Anda di halaman 1dari 36

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Hifz Al-Quran
Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran

Tingkatan 3
KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH

Hifz al-Quran
DOKUMEN STANDARD KURIKULUM DAN PENTAKSIRAN

Tingkatan 3
Bahagian Pembangunan Kurikulum

DISEMBER 2018
Terbitan 2018

© Kementerian Pendidikan Malaysia

Hak Cipta Terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku
ini dalam apa juga bentuk dan dengan cara apa jua sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain
sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah, Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pendidikan
Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Parcel E, Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya.
KANDUNGAN
Rukun Negara............................................................................................................................................................................. v

Falsafah Pendidikan Kebangsaan............................................................................................................................................... vi

Definisi Kurikulum Kebangsaan................................................................................................................................................... vii

Kata Pengantar............................................................................................................................................................................ ix

Pendahuluan................................................................................................................................................................................ 1

Matlamat ..................................................................................................................................................................................... 2

Objektif ........................................................................................................................................................................................ 2

Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah .................................................................................................................. 2

Fokus .......................................................................................................................................................................................... 4

Kemahiran Abad Ke-21 ............................................................................................................................................................... 5

Kemahiran Berfikir Aras Tinggi.................................................................................................................................................... 6

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran ...................................................................................................................................... 7

Elemen Merentas Kurikulum ....................................................................................................................................................... 9

Pentaksiran Bilik Darjah ............................................................................................................................................................. 12

Organisasi Kandungan ............................................................................................................................................................... 15

Hifz al-Quran ............................................................................................................................................................................... 16

Fiqh Al-Ayat ................................................................................................................................................................................ 18

Panel Penggubal ......................................................................................................................................................................... 20

Penghargaan .............................................................................................................................................................................. 21
RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA Negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak:
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara
akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi
kebudayaannya yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

“Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih


memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi
dan jasmani, berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan
berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan
terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara”

Sumber: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550))

vi
DEFINISI KURIKULUM KEBANGSAAN

3. Kurikulum Kebangsaan

(1) Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang


termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi
semua pengetahuan, kemahiran, norma, nilai, unsur kebudayaan
dan kepercayaan untuk membantu perkembangan seseorang murid
dengan sepenuhnya dari segi jasmani, rohani, mental dan emosi
serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang
diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan.

Sumber: Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997

[PU(A)531/97]

vii
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

KATA PENGANTAR dan nilai, serta memasukkan secara eksplisit Kemahiran Abad
Ke-21 dan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT).
Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang
Penyepaduan tersebut dilakukan untuk melahirkan insan
dilaksanakan secara berperingkat mulai tahun 2017 akan
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
menggantikan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah
jasmani sebagaimana tuntutan Falsafah Pendidikan
(KBSM) yang mula dilaksanakan pada tahun 1989. KSSM
Kebangsaan.
digubal bagi memenuhi keperluan dasar baharu di bawah Pelan
Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM) 2013-2025 agar Bagi menjayakan pelaksanaan KSSM, pengajaran dan
kualiti kurikulum yang dilaksanakan di sekolah menengah pembelajaran guru perlu memberi penekanan kepada KBAT
setanding dengan standard antarabangsa. Kurikulum dengan memberi fokus kepada pendekatan Pembelajaran
berasaskan standard yang menjadi amalan antarabangsa telah Berasaskan Inkuiri dan Pembelajaran Berasaskan Projek,
dijelmakan dalam KSSM menerusi penggubalan Dokumen supaya murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan
Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) untuk semua dalam abad ke-21.
mata pelajaran yang mengandungi Standard Kandungan,
Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi. Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan setinggi-tinggi
penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak
Usaha memasukkan standard pentaksiran di dalam dokumen yang terlibat dalam penggubalan KSSM. Semoga pelaksanaan
kurikulum telah mengubah landskap sejarah sejak Kurikulum KSSM akan mencapai hasrat dan matlamat Sistem Pendidikan
Kebangsaan dilaksanakan di bawah Sistem Pendidikan Kebangsaan.
Kebangsaan. Menerusinya murid dapat ditaksir secara
berterusan untuk mengenal pasti tahap penguasaannya dalam
Dr. MOHAMED BIN ABU BAKAR
sesuatu mata pelajaran, serta membolehkan guru membuat Pengarah
tindakan susulan bagi mempertingkatkan pencapaian murid. Bahagian Pembangunan Kurikulum

DSKP yang dihasilkan juga telah menyepadukan enam tunjang


Kerangka KSSM, mengintegrasikan pengetahuan, kemahiran

ix
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

0
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

PENDAHULUAN
Murid juga dibimbing agar boleh menghubungkait antara ilmu
KSSM Hifz al-Quran digubal bagi memenuhi keperluan
aqli dan ilmu naqli untuk memberi sumbangan kepada tamadun
membina dan membentuk peribadi muslim yang menghafaz al-
umat. Bagi mencapai hasrat ini proses pengajaran dan
Quran disamping memahami, mengamalkan dan menghayati
pembelajaran perlu dirancang dan dilaksanakan sebaik
Islam secara menyeluruh.
mungkin.

