Anda di halaman 1dari 6

Kaduk, Ayam, dan Raja (Zurinah Hassan) raja ialah orang yang memegang kuasa ekonomi.

Orang²
bawahan terpaksa mengikut telunjuk mereka.
Sinopsis
Cerita dimulakan dengan penulis mengimbas kembali kisah Tema  kesungguhan seorang pemuda yang menceburi
Kaduk. Pada zaman dahulu, raja memiliki kuasa mutlak. Raja bidang pertanian dan keusahawanan.
yang zalim akan merampas dan menipu rakyat. Sikap tamak
sesetengah raja membuatkan kehidupan rakyat jelata semakin Persoalan
susah dan dihimpit kemiskinan. Hal inilah yang terjadi kepada  Kegigihan seorang anak muda dalam bidang pertanian.
Kaduk apabila tanahnya yang seluas empat ekar telah dirampas  Cabaran yang perlu ditempuhi dalam dunia perniagaan.
oleh raja. Hakim, iaitu cucu Kaduk merupakan seorang yang  Tuntutan pemilikan hak yang telah diambil oleh orang
terpelajar dan berkelulusan sebuah universiti. Hakim berusaha lain.
untuk mendapatkan hak datuknya semula yang telah dirampas  Pahit getir masyarakat yang mengusahakan bidang
secara tidak sah oleh raja melalui bantuan sahabatnya, Azam, pertanian.
peguam berkelulusan jurusan undang-undang. Dalam proses  Pembersihan nama dan maruah keluarga.
perbicaraan di mahkamah, Azam bijak berhujah sehingga
akhirnya Tuan Hakim memutuskan bahawa tanah Kaduk Watak dan Perwatakan
berkeluasan empat ekar yang telah dirampas oleh raja pada  Watak utama – Hakim.
suatu ketika dahulu dikembalikan kepada warisnya, iaitu  Watak sampingan – Azam, Kaduk, dan sebagainya.
Hakim. Setelah Hakim berjaya menebus tanah pusaka milik
datuknya itu semula, dia bercadang untuk menjalankan projek Hakim
penternakan ayam secara pertanian kontrak di kawasan tanah  Bapanya bernama Hassan dan datuknya bernama Kaduk.
tersebut daripada terbiar. Projek penternakan ayam secara  Berpendidikan tinggi, gigih berusaha bagi mencapai cita².
pertanian kontrak itu telah dibuat dengan sebuah syarikat besar,  Bijak membuat tindakan secara rasional.
iaitu Global Chicken. Cawangannya di Malaysia menggunakan  Berazam menjadi usahawan yang berjaya dengan cara
nama Rangkaian Jasa Agrikultur atau nama singkatannya menyahut seruan kerajaan melalui projek penternakan
RAJA. Hakim menceburi bidang penternakan bertujuan untuk ayam secara moden yang telah diusahakannya.
menyahut seruan kerajaan yang mahu rakyat di negara ini aktif  Berani dan berpendirian tegas untuk mendapatkan tanah
dalam bidang pertanian. Menurutnya, banyak faedah akan pusaka datuknya yang dirampas oleh raja pada suatu ketika
disalurkan oleh kerajaan kepada rakyat melalui Dasar Ekonomi dahulu dengan memfailkan kesnya di mahkamah.
Baru. Bagi memastikan projek penternakan ayamnya berjaya  Berpandangan jauh dengan menceburi bidang penternakan
direalisasikan, Hakim membina reban ayam tertutup yang ayam bagi memastikan pengeluaran makanan negara
dilengkapi sistem penyaman udara dan peralatan memberikan berterusan dan tidak bergantung pada makanan import
makanan semiautomatik. Kos tersebut menelan belanja dua semata-mata.
ratus ribu ringgit. Hakim sukar mendapatkan pinjaman bank.  Tabah untuk meneruskan projek ternakan ayam meskipun
Hasil bantuan seorang Yang Berhormat, akhirnya bank dia berhadapan dengan berbagai-bagai cabaran.
meluluskan pinjamannya. Kontrak membekalkan ayam  Reda menerima kesan buruk akibat kesilapan dirinya.
ditandatangani dengan syarikat RAJA. Selama setahun, Hakim  Pandai berdikari semasa mengusahakan penternakan ayam
berjaya menjual ayam-ayamnya sebanyak enam kali pusingan. secara moden.
Namun demikian, Hakim banyak menghadapi masalah.
