Anda di halaman 1dari 23

Elemen-elemen FPK Huraian

Pendidikan suatu usaha  Pendidikan adalah suatu proses pemerolehan dan pemindahan
berterusan ilmu, kemahiran dan nilai murni,

 Proses pemerolehan dan pemindahan berlangsung secara


berterusan bermula dari kecil sehingga ke akhir hayat,

 Pendidikan awal kanak-kanak amat penting untuk membentuk


asas sahsiah kanak-kanak yang berada dalam lingkungan
umur antara satu hingga enam tahun,

 Sahsiah yang dibentuk akan terus berkembang sepanjang


tempoh persekolahan,

 Setelah tamat persekolahan, setiap individu masih terus


meningkatkan ilmu, kemahiran dan akhlak mereka,

 Proses pendidikan yang berterusan bagi membantu individu


menyesuaikan diri dengan pelbagai perubahan.
Perkembangan potensi  Setiap individu telah diberkati Tuhan dengan bakat dan potensi
individu dan kebolehan yang mungkin terpendam,

 Bakat, potensi dan kebolehan akan terjelma melalui interaksi


sosial dengan orang lain dan alam sekeliling,

 Pendidikan seharusnya memberi peluang individu untuk


berkembang bakat, potensi dan kebolehan mereka.
Perkembangan individu  Bakat, potensi dan kebolehan tidak boleh dikembangkan secara
secara menyeluruh dan berasingan, sebaliknya dihubungkait atau diselaraskan bagi
bersepadu mengelakkan pertentangan antara satu sama lain,

 Perkembangan dan peningkatan seelok-eloknya merangkumi


empat aspek, iaitu intelek, rohani, emosi dan jasmani.
Insan yang seimbang dan  Amat penting bagi individu memiliki ilmu(intelek), sahsiah yang
harmonis baik(emosi), percaya kepada Tuhan serta mempunyai akhlak
yang baik(rohani) dan kesihatan diri yang baik(jasmani)

 Keseimbangan antara keempat-empat aspek di atas akan


menghasilkan individu yang mampu hidup secara harmonis
dengan diri dan orang lain,

 Individu sedemikian memiliki ketahanan untuk menghadapi


segala cabaran hidup serta sanggup berhadapan dengan apa
jua masalah yang timbul.
Unsur intelek  Mempunyai kemahiran asa 3M: membaca, menulis dan
mengira,
 Sering berusaha untuk memperoleh dan mengembang ilmu
yang benar,

 Berkemahiran untuk berfikir secara kreatif, kritikal dan reflektif,

 Sanggup untuk berkongsi ilmu dengan orang lain dan


persekitaran(menyebarluaskan ilmu)
Unsur rohani  Menyedari dan percaya kepada Tuhan,

 Bersyukur dengan pemberian Tuhan,

 Berakhlak mulia dan berpegang kepada nilai-nilai murni.


Unsur emosi  Mempunyai emosi yang matang dan stabil,

 Memiliki dan memupuk perasaan kasih sayang,

 Mempunyai sifat kekitaan dan perpaduan.


Unsur jasmani  Menyedari tentang kepentingan kesihatan fizikal,

 Mengembangkan bakat dan kemahiran teknikal, manipulatif dan


sosial,

 Menggunakan kemahiran kecergasan fizikal untuk


memanfaatkan masyarakat.
Kepercayaan dan  Mengakui tentang kewujudan Tuhan,
kepatuhan kepada Tuhan
 Mengakui Tuhan sebagai Pencipta manusia dan alam,

 Menyedari bahawa hukum dan fenomena alam merupakan


peraturan yang ditetapkan oleh Tuhan,

 Menyedari bahawa individu bertanggungjawab sepenuhnya ke


atas segala perbuatan dan tindakannya,

 Mengamalkan segala ajaran agama yang dianuti


Rakyat Malaysia yang  Cintai ilmu pengetahuan
berilmu pengetahuan
 Berusaha memupuk budaya ilmu dan budaya membaca,

 Mempunyai fikiran yang luas dan terbuka


Rakyat Malaysia yang  Mempunyai kecekapan dan kompetensi diri,
berketerampilan
 Berkebolehan untuk menjalankan tugas dengan semprna,

 Berpandangan jaun dan berinisiatif,

 Memupuk pembawaan diri yang baik


Rakyat Malaysia yang  Mempunyai perwatakan diri yang baik,
berakhlak mulia
 Berpegang kepada nilai-nilai murni dan moral sebagai prinsip
hidup.
Rakyat Malaysia yang  Boleh dipercayai
bertanggungjawab
 Menyedari bahawa setiap tugas dan tanggungjawab merupakan
amanah dan harus dilaksanakan dengan baik