KSSM Hifz al-Quran memberi penekanan kepada aspek ilmu,


amali, amalan, penghayatan dan pembudayaan. Melalui mata Untuk membolehkan murid dinilai dengan lebih autentik dan
holistik pelbagai kaedah pentaksiran digunakan. Pentaksiran
pelajaran ini murid dibimbing untuk menghafaz dan memahami
kandungan al-Quran. Murid bukan sekadar dibimbing untuk formatif dijalankan secara berterusan semasa pengajaran dan
pembelajaran untuk mengesan perkembangan dan pencapaian
menghafaz al-Quran, malah mereka dididik untuk mengamal
murid dalam pembelajaran. Pentaksiran sumatif dilaksanakan
dan menghayati ilmu yang dipelajari. Melalui mata pelajaran ini
untuk menentukan tahap penguasaan dan pencapaian murid.
juga murid dibimbing untuk mampu membangunkan diri serta
masyarakat berasaskan al-Quran dan al-Sunnah.
Adalah diharapkan melalui KSSM Hifz al-Quran ini dapat
melahirkan murid yang memahami, mengamal dan menghayati
KSSM Hifz al-Quran juga digubal bagi melahirkan murid yang
mampu mengintegrasikan tuntutan fardu ain dan fardu kifayah Islam secara menyeluruh.

dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai khalifah Allah


SWT.

1
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

MATLAMAT KERANGKA KURIKULUM STANDARD SEKOLAH


MENENGAH
Matlamat KSSM Hifz al-Quran ialah untuk membina dan
membentuk hamba dan khalifah Allah SWT yang menghafaz KSSM dibina berasaskan enam tunjang, iaitu Komunikasi;

al-Quran, berilmu, beriman, bertaqwa, beramal soleh, Kerohanian, Sikap dan Nilai; Kemanusiaan; Keterampilan Diri;

berakhlak mulia dan berketerampilan berdasarkan al-Quran Perkembangan Fizikal dan Estetika; serta Sains dan

dan al-Sunnah serta menyumbang ke arah mempertingkatkan Teknologi. Enam tunjang tersebut merupakan domain utama

tamadun bangsa dan negara serta kesejahteraan alam demi yang menyokong antara satu sama lain dan disepadukan

mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. dengan pemikiran kritis, kreatif dan inovatif. Kesepaduan ini
bertujuan membangunkan modal insan yang menghayati nilai-
OBJEKTIF nilai murni berteraskan keagamaan, berpengetahuan,
KSSM Hifz al-Quran bertujuan membolehkan murid mencapai berketerampilan, berpemikiran kritis dan kreatif serta inovatif
objektif berikut: sebagaimana yang digambarkan dalam Rajah 1. Kurikulum Hifz
al-Quran digubal berdasarkan enam tunjang Kerangka KSSM.
1. Menghafaz 30 juzuk al-Quran dengan meraikan hukum
tajwid dan adab penghafaz al-Quran.
2. Mengetahui maksud 30 juzuk al-Quran dalam bahasa
Melayu.

2
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

Rajah 1: Kerangka Kurikulum Standard Sekolah Menengah

3
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

FOKUS
4 Penghayatan
KSSM Hifz al-Quran berfokuskan aspek ilmu, amali, amalan,
Penghayatan bermaksud menghayati kesan dan
penghayatan dan pembudayaan. Berikut adalah maksud
pengajaran dari amalan-amalan yang dilaksanakan. Ayat
kepada setiap satu aspek tersebut mengikut konteks KSSM
al-Quran yang dihafaz dan diamalkan bacaannya dalam
Hifz al-Quran.
kehidupan sepatutnya dihayati pengajarannya dengan
1 Ilmu melaksanakan segala tuntutan dan meninggalkan segala
Ilmu bermaksud isi kandungan atau fakta ilmu yang larangannya.
ditentukan di dalam Standard Kandungan dan Standard
Pembelajaran. Dalam konteks KSSM Hifz al-Quran adalah 5 Pembudayaan
keseluruhan al-Quran yang perlu dihafaz oleh murid. Pembudayaan bermaksud menjadikan amalan-amalan baik
yang diamalkan secara individu sebagai amalan yang
2 Amali dilaksanakan secara berjamaah atau beramai-ramai.
Amali bermaksud melaksanakan secara praktikal teori-teori Amalan tilawah al-Quran dan mengamalkan seluruh
yang dipelajari. Bagi KSSM Hifz al-Quran murid tuntutan dan meninggalkan larangannya sepatutnya
dikehendaki menghafaz seluruh al-Quran dan mentasmik menjadi budaya di dalam sekolah dan diamalkan oleh
ayat al-Quran yang dihafaz di hadapan guru. semua warga sekolah.

