Anda di halaman 1dari 11

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL


TINGKATAN 4
2018

MINGGU TAJUK HASIL PEMBELAJARAN STRATEGI / AKTIVITI NILAI


KEMAHIRAN PEMBELAJARAN
BELAJAR
1-4 ASAS SENI REKA 1. Memahami sukatan dan Rancangan KBKK:  Memastikan semua Keyakinan diri
PRINSIP REKAAN Pelajaran tahunan serta tajuk-tajuk untuk  Klasifikasi pelajar membuat
MINGGU 1 - (Teori) tujuan persediaan awal  Banding beza persediaan yang baik
2-5 JAN 2. Memahami dengan lebih jelas lagi  Menjana idea sebelum memulakan
2018 pelbagai jenis unsur seni dan prinsip TKP; pembelajaran.
rekaan.  Kinestatik  Memberi pendedahan
MINGGU 2 3. Mengetahui bagaimana  Interpersonal dengan lebih jelas lagi
8-12 JAN mengaplikasikan dan memahami  Naturalis berkenaan dengan unsur
2018 fungsi unsur seni dan prinsip rekaan MASTERI: seni dan prinsip rekaan.
dalam aktiviti penghasilan seni visual  Pengayaan
MINGGU 3 Aras 1  Pemulihan.
15-19 JAN 1.Berkomunikasi melalui
2018 penghasilan karya.
2.Menjalankan aktiviti secara spontan &
MINGGU 4 terancang.
22-26 JAN Aras 2
2018 1.Memilih maklumat berkaitan
bidang seni halus.
2.Membanding beza jenis
komunikasi visual.
Aras 3
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan
maklumat dalam pembelajaran.
3.Mendokumentasikan proses
pembelajaran

SEJARAH DAN 1. Mengetahui aliran seni dalam budaya Pembelajaran  Menajamkan daya Kreatif
6-7 APRESIASI SENI lain. Akses Kendiri persepsi dan imaginasi Tekun
VISUAL 2. Mengenali pelukis-pelukis dalam dan - Bertanggung pelajar
MINGGU 6 - Perkembangan seni di luar negara. jawab ke atas
4-8 FEB Malaysia - Seni Halus Aras 1 pembelajaran
2018 (Teori)  Berkomunikasi melalui aktiviti yang sendiri untuk
dihasilkan menghasilkan
MINGGU 7 Aras 2 tugasan
12-16 FEB  Menyedari kegiatan seni visual yang Kecerdasan Pelbagai:
2018 mencerminkan nilai masyarakat. - Naturalis
- Interpersonal
- Verbal
linguistic

8-10 SENI HALUS 1. Aplikasi pelbagai jenis dan nilai unsur KBKK  Menajamkan daya Kreatif
Lukisan seni dalam lukisan dan catan. - Klasifikasi persepsi dan imaginasi
MINGGU 8 - Alam Benda 2. Mengenalpasti fungsi unsur seni yang - Membanding pelajar
19-23 FEB Catan sesuai untuk menunjukkan rupa, bentuk - Mencirikan  Menghasilkan lukisan dan
2018 -Alam Benda ruang dan kadarbanding. Pembelajaran catan dengan
(Teori & Amali) Aras 1 Akses Kendiri menggunakan media
MINGGU 9  Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam - Bertanggung kering dan basah serta
26 FEB- 2 aktiviti Seni Halus jawab ke atas teknik yang sesuai.
MAC  Membuat karya seni secara kritis dan pembelajaran  Melukis dan mewarna
2018 kreatif sendiri untuk dengan baik.
 Mengintepretasi maklumat yang akan menghasilkan
MINGGU digunakan dalam penghasilan kerja tugasan
10 Aras 2 Kecerdasan Pelbagai:
5-9 MAC  Berkomunikasi melalui aktiviti yang - Naturalis
2018 dihasilkan - Interpersonal
 Menjalankan aktiviti secara terancang - Verbal
Aras 3 linguistik
 Menyedari kegiatan seni visual yang
mencerminkan nilai masyarakat.
 Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
pameran.

