Anda di halaman 1dari 2

LAMPIRAN 1

PENILAIAN KAJIAN LAPANGAN


Nama : _______________________________________________
No. Matrik : ________________________
Program : ________________________

A. PERINCIAN KERJA WAJARAN MARKAH CATATAN


(%)
1. Persediaan Awal:-
1.1. Informasi awal 2
1.2. Pengurusan masa (KI-1C) 2

2. Kepatuhan kepada jadual pertemuan 5


3. Kertas Cadangan
3.1 Tajuk kajian 3
3.2 Skop Kajian 3
3.3 Jadual Pencerapan (Carta Gantt) 3

4. Persediaan bahan kajian:-


4.1) Borang soal selidik 5
4.2) Surat berkaitan lawatan 2

5. Keberkesanan kerja berpasukan


5.1) Perkongsian idea (KI-2B) 5
5.2) Pengurusan tugas (KI-2C) 5
5.3) Kepimpinan (KI-6A, KI-6B & KI-6C) 5
5.4) Kemampuan bekerja dalam kumpulan 5
(KI-2A)
6. Masalah yang dihadapi dan kreativiti dalam 5
penyelesaian masalah (KI-4A)

JUMLAH MARKAH PERINCIAN KERJA 50

MARA | Panduan Pelaksanaan Kajian Lapangan (field study) KKTM dan IKM 12
B. PENULISAN WAJARAN MARKAH CATATAN
(%)

1. Abstrak 3
2. Pengenalan 3
3. Objektif Kajian 3
4. Kaedah Kajian 5
5. Perbincangan dan Hasil Kajian 5
6. Rumusan dan Cadangan 5
7. Lampiran gambar, hasil kerja, jadual, dan
lain-lain yang berkaitan 3

8. Senarai Rujukan 3
JUMLAH MARKAH PENULISAN 30

C. PEMBENTANGAN & SOAL JAWAB WAJARAN MARKAH CATATAN


(%)
1. Keterampilan (KI-1A) 2
2. Komunikasi (KI-3A) 5
3. Pembentangan Hasil Kajian 5
4. Kreativiti (KI-4C) 2
5. Kesimpulan Perbentangan 3
6. Soal Jawab 3
JUMLAH MARKAH PEMBENTANGAN & 20
SOAL JAWAB

JUMLAH KESELURUHAN 100

Tandatangan Penilai : _____________________

Nama : _____________________
Tarikh : _____________________

MARA | Panduan Pelaksanaan Kajian Lapangan (field study) KKTM dan IKM 13