Anda di halaman 1dari 11
Vizualizare anunt publicitate numarul ‘Autoritate contractanta SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCUREST), ‘Adresa postala: Calea Dudesti, r. 191, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031084 , Romania , Punct(e) de contact: CORALIA FILIP, Tel. +40 213180838 Email: dmaria@primarie3.o , Fax: +40 213180336 , Adresa intemet (URL): wow sectorSprimarie.ro Detalli anunt Tip anunt: Cumpar Tip contract: Fumizare Denumirea achizitie: Fumizarea de stampile necesare departamentelor din cadrul Primariel Sectorului 3 CPV: 30192152-1 - Stampile de numerotare (Rev.2) Deserierea contractului: Fumizarea de stampile necesare departamentelor din cadrul Primriel Sectorulul 3 Veloarea estimata fara TVA: 5030.00 Conaitii contract: In cazul In care, din Vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa Isl indeplineasca obiigatile esumate, atunc achizitorul ‘are dreptul de a deduce din valoarea contractului dobanda legala penalizatoare prevazuta la at. 3 alin. (261) din Ordonanta Guvernuli nr, 19/2011 privind dobanda legala remuneratorie si penalizatoare pentru obliga banestl, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale in domeniul bancar, aprobata prin Legea nr. 43/2012, cu completarile uiterioare. Dobénda legala penalizatoare se aplica Pentru flecare zi de Intérziee, pane la indeplinirea efectiva a obligatior. In cazul tn care, din vina sa exclusiva, achizitorul nu Is! onoreaza ‘acturie fn termenul stabi. furizorul are dreptul de a solicit plata dobanzil legale penalizatoare aplicat la valoarea platli neefectuate, in Conformitate cu art. 4 din Legea nr. 72/2013 privind masurile pontru combaterea Intarzori In executarea obligatilor de plata a unor sume de bani rezultand din contracte incheiate Inire profesionist sl Tntre acestia si autortati contractante. Dobénda legala penalizatoare se aplica pentru fiecare zi de intarziere, pana la indeplinirea efectiva a obligallor. Achzitorl isi rezerva dreptul de a renunta la contract, Printr-o notfcare scrisa adresata furnizorulul, fara nicio compensatie, daca acesta din urma intra in insolventa, cu condita ca aceasta ‘anulare a nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru fumizor. In acest caz, fumizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntanl unllaterale a contractuui Conditii participare: Ofertanti, tert! sustinator si subcontractanti NU trobule ea se regaseasca in stuatile prevazute la art 58, 60, 164, 1685 si 167 din Legoa nr. 98/2016. « Declaratiei conform art. 69 si art. 60 din Legea nr. 98/2016. Conform art. 21 alin. (6) din HG rr. '396/2016, persoanele ce detin functi de decizie din cadrul autortati contraciante sunt: ROBERT SORIN NEGOITA, ELENA PETRESCU, MARIUS MIHAITA, ROXANA CIRSTEA, LILIANA PREDILA, GEORGETA VISAN, ZAMFIRESCU CONSTANTIN DANIEL, DUMITRESCU MONICA, NASTAILA ALEXANDRA ROXANA, OCTAVIAN GHETU, OLGA COJOCARU, RALUCA STAN, RAZVAN PARVU, CALINA ‘SORESCU, GAVRILA CAMELIA DANA, IRINA GINA SOROCEANU, CORALIA FILIP, MARIA DRAGHICI, NICOLETA PLACINTE, OLIMPIA, 'STANCA, EMILIA CARABULEA, TUGUI ADRIAN ALEXANDRU, NETEA VIOLETA, DAN COMANESCU, GEORGE DORU STANCU, MARIOARA PETRICA. Griteri adjudecare: Pretul cel mal scazut/achizite cu condita respactari in totaltate a provederior caietului de carci ‘Termen limita primire oferte: 04.10.2017 Informatii suplimentare: Pentru mai muite informatil va rugam sa accesatisit-ul www.primarie3.ro , UTILE, ANUNTURI unde se regasesc formularele necesare intocmiti ofertei + caietul de sarcini + anexa . Depunerea documentelor de calficare, a propuneri tehnice si ‘a propunerifinanciare se va face pana pe data de 04.10.2017 ora 12.00 la adresa de email dmaria@primarie3.. Ofertele depuse dupa termenul limita vor fi deciarae ca find tardive si nu vor fi late in considerare. Dupa eveluarea ofertelor ,ofertantul declarat castigator va depune documentele postate electronic sia Biroul Unic, Calea Dudesti lao data ulterior stabilta de comisia de evaluare. Ofertantul a carui Oferta fost deciarata castigatoare in urma evalua ofertelor, va posta in catalogul electronic de produse/servicilucrati in SEAP la adresa ericltatie.ro oferta sain termen de 24 de ore de la primirea comunicari privind rezultatele evaluari, ummand ca autoritatea contractanta sa ‘acceseze catalogul SEAP in vederea incheierlachizitiel direct. i directe nape [Publica Formular nr. 