MINGGU 11
12 MAC – 16 MAC 2018
UJIAN KURIKULUM 1

CUTI PENGGAL 1
17-25 MAC 2018

12-13 ARCA 1. Memahami konsep, jenis dan KBKK  Pelajar mengkaji dan Ketelitian
(Teori) teknik penghasilan arca  Pemikiran kreatif menilai contoh arca Keselamatan
MINGGU 12 2. Memahami dan menghasilkan  Banding beza berfungsi dan estatika di Kreatif
26-30 MAC arca berfungsi dan estatika. sekeliling sekolah dan
2018 3. Mengetahui teknik dan proses untuk TKP; sekitarnya.
menghasilkan arca estetika  Pelajar menghasilkan
MINGGU 13  kinestetik
Aras 1 arca estetika dengan
2-6 APRIL  logik matematik
1.Berkomunikasi melalui penghasilan teknik
2018  Interpersonal
karya. assemblaj/instalasi
2.Menjalankan aktiviti secara spontan &  Pelajar membuat arca
terancang. KONSTRUKTIVISME menggunakan bahan-
Aras 2  Pengetahuan sedia bahan terbuang.
1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni ada
halus.
2.Membanding beza jenis komunikasi
visual.
Aras 3
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.
3.Mendokumentasikan proses
pembelajaran

1. Mengetahui dan memahami pelbagai KBKK  Membuat cetakan sutera Kebersihan/


14-15 SENI HALUS jenis, media dan teknik cetakan  Pemikiran kreatif saring dua warna Ketelitian
CETAKAN 2. Menghasilkan cetakan yang tertentu menggunakan tenik Kreatif.
MINGGU 14 (Teori) sebagai penghasilan seni visual. TKP; stensil kertas/profilem
9-13APRIL 3. Memahami cetakan dan aplikasi unsur
 kinestetik
2018 seni dan prinsip rekaan.
 Visual ruang
Aras 1
 Interpersonal
MINGGU 15 1.Berkomunikasi melalui penghasilan
16-20 APRIL karya.
KONSTRUKTIVISME
2018 2.Menjalankan aktiviti secara spontan &
 Pengetahuan sedia
terancang.
ada
Aras 2
1.Memilih maklumat berkaitan bidang seni
halus.
Aras 3
1.Mengaplikasikan asas seni reka
2.Memilih dan menggunakan maklumat
dalam pembelajaran.

16- 17 SENI HALUS 1. Aplikasi pelbagai jenis dan nilai unsur KBKK  Menajamkan daya Kreatif
Catan seni dalam catan. - Klasifikasi persepsi dan imaginasi
(Amali) 2. Mengenalpasti fungsi unsur seni yang - Membanding pelajar
MINGGU 16
23-27 APRIL
sesuai untuk menunjukkan rupa, bentuk - Mencirikan  Menghasilkan catan
2018 ruang dan kadarbanding. Pembelajaran dengan menggunakan
Aras 1 Akses Kendiri media basah serta teknik
MINGGU 17  Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam - Bertanggung yang sesuai.
30 APRIL-4 MEI
2018
aktiviti Seni Halus jawab ke atas  Melukis dan mewarna
 Membuat karya seni secara kritis dan pembelajaran dengan baik.
kreatif sendiri untuk
 Mengintepretasi maklumat yang akan menghasilkan
digunakan dalam penghasilan kerja tugasan
Aras 2 Kecerdasan Pelbagai:
 Berkomunikasi melalui aktiviti yang - Naturalis
dihasilkan - Interpersonal
 Menjalankan aktiviti secara terancang - Verbal
Aras 3 linguistik
 Menyedari kegiatan seni visual yang
mencerminkan nilai masyarakat.
 Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
pameran.

