Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :


Mata pelajaran : Bidang :
Kelas : Aktiviti :
Masa : Tema dan Tajuk :

Standard Kandungan Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :


Pada akhir PdP murid dapat :

Nilai EMK BBM


Alat :

Bahan :

Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan


Aktiviti Pemula :

Impak :

Aktiviti Utama :

Penilaian Pentaksiran :
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Bidang : membentuk dan membuat binaan
Kelas : 2 Ibnu Rusyd Aktiviti : Arca Stabail
Masa : Tema dan Tajuk : Seni Di sekeliling Ku – Haiwan Laut

Standard Kandungan Standard Pembelajaran


1.1 Bahasa Seni Visual 3.1.1 Menghasilkan karya yang kreatif
2.1 Kemahiran Seni visual i. Memilih dan memanipulasikan media secara kreatif.
3.1 Penghasilan Karya Kreatif ii. Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan
4.1 Penghayatan Karya Seni karya secara kreatif.
iii. Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan
kemahiran bahasa seni visual dalam menghasilkan karya
secara kreatif.
iv. Membuat kemasan pada hasil karya.

4.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan.


4.1.2 Membuat kritikan karya sendiri dan rakan berpandukan
bahasa seni visual, teknik dan proses dengan menghubung
kait seni dengan diri sendiri dan alam sekitar.
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh membuat ukuran yang sesuai pada kertas
1. Menghasilkan arca stabail bola dengan kreatif 2. Mewarnakan lakaran bulatan dengan warna yang
sesuai.
3. Mencantumkan kertas bulat secara tersusun.
Nilai EMK BBM
1. Menggunakan bahan 1. Kreatif dan inovatif Kertas lukisan, kertas warna, , gunting, gam dan bahan
secara optimum dan 2. Keusahawanan hiasan.
berguna. 3. Kelestarian Alam
2. Ketekunan. Sekitar (EK 1, EK2, EK 3
EK 4 dan EK5)
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru memaparkan contoh arca stabail.
1.1. Guru bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang ……/….. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh arca stabail yang telah disiapkan. Baki …./….. Orang murid diberikan
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat arca bimbingan dalam PdP.
stabail.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan arca stabail bola.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan stabail bola dengan teknik yang sesuai berpandukan
langkah kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil arca stabail bola yang telah disempurnakan
dan membuat aspresiasi terhadap
6.1. 6.1 Hasil karya sendiri
6.2. 6.2 Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat arca stabail bola
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Bidang :
Kelas : Aktiviti :
Masa : Tema dan Tajuk :

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI

Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :


Pada akhir PdP murid dapat :

Nilai EMK BBM


Alat :

Bahan :

Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan


Aktiviti Pemula :

Impak :
Aktiviti Utama :

Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat karya binaan stabail
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Mengenal Kraf Tradisional
Kelas : 4 Ibnu Majah Aktiviti : Senjata
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia – Tombak

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
4.1.1 Unsur Seni 4.2.1 – 4.2.1.1 4.3.1 4.4.1
4.1.1.1 Garisan – - 4.2.1.2 4.3.2 4.4.2
Bersilang 4.2.2 – 4.2.2.1 Teknik – 4.3.3 4.4.3
4.1.1.2 Rupa – Geometri lukisan
4.1.1.3 Warna – Primer grafik
4.1.2 Prinsip Rekaan
4.1.2.1 Kontra

Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :


Pada akhir PdP murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual
1. Menghasilkan karya senjata secara kreatif dan yang ada pada karya parang.
menarik melalui perisian grafik. 2. Mengetahui dan mengenal media, serta proses dan
teknik dalam penghasilan karya.
3. Murid menghasilkan karya dengan mengaplikasikan
bahasa seni visual,media,proses dan teknik dengan
betul.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Alat : Komputer
karya sendiri dan Inovasi Bahan : Perisian grafik
menghormati 2. Keusahawanan
hasil karya orang (EK1-EK5)
lain.
2. Bersistematik
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menyatakan kelebihan membuat senjata parang.
1.1. Guru bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang ……/….. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan.
2. Guru mempamerkan contoh senjata menggunakan perisian grafik Baki ..../.... Orang murid diberikan
komputer dan bersoal jawab tentang bahasa seni visual yang ada pada bimbingan dalam PdP.
karya.(EK1)
3. Guru memperkenalkan media dan menunjukkan cara menghasilkan
senjata (EK 2).
4. Murid meneroka media, proses dan teknik dalam penghasilan senjata
parang (EK 2)
5. Murid membuat proses awal menghasilkan karya parang.(EK3,EK5
6. Murid mempamer dan menceritakan karya parang dan rakan
berpandukan bahasa seni visual. (EK 5)
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat karya parang
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membentuk dan Membuat Binaan
Kelas : 5 Ibnu Batutta Aktiviti : Asemblaj
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia – Robot