3 Amalan
Amalan bermaksud mengamalkan ilmu yang dipelajari
dalam kehidupan harian. Al-quran yang dihafaz sepatutnya
bukan sekadar dihafaz tetapi hendaklah diamalkan dalam
kehidupan harian sama ada dalam solat atau pun tilawah
harian.

4
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

KEMAHIRAN ABAD KE-21


PROFIL MURID PENERANGAN
Satu daripada hasrat KSSM adalah untuk melahirkan murid
Pemikir Mereka berfikir secara kritikal, kreatif
yang mempunyai Kemahiran Abad Ke-21 dengan memberi dan inovatif; mampu untuk menangani
fokus kepada kemahiran berfikir serta kemahiran hidup dan masalah yang kompleks dan membuat
keputusan yang beretika. Mereka berfikir
kerjaya yang berteraskan amalan nilai murni. Kemahiran Abad tentang pembelajaran dan diri mereka
Ke-21 bermatlamat untuk melahirkan murid yang mempunyai sebagai murid. Mereka menjana soalan
dan bersifat terbuka kepada perspektif,
ciri-ciri yang dinyatakan dalam profil murid seperti dalam Jadual nilai dan tradisi individu dan masyarakat
1 supaya berupaya bersaing di peringkat global. Penguasaan lain. Mereka berkeyakinan dan kreatif
dalam menangani bidang pembelajaran
Standard Kandungan (SK) dan Standard Pembelajaran (SP) yang baru.
dalam kurikulum Hifz al-Quran menyumbang kepada
Kerja Mereka boleh bekerjasama secara
pemerolehan Kemahiran Abad Ke-21 dalam kalangan murid. Sepasukan berkesan dan harmoni dengan orang
lain. Mereka menggalas tanggungjawab
bersama serta menghormati dan
menghargai sumbangan yang diberikan
Jadual 1: Profil Murid oleh setiap ahli pasukan. Mereka
memperoleh kemahiran interpersonal
PROFIL MURID PENERANGAN melalui aktiviti kolaboratif, dan ini
menjadikan mereka pemimpin dan ahli
Berdaya Tahan Mereka mampu menghadapi dan pasukan yang lebih baik.
mengatasi kesukaran, mengatasi
cabaran dengan kebijaksanaan, Bersifat Ingin Mereka membangunkan rasa ingin tahu
keyakinan, toleransi, dan empati. Tahu semula jadi untuk meneroka strategi dan
idea baharu. Mereka mempelajari
kemahiran yang diperlukan untuk
Mahir Mereka menyuarakan dan meluahkan menjalankan inkuiri dan penyelidikan,
Berkomunikasi fikiran, idea dan maklumat dengan yakin serta menunjukkan sifat berdikari dalam
dan kreatif secara lisan dan bertulis, pembelajaran. Mereka menikmati
menggunakan pelbagai media dan pengalaman pembelajaran sepanjang
teknologi. hayat secara berterusan.

5
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI


PROFIL MURID PENERANGAN
KBAT dinyatakan dalam kurikulum secara eksplisit supaya guru
Berprinsip Mereka berintegriti dan jujur,
kesamarataan, adil dan menghormati dapat menterjemahkan dalam pengajaran dan pembelajaran
maruah individu, kumpulan dan komuniti. bagi merangsang pemikiran berstruktur dan berfokus dalam
Mereka bertanggungjawab atas
tindakan, akibat tindakan serta kalangan murid. Penerangan KBAT adalah berfokus kepada
keputusan mereka. empat tahap pemikiran seperti Jadual 2.
Bermaklumat Mereka mendapatkan pengetahuan dan
membentuk pemahaman yang luas dan Jadual 2: Tahap pemikiran dalam KBAT
seimbang merentasi pelbagai disiplin TAHAP
PENERANGAN
pengetahuan. Mereka meneroka PEMIKIRAN
pengetahuan dengan cekap dan Mengaplikasi Menggunakan pengetahuan, kemahiran,
berkesan dalam konteks isu tempatan dan nilai dalam situasi berlainan untuk
dan global. Mereka memahami isu-isu melaksanakan sesuatu perkara.
etika/ undang-undang berkaitan
Menganalisis Mencerakinkan maklumat kepada
maklumat yang diperoleh.
bahagian kecil untuk memahami dengan
lebih mendalam serta hubung kait antara
Penyayang/ Mereka menunjukkan empati, belas
bahagian berkenaan.
Prihatin kasihan dan rasa hormat terhadap
keperluan dan perasaan orang lain. Menilai Membuat pertimbangan dan keputusan
Mereka komited untuk berkhidmat menggunakan pengetahuan,
kepada masyarakat dan memastikan pengalaman, kemahiran dan nilai serta
kelestarian alam sekitar. memberi justifikasi.
Mencipta Menghasilkan idea, produk atau kaedah
Patriotik Mereka mempamerkan kasih sayang,
yang kreatif dan inovatif.
sokongan dan rasa hormat terhadap
negara.

