Anda di halaman 1dari 6

School: Grade Level: II

GRADES 1 to 12 Teacher: Ma’am ESTRELLITA S. VINZON Learning Area: AP Q4 WEEK 7


DAILY LESSON LOG Teaching Dates and
Time: FEBRUARY 25 – March 1, 2019 Quarter: 4TH QUARTER

OBJECTIVES MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY FRIDAY


A. Content Standard Naipamamalas ang pagpapahalaga sa Naipamamalas ang pagpapahalaga sa Naipamamalas ang pagpapahalaga sa Naipamamalas ang pagpapahalaga sa
kagalingang pansibiko bilang kagalingang pansibiko bilang pakikibahagi kagalingang pansibiko bilang pakikibahagi sa kagalingang pansibiko bilang pakikibahagi
pakikibahagi sa mga layunin ng sariling sa mga layunin ng sariling komunidad mga layunin ng sariling komunidad sa mga layunin ng sariling komunidad
komunidad
B. Performance Standard Nakapahahalagahan ang mga Nakapahahalagahan ang mga paglilingkod Nakapahahalagahan ang mga paglilingkod ng Nakapahahalagahan ang mga paglilingkod
paglilingkod ng komunidad sa sariling ng komunidad sa sariling pag-unlad at komunidad sa sariling pag-unlad at ng komunidad sa sariling pag-unlad at
pag-unlad at nakakagawa ng nakakagawa ng makakayanang hakbangin nakakagawa ng makakayanang hakbangin nakakagawa ng makakayanang hakbangin
makakayanang hakbangin bilang bilang pakikibahagi sa mga layunin ng bilang pakikibahagi sa mga layunin ng sariling bilang pakikibahagi sa mga layunin ng
pakikibahagi sa mga layunin ng sariling sariling komunidad komunidad sariling komunidad
komunidad
C. Learning Napahalagahan ang kagalingan pansibiko Napahalagahan ang kagalingan pansibiko Napahalagahan ang kagalingan pansibiko sa Napahalagahan ang kagalingan pansibiko Nakapagbibigay ng lingguhang
Competency/ sa sariling komunidad Nakakalahok sa sa sariling komunidad Nakakalahok sa mga sariling komunidad Nakakalahok sa mga sa sariling komunidad Nakakalahok sa mga pagsusulit
Objectives mga gawaing pinagtutulungan ng mga gawaing pinagtutulungan ng mga kasapi gawaing pinagtutulungan ng mga kasapi para gawaing pinagtutulungan ng mga kasapi
Write the LC code for each. kasapi para sa ikabubuti ng pamumuhay para sa ikabubuti ng pamumuhay sa sa ikabubuti ng pamumuhay sa komunidad para sa ikabubuti ng pamumuhay sa
sa komunidad AP2PKK-IVg-j-6 komunidad AP2PKK-IVg-j-6 komunidad AP2PKK-IVg-j-6
AP2PKK-IVg-j-6
II. CONTENT Paksang Aralin ARALIN 8.4 Ang Paksang Aralin ARALIN 8.4 Ang Paksang Aralin ARALIN 8.4 Ang Paksang Aralin ARALIN 8.4 Ang Lingguhang Pagsusulit
Pangarap Kong Komunidad Pangarap Kong Komunidad Pangarap Kong Komunidad Pangarap Kong Komunidad

LEARNING RESOURCES
A. References K-12 CGp.61 K-12 CGp.61 K-12 CGp.61 K-12 CGp.61 Summative test files
1. Teacher’s Guide pages 85-86 85-86 85-86 85-86
2. Learner’s Materials pages 262-268 262-268 262-268 262-268
3. Textbook pages
4. Additional Materials from
Learning Resource (LR)
portal
B. Other Learning Resource mga larawan, papel, tarpapel, mga larawan, papel, tarpapel, krayola, mga larawan, papel, tarpapel, krayola, mga larawan, papel, tarpapel, krayola,
krayola, lapis, Modyul 8, Aralin 8.4 lapis, Modyul 8, Aralin 8.4 lapis, Modyul 8, Aralin 8.4
lapis, Modyul 8, Aralin 8.4
III. PROCEDURES
A. Reviewing previous lesson A.Panimula: Itanong: Itanong: Itanong: Awit
or presenting the new lesson 1. Bilang pagganyak: 1. Bilang pagganyak: Ano ang dapat isaisip upang matupad ang Ano ang dapat isapuso upang matupad
1. Muling pag-usapan ang pangarap 1. Muling pag-usapan ang pangarap ng pangarap mong komunidad? ang pangarap mong komunidad?
ng bawat bata na maging paglaki bawat bata na maging paglaki nila.
nila. 2. Itanong kung ano ang dapat gawin
2. Itanong kung ano ang dapat gawin upang matupad ang pangarap na ito.
upang matupad ang pangarap na ito. 3. Iugnay pinag-usapan sa pangarap
3. Iugnay pinag-usapan sa pangarap nilang komunidad
nilang komunidad
B. Establishing a purpose for Ipasagot ang mga tanong na nasa Ipasagot ang mga tanong na nasa Ano ang dapat mong isaisip upang Itala ang limang paraan kung paano Pagbibigay ng pamantayan
the Alamin Mo ng Modyul 8. Alamin Mo ng Modyul 8. matupad ang iyong pangarap na isasapuso ang pagtupad sa iyong pangarap
Lesson Ano ang pangarap mong komunidad? Ano ang pangarap mong komunidad? komunidad? na komunidad.
Ano ang dapat mong isaisip, isapuso Ano ang dapat mong isaisip, isapuso at
at isagawa upang matupad ang iyong isagawa upang matupad ang iyong
pangarap na komunidad? pangarap na komunidad? 1. 2.