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 – 3.2.1.1 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Jalinan – Sentuh - 3.2.1.2 3.3.2 3.4.2
3.1.1.2 Bentuk – Konkrit 3.2.2 – 3.2.2.1 Teknik – 3.3.3 3.4.3
3.1.1.3 Warna – Harmoni Binaan 3.3.4
3.1.2 Prinsip Rekaan
3.1.2.1 Harmoni – Rupa
3.1.2.2 kepelbagaian –
bentuk dan bahan
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Memahami dan menyatakan bahasa seni visual dalam
1. Menghasilkan asemblaj robot secara kreatif dan aktiviti membuat robot.
menarik. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam menghasilkan robot.
3. Dapat menghasilkan asemblaj secara kreatif dan
menarik.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Gunting.
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1-
menghormati hasil EK5) Bahan : gam, kotak, dan bahan lain yang sesuai
karya orang lain.
2. Rajin dan
bekerjasama
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh asemblaj yang telah siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea.
Aktiviti Utama : Impak :
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang ……/….. orang murid menguasai.
1.1. Objektif Pembelajaran dan kriteria Kejayaan.
2. Guru menunjukkan contoh hasil asemblaj yang telah disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat Baki …./.... Orang murid diberikan
asemblaj. bimbingan dalam PdP.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan asemblaj.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya asemblaj berpandukan langkah kerja yang
telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri dan hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti menghasilkan asemblaj
berpandukan kepada empat Standard Kandungan.
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
MINGGU : TARIKH : HARI : KEHADIRAN :
Mata pelajaran : Pendidikan Seni Visual Bidang : Membentuk dan membuat binaan
Kelas : 6 Ibnu Haitham Aktiviti : Boneka robot
Masa : Tema dan Tajuk : Objek Buatan Menusia – lukisan
grafik

Standard Kandungan
PERSPEKTIF ESTETIK APLIKASI SENI EKSPRESI KREATIF APRESIASI SENI
3.1.1 Unsur Seni 3.2.1 – 3.2.1.1 3.3.1 3.4.1
3.1.1.1 Rupa – organik - 3.2.1.2 3.3.2 3.4.2
3.1.1.2 Garisan 3.2.2 – 3.2.2.1 Teknik – 3.3.3 3.4.3
3.1.1.3 Jalinan lukisan grafik 3.3.4 3.4.4
3.1.2 Prinsip Rekaan 3.3.5
3.1.2.1 Kesatuan
3.1.2.2 Kepelbagaian
3.1.2.3 Kontra
Objektif Pembelajaran : Kriteria Pembelajaran :
Pada akhir PdP murid dapat : 1. Boleh memahami dan menyatakan bahasa seni visuaL
1. Menghasilkan karya lukisan grafik boneka dengan yang ada pada karya boneka grafik.
baik, jelas dan kreatif. 2. Mengetahui dan mengenal jenis-jenis media, proses
serta teknik dalam penghasilan karya boneka lukisan
grafik
3. Boleh menghasilkan karya boneka lukisan grafik yang
menarik dan kreatif.
Nilai EMK BBM
1. Menghargai hasil 1. Kreativiti dan Inovasi Alat : Komputer
karya sendiri dan 2. Keusahawanan (EK1- Bahan : Perisian grafik
menghormati hasil EK5)
karya orang lain.
Rangka pembelajaran Impak / refleksi / catatan
Aktiviti Pemula :
1. Guru menunjukkan contoh karya “mixed media” lukisan grafik yang telah
siap
1.1. Guru Bersoal jawab dengan murid bagi menjana idea. Impak :
Aktiviti Utama : ……/….. orang murid menguasai.
1. Guru memulakan PdP dengan memberikan penjelasan tentang
1.1. Objektif Pembelajaran.
1.2. Kriteria Kejayaan. Baki .../... Orang murid diberikan
2. Guru menunjukkan contoh karya boneka lukisan grafik yang telah bimbingan dalam PdP.
disiapkan.
3. Guru menunjukkan alat dan bahan yang diperlukan untuk membuat
karya yang menarik.
4. Guru menunjukkan cara menghasilkan karya boneka lukisan grafik yang
baik.
4.1. Menekankan kepada Bahasa Seni Visual dari segi unsur seni dan
prinsip rekaan.
5. Murid menghasilkan karya boneka lukisan grafik berpandukan langkah
kerja yang telah guru tunjukkan.
6. Murid mempamerkan hasil kerja yang telah disempurnakan dan
membuat aspresiasi terhadap
6.1. Hasil karya sendiri
6.2. Hasil karya rakan
Penilaian Pentaksiran :
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti adalah berpandukan kepada
empat Standard Kandungan.