Anda di halaman 1dari 4

Are เปป็ น Verb to be และ Do คคือ Verb to do ใชกกัช บประธานพหหูพจนน์ใน Present Form ทกังทั้


สองคคากรริยานนทั้จะใชในการสร ชางประโยคคคาถามแบบ Yes-No Question แล ชว Are กกับ Do ใช ช
ตต่างกกันอยต่างไร ต ชองทคาความเข ชาใจกกันคต่ะ

Are ก กับ Do ใชส ช รชางประโยคคคาถามตต่างก กันอยต่างไร


Are
Are ใชกกัช บคคาคคุณศกัพทน์ (Adjective) หรคือ คคานาม (Noun)
โครงสร ชาง : Are + you/we/they/ประธานพหหูพจนน์ + Adjective / Noun

Are you a student?


(คคุณเปป็ นนกักเรนยนใชไต่ หม)

Are you Tom?


(คคุณคคือทอมใชไต่ หม)

Are you 15 years old?


(คคุณอายคุ 15 ปน ใชไต่ หม)

Are you tired?


(คคุณเหนคืนื่อยไหม)

Are you from Thailand?


(คคุณมาจากประเทศไทยใชไต่ หม?)

เนคืทั้อหาเพริม นื่ ง Verb to be >> หลกักการใช ช Verb to be


นื่ เตริมเรคือ

Do
Do ใชกกัช บกรริยาชอ
ต่ งทนนื่ 1 (Base Form)
โครงสร ชาง : Do + you/we/they/ประธานพหหูพจนน์ + Verb 1 (Base Form)

Do you come from Thailand?


(คคุณมาจากประเทศไทยใชไต่ หม)

Do you like a dog?


(คคุณชอบสคุนกัขไหม)

Do you play tennis?


(คคุณเลต่นเทนนริสไหม)

Do they know the answer?


(พวกเขารหู ชคคาตอบไหม)

เนคืทั้อหาเพริม นื่ ง Verb to do >> หลกักการใช ช Verb to Do – Do, Does, Did, Done
นื่ เตริมเรคือ

ขชอควรระว กัง : จคาให ชแมต่นวต่า Are ใชกกัช บ adjective และ noun แตต่ถ ชาจะใช ช verb กป็กลายเปป็ น
v.ing ใน Continuous Tense ซงซนื่ จะทคาให ชความหมายเปลนย นื่ นเปป็ นการถามในสงรินื่ ทนเนื่ ขากคาลกังทคา
ต่ Are you playing football? (คคุณกคาลกังเลต่นฟคุตบอลอยหูเต่ หรอ) ดกังนกัน
อยหูต่ เชน ทั้ ถ ชาจะถามวต่า คคุณ
เลต่นฟคุตบอลไหม ต ชองใช ช Do you play football?

เนคืทั้อหาเพริม นื่ ง Yes-No Question >> หลกักการใช ช Yes-No Question คคาถามทนต


นื่ เตริมเรคือ นื่ ชองตอบ
ใช-ต่ ไมต่ใช ต่ กป็บอกมา

ออันนน นี้ ววิธนทนที่เราใชช้ นะ

(เทคนวิคสส่วนตอัว อาจจะยากกวส่า หรรื องส่ายกวส่าปกตวิ )

กส่อนจะตอังประโยคเหลส่
นี้ านอันนี้ ลองแปลงเปป็ นประโยคบอกเลส่ากป็ไดช้ คะส่

เชส่น ถช้ าจะถามวส่า

เธอมนความสสุขไหม ถช้ าคคาตอบครือ I am happy คคาถามกป็จะเปป็ น Are you happy?

ฉะนอันนี้ Do you happy กป็จะไมส่ใชส่ เพราะคคาตอบไมส่ใชส่ I happy

เธอกวินเผป็ดไหม คคาตอบครือ I eat spicy food คคาถามกป็จะเปป็ น Do you eat spicy food?