Masalah pertama ialah jalan masuk ke kawasan penternakan itu Azam
tidak diturap menyebabkan lorilori tersangkut dalam selut  Sahabat baik Hakim.
lumpur ketika hujan. Penduduk kampung pula merungut dan  Berpendidikan tinggi, iaitu lulusan sebuah universiti dalam
membuat bantahan kerana jalan mereka rosak. Dia juga masih jurusan undang-undang.
berhutang dengan pihak bank yang telah memberinya pinjaman  Bertugas sebagai peguam di syarikat guaman.
modal. Seperkara lagi, Hakim banyak berhutang dengan  Bijak dan petah berhujah, prihatin terhadap sahabatnya.
syarikat RAJA yang membekalkan anak ayam, dedak,  Baik hati serta banyak memberikan kata-kata semangat,
ubatubatan serta keperluan lain. Syarikat RAJA menentukan dorongan, dan nasihat kepada Hakim untuk berjaya
harga barangan tersebut dan membuat potongan hasil jualan sebagai seorang petani moden.
ayam kepadanya menyebabkan sebahagian besar keuntungan  Bersimpati terhadap masalah hutang yang menghimpit
hasil jualan ayam Hakim dikaut oleh oleh Syarikat RAJA. Baki Hakim.
keuntungan jualan itu tidak dapat menampung kos keseluruhan  Mempunyai sifat setia kawan yang tinggi.
penternakannya untuk membayar gaji pembantu, bil air dan
elektrik, dan kos penyelenggaraan yang lain. Akibatnya, hutang Pak Kaduk
Hakim semakin meningkat, sebaliknya Syarikat RAJA terus  Pak Kaduk ialah datuk Hakim.
mengaut keuntungan. Azam menasihati Hakim agar berurusan  Dianggap bodoh dan bersikap lurus bendul.
secara langsung dengan Jabatan Haiwan supaya penternak  Taat akan perintah raja.
kecil seperti Hakim tidak menjadi mangsa orang tengah. Azam  Miskin dan hidup merempat.
bersimpati dengan nasib yang menimpa Hakim. Hakim tiada  Patuh akan nasihat dan pandangan orang lain.
pilihan selain meneruskan usaha menternak ayam kerana
kegagalannya melunaskan hutang bank akan menyebabkan Latar Latar Tempat
tanah pusakanya itu dirampas. Tindakan bank merampas tanah  Kampung, rumah hakim, bangsal rehat, reban ternakan
pusaka itu disamakan dengan tindakan raja merampas tanah ayam, Universiti, mahkamah dan bank.
datuknya dahulu. Hakim mula sedar bahawa dia senasib
dengan datuknya. Satu perkara yang membezakan mereka Latar Masa
hanyalah nama dan masa peristiwa itu berlaku. Pada zaman ini,  Zaman dahulu, moden, sepuluh bulan dan setahun.
Latar Masyarakat  Teknik dialog. Contohnya: “Dah berapa kali kau menjual
 Masyarakat yang menjadi mangsa penindasan golongan ayam?” tanya Azam. “Sudah enam kali. Ayam-ayam kecil
yang berkuasa. yang kita lihat di dalam reban tadi ialah pusingan yang
 Masyarakat generasi kini yang berani mempertahankan ketujuh.”
hak mereka.  Teknik imbas kembali. Contohnya, penulis menceritakan
 Masyarakat yang gigih berusaha untuk mencapai kejayaan. kembali kisah Pak Kaduk yang menukar ayamnya, Si
 Masyarakat generasi muda yang berpendidikan tinggi. Kunani dengan ayam raja. Sebagai taruhan dalam
 Masyarakat yang ingin membersihkan nama dan maruah pertandingan sabung ayam tersebut, dia menggadaikan
keluarga. tanahnya kepada raja. Oleh sebab dia kalah menyabung,
 Masyarakat yang tamak terhadap golongan yang lemah. tanah Pak Kaduk itu dirampas oleh raja.
 Masyarakat yang dihimpit masalah kewangan.  Teknik imbas muka. Contohnya, Hakim membayangkan
niatnya untuk mendirikan sebuah memorial yang akan
Plot dinamakan ‘Memorial Pak Kaduk’ sekiranya dia berjaya
 Plot permulaan/ eksposisi cerpen ini dimulai dengan menebus tanah milik datuknya seluas empat ekar itu
penulis mengimbas kembali kisah Kaduk. Pada zaman kembali.
dahulu, raja memiliki kuasa mutlak. Raja yang zalim akan
merampas dan menipu rakyat. Mereka yang menentang Gaya Bahasa
raja dianggap penderhaka dan dijatuhi hukuman berat.  Dalam aspek diksi/ pemilihan kata, pengarang telah
Sikap tamak sesetengah raja membuatkan kehidupan menggunakan perkataan sehari² yang mudah difahami oleh
rakyat jelata semakin susah dan dihimpit kemiskinan. Hal pembaca.
inilah yang terjadi kepada Pak Kaduk apabila tanahnya  Dari segi pembinaan ayat, pengarang menggunakan ayat
dirampas oleh raja. pendek, ayat sederhana panjang, dan ayat panjang.
 Pada tahap perkembangan, penulis menjelaskan bahawa  Personifikasi. Contohnya: Hakim meluahkan segala yang
Hakim yang merupakan cucu Kaduk berusaha untuk telah bersarang di dadanya.
mendapatkan hak datuknya yang telah dirampas semula  Metafora. Contohnya: kamar pengadilan.
secara tidak sah oleh raja melalui sistem perundangan di  Hiperbola. Contohnya: Kini, hidupku bergelumang dengan
mahkamah. Hakim telah mendapatkan bantuan hutang.
sahabatnya, Azam yang bekerja sebagai peguam. Di  Simile. Contohnya: Bank akan merampas tanahku tidak
mahkamah, Azam bijak berhujah sehingga akhirnya tanah ubah seperti raja merampas tanah datukku dahulu.