 Menjalankan tugas dengan amanah, bersih dan cekap,

 Mematuhi peraturan dan undang-undang negara,

 Berusaha untuk meningkatkan diri, keluarga, masyrakat,


agama, bangsa dan negara.
Rakyat Malaysia yang  Berfikiran waras dan berjiwa tenang,
berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri  Mempunyai daya ketahanan yang kuat untuk menghadapi
cabaran hidup.
Rakyat Malaysia yang  Berusaha untuk memupuk perpaduan rakyat melalui sifat
dapat memberi toleransi, bertimbang rasa, kekitaan, hormat-menghormati
sumbangan terhadap dan sebagainya,
keharmonian dan
 Berusaha untuk memajukan ekonomi negara berdasarkan
kemakmuran masyrakat dasar-dasar yang ditetapkan,
dan negara
 Sering mengekalkan kestabilan politik dan keamanan negara,

 Mematuhi perlembagaan dan peraturan negara,

 Mempertahankan maruah diri, profesion, agama, bangsa dan


negara.
Berkeupayaan mencapai  Mempunyai daya tahan fizikal dan mental yang tinggi,
kesejahteraan diri
 Berkebolehan untuk mengharungi liku-liku hidup
Sumbangan terhadap  Menjadikan Rukunegara sebagai amalan hidup,
keharmonian dan
kemakmuran keluarga,  Memupuk kesefahaman keluarga,
masyarakat dan negara
 Mematuhi norma masyarakat,

 Cintakan negara.
Elemen-elemen FPG Analisis
Bepekerti mulia  Sahsiah guru yang baik- berbudi bahasa,
bersopan, berdisiplin, bermoral dan
sebagainya.
Berpandangan progresif dan saintifik  Berkembang mengikut peredaran zaman yang
kini memberipenekanan kepada sains dan
teknologi,

 Berusaha agar tidak ketinggalan dari segi


profesional
Bersedia menjunjung aspirasi negara  Menghayati aspirasi negara yang dihasratkan

 Berusaha agar dapat menyumbang secara


maksimum ke arah pencapaian aspirasi
negara.

Serta menyanjung warisan kebudayaan  Menghayati warisan kebudayaan negara yang


negara unik,

 Memupuk sifat bangga terhadap kepelbagaian


budaya dalam kalangan murid,

 Menyemai sifat patriotisme dan cintakan


negara

Menjamin perkembangan individu  Peranan guru dari segi perkembangan diri


dan perkembangan murid secara
menyeluruh (aspek jasmani, emosi, rohani
dan intelek)
Memelihara suatu masyarakat yang besatu  Tanggungjawab guru sebagai ahli masyarakat
padu, demokratik, progresif dan berdisiplin yang menyumbang kepada pembangunan
negara

 Berusaha agar masyarakat dapat memenuhi


aspirasi dan hasrat negara yang telah
ditetapkan
 PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FPK & FPG

1. Guru menjadi seorang yg kreatif dan inovatif semasa melaksanakan proses P&P
 Jadi seorang yg kreatif
 Manfaatkan ilmu @ kemahiran yg diperolehi dengan mengaplikasikan dlm pengajaran
 Lakukan anjakan paradigma & tidak berada dalam takuk lama dalam mendidik pelajar.
 Guna pendekatan pengajaran berpusatkan murid dan sumber iaitu penggunaan ABM dan
ICT.
2. Memperkembangkan potensi dan bakat dalam diri pelajar
 Pastikan bakat yang ada dlm diri pelajar dapat dikembangkan & dicungkil secara
menyeluruh
 Melalui aktiviti kokurikulum diperingkat sekolah pada permulaan
3. Melengkapkan diri dgn pengetahuan am & pengetahuan dlm matapelajaran
 Guru mempunyai kemahiran melangkaui pelajar
 Sentiasa kemaskini ilmu-ilmunya mengikut perkembangan semasa
 Mendidik adalah kecekapan utama bg seorang guru
4. Mengurus, menyelenggarakan dan memastikan prasarana yang diperlukan di dalam bilik
darjah mencukupi
 Suasana yang kondusif akan mempengaruhi suasana pembelajaran yang menarik
 memudahkan pelajar memahami apa yang diajarkan oleh guru mereka
 kemudahan alat menulis papan putih, LCD, kerusi dan meja perlu ada di dlm kelas
5. mengamalkan P&P selaras dgn hasrat FPG
 unsur-unsur kenegaraab telah tersisip dlm semua m/p sama ada di bwh rancangan
KSSR/KSSM
 peranan guru tonjolkan sikap kenegaraan
 guru bina budaya yang berteraskan perpaduan

 IMPLIKASI

1. Guru sebagai rol model dan teladan bagi golongan murid.


- Tingkahlaku seorang guru yang baik akan mempengaruhi tingkahlaku empat puluh orang
murid(secara purata) yang diajar.
2. Implikasi terhadap pendidik. Perubahan sikap pendidik sejajar dengan FPK.
-Berpandangan positif untuk merealisasikan FPK
-Perubahan profesional yang melibatkan perubahan teknik dan strategi pengajaran.
3. Implikasi terhadap kurikulum.
-perubahan sukatan : program yang bersepadu
-perubahan bahan-bahan pelajaran mengutamakan nilai-nilai murni
-program pendidikan: bertujuan melahirkan insan seimbang & harmonis
4. Implikasi terhadap institusi pendidikan.
-perubahan kemudahan supaya pelajar berpeluang kembangkan potensi mereka
-perubahan aktiviti budaya sekolah yg kondusif utk pupuk nilai-nilai murni
-perubahan iklim sekolah yang kondusif untuk melahirkan pelajar membentuk budaya
membaca
5. Peranan guru
-Guru : melengkap diri dgn kandungan & pengetahuan pedagogi.

