Anda di halaman 1dari 2

MAKALAH

PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN
KEMERDEKAAN

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata pelajaran sejarah indonesia

Disusun Oleh:

1. Ade Irawan
2. Bayu Manggala
3. Mohammad Malik Hidayatulloh
4. Rahmat Fauzi
5. Rais Ahmad Abdillah
6. Singgih Pangestu

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH


DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 BANTARSARI
2018/2019
DAFTAR ISI

Halaman judul……………………………………………...………………………………….…. i
Daftar Isi………………………………………………………..…………………………..……. ii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang…………………………………………………………….…………... 1
B. Rumusah Masalah…………………………………………………………..……......... 1
C. Tujuan…………………………………………........................................................ 2
BAB II PEMBAHASAN……………………………………………………………………… 3
BAB III PENUTUP
Kesimpulan………………………………………………………………………………….... 25
DAFTAR PUSTAKA………………………………………………………………………… 26