6
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

KBAT ialah keupayaan untuk mengaplikasikan pengetahuan, STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
kemahiran dan nilai dalam membuat penaakulan dan refleksi
KSSM Hifz al-Quran menekankan penggunaan pelbagai
bagi menyelesaikan masalah, membuat keputusan, berinovasi
strategi PdP yang digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada
dan berupaya mencipta sesuatu. KBAT merangkumi kemahiran
murid. Keberkesanan PdP bergantung kepada kreativiti guru
berfikir kritis, kreatif dan menaakul serta strategi berfikir.
merancang, mengolah serta melaksanakan pendekatan,
kaedah dan teknik secara bersepadu dan sitematik. PdP yang
Kemahiran berfikir kritis adalah kebolehan untuk menilai
berpusatkan murid bagi menggalakkan penglibatan yang aktif
sesuatu idea secara logik dan rasional untuk membuat
dapat menimbulkan suasana pembelajaran yang menarik.
pertimbangan yang wajar dengan menggunakan alasan dan
bukti yang munasabah. Dalam konteks Pendidikan Islam pelbagai strategi PdP
Kemahiran berfikir kreatif adalah kemampuan untuk digunakan untuk menyampaikan ilmu kepada murid.
menghasilkan atau mencipta sesuatu yang baharu dan bernilai Pembelajaran secara hands-on dan berpusatkan murid amat
dengan menggunakan daya imaginasi secara asli serta berfikir ditekan dalam proses tersebut. Antara strategi yang
tidak mengikut kelaziman. dicadangkan adalah seperti berikut:
Kemahiran menaakul adalah keupayaan individu membuat
Pendekatan Berpusatkan Murid
pertimbangan dan penilaian secara logik dan rasional.
Strategi berfikir merupakan cara berfikir yang berstruktur dan Strategi PdP dalam mata Pendidikan Islam haruslah
berfokus untuk menyelesaikan masalah. berpusatkan murid bagi membolehkan mereka berinteraksi dan
menguasai kemahiran belajar melalui pengalaman sendiri.

KBAT boleh diaplikasi dalam bilik darjah melalui aktiviti


Pembelajaran Berasaskan Projek
berbentuk menaakul, pembelajaran inkuiri, penyelesaian
masalah dan projek. Guru dan murid perlu menggunakan alat Murid menggunakan maklumat lama dan baharu untuk

berfikir seperti peta pemikiran dan peta minda serta penyoalan menghasilkan sesuatu yang nyata. Kaedah ini melibatkan

aras tinggi untuk menggalakkan murid berfikir. murid-murid mengkaji sesuatu isu, menyiasat dan
mempersembahkan dapatannya. Hal ini juga dapat membantu

7
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

guru menilai perkembangan atau kualiti pembelajaran murid. dapat mengukuhkan pemahaman murid terhadap konsep yang
Murid lebih bermotivasi kerana dapat menghasilkan sesuatu dipelajari semasa di dalam bilik darjah, memberi pengalaman
produk. pembelajaran dalam situasi yang sebenar, mengembangkan
kemahiran sosial dan kerja berpasukan.
Pembelajaran Kontekstual
Pembelajaran Konstruktivisme
Pembelajaran kontekstual adalah kaedah pembelajaran yang
mengaitkan isi pelajaran dengan pengalaman harian individu, Konstruktivisme ialah suatu kaedah pembelajaran yang
masyarakat dan persekitaran. Kaedah ini menyediakan menggalakkan murid membina sendiri pengetahuan atau
pembelajaran secara konkrit yang melibatkan aktiviti hands on konsep secara aktif berdasarkann pengetahuan dan
dan minds on. Pembelajaran berlaku apabila murid berupaya pengalaman sedia ada. Dalam proses ini, murid akan
menghubungkaitkan pengetahuan baharu secara bermakna menyesuaikan ilmu pengetahuan yang diterima dengan
dan menghayati kerevelenan pembelajaran dalam kehidupan pengetahuan sedia ada untuk membina pengetahuan baru.
mereka. Pembelajaran ini menjadikan murid lebih faham, yakin dan
seronok belajar dan mengamalkan sepanjang hayat.
Pembelajaran Masteri
Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
Pembelajaran ini memastikan semua murid menguasai hasil
pembelajaran dalam sesuatu unit sebelum berpindah ke unit Kemahiran inkuiri merupakan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang lain. Pembelajaran ini dipecahkan kepada pembelajaran yang berpusatkan murid. Murid berperanan
beberapa unit kecil untuk mudah dikuasai. Murid mesti merancang dan menjalankan aktivit pembelajaran. Mereka
menguasai 80% aras masteri sebelum berpindah ke unit melibatkan diri secara aktif untuk mencari dan mengumpul
pembelajaran yang lain. maklumat melalui pelbagai aktiviti seperti memerhati,
mendengar, menyoal, berbincang, membuat rujukan dan kaji
Pembelajaran Luar Bilik Darjah
siasat. Aktiviti ini boleh dijalankan secara berasingan atau
Aktiviti kurikulum yang dilaksanakan di luar bilik darjah secara digabungkan dalam pelbagai teknik pembelajaran seperti kerja
terancang dan berstruktur serta berpusatkan murid. Kaedah ini projek, simulasi, lawatan, main peranan dan kuiz.

