Anda di halaman 1dari 3

Ayat 5

1 - Al Baqarah : 246

%cÉ<uΖÏ9 (#θä9$s% øŒÎ) #y›θãΒ Ï‰÷èt/ .ÏΒ Ÿ≅ƒÏℜuŽó€Î) ûÍ_t/ .ÏΒ Z∼yϑø9$# ’n<Î) ts? öΝs9r&

βÎ) óΟçFøŠ|¡tã ö≅yδ tΑ$s% ( «!$# È≅‹Î6y™ ’Îû ö≅ÏF≈s)œΡ $Z6Î=tΒ $uΖs9 ô]yèö/$# ãΝçλ°;

’Îû Ÿ≅ÏG≈s)çΡ āωr& !$uΖs9 $tΒuρ (#θä9$s% ( (#θè=ÏG≈s)è? āωr& ãΑ$tFÉ)ø9$# ãΝà6ø‹n=tæ |=ÏGà2

ãΝÎγøŠn=tæ |=ÏGä. $£ϑn=sù ( $uΖÍ←!$oΨö/r&uρ $tΡ̍≈tƒÏŠ ÏΒ $oΨô_̍÷zé& ô‰s%uρ «!$# È≅‹Î6y™

∩⊄⊆∉∪ šÏϑÎ=≈©à9$$Î/ 7ΟŠÎ=tæ ª!$#uρ 3 óΟßγ÷ΖÏiΒ WξŠÎ=s% āωÎ) (#öθ©9uθs? ãΑ$tFÉ)ø9$#

246. Apakah kamu tidak memperhatikan pemuka-pemuka Bani Israil sesudah


Nabi Musa, Yaitu ketika mereka berkata kepada seorang Nabi mereka:
"Angkatlah untuk Kami seorang raja supaya Kami berperang (di bawah
pimpinannya) di jalan Allah". Nabi mereka menjawab: "Mungkin sekali
jika kamu nanti diwajibkan berperang, kamu tidak akan berperang".
mereka menjawab: "Mengapa Kami tidak mau berperang di jalan Allah,
Padahal Sesungguhnya Kami telah diusir dari anak-anak kami?". Maka
tatkala perang itu diwajibkan atas mereka, merekapun berpaling, kecuali
beberapa saja di antara mereka. dan Allah Maha mengetahui siapa orang-
orang yang zalim.

2 - Ali Imron : 181

¢ â!$u‹ÏΖøîr& ßøtwΥuρ ׎É)sù ©!$# ¨βÎ) (#þθä9$s% šÏ%©!$# tΑöθs% ª!$# yìÏϑy™ ô‰s)©9

šU#x‹tã (#θè%ρèŒ ãΑθà)tΡuρ 9d,ym ΎötóÎ/ u!$uŠÎ;/ΡF{$# ãΝßγn=÷Fs%uρ (#θä9$s% $tΒ Ü=çGõ3oΨy™

∩⊇∇⊇∪ È,ƒÍy⇔ø9$#

181. Sesungguhnya Allah telah mendengar perkatan orang-orang yang


mengatakan: "Sesunguhnya Allah miskin dan Kami kaya". Kami akan
mencatat Perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh nabi-nabi
tanpa alasan yang benar, dan Kami akan mengatakan (kepada mereka):
"Rasakanlah olehmu azab yang membakar".

1
Disusun oleh: Shuaib Ibn Salleh, M(im) Society
Ayat 5

3 - An Nisa : 77

(#θè?#uuρ nο4θn=¢Á9$# (#θßϑŠÏ%r&uρ öΝä3tƒÏ‰÷ƒr& (#þθ’&ä. öΝçλm; Ÿ≅ŠÏ% tÏ%©!$# ’n<Î) ts? óΟs9r&

}¨$¨Ζ9$# tβöθt±øƒs† öΝåκ÷]ÏiΒ ×,ƒÌsù #sŒÎ) ãΑ$tFÉ)ø9$# ãΝÍκöŽn=tã |=ÏGä. $¬Ηs>sù nο4θx.¢•9$#

tΑ$tFÉ)ø9$# $uΖøŠn=tã |Mö6tGx. zΟÏ9 $oΨ−/u‘ (#θä9$s%uρ 4 Zπu‹ô±yz £‰x©r& ÷ρr& «!$# Ïπu‹ô±y‚x.