ฉะนอันนี้ Are you eat spicy food กป็ไมส่ใชส่ (แตส่ are you eating spicy food? นนที่อนกเรรืที่ องนนึง)

Do you love me? --> คสุณรอักฉอันหรรื อเปลส่า เปป็ นคคาถามถามการกระทคาวส่า "รอักหรรื อเปลส่า"

Does he come here? --> เขามาทนที่นนที่หรรื อเปลส่า ถามการกระทคาวส่า "มาหรรื อเปลส่า"

Are you a doctor? --> คสุณเปป็ น/ครือหมอหรรื อเปลส่า ถามสภาวะของประธานวส่า "เปป็ น/ครือหมอหรรื อเปลส่า"

Is he handsome? --> เขาหลส่อหรรื อเปลส่า ถามสภาวะของประะานวส่า "หลส่อหรรื อเปลส่า"

Are you Somcheng? (คสุณชรืที่อ สช้ มเชช้ ง ใชส่ไหมครอับ)

Are you happy? (คสุณมนความสสุขไหมครอับ)


Do you smoke? (คสุณสสูบบสุหรนที่ ไหม)

เรรืที่ องแกรมมส่าผมกป็ไมส่แมส่น ไมส่คอส่ ยรสูช้เรรืที่ องเหมรือนกอัน

การตอังคค
นี้ าถามดช้ วย Are you หรรื อ Do you นนที่ ตอนแรกกป็งง ๆ แตส่หลอังๆ มานน นี้กป็พอจะแยกไดช้ บช้าง

ผมจะใชช้ ววิธนการจคางส่ายๆ ในแบบของผมอยส่างนน นี้

(เฉพาะการตอังคค
นี้ าถามทนที่ถามเกนที่ยวกอับการกระทคาหรรื อกวิรวิยานะครอับ )

ถช้ าถามโดยใชช้ Do you กวิรวิยาทนที่ตามมา ไมส่ตช้องมน -ing เชส่น Do you go...? / Do you eat...? / Do you see...?

แตส่ถช้าถามโดยใชช้ Are you สส่วนใหญส่กวิรวิยาทนที่ตามมาจะตช้ องมน -ing เสมอ เชส่น Are you going...? / Are you eating...? / Are you
seeing...?

*** สอังเกตสุงส่ายๆ ถช้ าเหป็น Are จะมน -ing ถช้ าเหป็น Do จะไมส่มน -ing

เทคนวิคนอันผมกป็
นี้ ใชช้ เฉพาะกอับคคากวิรวิยาอะครอับ ตามทนที่วงเลป็บไวช้

สส่วนถช้ าเปป็ น adj. บางทนผมกป็ยงอั คงงงๆ เหมรือนกอัน แตส่กป็จะใชช้ เทคนวิคการจคาคลช้ าย ๆ ความเหป็นทนที่ 10 และ 12 ครือ กป็จะลองนนึกกลอับเปป็ นประโยค
บอกเลส่าดสูกส่อน

อยส่ที่างทนที่คณ
สุ ยกมา ถช้ าลองกลอับเปป็ นบอกเลส่าดสูกส่อนกป็จะไดช้ You are tired. , It's difficult., You are happy., You are mad., He is
handsome.

คคาเหลส่านน นี้ในประโยคบอกเลส่าถช้ าไมส่ใสส่ verb to be เขช้ าไปจะรสูช้สกนึ ไดช้ วส่ามอันแปลก ๆ ไมส่คช้ นสุ หสู

เชส่น You tired., It difficult. พอไมส่มน is, are แลช้ วมอันแปลก ๆ ดอังนอันถช้
นี้ าจะกลอับเปป็ป็ํ นคคาถามจนึงตช้ องเอา verb to be ทนที่มนในประโยคบอกเลส่า
มาขนึ นี้นนคาหนช้ า เปป็ น Are you tired. Is it difficult.
ตามทนที่ความเหป็น 12 ถามกป็คงเหมรือนกอัน ถช้ าพสูดวส่า You in love. เฉย ๆ ผมรสูช้สกนึ วส่ามอันไมส่คช้ นสุ หสู ฟอั งดสูแปลก ๆ นส่าจะเปป็ น You are in love.
มากกวส่า

ถช้ าจะตอังคค
นี้ าถาม กป็คงตช้ องเอา Are ทนที่มนอยสูส่ในบอกเลส่าไปขนึ นี้นนคา กป็จะไดช้ เปป็ น Are you in love? อวิอ.วิ ..ไมส่รช้ สูวาส่ ผวิดหรรื อถสูกเหมรือนกอันนะ แตส่ผมรสูช้สกนึ
อยส่างนน นี้ ใชช้ ความรสูช้สกนึ สส่วนตอัวลช้ วน ๆ

Do you + V. ?

Are you + คคานาม, adj, v.ing ?

Are you ตามดช้ วย adjective/noun

Do you ตามดช้ วย verb

เชส่น

Are you Somcheng? (คสุณชรืที่อ สช้ มเชช้ ง ใชส่ไหมครอับ)

Are you happy? (คสุณมนความสสุขไหมครอับ)

Do you smoke? (คสุณสสูบบสุหรนที่ ไหม)