Anda di halaman 1dari 11

KP(IPG)8282/600/5 Jld.

9(1)

RINGKASAN MAKLUMAT KURSUS

1. Nama Kursus/Modul Seni dalam Pendidikan


Arts In Education
2. Kod Kursus MTES3052

3. Nama Staff Patricia Nirmala Daniel


Akademik

4. Rasional Kursus ini ditawarkan supaya pelajar dapat mengaplikasikan Seni dalam Pendidikan
Kursus/Modul dalam dalam proses pengajaran dan pembelajaran bidang matematik di sekolah rendah.
Program Komponen seni visual, muzik, dan pergerakan yang terkandung dalam kursus ini dapat
membantu membina kepekaan persepsi, apresiasi, kesedaran estetik, pemikiran kreatif,
dan imaginatif melalui pelbagai aktiviti yang menyeronokkan sesuai dengan keperluan
murid sekolah rendah.

5. Semester dan Tahun Semester 2 Tahun 1


ditawarkan

6. Jumlah Jam Jumlah Jam Pembelajaran


Pembelajaran Bersemuka Bukan Bersemuka Bersemuka dan Bukan
Bersemuka

K = Kuliah K T A P K T A P
T = Tutorial
A = Amali 81.5
P= Pentaksiran 15 - 30 2 15 - - 19.5

7. Nilai Kredit 2

8. Prasyarat (jika ada) Tiada

9. Hasil Pembelajaran Pada akhir kursus ini pelajar dapat:


Kursus (Course 1. Menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen Seni dalam
Learning Outcomes, Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan sumber
CLO) terkini (C5, P2, A3, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS2, LL1).
2. Mengaplikasikan elemen Seni dalam Pendidikan dalam aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman, dan ekspresi yang melibatkan kepekaan deria kanak-
kanak di sekolah rendah (C3, P4, A4, PLO3, CTPS1).
3. Menilai aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam pengkhususan bidang
matematik secara bertulis(C5, A3, PLO3, CTPS2).
4. Mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan kit
persembahan bagi bidang matematik di sekolah rendah (C6, P7, A5,
PLO2,PLO3, PLO5, CTPS4, TS4).

ARAS TAKSONOMI PEMBELAJARAN


DOMAIN KOGNITIF DOMAIN PSIKOMOTOR DOMAIN AFEKTIF
Menilai
Mengingati

Memahami

Mengaplikasi

Mencipta
Menganalisis

Memberi maklum
Respons ketara

Menghayati nilai
Mengorganisasi
Lakuan tulen
Mekanisme

Menerima

CLO
kompleks
berpandu
Respons

Adaptasi
Persepsi

Menilai
balas
Set

C C C C C C P P P P P P P A A A A A
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
1 x x x
2 x x x
3 x x
4 x x x

10. Kemahiran Boleh Pemikiran kritis dan kemahiran menyelesaikan masalah (CTPS4), Kemahiran kerja
Pindah (Transferable berpasukan (TS4), Pembelajaran Berterusan dan Pengurusan Maklumat (LL1)
Skills, TS):

1
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
11. Strategi Pengajaran Strategi pengajaran dan pembelajaran:
dan Pembelajaran
serta Pentaksiran 1. Kuliah
2. Amali

Strategi pentaksiran:
Pencapaian pelajar dalam kursus ini ditentukan menerusi dua (2) bentuk
pentaksiran, iaitu peperiksaan akhir (30%) dan kerja kursus (70%).

Programme Learning Strategi Pengajaran dan


Jenis Pentaksiran
Outcome (PLO) Pembelajaran

Ujian Bertulis
PLO1 – Pengetahuan Kuliah
Ulasan Kritis
(individu)

Kuliah Persembahan
PLO2 – Kemahiran Praktikal Amali (Berkumpulan)

Ujian Bertulis

Ulasan Kritis
(individu)
PLO3 – Kemahiran saintifik, Kuliah
kemahiran berfikir dan Amali Laporan Reflektif
menyelesaikan masalah (individu

Penghasilan
Kit Persembahan
(individu)

Amali Persembahan
PLO5 – Kerja kumpulan
(Berkumpulan)

Ujian Bertulis
PLO6 – Pembelajaran
Berterusan dan Pengurusan Kuliah Ulasan Kritis
Maklumat (individu)

12. Sinopsis Kursus ini memberi pendedahan mengenai pengenalan Seni dalam Pendidikan, kanak-
kanak, deria dan seni, pelaksanaan aktiviti mengenal irama, warna, dan ruang,
pengetahuan dan kemahiran asas seni dalam pendidikan, pengendalian aktiviti
meneroka, memperoleh pengalaman, dan ekspresi melalui seni serta aplikasi dan
pengurusan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam semua mata pelajaran.

