Anda di halaman 1dari 1

Angajator .............................................................................................

C.U.I. ....................................................................................................
Adresa ..................................................................................................
Telefon: ......................................./Fax: ..............................................

ANGAJAMENT DE PLATA A DESPAGUBIRILOR


Nr. ...... data .................

Subsemnatul .................................... domiciliat în ...........................................................


str. ................ nr. ....... bloc ...... sc. ..... et. ..... apart. ......... jud. ........................ posesor al
B.I./C.I. seria ........... nr. ........ emis de .................. sub nr. .............. în anul ....... având funcţia
de................................................ la unitatea ........................................ luând cunoştinţă de
faptul că prin ........................................... s-a constatat că din vina mea am produs
unităţii ............................. ................... o pagubă de lei .......................................... provenită
din ..............................................................................................................................................

îmi iau angajamentul de a plăti această sumă unităţii păgubite


astfel .............................................................................................................................................
.
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

Prezentul angajament l-am luat în conformitate cu ............................................................. .


În cazul nerespectării angajamentului de plată, se va proceda la executarea silită.

Dat astăzi ................... Semnătura,

Semnat în faţa noastră,

Calitatea ..............
Semnătura ..............

1. Angajamentul de plata serveşte ca:


- angajament de plată a unei sume ce reprezintă o pagubă adusă unităţii;
- titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;
- titlu executoriu pentru executarea silită, în caz de nerespectare a angajamentului.
2. Se întocmeşte într-un exemplar, de persoana care îşi ia angajamentul, în condiţiile în care există documente
din care rezultă pagube sau alte obligaţii de plată (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de
inventariere, referat de rebut sau alte documente).
3. Circulă la persoana în faţa căreia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane
desemnate în acest scop) pentru semnare.
4. Se arhivează la compartimentul financiar-contabil.