Kaduk yang telah dirampas oleh raja pada suatu masa
dahulu dikembalikan kepada warisnya, iaitu Hakim. Nilai
 Tahap perumitan cerita apabila Hakim banyak menghadapi  Kebijaksanaan. Contohnya, sebagai peguam, Azam
masalah ketika mengurus projek penternakan ayam secara menggunakan kepakarannya dalam bidang guaman untuk
kontrak. Masalah pertama ialah jalan masuk ke kawasan membantu Hakim mendapatkan hak milik tanah datuknya
penternakan itu tidak diturap menyebabkan lori-lori yang telah dirampas oleh raja kembali.
tersangkut dalam selut lumpur ketika hujan. Rungutan  Berdikari. Contohnya, Hakim mengusahakan penternakan
orang kampung yang tidak berpuas hati akibat jalan di ayam secara moden dengan membuat pinjaman bank tanpa
kampung itu rosak juga antara penyebabnya. Selain itu, memohon bantuan daripada pihak kerajaan.
Hakim banyak berhutang dengan syarikat RAJA yang  Ketaatan. Contohnya, Kaduk mentaati perintah raja dengan
membekalkan anak ayam, makanan dedak, ubatubatan menukarkan ayamnya, Si Kunani dengan ayam raja atas
serta keperluan lain. Syarikat RAJA berkuasa untuk perintah baginda semasa bersabung ayam.
menentukan harga barangan tersebut dan membuat  Keadilan. Contohnya, Tuan Hakim di mahkamah telah
potongan hasil jualan ayam. Baki keuntungan jualan itu mengadili kes perbicaraan tuntutan tanah milik Kaduk oleh
tidak dapat menampung kos keseluruhan penternakan. cucunya, Hakim secara telus dan akhirnya Hakim berjaya
Akibatnya, hutang Hakim semakin meningkat dari sehari mendapatkan kembali hak milik tanah datuknya itu.
ke sehari.  Kesyukuran. Contohnya, Hakim bersyukur kerana dapat
 Klimaks cerpen ini adalah apabila Hakim tiada pilihan menebus tanah dan maruah datuknya semula yang sudah
selain meneruskan usaha menternak ayam. Dengan apa- bertahun-tahun menjadi ejekan bangsa.
apa cara sekalipun, dia perlu membayar hutangnya kepada  Kegigihan. Contohnya, Hakim gigih berusaha dengan
pihak bank kerana kegagalannya melunaskan hutang bank beberapa kali berulang-alik ke bank untuk mendapatkan
kelak akan menyebabkan tanah pusakanya itu dirampas. pinjaman bank bagi menjayakan projek ternakan ayamnya.
 Peleraian cerpen ini adalah apabila Hakim menganggap
tindakan bank merampas tanah pusaka itu disamakan Pengajaran
dengan tindakan raja merampas tanah datuknya dahulu.  Kita hendaklah menolong orang yang memerlukan
Hakim mula sedar bahawa dia senasib dengan datuknya. bantuan.
Satu perkara yang membezakan mereka hanyalah nama  Kita hendaklah mengamalkan sikap berdikari tanpa terlalu
dan masa peristiwa itu berlaku. Pada zaman ini raja ialah bergantung kepada bantuan orang lain.
orang yang memegang kuasa ekonomi. Orang-orang  Kita mestilah menyokong dan menyahut dasar² kerajaan
bawahan terpaksa mengikut telunjuk mereka. demi kemajuan bangsa dan negara.
 Kita hendaklah bersikap adil semasa membuat
Teknik Plot pertimbangan.
 Teknik pemerian. Contohnya, penulis memerihalkan  Kita perlulah bersikap rasional dengan menggunakan
bahawa Hakim merupakan cucu daripada keturunan Kaduk saluran yang betul bagi menuntut hak-hak kita kembali.
yang berusaha untuk mendapatkan hak datuknya yang  Kita hendaklah gigih berusaha untuk mencapai kejayaan.
telah dirampas secara tidak sah oleh raja semula.
 Kita mestilah bertanggungjawab untuk menjaga dan  Kepentingan mempelajari dan menghayati sejarah.
membersihkan nama serta maruah keturunan kita.  Kegigihan semasa melakukan sesuatu perkara.
 Kita mestilah bersabar dan tabah menghadapi cabaran  Kesan penjajahan kepada penduduk peribumi.
hidup.
Watak dan Perwatakan
Munsyi (Husna Nazri)  Watak utama – Mel
Sinopsis  Watak sampingan – Bonda dan Munsyi
Mel ingin bekerja dan menetap di ibu kota. Namun demikian,
hasratnya itu dibantah oleh bondanya. Bonda memberikan Mel
alasan bahawa Mel masih belum menguasai ilmu agama dan  Anak lelaki kepada bonda.
masih kurang mahir dari segi penguasaan bahasa ibunda.  Patuh akan nasihat dan pesanan bondanya.