18 KOMUNIKASI 1. Aplikasi konsep garisan grid KBKK  Meningkatkan kemahiran Teliti


VISUAL dalam rekaletak gubahan. - Klasifikasi menggunakan bahan Ketepatan/
MINGGU 18 REKA BENTUK 2. Mengaplikasi mukataip dan ilustrasi - Membanding untuk mempelbagaikan kebersihan
7-11 MEI GRAFIK dalam gubahan. - Mencirikan teknik
2018 - Pengenalan Aras 1 Pembelajaran  Menajamkan daya
- Logo,  Mengaplikasi maklimat dan membuat Akses Kendiri imaginasi dan kreativiti
MINGGU 19 Simbol, interpretasi - Bertanggung pelajar.
14-18 MEI Risalah,  Memahami keperluan konsumer jawab ke atas  Melukis
2018 Iklan, (pengguna) pembelajaran  Aplikasi Komputer
Setem, Aras 2 sendiri untuk  Mewarna
Ilustrasi  Memilih, mengumpul, menyusun dan menghasilkan
(Teori & Amali) mempersembahkan maklumat dalam tugasan
portfolio ICT
 Membuat reka bentuk 2d berdasarkan Kecerdasan Pelbagai:
trend semasa / masa depan - Naturalis
 Menyesuaikan reka bentuk mengikut - Interpersonal
cita rasa dan kehendak semasa / masa - Verbal
depan. linguistik

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


7- 17 MEI 2018 ( 4 dan 5 ) 14-17 MEI 2018 (1,2 dan 3 )
CUTI PERTENGAHAN TAHUN
9 – 24 JUN 2018
20-213 KOMUNIKASI 1. Mengaplikasi mukataip dalam gubahan. KBKK  Meningkatkan kemahiran Teliti
MINGGU 20 VISUAL Aras 1 - Klasifikasi menggunakan bahan Ketepatan/
22-26 MEI  Mengaplikasi maklimat dan membuat - Membanding kebersihan
2017
REKA BENTUK untuk mempelbagaikan
GRAFIK interpretasi - Mencirikan teknik
MINGGU 21 - Tipografi  Memahami keperluan konsumer Pembelajaran  Menajamkan daya
28-1 JUN (Teori & Amali) (pengguna) Akses Kendiri imaginasi dan kreativiti
2018 Aras 2 - Bertanggung pelajar.
 Memilih, mengumpul, menyusun dan jawab ke atas  Melukis
MINGGU 22 mempersembahkan maklumat dalam pembelajaran  Aplikasi Komputer
19-23 JUN portfolio sendiri untuk
2017  Mewarna
 Membuat reka bentuk 2d berdasarkan menghasilkan
trend semasa / masa depan tugasan
 Menyesuaikan reka bentuk mengikut ICT
cita rasa dan kehendak semasa / masa Kecerdasan Pelbagai:
depan. - Naturalis
- Interpersonal
- Verbal
linguistik

23-24 KOMUNIKASI 1. Memahami proses mereka bentuk: Pembelahjaran Akses 1. Pelajar menghasilkan Kreatif.
VISUAL 2. Mengenalpasti masalah (spesifikasi) Kendiri (PAK): persembahan multimedia Tekun
MINGGU 23  Multimedia 3. Membuat Kajian dan penyelidikan  bertanggung jawab bagi tajuk yang ditetapkan
25-29 JUN - Literasi idea, cara penyelesaian, proses membuat ke atas
2018 - Photoshop teknik dan penilaian semula pembelajaran
sendiri untuk
Aras 1
MINGGU 24 menghasilkan
1. Menggunakan Perisian Komputer dalam
2-6 JULAI tugasan
pembelajaran grafik dan multimedia
2018
2. Menggunakan pelbagai jenis muka taip
Kecerdasan Pelbagai
3. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara
 Naturalis
kritis dan kreatif dalam pencarian idea
 Interpersonal
serta penghasilan kerja Seni Visual
 Interapersonal
Aras2
 Verbal Linguistik
1. Menginterpretasi maklumat dan
perkembangan daya imaginasi melalui
eksprimentasi gayaan.
2. Menghasilkan karya 2D dan 3D dengan
menggunakan alat bahan dan teknik
yang sesuai
Aras 3
1. Berkomunikasi melalui aktiviti dan hasil
karya
2. Menggunakan kemahiran komputer
untuk meningkatkan daya kreativiti dan
proses reka bentuk

