Anda di halaman 1dari 10

TOPIK 2: PENTAKSIRAN KLINIKAL

Pentaksiran Pengajaran
 Ujian binaan Guru

TOPIK 3: PENTAKSIRAN DALAM BILIK DARJAH


oleh pelajar. Menggalakkan perkembangan diri melalui proses refleksi.
Memberi peluang kepada guru untuk melihat dan membuat refleksi
mengenai keberkesanan proses pengajaran.
b.Portfolio Dokumentari Koleksi kerja pelajar yang dikumpulkan
khusus untuk penilaian. Kandungan bukan sahaja hasil akhir tetapi
termasuk juga bukti proses yang dilalui untuk menghasilkannya.
Bahan dalam portfolio menggambarkan pencapaian pelajar mengenai
hasil pembelajaran dalam sesuatu mata pelajaran.
KEBAIKAN MENILAI SECARA PORTFOLIO
-menilai samada pelajar dapat memefokus kepada isu yang ditetapkan
 Pentaksiran Portfolio atau sebaliknya . dapat menggambarkan proses pembelajaran .
-dapat menilai pencapaian terkumpul ( kumulatif ).
-dapat menilai pencapaian terkumpul pelajar selepas satu tempoh yang
panjang .
-dapat menilai perkembangan pembelajaran pelajar dari satu tahap ke
tahap seterusnya .

 Pentaksiran Autentik
Tujuan portfolio ialah untuk: memberi peluang pelajar
Pentaksiran autentik bererti menilai pengetahuan atau penglibatan pelajar
mendokumentasikan kemahiran dan pengetahuan yang diperoleh
dalam konteks yang mendekati dunia sebenar atau kehidupan nyata sedekat
melalui pengalaman sewaktu menyempurnakan tugasan.
mungkin. Ia meliputi pelbagai aspek merangkumi pengetahuan pelajar,
Menggalakkan pelajar menyemak dan menganalisis pembelajaran
pemahaman, penyelesaian masalah, kemahiran sosial, sikap terhadap
mereka secara sistematik. Menyediakan ruang pelajar membuat
persekitaran dan simulasi terhadap situasi dunia sebenar.
refleksi dan menentukan matlamat peribadi.
Menurut Pert (1990), pentaksiran autentik merupakan bentuk
Jenis-jenis Portfolio:
penilaian yang berdasarkan pencapaian sebenar yang ditunjukkan oleh
a.Portfolio Kerja Koleksi hasil kerja harian pelajar. Mengandungi kanak-kanak di dalam bilik darjah setiap hari.
catatan, lakaran, deraf awal, hasil akhir. Kebanyakan bahan dipilih
Menurut Grace di dalam buku Educational Assessment of Student penyelesaian masalah konteks. Ini adalah kerana pendekatan yang
(1992), penilaian autentik ini merupakan amalan yang membabitkan kanak- digunakan tidak saling berkait di antara situasi dengan kognitif. Apabila
kanak secara realistik dalam menilai kemajuan mereka sendiri. Ia juga pembelajaran dengan konteks dipisahkan, pelajar akan menganggap
melibatkan pentaksiran yang dilakukan secara berterusan. ‘Realistik’ dan pengetahuan itu bukan sebagai alat untuk menyelesaikan masalah tetapi
‘bermakna’ merupakan terma yang sering digunakan dalam pentaksiran adalah hasil daripada pelajarannya (J. Herrington & Oliver, 1999).
autentik.
Sehubungan dengan itu, Brown et.al (1989b) telah menekankan fokus dalam
Manakala menurut Rudner & Boston, (1994), pentaksiran autentik teori pembelajaran situasi atau juga dikenali sebagai kognisi situasi (situated
adalah proses yang memerlukan kanak-kanak mendemonstrasikan cognition) dan telah menghasilkan satu terjemahan mengenainya. Collins
pengetahuan, kemahiran dan strategi dengan memberi maklum balas dan mendefinisikan pembelajaran situasi ialah idea mempelajari pengetahuan
atau hasilan dalam konteks atau realiti yang bermakna. dan kemahiran konteks yang menggambarkan pengetahuan dapat digunakan
dengan baiknya jika dikaitkan dengan kehidupan seharian.
Ciri-ciri Pentaksiran Autentik
Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Situasi (PBS) merupakan pengajaran
Pentaksiran autentik merupakan cara untuk mengetahui apa yang
yang melibatkan situasi yang autentik yang membawa pelajar kepada situasi
pelajar tahu dan bertujuan untuk melaporkan perkembangan pelajar dan
sebenar.
pengajaran terurus dikatan sebagai satu alterbatif kepada ujian tradisional.
Cara pentaksiran
Antara ciri-cirinya ialah:
 Pemerhatian
a) Berorientasikan proces; membantu menunjukkan bagaimana murid dapat
 Penilaian orang lain
meningkatkan diri dan bukan hanya berdasarkan kedudukan sedia ada.
Merupakan satu instrument dimana responden menjawab soalan
b) Bersifat dua-hala; guru dan murid mengambil tanggungjawab bersama,
dengan menulis atau menanda jawapan yang sesuai denganpendapat
banyak persepktif diambil kira dalam pernilaian yang dijalankan.
 Pentaksiran ekologi
c) Bersistematik; merujuk kepada kriteria yang ditetapkan.
Pentaksiran ekologi adalah salah satu elemen penilaian yang
d) Bersifat autentik; berdasarkan kepada aktiviti bilik darjah yang sebenar.
menggunakan faktor sekeliling sebagai intrumen penilaian. Sebagai
e) Bersifat ujian terbuka; lebih dinamik dan fleksibel. contoh ialah pentaksiran keluarga, sekolah dan bilik darjah,
masyarakat sekeliling dan tempat tinggal serta budaya.
Persekitaran Pembelajaran Autentik
a. Persekitaran keluarga
Terdapat kajian menyatakan kebanyakan pengetahuan abstrak yang
dipelajari oleh seseorang pelajar dalam sekolah atau institusi pengajian • Penceraian ibu bapa
tinggi tidak dapat dikaitkan dengan kehidupan sebenar pelajar atau memberi
• Kehilangan ahli keluarga terdekat atau yang paling disayangi E. BUDAYA