-Mengamal p&p selaras dengan FPG : mengembamg potensi individu & memelihara suatu masy
yang bersatu padu.
-Menyemai dan memupuk amalan nilai-nilai murni dan etika keguruan kepada diri dan pelajar.
-Bertanggungjawab & memiliki perasaan akauntabiliti.

 Implikasi FPG terhadap sistem pendidikan negara:


Memenuhi aspirasi negara
Mencapai W2020
Guru menjadi role model
Guru mempunyai akauntibiliti tinggi
Guru berpandangan jauh
Guru yang kreatif, kritis dan inovatif

 Bincangkan bagaimanakah guru boleh menjadi seorang yang berpandangan progresif


dan saintifik?
Mengikuti kursus dalam perkhidmatan
Belajar/ menguasai kemahiran sains dan teknologi terkini
Mengemas kini kemahiran p&p terbaru
Sentiasa berusaha meningkatkan ilmu baru
Berusaha dalam inovasi pendidikan

 APAKAH PERANAN GURU DALAM MEREALISASIKAN FPK?


Guru sebagai penyampai ilmu dan kemahiran
Guru sebagai pengembang potensi dan bakat
Guru sebagai pendidik akal budi dan pekerti terpuji
Guru sebagai pembimbing ke arah kepercayaan dan amalan beragama
Guru sebagai perancang, pengurus dan pelaksana p&p
Guru sebagai model

 Guru sebagai modal insan dan pembangun modal insan


Harus memiliki kualiti peribadi dan profesionalisme yang tinggi
Harus memahami dengan jelas intipati matlamat FPK dan melaksanakan tugas serta
tanggungjawab berlandaskan FPK
Guru adalah insan mulia kerana peranannya menyebarkan ilmu (hakikat kebenaran) dan
membimbing masyarakat ke arah kebaikan dan kesejahteraan merupakan suatu
IBADAH.
3. Transformasi Kurikulum lama ke baru termasuk sebab-sebab
transformasi dan berikan elemen-elemen transformasi tersebut.

 FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN KURIKULUM


1. Falsafah pendidikan
 Falsafah Pendidikan Negara mempunyai implikasi yang besar terhadap
pembentukan kurikulum.
 Hasil perubahan = KBSR & KBSM

Sukatan pelajaran
yang digubal Penekanan baru Program pendidikan
memberi penekanan diberikan kepada disusun agar dapat
terhadap aspek penerapan nilai- melahirkan insan yang
kesepaduan dan nilai murni seimbang dan harmonis
keseimbangan

Program pendidikan
Penekanan Penekanan juga
yang
diberikan kepada diberikan kepada
menitikberatkan
pendidikan Teknik bahasa merentasi
pendidikan umum
Dan Vokasional kurikulum
diperkenalkan

Pemupukan Pengukuhan &


Pemupukan budaya peningkatan pendedahan
budaya sains dan keusahawan bahasa Melayu dan
teknologi terus dan budaya bahasa Inggeris sebagai
niaga satu cabang ilmu
ditekankan pengetahuan
ditegaskan

2. Kehendak Masyarakat
 KBSR digubal utk membolehkan murid:
 Menguasai kemahiran berbahasa seperti bertutur, membaca & menulis
 Menguasai BI
 Menguasai kemahiran mengira
 Membina dan pupuk akhlak yg mulia
 Menguasai BM dgn memuaskan
3. Faktor Politik
 Setiap kali pucuk pimpinan ssbuah negara itu bertukar, maka setiap kali itulah
kurikulum pendidikan akan dikaji semula.
 Kurikulum pendidikan jadi saluran penting bg setiap badan pemerintahan
menguatkan pengaruh mereka.
 Contoh: 1. Semasa pnjajahan British, dasar pelajaran hanya bertujuan jadikan
anak melayu petani dan nelayan yg lebih baik drpd ibubapa mereka & tidak
titikberatkan perpaduan rakyat.
2.selepas merdeka, Dasar Pelajaran Kebangsaan yg termaktub dlm Akta
Pelajaran 1961 titikberatkan aspek yg berkaitan dgn perpaduan negara &
penghasilan tenaga kerja.