25 REKABENTUK 1. Mengatahui dan memahami proses Pembelajaran Akses 1. Menajamkan persepsi Kreatif.
INDUSTRI mereka bentuk. Kendiri (PAK): pelajar dalam pemikiran Tekun
(Teori) 2. Mengenalpasti masalah (spesifikasi)  bertanggung jawab logical, lateral dan penilaian
MINGGU 25
9-13 JULAI 3. Membuat Kajian dan penyelidikan ke atas ke atas penghasilan produk
2018 idea, cara penyelesaian, proses pembelajaran yang berkualiti.
membuat, teknik dan penilaian semula sendiri untuk
menghasilkan
Aras 1
tugasan
1. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara
kritis dan kreatif dalam pencarian idea Kecerdasan Pelbagai
serta penghasilan kerja Seni Visual  Naturalis
Aras2  Interpersonal
1. Menginterpretasi maklumat dan  Interapersonal
perkembangan daya imaginasi melalui  Verbal Linguistik
eksprimentasi gayaan.

26-27 SENIREKA 1. Mengetahui dengan lebih jelas lagi Pembelahjaran Akses 1. Menajamkan persepsi Kreatif.
HIASAN berkenaan dengan bidang hiasan dalaman. Kendiri (PAK): pelajar dalam pemikiran Tekun
MINGGU 26 DALAMAN 2. Memahami fungsi-fungsi hiasan  bertanggung jawab logical, lateral dan penilaian
16-20 JULAI SENIREKA dalaman. ke atas ke atas penghasilan produk
2018 LANDSKAP & Aras 1 pembelajaran yang berkualiti.
PERSEKITARAN sendiri untuk
1. Mengaplikasi Asas Seni Reka secara
MINGGU 27 (Teori) menghasilkan
kritis dan kreatif dalam pencarian idea
23-27 JULAI tugasan
serta penghasilan kerja Seni Visual
2018
Aras 2
Kecerdasan Pelbagai
1. Menginterpretasi maklumat dan
 Naturalis
perkembangan daya imaginasi melalui
 Interpersonal
eksprimentasi gayaan.
 Interapersonal
 Verbal Linguistik
SENI HALUS 1. Melukis berdasarkan aspek bentuk, KBKK  Menajamkan daya Daya
28-29 Catan ruang dan kadarbanding. - Klasifikasi persepsi dan imaginasi Usaha
(Amali) 2. Melukis aksi dan pelbagai gaya figura - Membanding pelajar Kreatif
MINGGU 28 Media Cat akrilik Aras 1 - Mencirikan  Pelajar didedahkan jenis
30 JULAI – 3  Flora Hutan  Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam dan teknik serta
OGOS aktiviti Seni Halus Pembelajaran Akses alat/bahan dalam
2018  Membuat karya seni secara kritis dan Kendiri menghasilkan catan.
kreatif - Bertanggung  Pelajar menghasilkan
MINGGU 29  Mengintepretasi maklumat yang akan jawab ke atas catan mudah dengan
6-10 OGOS digunakan dalam penghasilan kerja pembelajaran menggunakan cat akrilik.
2018 Aras 2 sendiri untuk  Pelajar menghasilkan
 Berkomunikasi melalui aktiviti yang menghasilkan catan yang tertentu
dihasilkan tugasan dengan penekanan unsur
 Menjalankan aktiviti secara terancang Kecerdasan Pelbagai: tona, cahaya dan teknik.
Aras 3 - Naturalis  Melukis dan mewarna
 Menyedari kegiatan seni visual yang - Interpersonal dengan baik.
mencerminkan nilai masyarakat. - Verbal
linguistik
 Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau
pameran

30 KRAF 1. Mengetahui dan memahami Kraf KBKK  Pelajar menghasilkan Penghargaan
MINGGU 30 TRADISIONAL Tradisional tempatan.  pemikiran kritis buku skrap dengan Kreatif
13-17 OGOS
2018
 Tembikar 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan mengumpul gambar dan Kesungguhan
(Teori) pandai tukang tempatan. BCB: motif kraf tradisional
- Pengenalan  Mencatat spt. motif yang terdapat
- Jenis Aras 1  Membaca pada tembikar
- Teknik 1.Mengumpul maklumat berkaitan  Menulis laporan  Pelajar menghasilkan
- Proses perkembangan Seni Visual dalam folio ringkas tentang
kehidupan, budaya tempatan dan budaya KONSTRUKTIVISME reka bentuk kraf-kraf
lain. tempatan semakin
 pengalaman sedia
Aras 2 pupus dan perlu
ada
1.Menyenarai perkara berkaitan diselamatkan.
perkembangan kraf tembikar tradisional
dari aspek:
a. pengenalan
b. tokoh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
Aras 3
1.Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
2.Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
3.Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
4.Menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


