Anda di halaman 1dari 7

Universitatea Babeș- Bolyai, Cluj Napoca,

Facultatea de Știinţe politice, Administrative şi ale Comunicării


Curs universitar: Achiziţii publice, concesiuni, parteneriat public-privat

Analiza nevoilor / condițiilor necesare pentru implementarea


achizițiilor publice durabile în România precum și aspectele de
politică publică adoptată la nivel central

Demeny (Buda) Rozalia

Cluj Napoca,
18 Iunie 2017
Introducere

Această lucrare propune analiza nevoilor / condițiilor necesare pentru implementarea


achizițiilor publice durabile în România precum și aspectele de politică publică adoptată la
nivel central fără care aceste achiziții publice nu se pot realiza.
Se recunoaşte ca Terra are o capacitate limitată de a satisface cererea crescândă de
resurse naturale din partea sistemului socio-economic şi de a absorbi efectele distructive ale
folosirii lor.

Schimbările climatice, fenomenele de eroziune şi deşertificare, poluarea solului, apei


şi aerului, reducerea suprafeţei sistemelor forestiere tropicale şi a zonelor umede, dispariţia
sau periclitarea existenţei unui număr mare de specii de plante şi animale terestre sau acvatice,
epuizarea accelerată a resurselor naturale neregenerabile au început să aibă efecte negative,
măsurabile, asupra dezvoltării socio-economice şi calităţii vieţii oamenilor în zone vaste ale
planetei.

Creșterea competitivității nu mai poate fi privită la ora actuală separat de dezvoltarea


durabilă.

Viziunea strategică a UE, îşi propune să ,,investească în creştere”, dar nu în orice fel de
creştere economică, ci într-o ,,creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii” și să
stimuleze dezvoltarea fundamentată pe trei piloni: economic, social și de mediu.

Conceptul de dezvoltare durabila

Conceptul de dezvoltare durabilă are ca premisă constatarea că civilizaţia umană este


un subsistem al ecosferei, dependent de fluxurile de materie şi energie din cadrul acesteia, de
stabilitatea şi capacitatea ei de autoreglare. Politicile publice care se elaborează pe această
bază, urmăresc restabilirea şi menţinerea unui echilibru raţional, pe termen lung, între
dezvoltarea economică şi integritatea mediului natural în forme înţelese şi acceptate de
societate.

În primă fază, conceptul de dezvoltare durabilă (DD) a apărut odată cu criza resurselor de
energie, acum mai bine de 40 de ani, ulterior apărând şi denumirea, în anul 1992 la Rio de
Janeiro. Cea mai cunoscută definiție a dezvoltării durabile este cu siguranță cea dată
de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (WCED) în raportul „Viitorul nostru
comun”, cunoscut și sub numele de Raportul Brundtland: „dezvoltarea durabilă este
dezvoltarea care urmărește satisfacerea nevoilor prezentului, fără a compromite posibilitatea
generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi”.
Pentru România, ca stat membru al Uniunii Europene, dezvoltarea durabilă nu este una
dintre opţiunile posibile, ci singura perspectivă raţională a devenirii naţionale, având ca
rezultat statornicirea unei noi paradigme de dezvoltare prin confluenţa factorilor economici,
sociali şi de mediu.

Nu putem vorbi de dezvoltare durabilă fără a pune în echilibru cei trei piloni care generează
acest concept. Astfel, dezvoltarea durabilă apare acolo unde cele trei concepte ajung la un
punct comun.
sistem
economic

sistem sistem
social ecologic

Figura nr.1

Strategia UE pentru Dezvoltare Durabilă, reprezintă fundamentul Strategiei Naţionale


a României în domeniu, completează Strategia de la Lisabona şi se doreşte a fi un catalizator
pentru cei ce elaborează politici publice şi pentru opinia publică, în scopul schimbării
comportamentului în societatea europeană şi, respectiv, în societatea românească şi implicării
active a factorilor decizionali, publici şi privaţi, precum şi a cetăţenilor în elaborarea,
implementarea şi monitorizarea obiectivelor dezvoltării durabile.

