentor
mentee.sentiasa memberi bimbingan dan mengambil berat 1
7
terhadap kebajikan mentee.
8 Guru ambil peduli sikap dan tingkah laku murid. 1
9 Program mentor mentee meningkatkan keyakinan diri murid. 1
Amalan Guru Penyayang di sekolah telah meningkatkan budaya 1
10
penyayang (concern) dan berjaya dilaksanakan secara berterusan.
JUMLAH SEKOLAH TERLIBAT 1
JUMLAH SKOR 0 0 0 16 30
JUMLAH KESELURUHAN SKOR 92

TAHAP AMALAN GURU PENYAYANG


GURU SANGAT PENYAYANG
Petunjuk bagi item bernombor 1,2,3,4,5,7 dan 8 Petunjuk bagi item bernombor 6,9 dan 10
5-Sangat kerap Amalan dilaksanakan berterusan, dihayati dan amat 5-Sangat meningkat Perubahan penghayatan nilai-nilai positif
berkesan dalam peningkatan sahsiah serta disiplin amat jelas ketara
Dilaksanakan
murid pada tahap baik dan menunjukkan Perubahan penghayatan nilai-nilai positif
4-Kerap peningkatan sahsiah serta disiplin murid 4-Meningkat pada tahap baik
Dilaksanakan pada tahap minima dan keberkesanan Perubahan penghayatan nilai-nilai positif
3-Kadang-kadang pada tahap memuaskan 3-Memuaskan pada tahap sederhana
Pelaksanaan tidak konsisten dan kurang berkesan Kurang perubahan penghayatan nilai-nilai
2-Jarang 2-Sedikit meningkat positif
1-Tidak Pernah Tidak dilaksanakan 1-Tidak meningkat Tidak menunjukan perubahan
Petunjuk Skor DISAHKAN OLEH :
ANALISIS SKOR Tandatangan :
BIL JUMLAH SKOR (YA) TAHAP
1 80 - 100 Guru Sangat Penyayang Nama :
2 60 - 79 Guru Penyayang
3 40 - 59 Guru Sederhana Penyayang Cop sekolah :
4 20 - 39 Guru Kurang Penyayang
5 0 - 19 Guru Tidak Penyayang Tarikh :
SENARAI PROGRAM/ AKTIVITI DASAR WAR
2018

SEKOLAH SJK (T) LADANG BANOPDANE, BIDOR, PERAK

DAERAH BATANG PADANG

NEGERI PERAK

TARIKH
BIL NAMA PROGRAM / AKTIVITI DWEN PELAKSANA
AN

16 OKTOBER
1 Sambutan Saraswati Poojai Bersama Warga Tua
2018
2 Hari Sukan 10 MAC
3
4
5
6
7
8
9
10

SKALA PETUNJUK PENCAPAIAN

(SANGAT BAIK)
5 80% - 100%
mencapai objektif program yang ditetapkan
(BAIK)
4 60% - 79%
mencapai objektif program yang ditetapkan
(MEMUASKAN)
3 40% - 59%
mencapai objektif program yang ditetapkan
(KURANG MEMUASKAN)
2 20% - 39%
mencapai objektif program yang ditetapkan
(SANGAT KURANG MEMUASKAN)
1 0% - 19% mencapai
objektif program yang ditetapkan
TIVITI DASAR WARGA EMAS NEGARA (DWEN)
2018

FOKUS TINDAKAN

Mata Pelajaran Pendidikan islam dan


Mengalu-alu Penglibatan Warga Emas
Pendidikan Moral
Mengalu-alu Penglibatan Warga Emas Lain-lain
SKALA JUMLAH
IMPAK
PENCAPAIAN SKOR

5 100 SANGAT BAIK


5 95 BAIK

SKALA
5

2
1
MARKAH
19
39
59
79
100

1
2
3
4
5
KETERANGAN
Mencapai objektif program yang ditetapkan
Mencapai objektif program yang ditetapkan

Mencapai objektif program yang ditetapkan

Mencapai objektif program yang ditetapkan

Mencapai objektif program yang ditetapkan


KETERANGAN
SANGAT KURANG MEMUASKAN
KURANG MEMUASKAN
MEMUASKAN
BAIK
SANGAT BAIK

Unit Beruniform
Persatuan
Mata Pelajaran Sivik Dan Kewarganegaraan (Tingkatan 2
dan Tingkatan 5)
Mata Pelajaran Pendidikan islam dan Pendidikan Moral
Lain-lain

FOKUS
Kesedaran Terhadap Warga Pendidikan
Menghargai Warga Emas
Mengalu-alu Penglibatan Warga Emas
Program-program lain selain fokus program di atas