18 -26 OGOS 2018

31 KRAF 1. Mengetahui dan memahami Kraf KBKK  Pelajar menghasilkan Penghargaan
TRADISIONAL Tradisional tempatan.  pemikiran kritis buku skrap dengan Kreatif
MINGGU 31  Ukiran Kayu 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan mengumpul gambar dan Kesungguhan
27-31 OGOS (Teori) pandai tukang tempatan. BCB: motif kraf tradisional
2018 - Pengenalan Aras 1  Mencatat spt. Motif yang terdapat
- Jenis 1.Mengumpul maklumat berkaitan  Membaca pada ukiran kayu
- Teknik perkembangan Seni Visual dalam  Menulis laporan  Pelajar menghasilkan
- Proses kehidupan, budaya tempatan dan budaya folio ringkas tentang
lain. KONSTRUKTIVISME reka bentuk kraf-kraf
Aras 2 tempatan semakin
 pengalaman sedia
1.Menyenarai perkara berkaitan pupus dan perlu
ada
perkembangan kraf ukiran kayu diselamatkan.
tradisional dari aspek:
a. pengenalan
b. tokoh
c. sumbangan
2. Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
Aras 3
1.Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
2.Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
3.Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
4.Menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian

32-34 SEJARAH DAN 1. Mengetahui dan memahami warisan KBKK  Pelajar membuat Penghargaan
APRESIASI budaya Seni Halus Malaysia.  pemikiran kritis dokumentasi dengan Kebersihan
MINGGU 32 SENI VISUAL 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan menyenaraikan beberapa Ketelitian
3-7 SEPT (TEORI) warisan budaya Seni Halus Tempatan BCB: tokoh pelukis tanah air kesabaran
2018 1. Peralatan Aras 1  Mencatat serta karyanya yang
2. Alat Permainan 1.Mengumpul maklumat berkaitan  Membaca popular.
MINGGU 33 3. Seni Bina perkembangan Seni Visual dalam  Menulis laporan  Pelajar membuat
10-14 SEPT 4. Kenderaan kehidupan, budaya tempatan dan budaya portfolio berkumpulan (2
2018 5. Pakaian lain. KONSTRUKTIVISME atau 3 orang sekumpulan
6. Perhiasan diri Aras 2 ) tentang Sejarah dan
MINGGU 34  pengalaman
1.Menyenarai perkara berkaitan sumbangan Tokoh Seni
17-21 SEPT sedia ada
perkembangan seni bina tradisional dan Visual terkenal di
2018 pribumi dari aspek: Malaysia
a. pengenalan  Pelajar didedahkan
b. tokoh dengan ‘Kritikan
c. sumbangan Mudah’ karya catan/
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi arca tempatan yang
maklumat secara jelas dan tepat. popular
Aras 3
1.Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
2.Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
3.Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
35-36 SENI HALUS 1. Melukis berdasarkan aspek bentuk, KBKK  Menajamkan daya Daya
Catan ruang dan kadarbanding. - Klasifikasi persepsi dan imaginasi Usaha
(Amali) 2. Melukis aksi dan pelbagai gaya figura - Membanding pelajar Kreatif
MINGGU 35 Media Cat air Aras 1 - Mencirikan  Pelajar didedahkan jenis
24-28 SEPT  Gubahan alam  Mengaplikasi Asas Seni Reka dalam dan teknik serta
2018 fantasi aktiviti Seni Halus Pembelajaran Akses alat/bahan dalam
 Membuat karya seni secara kritis dan Kendiri menghasilkan catan.
MINGGU 36 kreatif - Bertanggung  Pelajar menghasilkan
1 OKT - 5  Mengintepretasi maklumat yang akan jawab ke atas catan mudah dengan
OKT digunakan dalam penghasilan kerja pembelajaran menggunakan cat
2018 Aras 2 sendiri untuk poster/warna buncho.
 Berkomunikasi melalui aktiviti yang menghasilkan  Pelajar menghasilkan
dihasilkan tugasan ujikaji teknik dan jenis
 Menjalankan aktiviti secara terancang Kecerdasan Pelbagai: catan cat air seperti basah
Aras 3 - Naturalis atas basah, basah atas
 Menyedari kegiatan seni visual yang - Interpersonal kering dan kering atas
mencerminkan nilai masyarakat. - Verbal basah.
linguistik  Pelajar menghasilkan
 Memahami cara membuat kemasan
untuk sesuatu persembahan atau catan yang tertentu
pameran. dengan penekanan unsur
tona, cahaya dan teknik.
 Melukis dan mewarna
dengan baik.

