Anda di halaman 1dari 30
ae Te lied SURAH NS KE a? sie SURAH AL-QALAM suman & AYAT 68 Surah Pena 52 (Makkiyah) AGIOS Ops ASS Le Dengan nama Allah ‘Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih agus ia’ a ee aie ie Onis sera Oop BwEss “Nun, Demi pena dan demi tulisen yang dltuls mereka(t). Engkau bukennya seoreng gila dengan sebab ni'mat (ubuwah) dart Tuhanmu@2). Dan sesungguhnya engkou ‘akan mendapat pabala yang tidek berkeputusan @). Dan sesungguhnya engkeu mempunyel akhlek yang agung(4) Oleh itu, engkay akan melinat dan mereka juga akan elhat.(5). Sigpakah sebenernye of antare kamu yang oly (Gengan kegilaan)?(@). Sesungguhnya Tuhanmu itulah yang lebih mengetahul siepakeh yang sesat deni jalan-Nya den Dialah juga yang lebih mengetahui sigpakeh orang-orang yong mendépat hidayat?(7). Oleh itu, jangenish engkau ‘tunduk kepada penduste-pendusta(@). Mereka suka jike engkau bersikap lunek, ‘supaye mereka juga bersikap lunak(3). Dan jangeniah engkau tunduk kepada setiap orang ‘yang banyak bersumpah dan hina (budl pekertnya)." (10). en Sted 18s ee SAA til sfocseas Ouphexs sod "Yang banyak mengumpat dan banyak berjalan menabur finah(11). Pencegah kebajiken, penceroboh dan banyak berdusta(12). Berhad! keres dan selain itu fa juga terkenal Jahai(13). Kerena dia mempunyai harte yeng banyak dan ‘anak-anak lelaki yang ramai(t4). Apabila dibacaken kepadanye ayatayat Kami ia berkata: Iniah dongeng. dongeng orang-orang purbakela(15). Kami aken tandakan di ‘tas belaainya (batang hidungnya)6}. Sesungguhnya Kami telah mencuba mereka sebageimena Kemi telah mencuba ttuan-tuan kebun ketika mereka bersumpah bahawa mereka akan memetik serve buah-buahan di lmun-limun pagit1 7) Dan mereka tidak mengecualikan (bahagian fokit miskin) (18), Lals kebun itu ditimpa malepetake deri Tuhanmu semase mereka sedang nyenyek tidur(19). Lalu jadllah ‘kebun-kebun itu seperti kebun yang telah dipotong semua ‘buahnya".(20). OSes eos Ee "ea Bes ee pasate esl 35 OVEN MA jes Ooi) Oty; a pier ico Be te OPE AEG “Llu merela berengai pagel stu some inc Tmun- Timur pot Parga ke kebun tamu bagt har ia kamu hendak memetikkan buah-buahnya(22). Lalu mereka pergi sambil berbisik-bisik(23), Jangan ada seoreng miskin pun yang masuk ke dalam kebun menemui kamu(24), Dan Imorta tego mrctnun pag! sergan Fopersja mereka dapat menahankan (habuan fakir miskin itu)(25). ‘Apobila mereka melhat keadsen kebun itu, mereka pun Senate: ‘Seunaguhme ke teah seat jon el bukan kebun kita)\(26). (Tidak! Ini memang kebun kite) bahken kitalah yong dinafiken (ded hasil Rebun ituj(27). Lake berkatalah seorang yang paling baik fikiran dj antara moat Bula dehulsa teeh barat kopads tame: Hendaklah kamu mengucap tasbih(28). Lalu mereka pun Trengucse: Mae Sucleh Then amt sesunggunny nt sleh crangrorang yang telah melakikan tecaliren29). Remudlon mereka barhadep-hadapan satu sara bn song mencela”.(30). Osis se OWS ALA eae "Mereka berkat nboil Celakalsh kita, sesungguhnya kita ini adelah orang-oreng yang telah melampaui batas G1). Semoga Tuhan kite menggantikan kepade Kita dengan krebun yang lebih bik dari kebun ini, Sesunaguinya kita benar-benar berharap kepada Tuhan kita(32). Demixianieh ‘azab dunia, sedangkan ‘azab Akhiretadolah lebih besar lagi Jka kamu’ mengetahuil33). Sesungguhnya balesan bagi crang-orang yang bertaqwa of sisi Tuhen mereko felah kebun-kebun Syurga yeng penuh ni’matt24). Apakeh vajar Kemi jadikan orang-orang Islam sama seperti orang-oreng kafir yang berdosa?(35). Apa sudsh jadi kepada kamu? Bagaimana kamu membuat keputusen begitu?(36). Atau apalah kamu _mempunyei sebuah kta yang kamu Imempelejarinya? (37). Babana (terseburt of delamnya) kerma boleh memilih apa sahaja yang kamu sukai(38). Atau apakah $82) SURAH AL-QALAM G3 29 kamu mempunyei jenjtjani yang dlsenggupi oleh Kami sampai hari Qiamat bshawa kamu boleh membuat Keputusan sesuka hati kemu?@3). Tenyakan mereka siapakah di antara mereka yang menjamin dakwasn yang sedemikian?”.(40). uky OBA ARE BE pa OER ac, FiSHS, 7 08 oa x Aas Balak SSA Hy oe eg oe ote Bae. EAC AN oe é yes Obs SGAL Ose rawr sts) ® Oues Bikes \sexbes's (224 5 acest toss mre Obed ea heaSiNle CGS ches “atau apakah mereka mempunyei tuhan-tuhan sekutu? Oleh jiu, bavialeh sekutu-sekut mereka jtke mereka benor (41). Pads hari betis disingsing (Kerana ferlalu takut) dan mereka diseru supaya sujud,tetep! mereka tidak berdaya(42). Mata mereka tunduk kuyu diselubung! Kehinaan. Sesungguhnya dehulu (of dunia) mereka diseru supaya sujud ketika mereka sihat sentosa(43). Oleh itu, tinggalkan sehaja kepada-ku forang-orang yang mendustaken Al-Qur‘an itu. Kami akan menarik mereka perlahen-ahan (ke jurang kebinassen) tenpa disedarimereka(44). Dan Aku memberl tempoh kepade mereka. Sesungguhnya rancangan balasanKu amat