Bonda juga sedar bahawa anaknya masih belum dilengkapi  Rasional semasa membuat keputusan.
ilmu pengetahuan yang secukupnya. Bonda Mel telah  Mempunyai jati diri yang teguh.
menceritakan berbagai-bagai kisah yang berkaitan dengan  Mempunyai semangat patrotik yang tinggi.
kehilangan nilai tradisi nenek moyang oleh anak-anak muda di  Amat menghormati orang tua, sangat menyayangi ibunya.
ibu kota yang mudah tergadai maruah diri atas nama kemajuan.  Pandai hidup berdikari.
Menurut bonda Mel lagi, warga kota yang berbilang kaum  Gigih semasa melakukan sesuatu perkara.
mengamalkan sikap prejudis dan berprasangka serta  Bersikap amanah dan jujur.
mengutamakan kepentingan diri masing-masing. Pada suatu  Bijak merancang masa depan.
ketika dahulu, kota pernah mencatatkan sejarah hitam akibat  Rajin menimba ilmu.
sentimen perkauman yang berpunca daripada pihak penjajah  Berjiwa sensitif dan mudah menaruh perasaan belas
yang berjaya menanamkan benih-benih persengketaan. Mel terhadap nasib orang lain.
bertekad untuk melengkapkan dirinya dengan ilmu  Berani semasa membuat keputusan.
pengetahuan dan pengalaman dahulu sebelum benar-benar
bersedia untuk berhijrah ke ibu kota. Akhirnya, bonda Mel Bonda
merestui pemergiannya setelah meyakini kemampuan anaknya  Ibu kepada Mel.
itu untuk hidup berdikari di ibu kota. Bonda Mel turut  Penyayang dan banyak memberikan kata-kata nasihat dan
mengirim kitab-kitab lama bertulisan jawi untuk dihadiahkan pesanan kepada Mel.
kepada sahabat lamanya yang bernama Munsyi. Pada minggu-  Berjiwa patriotik, amanah.
minggu pertama Mel berada di ibu kota, dia berasa sedih dan  Berilmu dan berpengetahuan luas.
malu apabila melihat anak-anak muda yang sebangsa  Berpendirian tegas, baik hati.
dengannya telah hilang maruah diri dengan mengamalkan  Berani semasa melakukan tindakan.
pergaulan bebas dan menggunakan bahasa rojak. Bagi Mel,
mereka telah kehilangan identiti dan jati diri. Mel kemudiannya Munsyi
mendapat khabar tentang projek pembinaan bangunan mewah  Sahabat baik kepada bonda dan tinggal di ibu kota.
dan hotel bertaraf lima bintang di atas tanah rizab Melayu di  Berusia emas dan mempunyai janggut yang menutupi
pinggir kota. Semua keluarga yang tinggal di tanah rizab sebahagian mukanya yang putih bersih.
tersebut diarahkan berpindah termasuklah Munsyi. Seminggu  Pejuang bahasa.
selepas Mel diberitakan kisah tentang projek pembinaan  Memiliki ilmu bahasa yang tinggi.
bangunan mewah dan hotel bertaraf lima bintang di atas tanah  Berhemah tinggi.
rizab Melayu di pinggir kota bakal dilaksanakan, Mel  Mengagungkan seni dan budaya tradisi bangsa.
tergamam apabila melihat rumah Munsyi bersama-sama  Mempunyai semangat patriotisme yang tinggi.
dengan puluhan buku lama yang diberikan oleh bondanya
hancur diranapkan oleh jentera berat. Kesedihannya semakin Latar Tempat
bertambah apabila mengenangkan satu-satunya tanah rizab  Rumah Mel, Munsyi, kampung Mel, iaitu Mel dan
bangsa di pinggir kota itu akan dimiliki oleh saudagar asing Bondanya menetap di situ, sebuah perkampungan tradisi di
yang akan mengaut keuntungan kelak. Mel tidak dapat pinggir kota yang merupakan tanah rizab Melayu dan ibu
menemui Munsyi. Mel berusaha untuk menjejaki Munsyi tetapi kota.
gagal. Orang tua yang merupakan pejuang bahasa itu telah
menghilangkan diri. Latar Masa
 Bulan Mei, beberapa purnama, pada suatu hari, minggu
Tema  semangat cinta akan agama, bangsa, bahasa, dan pertama berada di kota, seminggu selepas itu, lebih kurang
budaya. lima ratus tahun yang lampau dan seminggu selepas proses
merobohkan rumah-rumah di kampung tradisi.
Persoalan
 Kepentingan pengamalan semangat patriotisme dan jati Latar Masyarakat
diri dalam jiwa anak-anak muda.  Masyarakat yang amat mencintai agama, bahasa, budaya,
 Pengekalan anutan agama, bahasa, dan budaya tradisi yang dan adat resam turun-temurun.
diwarisi sejak zaman-berzaman.  Masyarakat yang amat mempertahankan maruah dan harga
 Keseronokan dunia yang mempengaruhi tingkah laku diri.
anak-anak muda di ibu kota.  Masyarakat yang berpendirian tegas semasa membuat
 Kekuatan pegangan agama sebagai benteng pencegahan keputusan.
anasir luar.  Masyarakat yang bijak merancang masa depan.