8
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

Talaqqi dan Musyafahah

Kaedah talaqqi dan musyafahah dilaksanakan dengan cara


baharu, menjana idea bagi menghasilkan tugasan dengan lebih
guru berhadapan dengan murid atau bersemuka. Guru akan
kreatif, menilai kualiti hasil kerja dan mengerah pemikiran
memperdengarkan bacaan ayat al-Quran sebagai bacaan
bercapah seterusnya menyerlahkan personaliti individu yang
contoh dan meminta murid mendengarnya dan memerhati
kreatif. Kreativiti ini juga akan dapat menjana idea murid dalam
pergerakkan bibir dengan teliti. Setelah bacaan itu diulang oleh
mengaitkan ilmu Islam dengan ilmu sains, teknologi dan
guru beberapa kali, guru meminta murid membacanya dan guru
kemanusiaan.
mendengar dengan teliti dan membetulkan bacaan murid sama
ada dari segi makhraj dan hukum tajwid. Guru mata pelajaran mempunyai akaunibiliti untuk memastikan
kemahiran berfikir aras tinggi berlaku dalam setiap sesi PdP
Bagi memastikan sesuatu PdP itu berjaya dan mencapai
Hifz al-Quran supaya Islam dapat direalisasikan sebagai satu
objektif, guru perlu memahamidan menguasai SK, SP dan
cara hidup.
standard prestasi (SPi) dengan jelas dan tepat. Kemahiran guru
mengaplikasikan pendekatan, kaedah dan teknik dalam proses ELEMEN MERENTAS KURIKULUM
PdP Hifz al-Quran akan membantu murid mencapai standard
kandungan dan standard pembelajaran yang ditetapkan. Guru Elemen Merentas Kurikulum (EMK) ialah unsur nilai tambah
juga perlu merancang dan melaksanakan pentaksiran bagi yang diterapkan dalam proses pengajaran dan pembelajaran
mengesan SPi dapat dicapai oleh murid mengikut kebolehan (PdP) selain yang ditetapkan dalam standard kandungan.
masing-masing. Elemen-elemen ini diterapkan bertujuan mengukuhkan
kemahiran dan keterampilan modal insan yang dihasratkan
Daya kreativiti dan inovatif murid perlu dibangunkan ke tahap
serta dapat menangani cabaran semasa dan masa hadapan.
optimum supaya murid mampu menyumbang ke arah
Elemen-elemen di dalam EMK adalah seperti berikut:
pembangunan agama, masyarakat, bangsa dan negara. Guru
yang kreatif dan inovatif dalam proses PdP akan merangsang
dan memotivasikan murid bagi meneroka bidang ilmu yang

9
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

1. Bahasa
 Penggunaan bahasa pengantar yang betul 4. Sains Dan Teknologi
perlu dititikberatkan dalam semua mata pelajaran.  Menambahkan minat terhadap sains dan teknologi
 Semasa PdP bagi setiap mata pelajaran, aspek dapat meningkatkan literasi sains serta teknologi dalam
sebutan, struktur ayat, tatabahasa, istilah dan laras kalangan murid.
bahasa perlu diberi penekanan bagi membantu murid  Penggunaan teknologi dalam pengajaran dapat
menyusun idea dan berkomunikasi secara berkesan. membantu serta menyumbang kepada pembelajaran
yang lebih cekap dan berkesan.
2. Kelestarian Alam Sekitar  Pengintegrasian Sains dan Teknologi dalam PdP
 Kesedaran mencintai dan menyayangi alam sekitar merangkumi empat perkara iaitu:
dalam jiwa murid perlu dipupuk melalui PdP semua  Pengetahuan sains dan teknologi (fakta, prinsip, konsep
mata pelajaran. yang berkaitan dengan sains dan teknologi);
 Kemahiran saintifik (proses pemikiran dan kemahiran
 Pengetahuan dan kesedaran terhadap kepentingan manipulatif tertentu);
alam sekitar dalam membentuk etika murid untuk  Sikap saintifik (seperti ketepatan, kejujuran,
menghargai alam. keselamatan); dan
 Penggunaan teknologi dalam aktiviti PdP.