Responsabilitatea pentru implementarea Strategiei revine Uniunii Europene şi statelor


sale membre, implicând toate componentele instituţionale la nivel comunitar şi naţional.
,,Intrarea României în Uniunea Europeană a impus armonizarea politicilor sale cu cele
europene în toate domeniile, inclusiv în direcţia dezvoltării durabile, atât la nivel naţional cât
şi la nivel regional”1

Este subliniată, de asemenea, importanţa unei strânse conlucrări cu societatea civilă,


partenerii sociali, comunităţile locale şi cetăţenii pentru atingerea obiectivelor dezvoltării
durabile. În acest scop, sunt identificate patru obiective-cheie:

• Protecţia mediului, prin măsuri care să permită disocierea creşterii economice de


impactul negativ asupra mediului;

• Echitatea şi coeziunea socială, prin respectarea drepturilor fundamentale, diversităţii


culturale, egalităţii de şanse şi prin combaterea discriminării de orice fel;

• Prosperitatea economică, prin promovarea cunoaşterii, inovării şi competitivităţii


pentru asigurarea unor standarde de viaţă ridicate şi unor locuri de muncă abundente şi bine
plătite;

1
http://cndd.ro/documents/national_strategy_for_sustainable_development/SNDD_2008_RO.pdf
• Îndeplinirea responsabilităţilor internaţionale ale UE prin promovarea instituţiilor
democratice în slujba păcii, securităţii şi libertăţii, a principiilor şi practicilor dezvoltării
durabile pretutindeni în lume.

Conceptul de achizitie publica verde

Achizitia publica verde reprezinta ,,procesul prin care autoritatile contractante


utilizeaza criterii privind protectia mediului care sa permita imbunatatireea calitatii prestatiilor
si optimizarea costurilor cu achizitiile publice pe termen scurt, mediu si lung.” 2

Conceptul de APE a fost recunoscut pe scară largă în ultimii ani, ca un instrument util
pentru promovarea produselor și serviciilor ecologice și reducerea impactului asupra mediului
a activităților autorităților publice.

,,Achiziţiile publice ecologice (APE) acoperă domenii precum achiziţia de


calculatoare şi clădiri eficiente energetic, echipamente de birou din lemn obţinut cu
respectarea normelor şi certificărilor de mediu, hârtie reciclabilă, autovehicule electrice,
mijloace de transport public nepoluante, alimente ecologice pentru cantine şi şcoli,
electricitate provenind din surse de energie regenerabile, sisteme de răcire şi încălzire
conforme celor mai avansate soluţii de protecţie a mediului, echipamente electronice eficiente
şi uşor reciclabile.”3

Pe baza unor criterii de mediu, autoritățile publice pot cumpăra servicii de


electricitate, servicii de transport, echipamente de birou IT, produse alimentare și de catering
și multe alte bunuri și servicii care contribuie la reducerea impactului asupra mediului.

Achiziție publică verde- cadrul legislativ

Cu scopul de a atinge obiectivele propuse a fost adoptată Legea nr.69/2016 privind


achizițiile publice verzi.

,,La elaborarea proiectului de lege s-au avut în vedere prvederile normative aplicabile la nivel
european și anume:

-Comunicarea Comisiei Europene către Consiliul și Parlamentul European ,,Achizitii publice


pentru un mediu mai bun”(COM(2008)400)

- Comunicarea Comisiei Europene către Consiliul și Parlamentul European, Consiliu,


Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor ,,O Europă eficientă din
punctul de vedere al utilizării resurselor- inițiativa emblematică a Strategiei Europa 2020”
(COM(2011)21)

Însa nu numai legislația europeană a stat la baza elaborării noului proiect de lege ci și
reglementarile nationale:

2
Legea nr.69/2016 privind achizitiile publice verzi, art 2 , lit. b

3
Raul Cazan , Achizitii publice ecologice in Romania
-Hotărârea Guvernului nr. 1460/2008 pentru aprobarea Strategiei naționale pentru dezvoltare
durabilă- orizonturi 2013-2020-2030

-Ordonanța de urgență a Guvernului nr 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziții


publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările
prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.”4

Legea nr.69/2016 privind achizitiile publice verzi are ca obiectiv stabilirea cadrului
legal de desfășurare a achizițiilor publice verzi în România.
Scopul prezentei legi îl constituie:
a) promovarea protecției mediului și a dezvoltării durabile;
b) promovarea consumului și producției durabile, precum și a eficienței utilizării resurselor;
d) promovarea progresului social care favorizează dezvoltarea economică;
e) asigurarea utilizării eficiente a fondurilor, prin promovarea produselor, serviciilor și
lucrărilor cu impact minim asupra mediului
f) îmbunătățirea calității prestațiilor și optimizarea costurilor pentru achizițiile publice pe
termen scurt, mediu și lung;
g) dezvoltarea pieței interne a produselor, serviciilor, lucrărilor și tehnologiilor verzi.
Autoritatea publică centrală pentru protecția mediului, respectiv Ministerul Mediului,
Apelor și Pădurilor, are responsabilitatea elaborării politicii naționale în domeniul achizițiilor
publice verzi, precum și a Planului național de achiziții publice verzi care stabilește ținte
multianuale cu caracter obligatoriu pentru achiziții publice verzi.

În scopul îndeplinirii țintelor prevăzute, autoritatea contractantă atribuie contracte de achiziție


publică verde, stabilind, prin documentațiile de atribuire aferente, criterii privind protecția
mediului.

Schimbările majore în cadrul politicilor de mediu, vizează creșterea rolului


instrumentelor bazate pe piață.

Instrumentele de piață se împart în 2 categorii:

a) Instrumente orientate spre ofertă (producție)

- Eco-taxe, permise care pot fi comercializate


- Au rolul de a schimba comportamentul producătorilor prin stimulente financiare care
vizează reducerea impactului negativ asupra mediului iar eficiența lor nu depinde de
consumatori
b) Instrumente orientate spre cerere (consum)

- Etichete de mediu/ecologice
- Au rolul de a oferi consumatorilor informații cu privire la impactul de mediu al unor
produse, fâcând apel la responsabilitatea pe care aceștia o au față de mediu
4
http://www.revista-achizitii.ro/index.php/achizitiile-publice-verzi
Noile Directive din 2014 reprezinta un pas înainte în privința etichetelor.

,,Eticheta ecologica europeană este un simbol grafic însoțit de un scurt text


descriptiv aplicat pe un produs sau ambalaj, într-o broșură sau alt document informativ care
însoțește produsul și care oferă informațiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale
produsului oferite pe piată. Eticheta ecologică europeană este o schemă unică de certificare
pentru a ajuta consumatorii să distingă produsele/serviciile verzi, care nu afectează mediul și
are urmatoarele obiective:

- incurajarea industriei de a proiecta și realiza produse care să aibă un impact minim


asupra mediului în timpul fazelor de producție, de distribuție, de consum și utilizare, chiar și
în timpul eliminării, după folosire;

-să furnizeze consumatorilor cele mai bune informații asupra impactului asupra
mediului al produselor/serviciilor.”5

,,Eticheta ecologică europeană a fost creată in anul 1992 de către Comisia Europeană
în scopul de a promova produsele/serviciile al căror impact asupra mediului este redus, pe tot
parcursul ciclului lor de viață, în comparație cu alte produse/servicii de natură și calitate
echivalente. ”6

De ce achiziții publice verzi?