4. Faktor Pembangunan Negara Dan Perkembangan Dunia


 Negara yang ingin maju dan membangun tidak seharusnya mempunyai
kurikulum yang statik.
 Oleh itu, ia harus diubahsuai mengikut peredaran masa dan kemajuan sains dan
teknologi.
5. Perubahan Sosial
 Masalah keruntuhan moral & jenayah semakin meningkat
 Merosak & haling pembangunan negara jika tidak dibendung
 FPK : perkembangn kurikulum harus sejajar dgn perubahan sosial
 Nilai murni dlm diri individu tidak pupus ditelan arus pembangunan

 PERANAN GURU DALAM PELAKSANAAN KURIKULUM

1. PENTAFSIR – Objektif Kurikulum


 Murid seharusnya menguasai Bahasa Melayu dengan baik dan berkesan sesuai dengan
kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan & Bahasa rasmi
• Murid-murid boleh menguasai kemahiran-kemahiran asas dalam mempelajari Bahasa
Inggeris selaras sebagai Bahasa kedua
• Murid-murid harus menguasai aspek kemahiran mengira
• Murid-murid perlu menguasai kemahiran-kemahiran belajar seperti mengurus
maklumat dan membuat laporan, mengumpul nota dll
• Memupuk sikap dan tingkah laku yang mulia berpandukan nilai-nilai kemanusiaan
universal dan kerohanian yang diterima dan dihargai masyarakat berpandukan prinsip-
prinsip Rukun Negara
• Membina sahsiah murid yang berpengetahuan, memahami, minat serta peka terhadap
manusia dan alam sekitarnya
• Memupuk minat terhadap aktiviti-aktiviti kesenian dan rekreasi
• Mengembangkan potensi bakat, daya kepemimpinan dan keyakinan diri
2. PERANCANG
 Perancangan kurikulum merupakan suatu program yang disediakan oleh guru
berdasarkan sukatan pelajaran bagi sesuatu mata pelajaran yang akan diajarkan.
 Tujuan: guru boleh melaksanakan program secara sistematik
 Meliputi rancangan kerja tahunan, rancangan kerja penggal, rancangan kerja mingguan
dan rancangan kerja harian.
(a) Rancangan Kerja Tahunan : disediakan berdasarkan sukatan pelajaran keseluruhan
tahun
(b) Rancangan Kerja Semester : disediakan berdasarkan rancangan kerja tahunan
 Mengandungi butir-butir penting seperti topik pelajaran, kemahiran, penerapan nilai
serta strategi PdP
 Harus disediakan sebelum semester dimulakan
 Rancangan kerja hendaklah ditulis dengan ringkas tetapi jelas

3. PELAKSANA
 Sebelum mengajar perlulah membuat beberapa persediaan.
 Persediaan perlu supaya guru dapat mempersembahkan idea & pengetahuan secara
tersusun, menarik serta memudahkan pemahaman murid.
(a) Perancangan Persediaan Mengajar untuk Pelaksanaan Kurikulum
(b) Komponen-komponen Persediaan Mengajar (persediaan, penyampaian dan penutup)
(c) Komponen Persediaan
(d) Pemilihan dan Pemeringkatan Isi Pelajaran
(e) Penentuan langkah-langkah pengajaran dan peruntukan masa
(f) Pemilihan strategi pengajaran dan pembelajaran
(g) Pemilihan dan Penggunaan Sumber PdP
(h) Kaedah mengubah suai dan menilai

Transformasi berkenaan membabitkan perubahan dalam bentuk, kandungan


penjadualan waktu dan penekanan kepada pendekatan pembelajaran yang
menyeronokkan. Transformasi ini juga memberi penekanan yang lebih kepada
pentaksiran berasaskan sekolah, meningkatkan penglibatan murid dalam kokurikulum
dan kegiatan luar bilik darjah. Pada masa yang sama, melalui transformasi kurikulum
ini juga penghayatan nilai seperti perpaduan, menyayangi alam sekitar dan semangat
patriotisme dapat diperkukuhkan lagi.
1.Fokus pada FALSAFAH PENDIDIKAN BARAT, TIMUR DAN ISLAM serta
IMPLIKASI setiap falsafah dalam perkembangan pendidikan di Malaysia.

PERBEZAAN FALSAFAH BARAT, TIMUR DAN ISLAM DARI ASPEK KONSEP

Barat
i. Ciri-ciri semulajadi manusia bersifat sejagat
ii. Bersifat praktikal dan pragmatik
iii. Menumpukan perkara-perkara asas sahaja.

Timur
i. Pendidikan membolehkan seseorang untuk mencapai kebijaksanaan, mengekalkan
struktur kekeluarg aan.
ii. Peranan guru sebagai penyampai ilmu dan mengajar caracara hidup yang baik dan
betul

Islam
i. Proses pendidikan merupakan penyatuan semua ilmu pengetahuan di bawah
AlQuran yang menjadi teras pendidikan
ii. Pendidikan memainkan peranan ke arah mewujudkan kesimbangan antara potensi
fizikal, intelek dan rohani manusia.