3. Nilai Murni
 Nilai murni diberi penekanan dalam semua mata 5. Patriotisme
pelajaran supaya murid sedar akan kepentingan dan  Semangat patriotik dapat dipupuk melalui semua mata
mengamalkannya. pelajaran, aktiviti kokurikulum dan khidmat
 Nilai murni merangkumi aspek kerohanian, masyarakat.
kemanusiaan dan kewarganegaraan yang menjadi
amalan dalam kehidupan harian.

10
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

 Semangat patriotik dapat melahirkan murid yang minda kreatif dan inovatif untuk memacu idea ke
mempunyai semangat cintakan negara dan berbangga pasaran.
sebagai rakyat Malaysia.
8. Teknologi Maklumat dan Komunikasi
6. Kreativiti Dan Inovasi  Penerapan elemen Teknologi Maklumat dan
 Kreativiti adalah kebolehan menggunakan imaginasi Komunikasi (TMK) dalam PdP memastikan murid dapat
untuk mengumpul, mencerna dan menjana idea atau mengaplikasi dan mengukuhkan pengetahuan dan
mencipta sesuatu yang baharu atau asli melalui ilham kemahiran asas TMK yang dipelajari.
atau gabungan idea yang ada.  Pengaplikasian TMK bukan sahaja mendorong murid
 Inovasi merupakan pengaplikasian kreativiti melalui menjadi kreatif malah menjadikan PdP lebih menarik
ubah suaian, membaiki dan mempraktikkan idea. dan menyeronokkan serta meningkatkan kualiti
 Kreativiti dan inovasi saling bergandingan dan perlu pembelajaran.
untuk memastikan pembangunan modal insan yang  TMK diintegrasikan mengikut kesesuaian topik yang
mampu menghadapi cabaran abad ke-21. hendak diajar dan sebagai pengupaya bagi
 Elemen kreativiti dan inovasi perlu diintegrasikan dalam meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap
PdP. kandungan mata pelajaran.
 Salah satu penekanan dalam TMK adalah pemikiran
7. Keusahawanan komputasional yang boleh diaplikasikan dalam semua
 Penerapan elemen keusahawanan bertujuan mata pelajaran. Pemikiran komputasional merupakan
membentuk ciri-ciri dan amalan keusahawanan satu kemahiran untuk menggunakan konsep
sehingga menjadi satu budaya dalam kalangan murid. penaakulan logik, algoritma, leraian, pengecaman
 Ciri keusahawanan boleh diterapkan dalam PdP melalui corak, peniskalaan dan penilaian dalam proses
aktiviti yang mampu memupuk sikap seperti rajin, jujur, menyelesaikan masalah berbantukan komputer.
amanah dan bertanggungjawab serta membangunkan

11
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

9. Kelestarian Global secara eksplisit seperti pengiraan faedah mudah dan


 Elemen Kelestarian Global bermatlamat melahirkan faedah kompaun. Penerapan secara sisipan pula
murid berdaya fikir lestari yang bersikap responsif diintegrasikan melalui tajuk-tajuk lain merentas
terhadap persekitaran dalam kehidupan harian dengan kurikulum. Pendedahan kepada pengurusan kewangan
mengaplikasi pengetahuan, kemahiran dan nilai yang dalam kehidupan sebenar adalah penting bagi
diperolehi melalui elemen Penggunaan dan menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran
Pengeluaran Lestari, Kewarganegaraan Global dan dan nilai yang dapat diaplikasikan secara berkesan dan
Perpaduan. bermakna.
 Elemen Kelestarian Global penting dalam menyediakan
murid bagi menghadapi cabaran dan isu semasa di PENTAKSIRAN BILIK DARJAH
peringkat tempatan, negara dan global.
Pentaksiran bilik darjah (PBD) merupakan proses
 Elemen ini diajar secara langsung dan secara sisipan
mendapatkan maklumat tentang perkembangan murid yang
dalam mata pelajaran yang berkaitan.
dirancang, dilaksana dan dilapor oleh guru yang berkenaan.
10. Pendidikan Kewangan
Proses ini berlaku berterusan bagi membolehkan guru
 Penerapan elemen Pendidikan Kewangan bertujuan
menentukan tahap penguasaan murid.
membentuk generasi masa hadapan yang
PBD boleh dilaksanakan oleh guru secara formatif dan sumatif.
berkeupayaan membuat keputusan kewangan yang
Pentaksiran secara formatif dilaksanakan seiring dengan
bijak, mengamalkan pengurusan kewangan yang
proses PdP, manakala pentaksiran secara sumatif
beretika serta berkemahiran menguruskan hal ehwal
dilaksanakan pada akhir sesuatu unit pembelajaran, penggal,
kewangan secara bertanggungjawab.
semester atau tahun. Guru perlulah merancang, membina item
 Elemen Pendidikan Kewangan boleh diterapkan dalam
atau instrumen pentaksiran, mentadbir, memeriksa, merekod
PdP secara langsung ataupun secara sisipan.
dan melapor tahap penguasaan yang diajar berdasarkan
Penerapan secara langsung adalah melalui tajuk-tajuk
DSKP.
seperti Wang yang mengandungi elemen kewangan