Autorităţile publice sunt mari consumatoare în Europa, cheltuind aproximativ 16% din
Produsul Intern Brut al UE. România investește în achiziții publice aproape o cincime din
PIB-ul ţării. Cu alte cuvinte folosind puterea lor de cumpărare pentru a opta pentru bunuri şi
servicii care protejează mediul, ele pot aduce o contribuţie importantă pentru dezvoltarea
durabilă prin achizitii publice verzi. Această putere poate fi folosită pentru a alege bunuri şi
servicii care au respect pentru mediu şi deci pot avea o contribuţie esenţială la dezvoltarea
durabilă. Putem economisi bani şi proteja mediul în acelaşi timp. Dacă până acum preţul cel
mai mic era un principiu de nezdruncinat în domeniul achizițiilor publice, azi se pune
problema prețului pe întreaga perioadă de existenţă a lucrului cumpărat. Orice produs, în
timp, consumă energie, are o amprentă a emisiilor, consumă apă, pe scurt, consumă bani.
Fiecare produs sau serviciu cumpărat are impact de mediu pe durata întregului său
ciclu de viaţă, de la extracţia materiilor prime, fabricarea produsului şi până la folosirea şi
reciclarea sau eliminarea sa. Achiziţiile publice ecologice contribuie la diminuarea acestor
efecte negative, beneficiile fiind resimţite atât la nivel local, cât şi la nivel global.

Achizițiile publice verzi se argumentează prin:

• Atingerea unor obiective de mediu la nivel local / regional / UE etc., ca parte a


strategiilor de dezvoltare durabilă;

• Folosirea puterii de cumpărare a autorităților publice pentru a facilita dezvoltarea


pieței de produse/ servicii ecologice (UE total, 2015, 14%, inclusiv utilități 19% din
PIB);

5
http://www.achizitiiecologice.ro/etichetaeco.php
6
http://www.achizitiiecologice.ro/uploadedfiles/documente/ghid_produse_etichetate_ecologic.pdf
• Reducerea costurilor pentru autoritățile publice (costurile contractului pe întreaga
durată de viață a produselor, nu doar prețul achiziției): utilități (apă, energie), costuri
legate de eliminarea substanțelor periculoase / deșeurilor, costuri emisii CO2;

• Promovarea inovării, stimulente pentru piață (în mod special în sectoare unde sectorul
public este un achizitor important – ex. construcții, transport), economie circulară;

• Creștere economică sustenabilă prin creșterea pieței de produse și tehnologii


ecologice, crearea de locuri de muncă;

Una dintre cele mai frecvente obiecții la adresa produselor și serviciilor verzi o
reprezintă prețul ridicat al acestora. Această percepție se bazează însă exclusiv pe prețul de
cumpărare, fără să ia în calcul costurile de consum și întreținere pe întreaga durată de viață a
produselor respective. Astfel, după analiza statistică a datelor din șapte țări europene, s-a
constatat că de fapt, costurile nu cresc, ci scad dacă se folosesc bunuri și servicii care respectă
normele UE privind APE.

Concluzii
Achiziţiile publice ecologice pot să influenţeze pozitiv piaţa, dau un bun exemplu în
sensul economisirii, stimulării afacerilor sustenabile, abordării unui comportament moral şi
ecologic.
Achiziţiile publice ecologice duc la dezvoltarea de produse, servicii şi lucrări ecologice care
să corespundă unor standarde de calitate recunoscute. Îmbunătăţesc calitatea vieţii, iar
practicarea agriculturii ecologice creează noi locuri de muncă, în special in mediul rural şi
contribuie astfel la revitalizarea spaţiului rural.
Prin achizitii publice ecologice putem avea un mediu mai curat, putem trăi mai sănătos, putem
avea un nivel de trai mai ridicat.
Pentru toate aceastea e nevoie ca achizitiile publice verzi sa fie reglementate de lege, sa avem
strategii, plan national de achizitii publice verzi, achizitorii publici sa include criterii de mediu
în procesul de achiziţie si nu in ultimul rand e nevoie de ridicarea nivelului de conștientizare
în privința importantei achizițiilor ecologice.