• Sosio eknomi keluarga yang rendah • Budaya masyarakat yang kurang sihat

• Kurangnya perhatian dan kasih sayang • Budaya persekitaran yang kurang sesuai dengan kanak-kanak
pendidikan khas
• Kurangnya komunikasi yang berkesan antara ahli keluarga

b. Persekitaran sekolah dan bilik darjah


TOPIK 4: PENTAKSIRAN BAHASA LISAN/ ISYARAT DAN
• Sekolah dan bilik darjah yang tidak kondusif KEMAHIRAN MENULIS
• Kekurangan kemudahan infrastruktur

• Sistem pembelajaran yang tidak memberi penekanan kepada


murid-murid
pendidikan khas

• Guru yang tidak arif dalam bidang pendidikan khas

• Guru kurang menitikberatkan aktiviti social yang melibatkan


pelajar Definisi masalah bahasa lisan / Komponen utama yang terlibat semasa
C. Persekitaran masyarakat sekeliling proses pentaksiran

• Masyarakat yang tidak prihatin Ketidakupayaan seseorang itu untuk menguasai kemahiran bahasa yang
terdiri dari lima komponaen iaitu fonologi, morfologi, semantic, sintaksisi
• Masyarakat yang tidak bekerjasama /bantu membantu/perpaduan dan pragmatic. Mereka memerlukan satu cara atau teknik bahasa yang
boleh digunakan dan difahami dengan mudah untuk berkomunikasiDua
D. PERSEKITARAN TEMPAT TINGGAL aspek utama yang dinilai semasa pentaksiran
• Kurangnya pergaulan bersama jiran tetangga Dalam pentaksiran lisan terdapat dua jenis bahasa yang menjadi aspek
utama untuk dinilai dan ditafsirkan. Masalah bahasa yang terdapat dalam
• Kawasan tempat tinggal yang tidak kondusif
kalangan kanak-kanak keperluan khas ini ialah masalah bahasa ekspresif
• Lokasi tempat tinggal yang tidak sesuai dan juga masalah reseptif.
Bahasa ekspresif merujuk kepada keupayaan pelajar untuk berkomunikasi perbincangan, penggunaan videotape dan mengadakan ujian yang standard
dan meluahkan idea, perasaan, pemikiran atau pendapat kepada orang lain. kepada mereka.
Pentaksiran terhadap bahasa pentaksiran ini biasanya melibatkan aspek
Contoh ujian yang sesuai dijalankan adalah seperti ujian kriteria. Aspek
pengeluaran bunyi yang betul, ucapan , dan bahasa. Perucapan atau
yang dinilai adalah ucapan dan juga bahasa. Komponen yang dinilai adalah
pertuturan adalah merupakan pengeluaran untuk menghasilkan bahasa
seperti bahasa ekspresif dan reseptif, mimik muka atau gesture, pemvokalan
ekpresif.
yang betul, kepanjangan ayat dan juga ingatan audiotari. Ujian seperti ini
Bahasa reseptif pula merujuk kepada keupayaan individu untuk menerima biasanya dilakukan pada usia selepas lahir hingga berumur 7 tahun.
dan memahami input bahasa yang diterima daripada persekitaran.
Selain daripada ujian juga, guru boleh mengambil kira persekitaran sosial
Pentaksiran terhadap bahasa reseptif ini misalnya akan melibatkan
kanak-kanak tersebut. Hal ini dapat membantu guru membuat perkaitan
keupayaan pelajar untuk mendengar perkataan atau frasa dan dapat
dengan masalah yang dihadapi oleh murid dan seterusnya merancang
mempamerkan kefahaman mereka terhadapa isu yang diperkatakan tadi.
strategi bagi mengatasi masalah yang dihadapi.
Sebagai contoh, selepas memperdengarkan beberapa perkataan, murid
tersebut akan disoal semula mengenai kefahaman beliau terhadap apa yang  Pemerhatian
dibacakan tadi.
Pemerhatian secara langsung terhadap pencapaian kanak-kanak boleh
Antara ciri-ciri yang mengalami masalah ekspresif dan reseptif ini ialah, dibuat dengan menggunakan menggunakan ujian bahasa yang
kebiasaannya individu yang mengalami masalah lebih suka untuk berdiam diselaraskan
diri daripada sebarang perbincangan dan perbualan. Selain itu, mereka juga
seringkali memberi respons yang salah dengan arahan yang diberikan.  Penilaian orang lain