This course introduces students to Arts in Education, children and arts, senses and arts,
implementing and managing creative activities on knowing rhythm, colour and space. It
also provides basic knowledge and skills about arts in education, applying and managing
activities that help stimulate exploration, experience, and expression in the teaching and
learning of various subjects.

13. Mod Penyampaian Kuliah dan Amali

2
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
14. Kaedah dan Jenis  Kerja kursus : 70%
Pentaksiran  Peperiksaan: 30%

Jenis Pentaksiran Kaedah Pentaksiran Peratusan

Ujian bertulis Peperiksaan akhir 30

Persembahan (berkumpulan) 10

Ulasan Kritis (1000 pp) 25


Tugasan
Laporan Reflektif (750 pp) 20

Penghasilan Kit Persembahan


15
(individu)

15. Pemetaan Hasil


Pembelajaran
Program PEO1 PEO2 PEO3 PEO4 PEO5 PEO6
(Programme CLO1 x x x
Learning Outcomes,
CLO2 x
PLO) dengan
Objektif Pendidikan CLO3 x
Program CLO4 x x x
(Programme
Educational
Objectives, PEO) Berpengetahuan (LO1) dan berkemahiran praktikal (LO2) dalam
PEO1
bidangkeguruan selaras dengan kehendak organisasi dan pelanggan
Menjana penyelesaian masalah (LO3) dalam bidang keguruan melalui
PEO2
pendekatan saintifik (LO3) secara inovatif , kreatif dan beretika (LO8)
Berkomunikasi (LO4) secara berkesan dengan memartabatkan bahasa
PEO3
Melayu sebagai bahasa ilmu dan memperkukuhkan bahasa Inggeris
Berupaya mencari dan mengurus maklumat yang relevan daripada
PEO4
pelbagai sumber (LO6)
Mempamerkan kemahiran keusahawanan, pengurusan (LO7) dan
PEO5 menyedari keperluan pembelajaran sepanjang hayat (LO6) untuk
pembangunan kerjaya
Memiliki nilai dan sikap profesionalisme (LO8), ciri-ciri kepimpinan (LO9),
PEO6 berkemahiran sosial, bertanggungjawab dan mampu melaksanakan kerja
berpasukan (LO5)

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen Seni dalam
Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan
sumber terkini(C5, P2, A3, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS2, LL1).
CLO2 Mengaplikasikan elemen Seni dalam Pendidikan dalam aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman, dan ekspresi yang melibatkan kepekaan deria
kanak-kanak di sekolah rendah(C3, P4, A4, PLO3, CTPS1).
CLO3 Menilai aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam pengkhususan
bidang matematik secara bertulis(C5, A3, PLO3, CTPS2).
CLO4 Mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan
kit persembahan bagi bidang matematik di sekolah rendah (C6, P7, A5,
PLO2, PLO3, PLO5, CTPS4, TS4).

3
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
16. Pemetaan Hasil
Pembelajaran
Kursus (Course PLO1 PLO2 PLO3 PLO4 PLO5 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9
Learning Outcomes,
CLO) dengan Hasil CLO1 x x x
Pembelajaran CLO2 x
Program CLO3 x
(Programme CLO4 x x x
Learning Outcomes,
PLO) Hasil Pembelajaran Program (PLO)
PLO 1 Menggunakan pengetahuan dan kefahaman yang berkaitan dengan teori
dan prinsip- prinsip pengajaran dan pembelajaran dalam bidang
matematik
PLO 2 Mempamerkan kemahiran praktik untuk menyelesaikan masalah dalam
bidang matematik membina pengalaman pembelajaran yang sesuai
dengan tahap perkembangan pelajar
PLO 3 Mengaplikasikan refleksi kendiri, kemahiran penyelesaian masalah,
kemahiran saintifik ,dan pemikiran kreatif dalam bidang keguruan
PLO 4 Mempunyai kebolehan berkomunikasi dan bekerjasama secara efektif
dengan pelbagai pihak dalam konteks global, ekonomi, persekitaran dan
komuniti.
PLO 5 Mempunyai keupayaan dan kesungguhan untuk melaksanakan
tanggungjawab sebagai satu pasukan.
PLO 6 Mempunyai kebolehan mengurus maklumat dan mempunyai jangkaan
tentang keperluan dan kapasiti untuk menjalani pembelajaran sepanjang
hayat
PLO 7 Mempamerkan kemahiran pengurusan dan keusahawanan serta
bertindak balas kepada keperluan perubahan semasa.
PLO 8 Mengamalkan nilai profesionalisme, sikap dan etika dalam profesion
keguruan.
PLO 9 Mempamerkan ciri-ciri kepimpinan dan keterampilan sebagai agen
perubahan dalam bidang keguruan

