Anda di halaman 1dari 4

TEMA 8 LA BIOSFERA

1.- Què és la biosfera?

És la part de la Terra que constitueixen tots els ésser vius que hi habiten.

2.- On es localitza la biosfera?

Entre la zona inferior de l’atmosfera, la hidrosfera i la zona superficial de


la geosfera.

3.- Quines característiques té el nostre planeta que fan que la vida a


la terra hi sigui possible?

 Aigua líquida: el 71% de la superfície terrestre és aigua líquida.


 Atmosfera protectora: la capa d’ozó actua com a filtre.
 Gasos atmosfèrics: l’oxigen de l’atmosfera fa possible la respiració.
El diòxid de carboni permet als organismes fotosintètics fabricar la
matèria orgànica.
 Temperatura idònia. Una distància adequada al Sol i l’efecte
d’hivernacle de l’atmosfera fan possible que hi pugui haver vida.

4.- De què estan constituïts els éssers inerts?

Per matèria inorgànica com l’aigua, els gasos atmosfèrics i els minerals que
formen les roques.

5.- De quin tipus de matèria estan formats els éssers vius?

 Matèria inorgànica: l’aigua i les sals minerals són els compostos


inorgànics majoritaris dels éssers vius.
 Matèria orgànica: són els compostos orgànics que estan formats,
principalment, per quatre elements químics: carboni, hidrogen, oxigen
i nitrogen. Són els següents:
o Proteïnes: s’utilitzen com a materials de construcció a les
cèl·lules o per regular diversos processos.
o Lípids: actuen a manera de reserva energètica , com a material
de construcció o com a reguladors.
o Glúcids: se solen utilitzar com a font d’energia de les cèl·lules.

1
o Àcids nucleics: la seva funció consisteix a controlar el
funcionament de les cèl·lules i transmetre la informació
hereditària

6.- Característiques dels éssers vius:

 Tots estan formats per petites unitats anomenades cèl·lules.


 Es nodreixen, ja que intercanvien substàncies i energia amb el
medi per créixer i mantenir-se.
 Es relacionen entre sí i amb el medi que els envolta. D’aquesta
manera, perceben els canvis que es produeixen i hi responen de
la manera més adequada.
 Es reprodueixen i originen nous individus que els són idèntics, o
amb pocs canvis en les seves característiques.

7.- Quines són les funcions vitals?

 La nutrició: comprèn tots els processos que estan implicats en


l’obtenció de substàncies del medi i la transformació en
substàncies del propi organisme, o la descomposició, per
obtenir energia. Hi ha dos tipus de nutrició:
o Autòtrofa : és pròpia de les plantes, les algues i alguns
bacteris.
o Heteròtrofa: és dóna en animals, fongs i alguns
microorganismes.
 La relació: comprèn els processos relacionats amb la capacitat
dels éssers vius de percebre els canvis els medis extern i
intern- anomenats estímuls- i de generar respostes davant
d’aquests.
o Les plantes i els organismes unicel·lulars no tenen òrgans
dels sentits ni sistema nerviós.
o Els animals tenen òrgans dels sentits i òrgans efectors:
músculs i les glàndules productores de substàncies
veninoses, d’hormones i de sucs digestius. El sistema
nerviós i el sistema endocrí.
 La reproducció: és el procés que permet als éssers vius
originar nous individus que se’ls assemblin. Pot ser asexual o
sexual.

2
8.-Què són els organismes unicel·lulars?
Estan formats per una sola cèl·lula, que duu a terme totes les
funcions vitals. Són unicel·lulars els protozous, els llevats i els
bacteris.
9.- Què són els organismes pluricel·lulars?
Estan constituïts per moltes cèl·lules que s’agrupen en teixits,
òrgans i sistemes amb funcions vitals específiques. Són
pluricel·lulars alguns fongs, les plantes i els animals.

10.- Quins components es distingeixen en totes les


cèl·lules?
 Membrana plasmàtica: és una capa que embolcalla la
cèl·lula. Através d’ella, la cèl·lula intercanvia nutrients,
energia i informació.
 Citoplasma: és un medi aquós en què es troben
substàncies dissoltes i els orgànuls, que fan diferents
funcions.
 Material genètic: es compon d’ADN, una substància que
controla el funcionament de la cèl·lula i transmet la
informació hereditària.

11.- La cèl·lula procariota. PÀGINA 178 dibuix


És exclusiva dels bacteris i les algues cianofícies. És una
cèl·lula petita i senzilla que conté el material genètic dispers en
el citoplasma.
12.- La Cèl·lula eucariota. Estudiar pàgina 179
És característica d’organismes unicel·lulars, com els protozous,
les algues i els fongs unicel·lulars, i de tots els organismes
pluricel·lulars, com les plantes, els fongs pluricel·lulars i els
animals. El material genètic està envoltat per una membrana i
forma un orgànul anomenat nucli, que conté l’ADN.
13.- Quins tipus de cèl·lules eucariotes hi ha?
 Cèl·lula animal: és el tipus de cèl·lula dels animals i els
protozous. El nucli sol tenir una posició més o menys
central.

3
 Cèl·lula vegetal: és el tipus cel·lular de les plantes i les
algues. El nucli sol estar desplaçat per la pressió dels
grans vacúols.

14.- Què és el centrosoma?

És un orgànul que intervé en la divisió cel·lular de les cèl·lules


animals.

15.- Què són els mitocondris?

Són uns orgànuls encarregats de la respiració en les cèl·lules


animals i vegetals.

16.- Què són els vacúols?

Són orgànuls membranosos que emmagatzemen o digereixen


substàncies.

17.- Què és la paret cel·lular?

És un revestiment que, en les cèl·lules vegetals, envolta la


cèl·lules vegetals, envolta la cèl·lula i li dóna forma i rigidesa.

18.- Què són els cloroplasts?

Són orgànuls amb clorofil·la que s’encarreguen de fer la


fotosíntesi en les cèl·lules vegetals.

ESTUDIAR LES IMATGES DE LA FORMA DE LES CÈL·LULES


PÀGINA 179

19.- Què és una espècie?

És un grup d’individus de característiques semblants que es


poden reproduir entre sí i originar una descendència fèrtil, és a
dir, amb uns descendents que també es poden reproduir.