 Kehidupan warga kota yang penuh dengan pelbagai  Masyarakat kota yang hilang maruah dan jati diri.
cabaran.
 Masyarakat yang amanah dan jujur untuk  Teknik imbas muka. Contohnya, Mel membayangkan
menyempurnakan hajat seseorang. satu-satunya tanah rizab milik bangsa Melayu di ibu kota
 Masyarakat yang menjadi mangsa pembangunan. akan berpindah milik kepada saudagar asing apabila
 Masyarakat penjajah yang mengamalkan gaya kawasan itu akan dibangunkan dengan pelbagai bangunan
pemerintahan ‘pecah dan perintah’. mewah serta hotel bertaraf lima bintang.
 Teknik kejutan. Contohnya, pembaca terkejut dan tidak
Plot menduga sama sekali bahawa Munsyi akan
 Plot permulaan cerpen ini dimulai dengan hasrat Mel/ menghilangkan diri apabila rumahnya dirobohkan.
penulis yang ingin bekerja dan menetap di ibu kota.
Hasratnya itu dibantah oleh bondanya/ibunya. Bonda Gaya Bahasa
memberikan alasan bahawa Mel masih belum menguasai  Penggunaan ayat pendek, ayat sederhana panjang, dan ayat
ilmu agama dan lemah dari segi penguasaan bahasa panjang.
ibunda.  Metafora. Contohnya, Hasrat untuk menjengah wajah kota
 Pada tahap perkembangan, penulis memerihalkan kisah yang pesat, penjajah menabur bara sengketa, dan hanya
bonda Mel yang menceritakan berbagai-bagai kisah yang ingin menghidupkan roh patriotisme.
berkaitan dengan kehilangan nilai tradisi nenek moyang  Peribahasa. Contohnya, baru setahun jagung, besar hati.
oleh anak-anak muda di ibu kota yang mudah tergadai  Personifikasi. Contohnya, pesan mulus yang lama terpahat
maruah diri atas nama kemajuan. Menurut bonda Mel lagi, di pangkal hati dan pesan itu menyuburi hati dan perasaan
warga kota yang berbilang kaum mengamalkan sikap saya.
prejudis dan berprasangka serta mengutamakan
kepentingan diri masing-masing. Pada suatu ketika dahulu, Nilai
kota pernah mencatatkan sejarah hitam akibat sentimen  Patriotisme. Contohnya, bonda berusaha untuk
perkauman yang berpunca daripada pihak penjajah yang menanamkan semangat patriotik dalam diri Mel dengan
berjaya menanamkan benih-benih persengketaan. Mel harapan Mel akan menjadi seorang pejuang yang berani
bertekad untuk melengkapkan dirinya dengan ilmu mempertahankan nilai dan kepentingan bangsa sendiri
pengetahuan dan pengalaman dahulu sebelum benarbenar kelak.
bersedia untuk berhijrah ke ibu kota. Akhirnya, bonda Mel  Tanggungjawab. Contohnya, bonda menjaga khazanah
merestui pemergiannya setelah meyakini kemampuan nenek moyangnya yang berupa kitab-kitab lama bertulisan
anaknya itu hidup berdikari di ibu kota. Bonda Mel turut jawi yang tidak ternilai harganya dengan begitu cermat.
mengirimkan kitab-kitab lama bertulisan jawi untuk  Nilai hormat-menghormati. Contohnya, Mel amat
dihadiahkan kepada sahabat lamanya yang bernama menghormati Munsyi sebagai seorang pejuang bahasa.
Munsyi.  Kasih sayang. Contohnya, bonda berpesan dan menasihati
 Tahap perumitan cerpen ini apabila Mel berasa sedih dan Mel agar sentiasa menjaga agama dan bahasa ibundanya
malu apabila melihat anak-anak muda yang sebangsa sewaktu dia berada di ibu kota.
dengannya di ibu kota hilang maruah diri dengan  Berdikari. Contohnya, Mel berhijrah seorang diri ke ibu
mengamalkan pergaulan bebas dan menggunakan bahasa kota untuk mencari kerja yang dapat menjamin kehidupan
rojak. Bagi Mel, mereka telah kehilangan identiti dan jati yang lebih sempurna untuk masa depannya.
diri. Mel kemudiannya mendapat khabar tentang projek  Kegigihan. Contohnya, Mel berusaha untuk menjejaki
pembinaan bangunan mewah dan hotel bertaraf lima rumah Munsyi sehingga berjaya berpandukan peta yang
bintang di atas tanah rizab Melayu di pinggir kota. Semua dibekalkan oleh bondanya.
keluarga yang tinggal di tanah rizab tersebut diarahkan  Ketaatan. Contohnya, Mel patuh akan arahan bondanya
berpindah termasuklah Munsyi. agar menangguhkan pemergiannya ke ibu kota atas faktor
 Klimaks cerpen ini apabila Mel tergamam melihat rumah ilmu dan pengalamannya yang masih cetek.
