Anda di halaman 1dari 8

Architecture - Reaching for the Sky

Kiến trúc - Vươn đến bầu trời

cArchitecture is the art and science of Kiến trúc là nghệ thuật và khoa học về

designing buildings and structures. thiết kế các tòa nhà và công trình.

A building reflects the scientific and Một tòa nhà phản ánh những thành

technological achievements of the age tựu khoa học và công nghệ của thời

as well as the ideas and aspirations đại cũng như những ý tưởng và

of the designer and client. nguyện vọng của nhà thiết kế và

khách hàng.
The appearance of individual

buildings, however, is often Tuy nhiên, sự xuất hiện của các tòa

controversial. nhà riêng lẻ thường gây tranh cãi.

The use of an architectural style Việc sử dụng kiểu kiến trúc không thể

cannot be said to start or finish on a bàn đến ngày bắt đầu hoặc kết thúc

specific date. cụ thể.

Neither is it possible to say exactly Không thể nói chính xác những đặc

what characterises a particular trưng cho một phong trào riêng biệt

movement. nào.

But the origins of what is now Nhưng nguồn gốc của cái mà bây giờ

generally known as modern được biết đến như kiến trúc hiện đại

architecture can be traced back to the có thể được bắt nguồn từ những
social and technological changes of thay đổi về xã hội và công nghệ từ thế

the 18th and 19th centuries. kỷ 18 và 19.

Instead of using timber, stone and Thay vì sử dụng gỗ, đá và kỹ thuật

traditional building techniques, xây dựng truyền thống, các kiến trúc

architects began to explore ways of sư đã bắt đầu khám phá cách tạo nên

creating buildings by using the latest các tòa nhà bằng cách sử dụng công

technology and materials such as nghệ và vật liệu mới nhất như thép,

steel, glass and concrete strengthened thủy tinh và bê tông được tăng cường

steel bars, known as reinforced bởi thép, được gọi là bê tông cốt

concrete. thép.

Technological advances also helped Những tiến bộ về công nghệ cũng góp

bring about the decline of rural phần làm suy giảm các ngành công

industries and an increase in urban nghiệp nông thôn và gia tăng dân số

populations as people moved to the đô thị khi người ta chuyển đến các thị

towns to work in the new factories. trấn để làm việc trong các nhà máy

mới.
Such rapid and uncontrolled growth

helped to turn parts of cities into Sự tăng trưởng nhanh và không kiểm

slums. soát như vậy đã biến một phần của

các thành phố thành khu ổ chuột.


By the 1920s architects throughout

Europe were reacting against the Vào những năm 1920, các kiến trúc

conditions created by industrialisation. sư trên khắp châu Âu đã phản ứng lại

những điều kiện được tạo ra bởi quá


A new style of architecture emerged to trình công nghiệp hoá.

reflect more idealistic notions for the


Một phong cách kiến trúc mới xuất
future.
hiện để phản ánh những quan niệm

lý tưởng hơn về tương lai.

It was made possible by new materials Đó là khả năng xây dựng bằng các vật

and construction techniques and was liệu và các kỹ thuật xây dựng mới, và

known as Modernism . được biết đến như chủ nghĩa hiện đại.

By the 1930s many buildings Vào những năm 1930 nhiều tòa nhà

emerging from this movement were nổi lên từ phong trào này được thiết

designed in the International Style . kế theo phong cách quốc tế.

This was largely characterised by the Điều này phần lớn được đặc trưng

bold use of new materials and simple, hóa bởi cách sử dụng rõ nét các vật

geometric forms, often with white liệu mới và các hình khối hình học

walls supported by stilt-like pillars. đơn giản, thường có tường màu trắng

được đỡ bằng các cột trụ.

Chúng được lược bỏ trang trí không


These were stripped of unnecessary
cần thiết làm giảm mục đích cơ bản –
decoration that would detract from
để sử dụng hoặc để ở.
their primary purpose — to be used or

lived in. Walter Gropius, Charles Jeanneret

(còn gọi là Le Corbusier) và Ludwig


Walter Gropius, Charles Jeanneret
Mies van der Rohe là những người có
(better known as Le Corbusier) and
Ludwig Mies van der Rohe were ảnh hưởng nhất trong số những kiến

among the most influential of the many trúc sư đóng góp vào sự phát triển

architects who contributed to the của chủ nghĩa Hiện đại trong nửa đầu

development of Modernism in the first thế kỷ.

half of the century.


Nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế vào

But the economic depression of the thập niên 1930 và Thế chiến thứ hai

1930s and the second world war (1939-1945) đã ngăn cản những ý

(1939-45) prevented their ideas from tưởng của họ được thực hiện rộng rãi

being widely realised until the cho đến khi các điều kiện kinh tế được

economic conditions improved and cải thiện và những thành phố bị

war-torn cities had to be rebuilt. chiến tranh tàn phá được xây dựng

lại.
By the 1950s, the International Style

had developed into a universal Vào những năm 1950, phong cách

approach to building, which quốc tế đã phát triển hầu khắp các

standardised the appearance of new công trình, việc này đã tiêu chuẩn hoá

buildings in cities across the world. diện mạo của các tòa nhà mới tại các

thành phố trên khắp toàn thế giới.


Unfortunately, this Modernist interest

in geometric simplicity and function Thật không may, mối quan tâm về sự

became exploited for profit. đơn giản và chức năng hình học theo

trường phái hiện đại này đã bị khai

thác vì lợi nhuận.