Murid-murid yang mengalami masalah ini juga akan mengalami kesukaran
Penilaian orang lain bertujuan untuk mendapatkan maklumat yang lebih
untuk bertukar giliran berkomunikasi dan bercakap apabila mereka diminta
terperincii terhadap masalah bahasa lisan yang dialami
untuk melakukan perbincangan. Kesemua masalah ini dapat dirawat jika
diberi rawatan dan intervensi dengan segera. Psikoterapi dapat dijalankan Orang lain ialah terdiri daripada ibu bapa, adik beradik, pakar
untuk merawat masalah ini terutamanya bagi mereka yang menghidapi pendengaran , pakar psikologi dan sesiapa sahaja yang rapat dengan
masalah dalam emosi dan juga tingkah laku. mereka yang bermasalah bahasa lisan
Kaedah Penaksiran Maklumat boleh diperolehi melalui laporan bertulis atau membuat temu
bual secara individu atau berjumpa secara peribadi
Bagi melakukan pentaksiran terhadap individu yang mengalami masalah
lisan ini, terdapat beberapa cara dan kaedah. Antaranya guru boleh  Sampel bahasa
menyediakan beberapa set soalan dalam memahami perkembangan bahasa  Pengujian tidak formal
mereka. Selain itu guru juga boleh melakukan deskripsi lisan, temuduga,
TOPIK 5: PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MEMBACA
1. “Membaca adalah satu aktiviti pentafsiran menterjemahkan lambang – asas merancang penggunaan kaedah, aktiviti, dan bahan yang khusus untuk
lambang bercetak kepada bunyi-bunyi yang dimaksudkan.” membantu pelajar mengatasi kesulitan pembelajaran yang dialami.
Charles Frie, 963 Ujian diagnostik merupakan satu jenis ujian formatif. Penggunaan ujian ini
berasaskan rasional bahawa kelemahan pelajar mempelajari sesuatu aspek
2. “Membaca adalah satu operasi psikolinguistik. Ia merupakan satu
kemahiran asas berpunca daripada kecelaruan pentafsiran panca indera
langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan
terutama sekali deria penglihatan dan pendengaran yang mengakibatkan
memproses perkembangan-perkembangan –perkembangan yang diterima.”
kecacatan pengamatan pelajar terhadap ransangan pembelajaran.
(Frank Smitth <1971>)
Ujian diagnostik dapat memberikan maklumat mengenai aspek kelemahan
3. “Membaca adalah strategi-strategi-strategi yang dilakukan oleh pelajar secara individu. Tumpuan ujian adalah untuk mengukur kelemahan
seseorang dalam usahanya cuba menerokai sesuatu yang telah diutarakan prestasi pelajar dalam sesuatu kemahiran dan masalah yang dihadapinya.
oleh seseorang penulis.” Selalunya ujian ini dibina untuk mengukur secara mendalam masalah
(Donald Moyle <1978>) pembelajaran pelajar bagi membolehkan guru merancang aktiviti pemulihan
yang sesuai kepada pelajar berkenaan. Contoh ujian diagnostik ialah ujian
Daripada definisi-definisi serta pendapat-pendapat di atas bolehlah dibuat bacaan untuk untuk mengenal pasti masalah pelajar mengenal dan
kesimpulan bahawa membaca bukanlah satu proses yang mudah menyebut huruf, suku kata dan perkataan.
sebaliknya ia adalah merupakan yang mudah sebaliknya ia adalah
merupakan beberapa proses yang kompleks, gabungan kepada proses lain Kemahiran menulis
seperti:
Kemahiran Menulis
i. Proses Sensori
•Tulisan
ii. Proses Pengamatan
•Ejaan
iii Proses Linguistik
•Mengarang
iv. Proses Mental
Masalah Kemahiran Menulis
Ujian Diagnostik Bacaan
•Tulisan
UJIAN DIAGNOSTIK
•Ejaan
Merupakan ujian yang digunakan untuk mengenal pasti masalah
pembelajaran yang dihadapi pelajar dan mengesan punca-punca yang •Mengarang
menyebabkan masalah itu berlaku. Maklumat ujian ini digunakan sebagai
Cara Pentaksiran
• Senarai Semak dengan pengamatan Pendengaran dan Penglihatan.