3. 4.

5.

C. Presenting examples/ Bakit mahalaga ang may isang Ipabasa muli ang usapan sa pahina Basahin: Ipabasa muli ang usapan sa Basahin: Ipabasa muli ang usapan sa Pagsasabi ng panuto
instances of the new lesson magandang pangarap ang isang tao 262-264 ng LM pahina 262-264 ng LM pahina262-264 ng LM
para sa kanyang sarili?

D. Discussing new concepts Basahin : 1. Ano-anong mga bagay ang pangarap 1. Ano-anong dapat isaisip ng isang Itanong: Pagsagot sa pagsusulit
and practicing new skills #1 Usapang Pangarap mo para sa ating komunidad? batang tulad mo upang matupad ang Sagutin ang mga sumusunod na
Nag-uusap ang magkaibigang 2. Bilang isang bata, paano mo pangarap mong komunidad? tanong:
Joseph at Sarah sa may palaruan ng maipapakita ang iyong pagtulong mo 2. Bilang isang bata, paano mo 1. Ano kaya ang pangarap mong
paaralan. para matupad ang iyong pangarap para maipapakita ang iyong pagtugon upang komunidad?
Malinis na kapaligiran. Nasa tamang sa ating komunidad? Ilarawan ang magkaroon ng isang kaaya-ayang 2. Ano ang gagawin mo upang matupad
kaayusan ang mga gusali at sagot. komunidad? Ilarawan ang sagot. ito??
panahanan. May pagtutulungan ang 3. Paano ka makatutulong pagtupad ng 3. Paano mo mapapahalagahan ang mga 3. Ano ang ginawa mo upang
mga tao rito at may pagkakaisa. pangarap mong komunidad? ginagawa ng iyong magulang upang matugunan ang ilan sa mga ito?
Mahusay at tapat sa tungkulin ang Isa-isahin ito sa pamamagitan ng matugunan lamang ang iyong mga 4. Ano ang kinalabasan ng iyong
mga pinuno. Isang modelong pagsagot sa ibaba. pangangailangan sa iyong pag-aaral nang pagsisikap upang matupad lamang ang
komunidad para sa batang katulad matupad mo ang iyong mga pangarap? pangarap ng magulang mo para sa iyo?
ko. Ilarawan ito sa pamamagitan ng pagsagot
sa kahon.
.