Hasil Pembelajaran Kursus (CLO)


CLO1 Menjelaskan teori pembelajaran, konsep asas dan elemen Seni dalam
Pendidikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui rujukan
sumber terkini(C5, P2, A3, PLO1, PLO3, PLO6, CTPS2, LL1).
CLO2 Mengaplikasikan elemen Seni dalam Pendidikan dalam aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman, dan ekspresi yang melibatkan kepekaan deria
kanak-kanak di sekolah rendah(C3, P4, A4, PLO3, CTPS1).
CLO3 Menilai aktiviti seni visual, muzik, dan pergerakan dalam pengkhususan
bidang matematik secara bertulis(C5, A3, PLO3, CTPS2).
CLO4 Mempersembahkan aktiviti seni dalam pendidikan dengan menggunakan
kit persembahan bagi bidang matematik di sekolah rendah (C6, P7, A5,
PLO2, PLO3, PLO5, CTPS4, TS4).

4
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
Bersemuka

Bersemuka
17. Kerangka Kursus/Modul dan Jumlah

Interaksi

Interaksi
Bukan
Jam Pembelajaran Pelajar (Student

Learning Time, SLT) setiap tajuk

Pentaksiran

Pentaksiran
Tutorial
Tutorial
Kuliah

Kuliah
Amali

Amali

Jumlah
1. Pengenalan kepada Seni dalam
Pendidikan
 Konsep dan teori pembelajaran

- Konsep, matlamat, objektif


Seni Dalam
Pendidikan untuk guru
sekolah rendah
- Teori kecerdasan pelbagai
(Howard Gardner)
- Teori Konstruktivisme (Lev 2 2 4
Vygotsky)
- Teori Hoka Hoki (Ned
Herrmann)

 Kepentingan Seni Dalam


Pendidikan
- Kepentingan imaginasi,
emosi, ekspresi dan
kreativiti
- Pembelajaran yang
optimum, bersepadu dan
menyeronokkan
2. Kanak-kanak, Deria dan Seni

 Keperluan dan keinginan asas


kanak-kanak dan remaja dari
segi jasmani, emosi, rohani,
intelek, sosial, estetik
 Perkembangan kepekaan deria
kanak-kanak
- Sentuh
- Dengar
- Lihat 1 1 2
- Rasa
- Hidu
 Kepentingan kepekaan deria
dalam proses
pengajaran dan pembelajaran
- Persekitaran
- Perkembangan nilai
estetika

5
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
3. Irama, Warna dan Ruang
 Melakukan aktiviti penerokaan
secara kreatif untuk tujuan
ekspresi dan penyampaian idea
melalui:
- irama
- warna 6 6
- ruang
 Menjalankan aktiviti kepekaan
deria dan seni.

4. Pengetahuan dan Kemahiran Asas


Seni dalam Pendidikan

 Seni Visual
- Pengenalan kepada Asas 2 4 2 8
Seni Reka - Unsur seni dan
prinsip rekaan
- Pengenalan kepada empat
bidang seni visual –
menggambar, membuat
corak dan rekaan,
membentuk dan membuat
binaan dan mengenal kraf
tradisional di sekolah rendah
 Muzik
- Pengenalan kepada 2 4 2 8
pengetahuan asas
konsep muzik
- Pengenalan kepada
kemahiran muzik
asas melalui aktiviti
nyanyian dan ciptaan lirik,
alat perkusi dan alat
improvisasi melalui irama,
melodi, ekspresi
 Pergerakan
- Pengenalan kepada konsep
pergerakan 2 4 2 8
o Kesedaran tubuh badan
o Kesedaran ruang
o Kualiti pergerakan
o Hubungan
- Pendedahan kepada
kemahiran pergerakan asas
o Kemahiran lokomotor
o Kemahiran bukan
lokomotor
o Manipulasi alatan

6
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
5. Aktiviti Meneroka, Memperoleh
Pengalaman dan Mengekspresi
Melalui Seni