• Pemerhatian Pengalamatan ialah kefahaman terhadap sesuatu perkara@situasi


melalui sensori@deria (berkait rapat dengan pemikiran manusia
• Analisis Sample Kerja dengan memberikan makna melalui pengalaman2 yang dilalui oleh
seseorang). Ianya boleh dikembangkan dan dipelajari...mcm
• Ujian Rujukan Kriteria tingkah laku la, boleh diubah-ubah dengan kata lain...
• Inventori Ejaan Tidak Formal
B. Jenis2 Pengamatan
MATLAMAT PENGAJARAN
 Penglihatan
Tulisan ialah lambang –lambang bunyi bahasa yang telah dipindahkan  Pendengaran
dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan, fikiran dan idea . Menulis
 SensoriMotor
adalah proses memindahkan lambang-lambang bunyi yang tersusun dan
teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna serta dijadikan alat C. Keperluan Pentaksiran Pengamatan
berkomunikasi.
 kesan masalah pengamatan seawal mungkin.
TOPIK 6: PENTAKSIRAN KEMAHIRAN MATEMATIK  sediakan program2 yang bersesuaian dengan masalah
pengamatan kanak2 berkeperluan khas.
 sediakan penempatan yang bersesuaian dengan masalah.
 kenalpasti pasukan pelbagai disiplin (multidisplinary).
D. Masalah Pentaksiran Akuiti Sensori