Munsyi bersama-sama dengan puluhan buku lama yang  Amanah. Contohnya, Mel menyerahkan naskhah-naskhah
diberikan oleh bondanya hancur diranapkan oleh jentera kitab lama milik bondanya kepada Munsyi yang menetap
berat. Kesedihannya semakin bertambah apabila di perkampungan tradisi di ibu kota.
mengenangkan satu-satunya tanah rizab bangsa di pinggir
kota itu akan dimiliki oleh saudagar asing yang akan Pengajaran
mengaut keuntungan kelak. Mel tidak dapat menemui  Kita perlulah mencintai agama, bahasa, budaya, dan adat
Munsyi. resam turun-temurun dengan sepenuh hati.
 Peleraian cerpen ini bermula apabila Mel berusaha untuk  Kita hendaklah mempertahankan maruah dan jati diri.
menjejaki Munsyi tetapi gagal. Orang tua yang merupakan  Kita perlulah mengikut nasihat orang tua-tua yang lebih
pejuang bahasa itu telah menghilangkan diri. berpengalaman.
 Kita hendaklah bijak merancang masa depan.
Teknik Plot  Kita mestilah mengamalkan sikap amanah dan jujur
 Teknik pemerian. Contohnya, penulis memerihalkan semasa menyempurnakan hajat seseorang.
suasana tegang yang berlaku di kawasan perkampungan  Kita mestilah berpendirian tegas untuk membuat
tradisi di pinggir ibu kota ketika kerja² merobohkan keputusan.
rumah² kayu usang penduduk dijalankan oleh pihak  Kita perlulah memahami dan menghayati sejarah tanah air
berkuasa. kerana sejarah merupakan fakta kebenaran, bukannya
 Teknik dialog. Contohnya, “Tuan inikah yang bernama suatu pembohongan.
Munsyi, sahabat baik bonda saya?”  Kita tidak sewajarnya menggadai maruah dan harga diri
 Teknik imbas kembali. Contohnya, penulis teringat untuk mengejar keduniaan.
kembali cerita ibunya mengenai peristiwa rusuhan kaum
yang pernah berlaku di ibu kota mewah itu.
Jaket Kulit Kijang dari Istanbul Hodja, iaitu tokoh pendidik yang berjiwa humoris dan
(Maskiah Haji Masrom) mengamalkan cara hidup sederhana. Beliau tidak suka akan
Sinopsis pembaziran dan kemewahan. Shahmeem gembira kerana Mas
Penulis, iaitu seorang wanita yang memperkenalkan dirinya sudi membeli jaket kulit itu walaupun harga yang dijualnya
sebagai Mas. Dengan hanya berbekalkan wang sebanyak jauh lebih murah daripada harga asal. Mas berhasrat untuk
USD400 (RM1 800), dia telah mengikuti rombongan Passage menjual jaket itu di kedai pakaian terpakai apabila pulang ke
Tours and Travel ke Istanbul, Turki. Penulis telah membuat Malaysia nanti. Penulis bercadang untuk mendermakan wang
senarai cenderamata yang ingin dibelinya untuk dibawa pulang jualan jaket itu kepada mana-mana zoo yang ada kandang
ke tanah air sebagai ole-ole. Wang sebanyak itu akan kijang. Hal ini sebagai tanda muhibah terhadap kijang-kijang
digunakan secara berhemat ketika berada di negara orang. yang telah dibunuh demi gaya hidup manusia yang penuh
Kisah ini terjadi apabila Mas bersama-sama Kak Chah, Dr. kemodenan. Sesungguhnya, Mas lebih suka hidup
Liza, Shahmeem, Hajah Zalehon, dan Hajah Normah bersederhana.
berkunjung ke Grand Bazaar yang terletak tidak jauh dari hotel
penginapannya. Grand Bazaar ialah sebuah pusat beli-belah Tema  pengalaman seorang pelancong yang mengalami
yang mempunyai lebih 6 000 buah kedai. Sebelum itu, penulis berbagai² pengalaman sepanjang tempoh kunjungannya itu.
telah dinasihati oleh seorang pemandu pelancong yang
bernama Encik Yuksel tentang perkaraperkara yang perlu Persoalan
diberikan perhatian bagi mengelakkan penipuan oleh para  Kebijaksanaan semasa membuat perancangan.
peniaga. Ketika berkunjung ke kedaikedai tersebut, penulis  Sikap peniaga yang tidak bertanggungjawab dalam
disapa oleh pekedai berbangsa Turki dari sebuah kedai yang perniagaan.
menjual jaket kulit. Pekedai itu meminta penulis mencuba  Kepentingan hormat-menghormati sesama manusia.
sehelai jaket kulit yang berkualiti tinggi yang diperbuat  Kesanggupan melakukan kegiatan haram untuk
daripada kulit kijang. Pekedai itu menawarkan potongan harga meneruskan kelangsungan hidup.
yang rendah. Pekedai itu cuba sedaya upaya memujuk penulis  Keprihatinan terhadap haiwan liar yang terancam.
untuk membeli jaket tersebut. Desakan lelaki itu semacam
memerangkap dan memaksa penulis untuk membelinya. Mas Watak dan Perwatakan
telah menolak secara sopan untuk membeli jaket yang  Watak utama – Mas.