12
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

Dalam usaha memastikan pentaksiran membantu nilai yang ditetapkan dalam kurikulum. Jadual 5 menunjukkan
meningkatkan keupayaan dan penguasaan murid, guru pernyataan tahap penguasaan umum.
haruslah melaksanakan pentaksiran yang mempunyai ciri-ciri
berikut: Jadual 5: Pernyataan Tahap Penguasaan Umum KSSM HIfz
 Menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran seperti al-Quran
Tahap Tafsiran
pemerhatian, lisan dan penulisan.
Murid tahu perkara asas atau boleh
 Menggunakan pelbagai strategi pentaksiran yang boleh
1 melakukan kemahiran asas atau memberi
dilaksanakan oleh guru dan murid. (Tahu) respons terhadap perkara yang asas
 Mengambil kira pelbagai aras pengetahuan dan kemahiran berkaitan Hifz al-Quran
yang dipelajari. Murid menunjukkan kefahaman berkaitan
2
Hifz al-Quran dengan menjelaskan
 Membolehkan murid mempamerkan pelbagai keupayaan (Tahu dan
sesuatu perkara yang dipelajari dalam
faham)
pembelajaran. bentuk komunikasi
 Mentaksir tahap penguasaan murid berdasarkan Standard 3 Murid menggunakan pengetahuan
(Tahu, faham berkaitan Hifz al-Quran untuk
Pembelajaran dan Standard Prestasi.
dan boleh melaksanakan sesuatu kemahiran pada
 Mengambil tindakan susulan bagi tujuan pemulihan dan buat) suatu situasi
pengukuhan. 4
(Tahu, faham
Murid mengamalkan sesuatu kemahiran
dan boleh buat
TAHAP PENGUASAAN UMUM dengan beradab berkaitan Hifz al-Quran
dengan
Tahap penguasaan merupakan satu bentuk pernyataan beradab)
pencapaian yang menunjukkan perkembangan pembelajaran 5
(Tahu, faham
murid. Terdapat enam tahap penguasaan yang menunjukkan Murid mengamalkan sesuatu kemahiran
dan boleh buat
dengan beradab berkaitan Hifz al-Quran
aras penguasaan yang disusun secara hierarki. Tahap dengan
pada situasi baharu dengan beradab
penguasaan ini mengambil kira pengetahuan, kemahiran dan beradab
terpuji)

13
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

Tahap Tafsiran pengalaman guru, interaksi guru bersama murid, serta


6 Murid berupaya menggunakan perbincangan bersama rakan sejawat.
(Tahu, faham pengetahuan dan kemahiran Murid
dan boleh buat mengamalkan sesuatu kemahiran dengan
dengan beradab berkaitan Hifz al-Quran sedia ada
beradab untuk digunakan pada situasi baharu
mithali) secara beradab dan istiqamah.

Guru boleh mencatat perkembangan murid di dalam buku rekod


mengajar, buku latihan, buku catatan, senarai semak, jadual
atau lain-lain yang sesuai. Perekodan tahap penguasaan dibuat
ke dalam templat pelaporan yang disediakan setelah PdP bagi
setiap bidang, tema, kemahiran atau kelompok Standard
Kandungan dan Standard Pembelajaran selesai dilaksanakan.