 Meneroka
1
- Meneroka alat dan bahan
- Meneroka idea dan isi
kandungan
- Meneroka cara pengelolaan,
olahan dan manipulasi
- Meneroka melalui TMK

 Memperoleh Pengalaman
melalui :
- pelbagai strategi dan aktiviti
- pelbagai arah dan jarak 1
menggunakan muzik, seni
visual dan pergerakan
- corak dan irama dalam
muzik, seni visual, dan
pergerakan
- penulisan refleksi dan
merekod gerak balas diri

 Ekspresi 2 2 8

- Meluahkan perasaan melalui


ekspresi mud, idea,
maklumat yang berbeza
melalui aktiviti kreatif seni
visual, muzik dan 2
pergerakan
- Menghuraikan sifat kesan
yang ekspresif dalam aktiviti
seni visual, muzik dan
pergerakan
- Menggunakan aktiviti kreatif
seni visual, muzik dan
pergerakan untuk tujuan
ekspresi dan komunikasi
- Membincangkan gerakbalas,
perasaan diri terhadap
pelbagai bentuk ekspresi
dan menghubungkaitkan
dengan isi pelajaran

1.

7
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
6. Aplikasi dan Pengurusan Aktiviti
Seni dalam Pendidikan dalam
Pengajaran dan Pembelajaran

 Pendedahan kepada
konsep integrasi
- Konsep dan pelbagai
makna integrasi
- Isu dan cabaran integrasi 1 2 1 4
- Integrasi isi kandungan
unit, pelbagai kemahiran,
proses dan strategi
pelbagai mata pelajaran
- Integrasi 5P
o Penggabungjalinan
o Penyerapan
pengetahuan
o Penerapan nilai
o Pengayaan
o Pemulihan

 Pendedahan kepada
Tema dan
Penghubungkaitan

- Pilihan dan penentuan


tema
- Memilih tema 1 2 1 4
mengikut hasil
pembelajaran,
kemahiran mata
pelajaran, tahap,
minat dan latar
belakang murid
 Penghubungkaitan seni visual,
muzik dan pergerakan secara
kreatif bagi mata pelajaran 2 4 2 8
bidang matematik di sekolah
Rendah

 Menghasilkan bahan–bahan
pengajaran dan pembelajaran
yang mengintegrasikan seni
visual, muzik dan pergerakan

 Menghasilkan aktiviti yang


mengintegrasikan seni visual,
muzik dan pergerakan dalam
proses pengajaran dan
pembelajaran bidang matematik
di sekolah rendah.

Kerja Kursus 0.5 15 15.5


Amali

Ulangkaji Peperiksaan 4.5 4.5


Peperiksaan 1.5 1.5
Jumlah 15 30 2 15 19.5 81.5

8
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
Bersemuka Bukan Bersemuka
JUMLAH JAM
PEMBELAJARAN Kuliah 15 15
BERSEMUKA DAN
BUKAN BERSEMUKA
Tutorial

Amali 30

Ulasan Kritis (1000pp)


6
(individu)

Persembahan (berkumpulan) 0.5 1.5

Penghasilan Kit Persembahan


3
(individu)

Laporan reflektif (750pp)


4.5
(individu)

Peperiksaan Akhir 1.5 4.5

Jumlah 47 34.5

Jumlah Jam Pembelajaran Pelajar (SLT) 81.5

Jam Kredit 2

18. Rujukan Asas Isbell, R. & Raines, S. (2013). Creativity and the arts with young children.(3rd ed.). Belmont,
CA : Wadsworth, Cengage Learning.

Pangrazi, R. P. & Deighle, A. (2013). Dynamic physical education for elementary school
children.(17th ed.). New York: Benjamin Cummings.

Pica, R. (2012). Experiences in movement with music, activities & theory. (5th ed.). NY:
Thomson Delmar Learning.

Rujukan Tambahan Anderson, W.M. & Lawrence, J.E. (2013). Integrating music into the elementary classroom.
9th Ed. Belmont, CA : Wadsworth, Cengage Learning.
Gardner, H.(2011). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. NY: Basic
Books Inc.
Koster, J. B. (2009). Growing artists: Teaching the arts to young children. New York:
Thompson Delmar Learning.
Lowenfeld, V. and Brittain, W.L. (1986). Creative and mental growth NY. Macmillan.
Mayesky, M.(2014). Creative activities and curriculum for young children. USA: Cengage
Learning.
Menon, N. (2005). Permainan, lagu & puisi. Bentong, Pahang: PTS Professional
Publishing Sdn. Bhd.