dicubanya itu disebabkan jaket itu bukan dalam senarai barang  Watak sampingan – lelaki Turki, Shahmeem, Mevlana
yang ingin dibelinya. Rupa-rupanya tindakan itu telah Celaleddin Ar-Rumi, dan Nasreddin Hodja.
menimbulkan rasa kurang senang pekedai itu. Dia menuduh
penulis sebagai wanita Muslim yang tidak baik kerana Penulis/Mas
membuang masanya. Layanan yang agak kasar itu  Mas ialah seorang daripada peserta pakej pelancongan ke
membuatkan penulis berasa kurang selesa. Penulis akhirnya Istanbul, Turki.
teringat akan pesanan pemandu pelancong sebelum ini agar  Seorang yang berpendidikan tinggi dan bijak merancang
berhati-hati ketika berurusan dengan peniaga di Istanbul. Mas perbelanjaan.
gemar membaca. Dia sempat membaca puisi yang ditulis oleh  Dia gemar membaca buku dan bahan bacaan terutama
Mevlana Celaleddin Ar-Rumi berdasarkan buku yang dibelinya hasil penulis ternama.
semasa melawat ke makam Mevlana Celaleddin Ar-Rumi di  Seorang yang baik hati dan pemurah.
Konya. Puisi yang ditulis oleh Mevlana Celaleddin banyak  Seorang yang berhemah tinggi dan penyabar.
membicarakan kasih sayang sesama insan. Hal ini amat  Dia gemar mengembara dan mencintai hidupan liar.
bertentangan dengan sikap yang ditunjukkan oleh lelaki  Dia seorang yang berpendirian teguh.
peniaga Turki itu. Seterusnya, Mas mengisahkan pula  Dia bijak menjaga keselamatan diri.
perjalanannya pada hari keenam di Istanbul. Kesusahan yang
dialami oleh wanita tua, penjual makanan burung menyentuh Pekedai lelaki berbangsa Turki
perasaannya. Selain itu, kisah seorang budak lelaki yang cuba  Peniaga di Grand Bazaar, Istanbul.
menjual barangan di pasaran gelap diceritakan juga oleh  Seorang yang peramah.
penulis. Budak lelaki itu bukan sahaja ditangkap tetapi dilayan  Seorang yang pandai berpura-pura untuk memenangi hati
tanpa ada rasa kemanusiaan oleh pihak polis. Layanan kasar ini pelanggan.
juga menyebabkan penulis teringat akan puisi tulisan Mevlana  Seorang yang tidak beretika ketika berniaga.
Celaleddin Ar-Rumi yang banyak menceritakan perihal
kemanusiaan. Rakan penulis yang bernama Shahmeem Kak Chah
akhirnya membeli sehelai jaket daripada seorang lelaki tua  Seorang peserta pakej pelancongan ke Istanbul, Turki.
yang menjualnya di pasaran gelap ketika mereka beratur untuk  Bijak dalam urusan tawar-menawar harga barangan.
menaiki feri menyeberangi Selat Bhosporus. Harga yang  Bersikap berhati-hati semasa melakukan sesuatu perkara.
ditawarkan ialah USD120 jauh lebih murah daripada harga di  Prihatin akan keperluan orang lain.
bazaar. Oleh sebab jaket kulit itu tidak sepadan dengan  Teliti semasa berbelanja.
Shahmeem, dia menjualnya kepada penulis. Penulis tidak
nampak rasionalnya dia membeli jaket itu untuk kegunaan di Shahmeem
Malaysia yang beriklim panas. Mas akhirnya terbeli jaket kulit  Seorang peserta pakej pelancongan ke Istanbul, Turki.
kijang meskipun dia langsung tidak berniat untuk membelinya  Bijak berikhtiar untuk menyelesaikan masalah yang
pada mulanya. Mas berpendapat bahawa jaket kulit kijang itu dihadapi.
sebenarnya lambang kemewahan dan kemegahan. Hal ini  Baik hati dan bertimbang rasa.
dikatakan demikian kerana lebih seekor kijang perlu dibunuh  Menghargai jasa orang lain.
untuk mendapatkan sehelai jaket. Dalam pada itu, ingatan  Gopoh dan kurang berhati-hati ketika berbelanja.
penulis tertumpu pada hasil penulisan tinggalan Nasreddin
Latar Tempat  Teknik imbas muka. Contohnya: Mas membayangkan
 Istanbul, Turki, Grand Bazaar, sebuah kedai di Grand wajah-wajah kegembiraan rakannya ketika menerima
Bazaar, di dalam bas, Egyptian Market, Pigeon Valley. cenderamata yang dibelinya dari Turki tersebut.

Latar Masa Gaya Bahasa


 Hari ke-5 dan ke-6 lawatan ke Turki, malam terakhir di  Pengarang menggunakan beberapa perkataan bahasa
Istanbul, semasa dalam perjalanan pulang ke hotel dan Melayu yang bercampur dengan bahasa Inggeris.
setiap waktu subuh dan Maghrib.  Pengarang menggunakan ayat pendek, ayat sederhana
panjang, dan ayat panjang.
