Anda di halaman 1dari 2

KEPUTUSAN KEP,ALA PUSKESMAS BANUA LAWAS

NOMOR .' 445 I OOS/PI(M-BL I zOLa


TENTANG
I(EWAJIBAN. MEIIIGTKUTI PROGRAI,I ORIENTASI

KEPAI,A PUSKESMAS BANUA LI\WAS

Menimbang -a- Bahwa untuk memperkenalkan pegawai baru pada


tugas-tugas puskesmas yang sesuai dengan
kompetensinya atau tugas tambahan, kebijakan-
kebijakan puskesmas, visi, misi, tujuan dan tata nilai
b. puskesmas, lingkungan ke{a puskesmas;
Bahwa untuk melaksanakan tugas sesuai dengan
kompetensinya bagi ka4rawan baru baik kepala
puskesmas, penanggung jawab Upaya dan pelaksana
kegiatan Puskesmas Banua Lawas, maka dipandang
t'

perlu untuk dilakukan suatu kegiatan orientasi;


Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b
perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Banua
lawas
)
Mengingat : a. 1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
Indonesia Nomor 75 Tahun 2OI4 tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BANUA LAWAS


TENTANG KEWAJIBAN ORIENTASI BAGI
PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA UPAYA YANG
BARU.
Pertama Kewajiban untuk melakukan orientasi bagr penanggung
jawab dan pelaksana Upaya yang baru
Kedua Menerapkan SOP Pelaksanaan Orientasi Bagi
Penanggung jawab dan Pelaksana Upaya yang Baru
Ketiga Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapannya, maka akan diadakan pembetulan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banua Lawas


pada tanggal 3 Januari 2018

smas Banua Lawas

*\-----*
Qr';#eimawan Indaryanto