 kekurangan bahan/material
 kekurangan pakar penilai
 kemahiran di kalangan pelaksana (guru/pembantu guru)
 kolaberasi antara guru-guru, guru-pentadbiran, guru-
TOPIK 7: PENTAKSIRAN KEMAHIRAN PERSEPSI MOTOR
ibubapa
TOPIK 8: PENTAKSIRAN TINGKAH LAKU  sikap rendah diri, akibat daripada kekurangan motivasi
kendiri
TOPIK 9: PENAKSIRAN AKUITI SENSORI
E. Pentaksiran Pengamatan Penglihatan (Umum)
Akuiti Sensori ???? Ialah keupayaan menggunakan ketajaman deria
yang ada untuk membuat pengamatan dan amat berkait rapat
 ujian kecerdasan (IQ test) yang dijalankan terhadap kanak- penglihatan...contohnya, kanak-kanak rabun (low vision)
kanak bermasalah penglihatan actually didapati tidak menguji memerlukan bilik darjah yang cerah.
kecerdasan sebenar kanak2 berkenaan. Contohnya, "Apakah  vii) tiada tindakan susulan diambil oleh pihak
warna cat yang paling sesuai untuk rumah itu?". bertanggungjawab - individu yang mengalami kemalangan dan
 kanak2 bermasalah pengluhatan sering kali didapati menyebabkan kesukaran visual, mereka memerlukan
mengalami kesukaran dalam memahami konsep2 yang melibatkan perkhidmatan daripada orang yang pakar untuk membantunya.
orentasi penglihatan seperti dalam matapelajaran sains, bahasa
melayu dan lain2. G. Pentaksiran Pengamatan Pendengaran
F. Pelbagai Masalah Pentaksiran Kesukaran Visual
 i) kekurangan visual aids - akan berlaku Apa Kecacatan Pendengaran???????
ketidaksahaan......contoh terdekat ialah, ibu bapa tidak pasti
dengan masalah anaknya kerana kekurangan aids atau dengan kata Utk pengetahuan u guys, kecacatan pendengan happen when
lain bahan bantu mengajar. - aids seperti mesin braille, bahan2 terhadap masalah@kerosakan pada 1 or lebih bahagian-bahagian
yang diperlukan untuk sentuhan. tertentu di dalam telinga.....Kehilangan pendengaran konduktif
 ii) kepakaran guru - btw, kepakaran guru juga perlu terjadi sekiranya terdapat masalah pada luaran, dalaman telinga
diambil kira tau.....kalau guru x pakar jgn jadi guru pendidikan termasuk salur telinga (ossicles), ade sekatan@masalah struktur
khas tau, kesian budak2 pk...hehe....guru perlulah mendapat lain yang mengganggu pengaliran bunyi melalui
latihan khas, contohnya di IPG (Institut Pendidikan Guru) atau telinga....contohnyer tahi telinga..euwwwww.....kapas yang
lain2. Dalam konteks kesukaran visual ini, guru perlulah pakar tersumbat.....dan lain2....kehilangan pendengaran konduktif
dalam menggunakan tulisan braille, kalau guru x dapat berlalu apabila bahagian penting telingan like gegendang telinga,
menggunakan tulisan braille, tentulah guru tersebut x layak untuk saluran telinga dan ossciles telinga rosak......manakala,
menjalankan tugasan sebagai guru pendidikan khas terutamanya kehilangan pendengaran sensorineura terjadi kerana kerosakan
yang melibatkan visual murid khas. dalaman telinga dan sistem sensori.
 iii) sikap murid yang mengalami masalah penglihatan -
 i) pendengaran biasa - boleh m'dgr semua bunyi pertuturan
sikap murid juga mempengaruhi berjayanya sesebuah
walaupun pd peringkat perbualan perlahan, 10 - 15 decibel
pengajaran.....murid yang terlalu bergantung pada guru dalam
diaudiogram@audiologis (tahap pendengaran)
mengajarnya akan mengalami masalah....selebihnya..pkir
sendiri...sya x tau nak bagi contoh...hehe  ii) pendengaran minimal - masalah dalam m'dgr pertuturan
yg perlahan @ x jelas, 16 - 25 decibel (tahap pendengaran),
 iv) stigma/pelabelan masyarakat - contoh paling jelas
contoh, murid lain di dalam kelas berbual dalam masa yang sama
ialah, masyarakat x suka bergaul dengan kanak2 pendidikan khas,
guru memberi arahan, dan ini berkemungkinan informasi@arahan
x mengiktiraf kekurangan yang dimilik oleh golongan ini.
tersebut x sampai.
 v) tempat/ruang untuk melaksanakan pentaksiran - ianya
berbeza mengikut kategori@tahap kecacatan
 iii) ringan - perlukan alat bantuan pendengaran@sistem FM membolehkan pelajar dan murid maju ketahap yang seterusnya. Hasilan
peribadi, 26 - 40 decibel (tahap pendengaran), 50% x dpt maklumbalas dari murid dan pelajar akan dapat menentukan kumpulan,
mendengar perbincangan kelas. strategi arahan dan sumber yang dikehendaki.