Latar Masyarakat  Simile. Contohnya, umpama senjata untuk
 Masyarakat yang gemar melancong dan mengembara mempertahankan diri, seperti bintang filem jika memakai
untuk menimba ilmu pengetahuan dan menambah jaket kulit.
pengalaman.  Penggunaan kata bahasa Inggeris. Contohnya, Made in
 Masyarakat yang berpendidikan tinggi. Turkey.
 Masyarakat yang baik hati dan pemurah.
 Masyarakat yang gemar membaca. Nilai
 Masyarakat yang mencintai hidupan liar.  Suka menimba ilmu. Contohnya, penulis memiliki minat
 Masyarakat yang pandai berpura-pura. membaca terutama hasil karya penulis tersohor.
 Masyarakat yang berhati² semasa melakukan sesuatu  Berhemat. Contohnya, penulis membuat perancangan lebih
perkara. awal bagi mengawal perbelanjaannya.
 Masyarakat peniaga yang tidak beretika.  Kemanusiaan. Contohnya, penulis berasa sedih apabila
 Masyarakat penulis yang banyak meninggalkan hasil pihak polis menggunakan kekerasan terhadap budak lelaki
penulisan yang berkualiti. yang menjual barangan di pasaran gelap.
 Sayang akan hidupan liar. Contohnya, penulis sedih kerana
Plot haiwan seperti kijang dibunuh untuk diambil kulitnya bagi
 Permulaan atau eksposisi cerpen ini dimulai apabila membuat jaket.
Mas/penulis menyertai sekumpulan pelancong sebanyak  Baik hati. Contohnya, penulis telah merancang untuk
30 orang dari Malaysia melancong ke Istanbul, Turki. membeli cenderamata untuk dihadiahkan kepada keluarga
 Pada tahap perkembangan, penulis menceritakan dan sahabat handainya di tanah air.
kumpulan pelancong ini berkunjung ke pusat beli-belah  Kesabaran. Contohnya, penulis masih dapat bersabar
yang dikenali Grand Bazaar. Encik Yuksel, pemandu terhadap tindakan lelaki Turki yang menghamburkan kata-
pelancong bagi rombongan tersebut, memberikan panduan kata kesat dan memaksanya membeli jaket.
dan nasihat agar lebih berhati-hati ketika berbelanja di  Kesopanan. Contohnya, walaupun menerima layanan
Grand Bazaar kerana tidak mahu mereka terjerat oleh tipu buruk daripada pekedai, penulis tetap menunjukkan sikap
muslihat peniaga di situ. Mas dan kumpulannya berjalan- sopannya.
jalan hingga tiba di sebuah kedai menjual jaket kulit.  Penghargaan. Contohnya, penulis amat menghargai hasil
Pekedai itu mempelawa mereka masuk dan melayan tinggalan penulis Mevlana Celaleddin Ar-Rumi dan
mereka dengan ramahnya. Nasreddin Hodja.
 Tahap perumitan/konflik bermula apabila Mas/penulis
dimarahi oleh seorang pekedai lelaki yang tidak berpuas Pengajaran
hati kerana tidak membeli jaket kulit yang telah dicubanya.  Kita hendaklah menambahkan pengetahuan dan
Pekedai tersebut menuduh Mas sebagai perempuan pengalaman dengan melancong ke luar negara sekiranya
Muslim yang tidak baik, selain mengeluarkan kata² kesat. berkemampuan.
 Klimaks cerpen ini adalah apabila Mas/penulis sedar  Kita mestilah bijak merancang perbelanjaan.
bahawa dia tidak memerlukan jaket kulit kijang itu. Oleh  Kita perlulah berwaspada terhadap muslihat para peniaga
hal yang demikian, dia berhasrat untuk menjual jaket itu yang cuba menjerat pelanggan.
kepada sebuah kedai pakaian terpakai apabila pulang ke  Kita perlulah berusaha untuk menyelamatkan hidupan liar
Malaysia nanti. yang yang semakin mengalami kepupusan.
 Peleraian cerpen ini bermula apabila penulis bercadang  Kita hendaklah memiliki perasaan simpati terhadap
untuk mendermakan wang jualan jaket itu kepada mana- golongan miskin.
mana zoo yang ada kandang kijang sebagai tanda muhibah  Kita perlulah bersikap pemurah dan baik hati terhadap
terhadap kijang² yang telah dibunuh demi gaya hidup orang lain.
manusia yang penuh kemodenan.  Kita hendaklah bersikap hormat-menghormati terhadap
orang lain tanpa mengira bangsa, agama, dan negara.
Teknik Plot  Kita perlulah rasional ketika berbelanja dan tidak membeli
 Teknik pemerian. Contohnya, penulis menerangkan barangan yang tidak diperlukan.
keadaan di dalam sebuah kedai menjual jaket kulit yang
dimasukinya di Grand Bazaar, Istanbul.
 Teknik imbas kembali. Contohnya, Mas teringat kembali
akan jenaka sufi yang telah dibacanya dalam 202 Jokes of
Nasreddin Hodja yang dibelinya di Capadocia. Nasreddin
Hodja lahir di Horto dan dibesarkan di Aksehir, Turki
semasa zaman pemerintahan Sultan Timur Leng.