1 DECLARATIE privind neincadrarea in situatille previzute la art 164 din Legea nr 98/2016 privind achizitille publice Subsemnata, reprezentant imputemicit al | fin te de ofertant, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura de achizitie Publica gi sub sanctiunile aplicabile faptei de fals tn acte publice, c& nu mé aflu in situaia prevazata la art. 164 din Legen 98/2016, respectiv nu am fost condamnat prin hotirire definitiva a unei instante Judecttoresti, pentru comiterea uneia dintre urmitoarele infactiuni: 8. constituizea unui grup infractional organizat, prevzuta de art. 367 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completirile ulterioare, sau de dispozitiile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectival operator economic a fost condamnat; 'b. infractiuni de coruptie, previzute de art. 289-294 din Legea nr. 286/2009, cu modificatile gi completirile ulterioare, yi inftactiuni asimilate infractiunilor de coruptie previzute de art. 10-13 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenires, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificirile gi completirile ulterioare, sau de dispozitile corespunzatoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; ©. infracfiuni fmpotriva intereselor financiare ale Uniunii Buropene, previzute de art. 18! -185 din Legea nr. 78/2000, cu modificdrile gi completarile ulterioare, sau de dispozitile corespuncitoare ale legislajiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; 4. acte de terorism, previzute de art. 32-35 gi art. 37-38 din Legea nr. 535/2004 privind prevenirea gi combaterea terorismului, cu modificdrile i completarile ulterioare, sau de dispozitile corespunzitoare ale legislafici penale a statului in care respectival operator economic a fost condamnat; ©. spilarea banilor, previzuti de art. 29 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spilarii banilor, precum gi pentni instituirea unor misuri de prevenire si combatere a finanttii tcrorismului, republicati, cu modifictrile ulterioare, sau finanfarea terorismului, previizuté de art 36 din Legea nr. 535/2004, cu modificdrile si completirile ulterioare, sau de dispozitile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; £ traficul si exploatarea persoanclor vulnerabile, previizute de art. 209-217 din Legea nr. 286/2009, cu modificarile ¢i completirile ulterioare, sau de dispozitile corespunzitoare ale legislatiei penale a statului in care respectivul operator economic a fost condamnat; fraud’, in sensul articolului 1 din Conventia privind protejarea intereselor financiare ale Comunitatilor Europene din 27 noiembrie 1995, Subsemnatul declat ci informatie furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu gi inteleg cd autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificdri si confirmarii declaratilor, orice documente doveditoare de care dispun. Subsemnatul declar cd informatiile funizate sunt complete gi corecte in fiecare deta gi inteleg ca autoritatea contractanti are dreptul de a solicta, in scopul verificdii si confirmarii dectaratilor, orice documente doveditoare de care dispun. Inteleg ca in cazul in care aceasti declaratie mu este conform cu realitatea sunt pasibil de {nealcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declarai Data completa Operator economic Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator Formular nr. 2 DECLARATIE privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 achizitiile publice Legea nr 98/2016 privind Subsemnatul, ...... reprezentant —imputernicit al 7 von in alitate de ofertant, la procedura de achiztie directa pentru contractului de —achizitie—publici ~—avnd = ca_—obiect, “Tadata de be + organizati de PS3, declar pe propria rispundere sub sanetiunea excluderii din procedura de achiziie publicd si sub sancfiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, c& nu ma aflu in situatia prevézutd la art. 165 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice. Subsemnatul declar c& informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu gi inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificirii si confirma declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun. inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii, Data completari Operator economic, Nota: se solicita atat ofertantului asociat, subcontractantului cat si tertului sustinator