PERBEZAAN MATLAMAT

Barat
v Mengajar ilmu dan budaya yang bersifat asas sahaja.
v Mengasaskan corak budaya baru.
v Menghasilkan individu yang berkebolehan (ziancai) serta bermoral tinggi.

Timur
v Menghasilkan individu yang bersedia menghadapi perubahan dalam kehidupan
seharian.
v Menghasilkan individu menyeluruh dengan interaksi & integrasi.
Islam
v Membentuk dan memperkembangkan insan supaya menjadi muslim yang
berilmu,beriman, beramal soleh dan berperibadi mulia ke arah melengkapkan diri
serta bertanggungjawab sebagai hamba dan khalifah Allah S.W.T.yang bertakwa.
v Melahirkan insan yang taat kepada AllahS.W.T., hidup dalam masyarakat dengan
harmoni, aman dan damai.

PERBEZAAN JENIS FALSAFAH DAN KATEGORI ILMU

Barat
v Boleh dibahagikan kepada dua jenis : Tradisional, Moden
v Sumber : Bersumberkan akal, pengalaman

Timur
v Konfusianisme dan toisme (China)
v Hinduisme dan buddhisme, nasionalisme dan internationalism
v Sumber : Buku e (india), Pemikiran confuciusme

Islam
v Boleh dilihat dari dua sudutFalsafah TeoriFalsafah Amalan
v Sumber : Ilmu wahyu, Ilmu akhirat

2.0 Implikasi Falsafah Pendidikan Islam, Timur dan Barat Terhadap Perkembangan
Pendidikan di Malaysia

2.1 Falsafah Pendidikan Islam


Pendidikan daripada perspektif Islam membawa maksud proses berterusan untuk
memupuk potensi manusia dari segi intelek, jasmani, emosi dan rohani ke arah
keseimbangan untuk menjadi insan soleh yang membawa kebaikan di dunia dan akhirat.
Falsafah Pendidikan Islam pula amat menekankan pendidikan mengenai mengenali Allah
Yang Esa kerana semua perkara asanya bermula daripada Pencipta itu sendiri.
Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu, kemahiran
dan penghayatan Islam berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah untuk membentuk sikap,
kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang
bertanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan negara ke arah
mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan di akhirat (Kementerian Pendidikan
Malaysia, 1997). Bidang pendidikan Islam pula sangat luas kerana pendidikan Islam
terbahagi kepada tujuh cabang utama iaitu :

1. Al-Imaniyah ( Pendidikan iman )


2. Al-Khuluqiyah ( Pendidikan akhlak )
3. Al-Jismiyah ( Pendidikan jasmani )
4. Al-Aqiliyah ( Pendidikan mental )
5. Al-Nafsiyah ( Pendidikan jiwa )
6. Al-Ijlimaiyah ( Pendidikan sosial )
7. Al-Jinisiyah ( Pendidikan Seks )

a) Institusi pendidikan
Sifat menyeluruh dan terperinci dalam pendidikan Islam membuatkan para ilmuan
di Tanah Melayu dahulu menerima baik pendidikan Islam dan menyebar luas pendidikan
ini. Sejak zaman sebelum penjajahan British lagi Tanah Melayu sudah menerima
pendidikan berteraskan agama Islam selepas berkembangnya agama Islam di Melaka.
Menurut Hikayat Abdullah dalam Choong Lean Keow (2008), pendidikan Islam pada
mulanya diajar di rumah-rumah guru, kemudian berpindah ke masjid, surau dan
madrasah dan akhirnya berpusatkan di sekolah pondok. Hal ini menunjukkan
perkembangan pendidikan Islam dalam kalangan penduduk Muslim tempatan pada
ketika itu. Kurikulum pengajaran pula berdasarkan pada kurikulum Masjidil Haram di
Mekah. Terdapat banyak matapelajaran yang disampaikan antaranya ialah ilmu Tauhid,
Al-Quran, Fiqh, Nahu, Hadith, Sufi, Tasawuf dan Akhlaq, Bahasa arab dan Tulisan Jawi.

Selepas tamat pembelajaran bersama tok guru tersebut, para murid berkhidmat
kepada penduduk di kampong sebagai guru ataupun melanjutkan pelajaran ke universiti
di Timur Tengah seperti Universiti Al-Azhar. Hal ini menunjukkan pendidikan Islam
berkembang meluas memandangkan pendidikan individu bukan sahaja terhad sehingga
ke peringkat sekolah pondok malah sehingga ke peringkat universiti.