TAHAP PENGUASAAN KESELURUHAN


Tahap Penguasaan Keseluruhan bagi setiap mata pelajaran
perlu ditentukan pada setiap akhir tahun. Tahap Penguasaan
Keseluruhan ini merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran
dan nilai. Guru perlu mentaksir murid secara kolektif dan holistik
dengan melihat semua aspek semasa proses pembelajaran.
Guru hendaklah menggunakan pertimbangan profesional
dalam semua proses pentaksiran, khususnya dalam
menentukan tahap penguasaan keseluruhan. Pertimbangan
profesional boleh dilakukan berdasarkan pengetahuan dan

14
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

Pembelajaran serta mentaksir perkembangan dan pencapaian


murid melalui Standard Prestasi.
ORGANISASI KANDUNGAN
Penyataan spesifik tentang perkara yang
Standard murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam
Organisasi kandungan KSSM Hifz al-Quran adalah seperti
Kandungan satu tempoh persekolahan merangkumi
berikut:. aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti
Standard
1. Bidang Hifz Al-Quran. pembelajaran dan pencapaian yang boleh
Pembelajaran
diukur bagi setiap standard kandungan.
Hafazan 30 Juzuk ayat al-Quran. Satu set kriteria yang menunjukkan tahap-
Standard
tahap penguasaan murid sebagai petunjuk
Prestasi
2. Bidang Fiqh al-Ayat bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai.
Kefahaman maksud ayat al-Quran 30 Juzuk.
.

Penggunaan Dokumen Standard Kurikulum dan


Pentaksiran (DSKP)

DSKP yang menggantikan Sukatan Pelajaran dan Huraian


Sukatan Pelajaran yang digunakan dalam KBSM ialah satu
dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran.
Merangkumi Standard Kandungan, Standard Pembelajaran
dan Standard Prestasi. DSKP memastikan guru melaksanakan
proses pengajaran dan pembelajaran dan seterusnya
menjalankan pentaksiran dengan merujuk kepada satu
dokumen sahaja. Guru melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran melalui Standard Kandungan dan Standard

15
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

.1

.1.1.1 6 .1.1
1

2
111-53 .i
.ii
3
.iii
.iv

4 .v
.vi
.vii

5 .viii
.ix

16
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

.x
.xi
.xii
.xiii
6 20-1 .xiv
.1.1.2

17
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

.2

.2.1.1 2.1
1
6
111-53 .i
2

.ii
3
.iii
.iv
4
.v
.vi
5 .vii

18
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

.viii
.ix
.x
.xi
.xii
6
.xiii
20 1 .xiv

.2.1.2

19
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

PANEL PENGGUBAL

1. Zamri bin Abdul Rahim Bahagian Pembangunan Kurikulum

2. Muhammad Kamil bin Ali Bahagian Pembangunan Kurikulum

3. Muhamad Fauzi bin Abdul Bahagian Pembangunan Kurikulum

4. Hasruddin bin Hassan Bahagian Pembangunan Kurikulum


Muhamad Shafie bin Haji Ismail Bahagian Pendidikan Islam
5.
Shaharudin bin Yaacob Maahad Tahfiz al-Quran al-Asriah, Banggul Chica, Kelantan
6.
Dusuki bin Abdul Rahman SMKA Tok Bachok, Bachok, Kelantan
7.
Mohd Afandi bin Mohd Kasim SMKA Kedah, Alor Setar, Kedah
8.
Mohd Syahiruddin bin Daud SMKA Dato’ Haji Abu Hasan Haji Sail, Pedas, Negeri Sembilan
9.
Mohd Amin Faisal bin Uzip @ Othman SM Imtiaz YT Kuala Terengganu, Terengganu
10.
Mohamad Faez bin Mokhtar SM Intergrasi Sains Tahfiz (SMISTA) Kuala Lumpur
11.

20
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

PENGHARGAAN

Penasihat

Penasihat
Dr. Mohamed bin Abu Bakar - Pengarah
Datin Dr. Ng Soo Boon - Timbalan Pengarah (STEM)

Penasihat Editorial
Mohamed Zaki bin Abd. Ghani - Ketua Sektor
Haji Naza Idris bin Saadon - Ketua Sektor
Mahyudin bin Ahmad - Ketua Sektor
Dr. Rusilawati binti Othman - Ketua Sektor
Mohd Faudzan bin Hamzah - Ketua Sektor
Fazlinah binti Said - Ketua Sektor
Mohamed Salim bin Taufix Rashidi - Ketua Sektor
Haji Sofian Azmi bin Tajul Arus - Ketua Sektor
Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor
Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

21
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 3

Penyelaras Teknikal Penerbitan dan Spesifikasi


Saripah Faridah binti Syed Khalid
Nur Fadia binti Mohamed Radzuan
Mohamad Zaiful bin Zainal Abidin

Pereka Grafik
Siti Zulikha binti Zelkepli

Paizah binti Zakaria - Ketua Sektor

Hajah Norashikin binti Hashim - Ketua Sektor

22
KSSM HIFZ AL-QURAN TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 4 – 8, Blok E9, Kompeks Kerajaan Parcel E
62604 Putrajaya
Tel: 03-88842000 Fax: 03-88889917
21
http://www.gov.my/bpk

Anda mungkin juga menyukai