E. Discussing new concepts Isagawa: Isagawa: Isagawa: Isagawa:


and practicing new skills #2

Ipaguhit sa papel ang inyong pangarap Hatiin ang klase sa 3 pangkat. A. Pangkatang gawain: Pangkatin ang mga klase sa 4.
sa inyong paglaki. A.Pangkatang gawain: Piliin ang pangungusap na nagsasabi ng Gumawa ang bawat grupo ng
Basahin ang sitwasyon. Pumili ng isang pangarap mong komunidad. Isulat sa paglalarawan ng sariling komunidad
pangungusap. Pag-usapan kung papel ang iyong napiling pangungusap. gamit ang kartolina sa pamamagitan ng
anongkomunidad ang pangarap niyo. 1. Komunidad na may malawak at paggawa ng poster at islogan.
Ipakita sa pamamagitan ng “role play.” magandang palaruan, maraming tao ang
Isagawa ng pangkatan. namamasyal at maraming bata ang
1. Komunidad na may malawak at naglalaro.
magandang palaruan, maraming tao 2. Komunidad na may malalaking
ang namamasyal at maraming bata ang pamilihan, mga magagarang sasakyan at
naglalaro. malaking paaralan.
2. Komunidad na may malalaking 3. Komunidad na tahimik ngunit maunlad,
pamilihan, mga magagarang sasakyan may disiplina at pagtutulungan ang mga
at malaking paaralan. tao, may hanapbuhay at may mataas na
3. Komunidad na tahimik ngunit uri ng pamumuno ang mga bumubuo nito.
maunlad, may disiplina at 4. Komunidad na naliligiran ng tubig
pagtutulungan ang mga tao, may upang magkaroon nang mabuting
hanapbuhay at may mataas na uri ng hanapbuhay ang mga naninirahan dito
pamumuno ang mga bumubuo nito. tulad ng turismo, pangisdaan at iba pa.
4. Komunidad na naliligiran ng tubig 5. Komunidad na nasa lungsod kung saan
upang magkaroon nang mabuting maunlad ang pamumuhay. Maraming
hanapbuhay ang mga naninirahan dito magagandang gusali, sasakyan,
tulad ng turismo, pangisdaan at iba pa. pasyalan, pamilihan at iba pa
5. Komunidad na nasa lungsod kung
saan maunlad ang pamumuhay.
Maraming magagandang gusali,
sasakyan, pasyalan, pamilihan at iba
pa.
F. Developing mastery (leads Isagawa: Isagawa: Isagawa: Isulat ang mga paraan kung paano
to Formative Assessment 3) Ipabasa muli sa mga bata ang “ Usapang Gamit ang vertivcal cuved list , isulat sa Gamit ang semantic webbing , ilarawan maisasapuso ang pagtupad sa iyong
Pangarap “at pagkatapos ay pasagutan kahon ang mga katangian ng pangarap ang iyong napiling pangungusap sa mga pangarap at pangarap mong ko
ang mga tanong na inihanda ng guro sa mong komunidad mula sa naipalabas pamamagitan ng pagsagot sa loob ng munidad
talakayan. na role playing. bilog.
Sagutin ang mga sumusunod na tanong:
1. Ano ang pangarap na komunidad nina
Joseph at Sarah?
2. Paano nila matutupad ang kanilang
pangarap na komunidad?

G. Finding practical application Gumupit ng larawan ng mga bagay, Pumili ng isang larawan na naaayon sa Sumulat ng tatlong pangungusap na Iguhit sa loob ng bawat puso ang mga Magpakita ng katapatan sa
of concepts and skills in daily estruktura at lugar na gusto mo para pangarap mong komunidad. Sumulat nagsasabi ng dapat isaisip upang pangungusap na nagsasabi ng dapat pagsusulit.
living sa pangarap mong komunidad. Idikit ng 1-2 pangungusap kung bakit pinili matupad ang pangarap na komunidad. isapuso upang matupad ang pangarap
sa katulad na spider web sa ibaba. ito. 1._________________________. na komunidad.
Ipaliwanag kung bakit ang mga ito 2._________________________.
ang iyong pinili. 3._________________________ ng tatlong pangungusap na nagsasabi ng
kahalagahan ng pagtutulungan at
pakikipagkapwa sa paglutas ng mga
problema sa komunidad.
1._________________
___

_
H.Making generalizations Ating Tandaan: / Ang bawat bata ay may pangarap na Ang bawat bata ay may pangarap na / Ang bawat bata ay may pangarap na
and abstractions about the / Ang bawat bata ay may pangarap komunidad. komunidad. komunidad.
lesson na komunidad. /Pangarap ng bawat tao ang komunidad /Pangarap ng bawat tao ang komunidad /Pangarap ng bawat tao ang komunidad
/Pangarap ng bawat tao ang na maunlad, malinis, Masaya at may na maunlad, malinis, Masaya at may na maunlad, malinis, Masaya at may
komunidad na maunlad, malinis, pagtutulungan. pagtutulungan. pagtutulungan.
Masaya at may pagtutulungan. /Maraming mga bagay na dapat isaisip /Maraming mga bagay na dapat isaisip at /Maraming mga bagay na dapat isaisip
/Maraming mga bagay na dapat at isagawa upang matupad ang isagawa upang matupad ang pangarap na at isagawa upang matupad ang
isaisip at isagawa upang matupad pangarap na komunidad. komunidad. pangarap na komunidad.
ang pangarap na komunidad. / Ang mga magagandang kaugalian / Ang mga magagandang kaugalian tulad / Ang mga magagandang kaugalian
/ Ang mga magagandang kaugalian tulad ng pagiging masipag sa pag- ng pagiging masipag sa pag-aaral, tulad ng pagiging masipag sa pag-
tulad ng pagiging masipag sa pag- aaral, matiyaga at masunurin ay ilan matiyaga at masunurin ay ilan lamang sa aaral, matiyaga at masunurin ay ilan
aaral, matiyaga at masunurin ay ilan lamang sa mga kaugaliang dapat mga kaugaliang dapat taglayin upang lamang sa mga kaugaliang dapat
lamang sa mga kaugaliang dapat taglayin upang matupad ang pangarap matupad ang pangarap na komunidad. taglayin upang matupad ang pangarap
taglayin upang matupad ang na komunidad. na komunidad.
pangarap na komunidad.