Zaman penjajahan Portugis menyaksikan kemerosotan penyebaran Pendidikan Islam


memandangkan pendidikan berasaskan agama Kristian mazhab Roman Katolik
diperkenalkan. Begitu juga ketika British mengambil alih tampuk pemerintahan di
Tanah Melayu kena sistem Pendidikan Sekolah Inggeris diwujudkan menyebabkan
perkembangan pendidikan Islam terhenti. Namun begitu, menurut Abd. Rahim Abd
Rasyid (2003),

“Selain sekolah berbahasa pengantar Inggeris, terdapat sekolah-sekolah rendah


berbahasa Melayu setakat darjah lima di bawah pentadbiran Jabatan Pelajaran. Di luar
sistem pendidikan yang ditadbir kerajaan, terdapat sekolah persendirian ... sekolah-
sekolah agama, pondok dan madrasah yang dikendalikan oleh komuniti Muslim setempat
atau di Bandar-bandar.”

Setelah Tanah Melayu merdeka dan membentuk negara Malaysia, terdapat akta
yang menekankan mengenai pendidikan Islam iaitu Akta Pelajaran 1961. Akta ini
menjadikan pendidikan Islam kewajipan bagi Kerajaan Pusat. Sebagai contoh, seorang
murid Islam mesti diberikan pendidikan Islam sepanjang ia berada di sekolah rendah
dan menengah. Implikasi daripada akta pelajaran 1961 ialah wujudnya Pengetahuan
Agama Islam dalam kurikulum pendidikan sekolah. Secara tidak langsung, perkara ini
menunjukkan perkembangan pendidikan Islam itu sendiri di mana hasilnya dapat dilihat
kini iaitu rakyat yang terdidik dengan penghayatan agama Islam lebih ramai. Akta ini
dikuatkuasakan selama 25 tahun dalam kurikulum di sekolah rendah dan menengah.

a) Kurikulum
Hasil penekanan terhadap pendidikan Islam dalam kurikulum menyaksikan pelbagai
perkembangan pendidikan Islam kini iaitu subjek pendidikan Islam yang diwajibkan
dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (kini Kurikulum Standard Sekolah Rendah)
dan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Penubuhan sekolah-sekolah agama iaitu
Sekolah Menengah Kebangsaan Agama pula menjadi tempat penghayatan nilai Islam
bagi murid-murid Islam dan mereka didedahkan lebih banyak ilmu-ilmu berkaitan
agama Islam berbanding sekolah menengah lain. Sistem ini juga menampakkan
keberhasilannya dengan lahirnya ramai tokoh ulama di negara ini. Sehingga kini,
terdapat 57 buah Sekolah Menengah Kebangsaan Agama di seluruh Malaysia di bawah
Kementerian Pelajaran Malaysia.

Selain itu, kursus Tamadun Islam ( kini Tamadun Islam Tamadun Asia) telah
diperkenalkan di Institusi Pengajian Tinggi dan Maktab Perguruan ( kini Institut
Pendidikan Guru ) sejak 1983 sehingga sekarang. Tujuan kursus ini didedahkan ialah
untuk memperkenalkan falsafah pendidikan Islam kepada pelajar-pelajar. Dengan
wujudnya golongan muda yang mendalami agama, maka secara tidak langsung falsafah
pendidikan Islam yang mahu melahirkan insan berilmu dan beragama dapat dicapai.

b) Pendidik
Pendidikan Islam yang diperkenalkan kepada rakyat tempatan sebelum zaman
kolonialisme British diajar oleh guru-guru yang dikenali sebagai ulama’ di rumah-rumah
mereka. Apabila bilangan pelajar bertambah, para ulama’ mula mengajar di masjid,
surau dan madrasah. Kemudian, setelah institusi agama iaitu sekolah pondok
ditubuhkan, pengajar di institusi ini ialah Tok Guru. Kebanyakan tenaga pengajar bagi
subjek pendidikan Islam ini menimba ilmu dengan cara melanjutkan pelajaran ke timur
Tengah atau berguru dengan ustaz-ustaz.
2.2 Falsafah Pendidikan Timur

Ilmu pengetahuan merupakan salah satu aspek yang dipandang tinggi oleh ahli falsafah
Timur kerana mereka sentiasa beranggapan bahawa ilmu akan membolehkan seseorang
mencapai kebijaksanaan, mengekalkan struktur kekeluargaan, menggubal undang-
undang serta mencapai kehendak ekonomi dan sosial. Demi kecintaan terhadap ilmu,
terdapat beberapa ahli alsafah yang tampil membuat ajaran untuk dijadikan panduan
untuk pengikut mereka. Sebagai contoh ialah Kung Fu Tze yang terkenal dengan
Confucius. Confucius membawa ajaran yang diikuti oleh penganutnya selama beribu
tahun lamanya. Malaysia tidak terkecuali daripada negara yang mencedok sedikit
sebanyak falsafah pendidikan Confucius.

