Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI TAHUN 5

Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani Tahun 5

Tahun 5 Ibnu Sina

Bilangan Murid 32

Tarikh 2 / 10 / 2018

Masa 8.15- 8.45 pagi

Tema/Tajuk Olahraga Asas

Kemahiran/Fokus Kemahiran Asas Balingan

Standard Kandungan Berkebolehan melakukan kemahiran asas balingan dengan lakuan yang
betul.

Standard 1.11.1 Melontar peluru dari kedudukan power position.


Pembelajaran
2.11.1 Mengenal pasti perkaitan antara kelajuan lontaran dengan
jarak lontaran semasa melontar peluru.
5.4.1 Melibatkan diri secara aktif sebagai ahli kumpulan.
Pengetahuan Sedia Murid pernah melihat acara lontar peluru semasa Hari sukan sekolah.
Ada

Objektif Pembelajaran Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:
Psikomotor - melontar bola kertas dari kedudukan power position
Kognitif - menyatakan perkaitan antara kelajuan lontaran dengan
jarak lontaran semasa melontar bola kertas.
Afektif - melibatkan diri secara aktif dalam aktiviti kumpulan.
EMK Ilmu - matematik
Nilai - kerjasama
TKP - kinestetik

Sumber/BBM Bola kertas, marker, wisel, kon

Penilaian Pdp Penilaian kognitif - menyatakan perkaitan antara kelajuan lontaran


dengan jarak lontaran semasa melontar bola
kertas.
Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti PdP Catatan
1. Permulaan: 1. Pemanasan Badan  Murid dibahagi kepada empat kumpulan kumpulan Fasa Permulaan
dengan satu kumpulan 9 orang dan dua kumpulan
( 5 minit ) lagi terdapat 10 orang.
‘Permainan Kecil Tic Tac Toe’  Satu kumpulan akan diberi 3 kon.
 Murid dalam kumpulan masing berbaris dalam Nilai : kerjasama
 Meningkatkan suhu badan dan barisan dan berdiri di belakang marker merah.
kadar nadi untuk aktiviti fizikal  Apabila wisel ditiup, murid pertama mengambil
melalui permainan. satu kon dan berlari 2 meter ke hadapan untuk
 Menyediakan murid untuk meletakkan kon di dalam gelung yang disusun di TKP : kinestetik
menjalani aktiviti fizikal. lantai.
 Mewujudkan keseronokan.  Setelah murid pertama sampai ke kumpulan, ahli
kumpulan seterusnya akan berlari dan meletakkan
kon atau menukar kedudukan kon kumpulan
sendiri.
 Kumpulan yang dapat melengkapkan satu garisan
melintang, menegak atau condong tanpa dihalang
oleh pihak lawan dikira sebagai pemenang.

X X X Petunjuk:

 marker

X X X  kon hijau

 kon biru

X X X  gelung

X  murid

X X X

2. Perkembangan Aktiviti 1 – Teknik berdiri  Guru mendemonstrasikan teknik lontar peluru Fasa Imaginasi – cetusan
(bola kertas) dengan teknik berdiri. idea berdasarkan
( 10 minit ) Prosedur:  Murid dibahagikan kepada 4 kumpulan dengan 9 pengalaman kontekstual
 Berdiri dengan membuka kedua-dua orang dalam satu kumpulan dan salah satu
belah kaki seluas bahu, tangan kumpulan mempunyai 10 orang. Fasa Perkembangan
memegang peluru di bawah dagu  Apabila wisel ditiup, murid pertama akan melontar
sehingga bersentuhan dengan tengkuk. bola kertas dengan teknik berdiri.
 Tangan yang memegang peluru  Setiap ahli kumpulan melakukan lontaran bola
haruslah keluar dan mendatar. kertas serentak ke gelung yang berada di tengah
 Pusingkan sedikit arah ke kanan dan bulatan.
bawakan tangan kiri menyilang ke  Aktiviti diteruskan sehingga semua murid
kanan. membuat lontaran.
 Bawakan kembali tangan kiri dengan 
cepat ke arah kiri, manakala kaki
diluruskan dan peluru ditolak keluar.
 Tangan diluruskan mengikut arah Petunjuk:
lontaran peluru, manakala tangan kiri
membantu mengimbang tangan. - Gelung
3m
- Marker

- Murid

Aktiviti 2 – Teknik lontaran sisi  Guru mendemonstrasikan teknik lontar peluru Petunjuk:
(bola kertas) dengan teknik lontaran sisi.
Prosedur:  Apabila wisel ditiup, murid pertama akan melontar - Gelung
bola kertas dengan teknik lontaran sisi.
 Berdiri dengan kedudukan kaki  Setiap ahli kumpulan melakukan lontaran bola
selangkah ke belakang dari garisan kertas serentak ke gelung yang berada di tengah - Marker
tengah bulatan lontaran. bulatan.
 Tentukan kedudukan peluru adalah  Aktiviti diteruskan sehingga semua murid
selesa dan kemudian kaki kiri diangkat. membuat lontaran. - Murid
 Letakkan kaki kiri pada tanah dan
pusingkan sedikit bahu ke hadapan.
 Luruskan kaki kiri dan bersedia untuk
membuat lontaran.
 Pusingkan tapak kaki kanan dan
angkatlah tumit dan tolakkan peluru
keluar 3m
3. Kemuncak Permainan kecil  Murid berbaris mengikut kumpulan masing- Fasa Tindakan
masing.
( 10 minit ) ‘Just throw it’  Kawasan sasaran dibahagikan kepada 3m, 4m
dan 5m.
 Mengaplikasikan teknik lontaran peluru  Markah bagi setiap kawasan adalah 2 markah, 3
yang telah dibelajari markah dan 5 markah. Ilmu: Matematik
 Mewujudkan keseronokan  Murid akan mendapat satu markah tambahan
sekiranya dapat melontar bola kertas ke dalam
gelung.
 Setiap ahli kumpulan akan bergilir-gilir melontar
bola kertas ke sasaran yang disediakan.
 Markah akan dikumpul dan kumpulan yang
mengumpul markah yang tertinggi dikira menang.

1m Petunjuk:

1m - Gelung

3m - Marker

- Murid

4. Penutup 1. Menyejukkan badan  Murid melakukan regangan statik dengan meniru Fasa Penutup
pergerakan guru.
( 5 minit )  Tarik nafas tiga kali perlahan dan hembus panjang
yang akhir.
2. Rumusan kognitif
 Guru bersoal jawab dengan murid tentang
Soalan:
kemahiran yang dipelajari.
- Kemahiran apa yang kita pelajari  Guru mendapatkan maklum balas daripada murid
hari ini? tentang aktiviti.
- Adakah anda berasa seronok  Guru membuat kesimpulan tentang pembelajaran.
dengan aktiviti hari ini?  Guru memberi pujian kepada semua yang telah
terlibat secara aktif dalam aktiviti dan tepuk ramai-
ramai.