I. Evaluating learning Mag-isip ng limang parirala kung Itala ang mga puntos ng mag-
paano mo maisasapuso ang pagtupad aaral.
mo sa pangarap mong komunidad.
Isulat ito sa loob ng kahon.
Pumili ng isang pangungusap na Kopyahin ang talahanayan sa ibaba at itala Kopyahin ang talahanayan sa ibaba at
nagpapahayag ng pangarap mong dito ang mga napiling pangarap na itala dito ang mga gawaing nagpapakita
Mahal
komunidad. Ipaliwanag ang sagot. komunidad. Sa katapat nito ay ang mga ng pangarap mong komunidad. Sa in ang
1. Komunidad na may malawak at paglalarawan ng pangarap mong katapat nito ay isulat ang dapat mong pag-
Tulun
aaral
magandang palaruan, maraming tao isaisip upang matupad ito. gan
komunidad. ang
Magin
ang namamasyal at maraming bata Uri ng Paglalar Pangarap Isaisip magul
g
ang
maka
ang naglalaro. Pangar awan Kong Upang bayan
2. Komunidad na may malalaking at
Komunidad Matupad Ito Magli
Guma
ap na ng makat
nis
langng
pamilihan, mga magagarang 1.
ao
kapali
at
Komuni Pangar
sasakyan at malaking paaralan. giran
magin
dad ap 2. g
3. Komunidad na tahimik ngunit maka
maunlad, may disiplina at mong 3. kalika
san at
pagtutulungan ang mga tao, may Komuni maka-
Diyos
hanapbuhay at may mataas na uri ng dad
pamumuno ang mga bumubuo nito. 1
2.
3.
J. Additional activities for Magsaliksik ng kuwento tungkol sa Takdang –Aralin Takdang –Aralin Bigyan ng paghahamon ang mga
application or remediation natupad na pangarap sa iyong Gumawa ng crescent organizer kung Magsagawa ng isang panayam tungkol sa mag-aaral para sa susunod na
komunidad. Ikuwento kung ano ang saan nakasulat ang katangian ng kung paano matutupad ang pangarap ng pagtataya.
nagawa niyong tulong o kontribusyon pangarap mong komunidad sa bilog at inyong komunidad ukol sa maganda ,
sa pagtupad nito. isulat sa loob ng crescent uri ng maunlad , ligtas at tahimik na pamayanan.
komunidad na iyong pinapangarap

IV. REMARKS
V. REFLECTION
A..No. of learners who earned
80% in the evaluation
B.No. of learners
who require additional
activities for remediation who
scored below 80%
C. Did the remedial lessons
work?
No. of learners who have
caught up with
the lesson
D. No. of learners who continue
to require remediation
E. Which of my Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin: Stratehiyang dapat gamitin:
__Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon __Koaborasyon
teachingstrategies worked __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain __Pangkatang Gawain
well? Why did these work? __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL __ANA / KWL
__Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner __Fishbone Planner
__Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga __Sanhi at Bunga
__Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture __Paint Me A Picture
__Event Map __Event Map __Event Map __Event Map
__Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart __Decision Chart
__Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart __Data Retrieval Chart
__I –Search __I –Search __I –Search __I –Search
__Discussion __Discussion __Discussion __Discussion
F. Whatdifficulties did I Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan: Mga Suliraning aking naranasan:
__Kakulangan sa makabagong __Kakulangan sa makabagong kagamitang __Kakulangan sa makabagong kagamitang __Kakulangan sa makabagong kagamitang
encounter which my principal kagamitang panturo. panturo. panturo. panturo.
or supervisor can help me __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata. __Di-magandang pag-uugali ng mga bata.
solve? __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Mapanupil/mapang-aping mga bata __Mapanupil/mapang-aping mga bata
__Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata lalo __Kakulangan sa Kahandaan ng mga bata
lalo na sa pagbabasa. lalo na sa pagbabasa. na sa pagbabasa. lalo na sa pagbabasa.
__Kakulangan ng guro sa kaalaman ng __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng __Kakulangan ng guro sa kaalaman ng
makabagong teknolohiya makabagong teknolohiya makabagong teknolohiya makabagong teknolohiya
__Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan __Kamalayang makadayuhan
G. What innovation or localized __Pagpapanuod ng video presentation __Pagpapanuod ng video presentation __Pagpapanuod ng video presentation __Pagpapanuod ng video presentation
__Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book __Paggamit ng Big Book
materials did I use/discover __Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning __Community Language Learning
which I wish to share with other __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia” __Ang “Suggestopedia”
teachers? __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based __ Ang pagkatutong Task Based
__Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material __Instraksyunal na material