37-38 KRAF 1. Mengetahui dan memahami Kraf KBKK  Pelajar menghasilkan Penghargaan
TRADISIONAL Tradisional tempatan.  pemikiran kritis buku skrap dengan Kreatif
MINGGU 37  Tekat 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan mengumpul gambar dan Kesungguhan
8-12 OKT  Tenunan pandai tukang tempatan. BCB: motif kraf tradisional
2018 (Teori) Aras 1  Mencatat spt. motif yang terdapat
1.Mengumpul maklumat berkaitan  Membaca pada tekat
MINGGU 38 - Pengenalan perkembangan Seni Visual dalam  Menulis laporan  Pelajar menghasilkan
15-19 OKT - Jenis kehidupan, budaya tempatan dan budaya folio ringkas tentang
2018 - Teknik lain. KONSTRUKTIVISME reka bentuk kraf-kraf
- Proses Aras 2 tempatan semakin
 pengalaman sedia
1.Menyenarai perkara berkaitan pupus dan perlu
ada
perkembangan kraf tekat tradisional dari diselamatkan.
aspek:
a. pengenalan
b. tokoh
c. sumbangan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi
maklumat secara jelas dan tepat.
Aras 3
1.Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
2.Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
3.Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
4.Menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian
39 KRAF 1. Mengetahui dan memahami Kraf KBKK  Pelajar menghasilkan Penghargaan
TRADISIONAL Tradisional tempatan.  pemikiran kritis buku skrap dengan Kreatif
MINGGU 39  Batik. 2. Mengetahui dan menghargai tokoh dan mengumpul gambar dan Kesungguhan
22-26 OKT (Amali) pandai tukang tempatan. BCB: motif kraf tradisional
2018 - Pengenalan Aras 1  Mencatat spt. motif yang terdapat
- Jenis 1.Mengumpul maklumat berkaitan  Membaca pada batik
- Teknik perkembangan Seni Visual dalam  Menulis laporan  Pelajar menghasilkan
- Proses kehidupan, budaya tempatan dan budaya KONSTRUKTIVISME folio ringkas tentang
lain. reka bentuk kraf-kraf
 pengalaman sedia
Aras 2 tempatan semakin
ada
1.Menyenarai perkara berkaitan pupus dan perlu
perkembangan kraf batik tradisional dari diselamatkan.
aspek:  Membandingbeza
a. pengenalan pengaruh Seni Islam,
b. tokoh Barat dan serantau
c. sumbangan dengan Seni Halus dan
2.Menginteprestasi dan mengaplikasi Kraf Tradisional di
maklumat secara jelas dan tepat. Malaysia.
Aras 3
1.Membuat pernyataan tentang seni dalam
kehidupan dan budaya.
2.Menghasilkan portfolio yang
mengemukakan bukti hasil Seni Visual
sebagai warisan budaya.
3.Membincang cara memelihara, mengekal
dan memajukan hasil Seni Visual.
4.Menyatakan penghargaan serta peranan
Seni Visual dalam kehidupan seharian.
40-42
MINGGU 40
29 OKT- 2
NOV
2018
PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
MINGGU 41
5-9 NOV
2018
MINGGU 42 PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
12-16 NOV
2018

43
MINGGU 43
19-23 NOV PERBINCANGAN PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2018
2018