The rediscovery of quick-and-easy-
Sự tái phát hiện bê tông gia cố nhanh
to-handle reinforced concrete and an (hay bê tông cốt thép nhanh), dễ sử

improved ability to prefabricate dụng và có khả năng đúc sẵn được

building sections meant that builders các phần của công trình có nghĩa là

could meet the budgets of những nhà xây dựng có thể đạt được

commissioning authorities and mục tiêu ngân sách của cơ quan vận

handle a renewed demand for hành và giải quyết nhu cầu đổi mới

development quickly and cheaply. cho phát triển nhanh và rẻ.

But this led to many badly designed Nhưng điều này dẫn đến nhiều tòa

buildings, which discredited the nhà được thiết kế tệ hại, làm mất đi

original aims of Modernism. uy tín của các mục tiêu ban đầu của

chủ nghĩa Hiện đại.

Bị ảnh hưởng bởi những ý tưởng của


Influenced by Le Corbusier’s ideas on
Le Corbusier về quy hoạch đô thị, mọi
town planning, every large British city
thành phố lớn của Anh đã xây dựng
built multi-storey housing estates in
các khu chung cư vào những năm
the 1960s.
1960.
Mass-produced, low-cost high-rises
Sản xuất hàng loạt, chi phí thấp tăng
seemed to offer a solution to the
cao dường như cung cấp một giải
problem of housing a growing inner-
pháp cho vấn đề nhà ở dành cho dân
city population.
cư nội thành đang tăng nhanh.
But far from meeting human needs,
Nhưng khác với nhu cầu của con
the new estates often proved to be
người, những khu đất mới thường
windswept deserts lacking essential chứng tỏ mình là những vùng sa mạc

social facilities and services. lộng gió thiếu các cơ sở và dịch vụ

xã hội thiết yếu.

Nhiều trong số những tòa nhà này đã


Many of these buildings were poorly
được thiết kế và xây dựng kém và từ
designed and constructed and have
đó đã bị phá hủy.
since been demolished

Vào những năm 1970, sự lưu tâm đến


By the 1970s, a new respect for the
các tòa nhà trong khu vực đô thị
place of buildings within the existing
đang tổn tại đã phát sinh.
townscape arose.

Việc bảo tồn các tòa nhà lịch sử hay


Preserving historic buildings or
chỉ giữ lại mặt tiền (hoặc mặt trước)
keeping only their facades (or fronts)
của chúng đã trở nên phổ biến
grew common.

Kiến trúc sư cũng bắt đầu tạo ra nhiều


Architects also began to make more
kiểu sử dụng mẫu kiến trúc và vật liệu
use of building styles and materials
theo kiểu truyền thống trước đây.
that were traditional to the area.

Phong cách kiến trúc thường được gọi


The architectural style usually referred
là High Tech cũng đang nổi lên.
to as High Tech was also emerging.

Nó tôn vinh các thành tựu khoa học và

kỹ thuật bằng cách phô trương rộng


It celebrated scientific and engineering
rãi các kỹ thuật tinh vi được sử dụng
achievements by openly parading the
trong xây dựng.
sophisticated techniques used in Những tòa nhà như vậy thường được

construction. làm bằng kim loại và thuỷ tinh; Ví dụ là

sân bay Stansted và toà nhà của


Such buildings are commonly made of
Lloyd ở London.
metal and glass; examples are

Stansted airport and the Lloyd’s Vỡ mộng vì sự thất bại trong việc mô

building in London. phỏng một cách nghèo nàn các kiến

trúc hiện đại dẫn tới dự quan tâm hơn


Disillusionment at the failure of many
đến các phong cách và ý tưởng đa
of the poor imitations of Modernist
dạng từ xưa đến nay.
architecture led to interest in various

styles and ideas from the past and Vào những năm 1980, sự đồng tồn

present. tại của các kiểu kiến trúc khác nhau

trong cùng một tòa nhà được biết đến


By the 1980s the coexistence of
như là thời kỳ Hậu hiện đại.
different styles of architecture in the

same building became known as Post Các kiến trúc sư khác nhìn lại truyền

Modern. thống cổ điển.

Other architects looked back to the Xu hướng trong kiến trúc bây giờ ủng

classical tradition. hộ thiết kế xây dựng quy mô nhỏ phản

ánh sự nhận thức ngày càng tăng của


The trend in architecture now favours
công chúng về các vấn đề môi trường
smaller scale building design that
như hiệu suất năng lượng.
reflects a growing public awareness of

environmental issues such as energy Cũng giống như người theo chủ nghĩa
efficiency. Hiện đại, người dân ngày nay thừa

nhận rằng một môi trường được thiết


Like the Modernists, people today
kế tốt sẽ cải thiện chất lượng cuộc
recognise that a well designed
sống nhưng không nhất thiết phải đạt
environment improves the quality of
được bằng cách áp dụng một kiểu
life but is not necessarily achieved by
kiến trúc nhất định nào.
adopting one well defined style of

architecture. Kiến trúc thế kỷ 20 chủ yếu được nhớ

đến với các tòa nhà cao tầng.


Twentieth century architecture will

mainly be remembered for its tall Chúng được xây dựng nhờ vào sự

buildings. phát triển của khung thép nhẹ và

thang máy hành khách an toàn.


They have been made possible by the

development of light steel frames and Chúng khởi nguồn từ Mỹ cách đây

safe passenger lifts. hơn một thế kỷ để giúp đáp ứng nhu

cầu sử dụng đất tiết kiệm hơn.


They originated in the US over a

century ago to help meet the demand Khi kỹ thuật xây dựng được cải thiện,

for more economical use of land. các tòa nhà chọc trời đã trở thành hiện

thực.
As construction techniques improved,

the skyscraper became a reality.