Saiman et.al. (2014). Seni dalam pendidikan. KL : Freemind Horizons Sdn.Bhd

Salmah Ayob.(1998). Pergerakan kreatif dan pendidikan. P.J: Flo Enterprise Sdn. Bhd.

19. Maklumat Tiada


Tambahan

9
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
MATRIK HASIL PEMBELAJARAN KURSUS – HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM
MTES3052 Seni Dalam Pendidikan (2 Kredit)

HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Kaedah


HASIL PEMBELAJARAN KURSUS Pengajaran dan Pentaksiran
PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO PLO Pembelajaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Menjelaskan teori pembelajaran,
konsep asas dan elemen Seni dalam Ulasan Kritis
Pendidikan dalam proses pengajaran Kuliah (individu)
x x x
dan pembelajaran melalui rujukan
sumber terkini(C5, P2, A3, PLO1, Peperiksaan Akhir
PLO3, PLO6, CTPS2, LL1).
2. Mengaplikasikan elemen Seni dalam
Pendidikan dalam aktiviti meneroka,
memperoleh pengalaman, dan Kuliah Peperiksaan Akhir
x
ekspresi yang melibatkan kepekaan Amali
deria kanak-kanak di sekolah rendah
(C3, P4, A4, PLO3, CTPS1).
3. Menilai aktiviti seni visual, muzik, dan Laporan Reflektif
Kuliah
pergerakan dalam pengkhususan (individu)
x Amali
bidang matematik secara bertulis(C5,
A3, PLO3, CTPS2). Peperiksaan Akhir
4. Mempersembahkan aktiviti seni Penghasilan
dalam pendidikan dengan Kit Persembahan
menggunakan kit persembahan bagi (individu)
Kuliah
bidang matematik di sekolah rendah x x x
Amali
(C6, P7, A5, PLO2, PLO3, PLO5, Persembahan
CTPS4, TS4). (berkumpulan)

Ulasan Kritis
(individu)

Laporan Reflektif
(individu)

Kuliah Penghasilan
KESELURUHAN x x x x x Amali Kit Persembahan
(individu)

Persembahan
(berkumpulan)

Peperiksaan Akhir

Nama Panel Penggubal :

Bil. Nama Kelayakan Akademik


1. Patricia Nirmala Daniel MA Social Sc.(Strategy and Diplomacy)
Universiti Kebangsaan Malaysia
B Ed (TESL)
Universiti Putra Malaysia

2. Mohammad Bin Chat Sarjana Pendidikan Kurikulum


Universiti Sains Malaysia
Sarjana Muda Kepujian Seni Halus
Universiti Sains Malaysia

10
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)
3 Tn.Hj.Azman bin Mohd.Hussain Ijazah Sarjana (Pendidikan Seni)
Universiti Pendidikan Sultan Idris
Ijazah Sarjana Muda (Seni Halus)
Universiti Sains Malaysia

4 Chin Soo Fong Sarjana Pendidikan Seni Halus


Universiti Malaya
Sarjana Muda Kepujian Seni Halus
Universiti Sains Malaysia

5 Edna Wellington Master Sains (Pentadbiran Pendidikan)


Universiti Putra Malaysia
B Ed. (Music)
University Of Otago, New Zealand

6 Hafitz bin Khamis Sarjana Muda Pendidikan Muzik


Universiti Pendidikan Sultan Idris

7 Kok Mong Lin MSc. (Pendidikan Jasmani)


Universiti Putra Malaysia
B.Ed. (Pendidikan Jasmani)
Universiti Putra Malaysia

8 Tan Yan Im International Diploma in Physical Education and Scholastic


Sports
(United States Sports/Kementerian Pendidikan Malaysia)
Sarjana Pendidikan Kesihatan
Universiti Malaya
Sarjana Muda Kepujian Pendidikan Muzik
Universiti Pendidikan Sultan Idris

Nama Pakar Rujuk :

Bil Nama Jawatan Universiti/Bahagian

1. Bakhtiar Bin Mohd Salleh Ketua Unit Pendidikan Muzik Bahagian Pembangunan Kurikulum,
KPM

2. Kamariah Binti Mohd Yassin Ketua Unit Pendidikan Bahagian Pembangunan Kurikulum,
Jasmani KPM

3 Susie Khor Siew Lee Guru Besar SK(P) Methodist 1, KL

4 Syafinas Binti Romli Guru Pendidikan Seni Visual SMK Bandar Seri Damansara 2

11
Berkuat kuasa mulai Jun 2015
(Kemas kini Jun 2017)