 iv) sederhana - 3 hingga 5 kaki boleh didengari, alat
bantuan pendengaran@sistem FM peribadi sgt diperlukan, 41 - 55 Peranan Pendidik dan Guru dalam Pentaksiran Untuk Pembelajaran
decibel (tahap pendengaran). Pentaksiran untuk pembelajaran adalah proses pembelajaran berterusan
 v) sederhana hingga teruk - murid mungkin x dpt dan merupakan satu proses yang interaktif, dengan pendidik dan guru
mendengar 100%, perlukan bantuan tambahan utk kesemua subjek
akademik bahasa, 56 - 70 decibel (tahap pendengaran).  mengimbangkan proses pengajaran dan pembelajaran
 teruk - bunyi yang kuat pada jarak yang dekat, 71 - 90  mengenalpasti keperluan pembelajaran tertentu pelajar atau
decibel (tahap pendengaran). kumpulan pelajar
 vi) sgt teruk - menggunakan keseluruhan penglihatan untuk  memilih dan menyesuaikan bahan dan sumber pengajaran dan
proses maklumat, 91 decibel ke atas (tahap pendengaran). pembelajaran mencipta strategi pengajaran yang berlainan dan
peluang pembelajaran bagi membantu individu bergerak maju
dalam pembelajaran
TOPIK 10: PENTAKSIRAN UNTUK PEMBELAJARAN  menyediakan maklumbalas dan arahan segera
Apakah Pentaksiran Untuk Pembelajaran Pendidik dan guru juga mengunakan pentaksiran untuk pembelajaran
untuk meningkatkan motivasi dan komitmen untuk pembelajaran. Apabila
Pentaksiran untuk pembelajaran adalah proses pembelajaran berterusan,
pendidik atau guru memberi komitmen terhadap pembelajaran sebagai
ianya dijalankan untuk memastikan setiap pelajar atau murid memahami
fokus atau tumpuan kepada pentaksiran, secara tidak langsung, mereka
dan dapat menterjemahkan kehendak tugasan agar pendidik dan guru
telah menukarkan budaya bilik darjah kepada satu kaedah pengesanan
boleh menentukan apa yang boleh dibantu dalam meningkatkan prestasi
prestasi kemajuan pelajar dan murid. Pendidik dan guru akan mengunakan
pelajar dan murid. Pelajar dan murid akan belajar secara bersendirian
dan memaklumkan laporan prestasi kemajuan pelajar dan murid bagi
dengan cara dan kehendak mereka sendiri. Dalam masa yang sama akan
tujuan perkembangan yang berkesan dan bersistematik.
terdapat perubahan pola yang dijangkakan. Prestasi dan kebolehan pelajar
dan murid akan dapat dilihat dan dikesan. Dengan kaedah pentaksiran Prinsip Pentaksiran Untuk Pembelajaran
untuk pembelajaran, pendidik dan guru akan mengunakan pentaksiran
sebagai alat untuk memperolehi maklumat mengenai kemampuan dan  Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah menjadi sebahagian
kebolehan pelajar dan masalah kekeliruan atau kekurangan yang dihadapi. dari perancangan efektif pengajaran dan pembelajaran
 Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah menumpukan tentang
Maklumat dan informasi mengenai proses pembelajaran murid dan bagaimana murid mempelajari sesuatu
pelajar akan diperolehi oleh pendidik dan guru. Ianya dijangkakan akan  Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah diiktiraf atau diakui
menjadi asas bagi menentukan apakah yang perlu dilakukan untuk sebagai amalan utama dalam bilik darjah
 Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah di anggap sebagai
kunci kemahiran profesional bagi guru
 Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah sensitif dan konstruktif
kerana mana-mana pentaksiran memberi kesan impak
 Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah mengambil kira
kepentingan motivasi murid
 Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah bertujuan
meningkatkan komitmen murid terhadap matlamat pembelajaran
dan berkongsi kefahaman tentang kriteria yang ditaksir
 Pentaksiran untuk pembelajaran membentuk kapasiti murid bagi
tujuan penilaian kendiri agar mereka boleh melihat keupayaan dan
mengurus diri sendiri
 Pentaksiran untuk pembelajaran hendaklah mengiktiraf
kemampuan keseluruhan pencapaian pembelajaran murid
 Murid hendaklah menerima bimbingan konstruktif tentang
bagaimana mereka boleh meningkatkan pencapaian
Diantara kaedah perancangan pentaksiran yang boleh digunakan oleh
pendidik adalah seperti berikut Jadual; Ringkasan Perancangan
Pentaksiran Untuk Pembelajaran Sumber Assessment Roles and Goals
(Wilson, 1996)