a) Kurikulum
Falsafah pendidikan Confucius amat menekankan pengajaran pendidikan Moral. Banyak
nila-nilai yang ditekankan dalam aspek moral seperti :
1. Menghormati ibu bapa
2. Hormat orang yang lebih tua
3. Ketekunan
4. Kesetiaan
5. Jimat cermat
6. Tolak ansur
7. Kebijaksanaan
8. Keberanian
Nila-nilai ini amat penting dalam kehidupan seharian memandangkan seorang manusia
yang mampu mengamalkan nilai-nilai murni akan mendapat rasa dihormati dalam
kalangan penduduk setempat. Disebabkan itulah, kurikulum di Malaysia juga
menekankan aspek nilai-nilai murni diterapkan dalam proses pengajaran dan
pembelajara. Seawal dari darjah satu lagi, murid-murid diperkenalkan dengan
pendidikan Moral bagi murid-murid bukan Islam dan pendidikan Agama Islam bagi
murid-murid beragama Islam. Hal ini amat jelas bahawa Kementerian Pelajaran
Malaysia bukan sekadar mahu melahirkan ilmuan yang bijak pandai sahaja, tetapi
mereka mahu melahirkan individu yang berakhlak mulia dan berbudi bahasa.

Sesuai dengan tunjang kemanusiaan yang ditekankan dalam KSSR, nilai murni
mengenai kemasyarakatan ditekankan supaya murid-murid mempunyai penghayatan
terhadap ilmu akademik dan ilmu kemasyarakatan. Tunjang keterampilan diri dalam
KSSR juga menekankan murid terdidik dan dibimbing untuk mempunyai daya
kempimpinan dan sahsiah yang tinggi melalui kurikulum dan aktiviti kokurikulum supaya
modal insan kelas pertama dapat dilahirkan.

b) Pendidik
Dalam falsafah pendidikan Confucius, guru bergerak sebagai fasilitator dan
menyampaikan ilmu dengan kemahiran yang mereka perolehi. Guru akan sentiasa
komited terhadap tanggungjawab serta mesti mengenali dan memahami setiap
muridnya supaya potensi para murid dapat digilap dan dimanfaatkan sepenuhnya. Selari
dengan pendidikan di Malaysia juga dimana guru bertindak sebagai mentor di dalam
kelas dalam Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Guru mestilah membimbing murid
dan menganalisis kebolehan murid.

2.3 Falsafah Pendidikan Barat

Falsafah Pendidikan Barat mempunyai pengaruh besar dalam sistem pendidikan di


Malaysia selepas Tanah Melayu dijajah oleh British. Sama seperti Falsafah Pendidikan
Islam dan Timur, ilmu pengetahuan adalah aset penting dalam kehidupan bagi orang-
orang barat. Friedrich dalam Choong Lean Keow (2008) berpendapat bahawa pendidikan
bertujuan untuk mencapai kehidupan yang lurus, suci dan mulia.

Jika diteliti semula, perlaksanaan Falsafah Pendidikan Moden Barat mempunyai


implikasi yang banyak di Malaysia berbanding Falsafah Pendidikan Tradisional Barat. Hal
ini kerana kaedah pengajaran bagi Falsafah Pendidikan Moden Barat lebih bersifat
praktikal di Malaysia untuk melahirkan individu yang kreatif dan kritis dalam pemikiran.
Jadi, apakah implikasi Falsafah Pendidikan Moden Barat ini terhadap perkembangan
pendidikan di Malaysia ini?
Tiga aspek yang dilihat dalam falsafah ini ialah aspek kurikulum, pendidik dan
kaedah mengajar.

2.3.1 Progresivisme
a) Kurikulum
Mazhab progresivisme menekankan pembelajaran yang berbentuk induktif dimana
pembelajaran tersebut memerlukan penerangan yang diberikan oleh guru sendiri tanpa
memerlukan teori. Kurikulum mazhab ini memberi kebebasan kepada murid-murid
untuk memilih mata pelajaran yang ingin dipelajari. Kurikulum KBSM (kini KSSM)
Malaysia melaksanakan perkara ini kepada pelajar-pelajar Tingkatan Satu di sekolah
menengah dengan memberi kebebasan memilih elektif pengkhususan dalam subjek
Kemahiran Hidup dengan empat pilihan iaitu ekonomi rumah tangga, perdagangan,
pertanian dan kemahiran teknikal. Selain itu, perlaksanaan kurikulum ini juga
diterapkan kepada pelajar-pelajar Tingkatan Empat dengan memberi pilihan beberapa
aliran seperti aliran sains tulen agama, sastera dan vokasional. Perkara sebegini
memberi peluang sepenuhnya kepada pelajar untuk memilih bidang kemahiran sesuai
dengan minat mereka.

b) Pendidik
Dalam mazhab progresivisme, guru berfungsi sebagai pembimbing dan pengurus
untuk membantu murid-murid menyelesaikan masalah dalam kelas. Guru
bertanggungjawab sepenuhnya untuk menghidupkan suasana pembelajaran yang selesa
serta merangsang pemikiran anak muridnya supaya pelbagai idea yang kreatif dapat
dicambah. Hal ini sudah pun dipraktikkan oleh guru-guru di sekolah yang
melaksanakan KSSR di mana guru-guru bertindak sebagai pencetus kreativiti di dalam
kelas untuk merangsang pemikiran murid dengan berbekalkan pendekatan didik hibur
dan elemen nilai tambah merentas kurikulum. Guru juga dibekalkan dengan buku
panduan kreativiti untuk membantu guru dalam pelaksanaan pengajaran dan
pembelajaran.