׎öyz äοtÅzFψ$#uρ ×≅‹Î=s% $u‹÷Ρ‘‰9$# ßì≈tFtΒ ö≅è% 3 5=ƒÌs% 9≅y_r& #’n<Î) !$oΨs?ö¨zr& Iωöθs9

∩∠∠∪ ¸ξ‹ÏGsù tβθßϑn=ôàè? Ÿωuρ 4’s+¨?$# ÇyϑÏj9

77. tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang dikatakan kepada mereka:


"Tahanlah tanganmu (dari berperang), dirikanlah sembahyang dan
tunaikanlah zakat!" setelah diwajibkan kepada mereka berperang, tiba-
tiba sebahagian dari mereka (golongan munafik) takut kepada manusia
(musuh), seperti takutnya kepada Allah, bahkan lebih sangat dari itu
takutnya. mereka berkata: "Ya Tuhan Kami, mengapa Engkau wajibkan
berperang kepada kami? mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban
berperang) kepada Kami sampai kepada beberapa waktu lagi?" Katakanlah:
"Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik
untuk orang-orang yang bertakwa, dan kamu tidak akan dianiaya
sedikitpun.

4 - Al Maidah : 27

ôÏΒ Ÿ≅Îm6à)çFsù $ZΡ$t/öè% $t/§s% øŒÎ) Èd,ysø9$$Î/ tΠyŠ#u óo_ö/$# r't6tΡ öΝÍκöŽn=tã ã≅ø?$#uρ *

ª!$# ã≅¬7s)tGtƒ $yϑ‾ΡÎ) tΑ$s% ( y7¨Ψn=çFø%V{ tΑ$s% ̍yzFψ$# zÏΒ ö≅¬6s)tFムöΝs9uρ $yϑÏδωtnr&

∩⊄∠∪ tÉ)−Fßϑø9$# zÏΒ

27. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam (Habil dan
Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban,
Maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak
diterima dari yang lain (Qabil). ia berkata (Qabil): "Aku pasti
membunuhmu!". berkata Habil: "Sesungguhnya Allah hanya menerima
(korban) dari orang-orang yang bertakwa".

2
Disusun oleh: Shuaib Ibn Salleh, M(im) Society
Ayat 5

5 - Ar Ra’du : 16

ÿϵÏΡρߊ ÏiΒ Μè?õ‹sƒªB$$sùr& ö≅è% 4 ª!$# È≅è% ÇÚö‘F{$#uρ ÏN≡uθ≈yϑ¡¡9$# >§‘ tΒ ö≅è%

“ÈθtGó¡o„ ö≅yδ ö≅è% 4 #uŽŸÑ Ÿωuρ $Yèø&tΡ öΝÎγÅ¡à&ΡL{ tβθä3Î=ôϑtƒ Ÿω u!$uŠÏ9÷ρr&

¬! (#θè=yèy_ ÷Πr& 3 â‘θ‘Ζ9$#uρ àM≈uΗä>—à9$# “ÈθtGó¡n@ ö≅yδ ÷Πr& 玍ÅÁt7ø9$#uρ 4‘yϑôãF{$#

&óx« Èe≅ä. ß,Î=≈yz ª!$# È≅è% 4 öΝÍκöŽn=tã ß,ù=sƒø:$# tµt6≈t±tFsù ϵÉ)ù=y⇐x. (#θà)n=yz u!%x.uŽà°

∩⊇∉∪ ã≈£γs)ø9$# ߉Ïn≡uθø9$# uθèδuρ

16. Katakanlah: "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya: "Allah".


Katakanlah: "Maka Patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari
selain Allah, Padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak
(pula) kemudharatan bagi diri mereka sendiri?". Katakanlah: "Adakah
sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap gulita dan
terang benderang; Apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah
yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua ciptaan itu
serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah: "Allah adalah Pencipta
segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan yang Maha Esa lagi Maha Perkasa".

3
Disusun oleh: Shuaib Ibn Salleh, M(im) Society