Anda di halaman 1dari 4

Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian


(Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah)

Nama Kursus Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan


(Curriculum and Pedagogy of Health Education)
Kod Kursus PKE3103
Kredit 3(2+1)
Jam Kontak 60 Jam
Prasyarat Tiada
Semester Empat – Tahun Dua
Hasil 1. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuhkan
Pembelajaran kandungan pengetahuan pedagogi dalam Pendidikan Kesihatan.
2. Menjelaskan kepentingan pendidikan kesihatan terhadap
perkembangan individu.
3. Mengenalpasti kandungan sukatan pelajaran dan
pendekatan yang digunakan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran pendidikan kesihatan.
4. Mengintergrasikan kemahiran mengajar dengan
kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk
melaksanakan pengajaran yang berkesan dan bermakna.
5. Menilai dan menganalisa pengajaran dan pembelajaran.

Sinopsis Kursus ini meliputi konsep asas dalam pendidikan kesihatan,


falsafah, objektif, sejarah, kurikulum dan bidang-bidang pendidikan
kesihatan; konsep, prinsip dan objektif pembinaan kurikulum; stail
pembelajaran, kaedah, strategi dan pendekatan pengajaran
pendidikan kesihatan; amali pengajaran mikro pendidikan kesihatan.

This course discusses the basic concepts in health education, the


philosophy, objectives, history and the curriculum of health education,
the learning style, method, strategies and approaches in teaching
health education; doing the practical session of micro teaching.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Tajuk Kandungan Jam

Teori

1 Konsep, teori dan falsafah pembentukan kurikulum 2

• Konsep dan definisi pendidikan kesihatan


• Falsafah pendidikan kebangsaan dan
hubungannya dengan pendidikan kesihatan
• Pendidikan kesihatan dan amalan
sepanjang hayat untuk
semua

2 Pendidikan kesihatan di Malaysia dan kepentingannya 2


dalam sistem pendidikan di Malaysia

• Pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak


• Perubahan dan keperluan individu dalam
aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial
• Permasalahan kesihatan di peringkat pra
sekolah, sekolah rendah dan awal remaja.

3 Asas sains dalam pendidikan kesihatan 6

Aspek biologi
Aspek sosiologi
Aspek psikologi
Aspek fisiologi

4 Konsep dalam pembentukan kurikulum pendidikan 2


kesihatan

• Konsep, Definisi dan matlamat


• Hala Tuju Kurikulum
• Proses Pembentukan Kurikulum

5 Huraian dan tafsiran sukatan pelajaran pendidikan 4


kesihatan KBSR; tunjang pembelajaran

• Konsep kesepaduan, penggabungjalinan


dan integrasi dalam pendidikan kesihatan
• Tunjang pembelajaran pendidikan
kesihatan

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
6 Kriteria Pemilihan Aktiviti pendidikan kesihatan 4

• Infrastruktur dan tenaga pengajar


• Perkembangan Murid
• Persekitaran budaya dan tempat

7 Persediaan pengajaran dan pembelajaran pendidikan 6


kesihatan

• Rancangan kerja tahunan dan semester


• Rancangan kerja harian

8 Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan 4


pembelajaran pendidikan kesihatan
• Teknik
• Kaedah
• Strategi

Jumlah 30

Amali 4

1 Strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan


pembelajaran Pendidikan Kesihatan
Teknik
Kaedah
Strategi

2 Pengajaran Mikro (20 jam) 20


Pelaksanaan pengajaran mikro
Penilaian dan analisis pengajaran mikro

3 Pentaksiran dalam Pendidikan Kesihatan (6 jam) 6


• Ujian penilaian kesihatan
• Spesifikasi ujian penilaian kesihatan

Jumlah 30
Jumlah Keseluruhan 60

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)
Pentaksiran Kerja kursus 60%
Peperiksaan 40%

Rujukan Asas Freda Briggs & Nichael McVeity. (2000). Teaching Children To
Protect Themselves. Crows Nest NSW: Allen & Unwin.

Merki M.B. and Merki D. (1987). Health, A Guide to Wellness. Mission


Hills, CA. Glencoe Pub.Co.

Rujukan Mosston, M., & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education


Tambahan (5th ed.) San Francisco, CA: Benjamin Cummings.

Thomas, K.T., Lee, A.M., & Thomas, J.R. (2003). Physical education
methods for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL:
Human Kinetics.

Wuest, D.A., & Bucher, C. A. (1999). Foundations of physical


education and sport (13th edition). Boston: WCB McGraw-Hill.

Berkuat kuasa mulai Januari 2007


(Kemaskini 15 Disember 2009)