Anda di halaman 1dari 1

PR http://magyarenergetika.

hu

Egy képzés a környezetünk védelméért és


az energiaköltségek csökkentéséért
Magyarországon szeptemberben vette kezdetét a nemzetközi energiaköltségek csökkentését szolgálja. A projektmunka kidolgozásá-
Young Energy Europe projekt 1. Junior Energiagazda képzése a ban a résztvevő csoportok szakmai segítséget kapnak a konzulensnek
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpont- választott szakoktatótói és operatív segítséget a képzés szervezőitől,
jának szervezésében. A támogatott projekt elsődleges célja,
hogya vállalati klímavédelem és energiahatékonyság fontos- Vállalaton belüli szinergiahatások,
ságára, valamint eddig még fel nem tárt energiamegtakarítási a versenyképesség növelése
lehetőségekre hívja fel a fiatal szakemberek figyelmét. oung Az 1. Junior Energiagazda képzésen kizárólag olyan vállatok vesznek
Energy Europe az "Európai Klímavédelemi Iniciatíva" {EU KI) részt, amelyeknél dolgozik már Energiagazdász munkatárs. Az EUREM
által támogatott projekt. Az EUKI a németországi Környezet-, EnergyManager - magyarul Energiagazdász - képzés nemzetközi li-
Természetvédelmi és Nukleáris Biztonsági Minisztérium tá- cenccel védett projekt, amelynek kizárólagos magyarországi szerve-
mogatási kezdeményezése. Célja a strukturált tudásátadás és zője a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara Tudásközpontja.
tapasztalatcsere növelése az Európai Unió tagállamai között, Az EUREMegy olyan szakmai, gyakorlat közeli képzés, amely komplex
a párizsi éghajlatvédelmi egyezmény megvalósítása, betar- energetikai rálátást és szemléletet kíván átadni a vállalatoktói érkező
tása érdekében. A projekt teljes időtartama három év, 2017 résztvevőknek. A Junior Energiagazdákkal közösen komplett energiacsa-
novembere és 2020 októbere között. Összesen három kurzust patot alkotva gondoskodnak a gyártási folyamatok optimalizálásáról, va-
rendeznek. YEE elsődleges célja a Németországban bevált lamint a vállalati energiamenedzsment rendszer hatékony rnűködéséről,
"Energie-Scouts" képzési koncepció kiterjesztése Bulgáriára, A kurzus a vállalati energiahatékonyság, az energiafolyamatok optima-
Csehország ra, Görögországra és Magyarországra. lizálása és kézzelfogható, azonnali megtakarítások mellett a vállalaton
belüli szinergiahatások kialakítását, valamint a vállalati versenyképes-
A vállalati folyamatok energia- és erőforrás- ség növelését, s így a szakemberek megtartását kívánja elősegíteni.
hatékonyságának növelése önállóan kidolgozott
energiahatékonysági projektek segítségével Hálózatépítés és kompetencianövelés
2018. szeptembertől 2019. januárig összesen öt egynapos workshop a fenntarthatóság jegyében
kerül megrendezésre. A Junior Energiagazda képzés az alábbi témákat A Junior Energiagazda képzés különlegessége annak jövőbeli ha-
foglalja magában: klímapolitika és -védelem, világítástechnika, sűrített tásaiban rejlik. A résztvevők nem csupán egyenergiahatékonysági
levegő, vállalati mobilitás, energia- és projektmenedzsment, valamint projektet állítanak össze, amelyek segítségével jelentős költség-
gazdasági számítás. A képzés célja, hogya fiatal munkavállalókat Ju- csökkentést érhetnek el a vállalat számára, de mindezeken felül
nior Energiagazdává képezze, akik vállalatuknál energia- és erőforrás- rengeteg tapasztalatot gyűjtenek, és felelősségteljes munkatárssá
optimalizálási lehetőségeket keresnek, hogya vállalati folyamatok ha- válnak. Olyan energetikai szemléletet sajátíthatnak itt el, amellyel
tékonyságát növeljék. Modern, ingyenesen kölcsönözhető rnérőeszkö- a vállalatot energiahatékonyabbá, környezettudatosabbá tehetik. Az
zök segítségével fogyasztási adatokat gyűjtenek, és önálló energia ha- egyes kurzusok résztvevői továbbá egymás tapasztalataiból is sokat
tékonysági projekttervet készítenek, amelynek kivitelezése a vállalati tanulhatnak, és fontos motiváció számukra a vállalaton belül a követ-
kező energetikai projekt, optimalizálási pont megtalálása is. A kép-
zés végén egy Európa-szerte elismert kétnyelvű oklevelet kapnak a
sikeres vizsgát tevő végzősök, melyet a Német Ipari Kereskedelmi és
Kamarák Szövetsége állít ki. Továbbá a legjobb energiahatékonysági
projektek 2019-ben egy nemzetközi találkozó keretein belül külön
díjazásban részesülnek.
A célcsoportot feldolgozó és gyártó vállalatok 20-35 év közötti
fiatal munkatársai alkotják. A maximális résztvevői létszám 35 fő,
vállalatonként 2-5 fős csoportokban. A képzésen való részvétel nem
igényel szakirányú végzettséget, a részvétel ingyenes. (x)

További információ és jelentkezés:


Lengyel Bálint, projektfelelős Young Energy Europe
+36 1 2433 698; lengyel@ahkungarn.hu
Junior Energiagazdák a vállalati fogyasztási adatok mérése, www.duihk.hu/hu/youngenergyeurope
elemzése közben www.young-energy-europe.eu

Onbt:haJfof:

European Deutsch-Ungarisches
1" 1 Feder.IMlnistry
1 •••••

lorth,Environmtnt,N.wreConSlfVation,
Wissenszentrum
BllÍlCling.nd Nucl •• r S.ftty
Climate Initiative
Német-Magyar
of the Federal RepubUc of Germ&lly
EUKI Tudásközpont

62 MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6