c) Kaedah Mengajar
Disebabkan kaedah induktif digunakan dalam proses mengajar, jadi murid diberi
peluang untuk mencari keterangan bagi setiap soalan yag dicetuskan oleh guru untuk
meningkatkan pemahaman mereka terhadap sesuatu pembelajaran. Hal ini secara tidak
langsung melahirkan murid-murid yang aktif dalam kelas. Terdapat beberapa kaedah
mengajar yang disyorkan bagi mazhab progresivisme ini iaitu :
1. Menyelesaikan masalah berdasarkan kaedah saintifik dan pendekatan induktif
2. Melakukan eksperimen untuk meneroka alam sekeliling
3. Pengalaman langsung dengan penglibatan murid
Ketiga-tiga kaedah ini mampu mewujudkan budaya belajar yang kondusif dan
kompetetif kerana para pelajar akan bersaing untuk memberi respons terhadap soalan-
soalan guru. Aplikasi daripada mazhab progresivisme dapat dilihat dalam salah satu
tunjang KSSR yang menekankan mengenai Sains dan Teknologi dimana guru-guru perlu
mendedahkan murid terhadap asas disiplin ilmu Sains melalui pembelajaran dalam
kelas, makmal mahupun pembelajaran berdasarkan pengalaman langsung di luar kelas.

2.3.2 Rekonstruktivisme
a) Kurikulum
Mazhab rekonstruktivisme mempercayai yang hasil ciptaan dan rekaan manusia dan
relatif bergantung kepada kepercayaan, masa dan tempat. Mazhab ini juga berpegang
bahawa pengalaman manusia akan menimbulkan nilai-nilai asas yang membentuk
pegangan kepada diri. Dengan ini, pendidikan kepada masyarakat haruslah memberi
penekanan terhadap pembentukan masyarakat itu sendiri. Kurikulum pendidikan dalam
mazhab ini mengasaskan corak budaya baharu dan menghapuskan gejala sosial.
Terdapat beberapa bidang dalam kurikulum mazhab rekonstruktivisme iaitu :
1. Sosial (Contoh : Kajian Sosial)
2. Isu-isu tempatan
3. Isu-isu antarabangsa
Dapat dilihat di sini bahawa terdapat persamaan antara kurikulum daripada mazhab ini
dalam pendidikan di Malaysia. Hal ini jelas dilihat dalam perlaksanaan KSSR dimana
tunjang kurikulum Kemanusiaan dan Kerohanian, Sikap dan Nilai menekankan mengenai
pendidikan sosial untuk memantapkan sahsiah dan moral pelajar. Tunjang ini amat
penting dalam usaha melahirkan manusia yang seimbang dan harmonis dalam aspek
sosial.

b) Pendidik
Guru berfungsi sebagai agen pembaharuan dan perubahan yang perlu bersifat kreatif
dan inovatif. Hal ini disebabkan guru memainkan peranan penting untuk memberi satu
gambaran jelas kepada pelajar mengenai penekanan kurikulum yang mementingkan isu
sosial, isu tempatan dan antarabangsa. Pengetahuan yang luas amat diperlukan oleh
guru seiring dengan matlamat yang mahu mengasaskan corak budaya baharu dan
pembentukan semula masyarakat. Dari aspek pendidikan di Malaysia, fungsi guru juga
mempunyai peranan sama seperti guru yang membawa mazhab rekonstruktivisme ini.
Perkara ini jelas dilihat dalam kelas di mana guru sebagai bertindak mengawal kelas
dalam suasana pembelajaran yang terancang dan muris-murid berusaha mencari
maklumat yang berkaitan isu semasa untuk kefahaman pengetahuan am.

Sebagai contoh, dalam kelas guru yang mengajar matapelajaran Sivik dan
Kewarganegaraan akan menggalakkan para pelajar untuk mencari artikel berkenaan isu
semasa dan isu global di luar dan dalam negara. Dengan cara ini, pelajar akan belajar
menegnai perkembangan isu tempatan dan antarabangsa. Isu-isu yang berkaitan dengan
nasionaliti dan patriotisme pula akan mewujudkan semangat cinta akan negara dalam
kalangan pelajar. Oleh yang demikian, pelajar akan mendapat kesedaran untuk
memberi sumbangan kepada negara dan menjadi golongan yang mewujudkan
masyarakat yang memaksimumkan potensi diri ke arah kebaikan. Hal ini sejajar
dengan kurikulum persekolahan KSSR yang memenuhi keperluan dan tuntutan semasa
bagi menyediakan generasi yang mampu menghadapi cabaran abad ke-21.

c) Kaedah mengajar
Kaedah mengajar bagi mazhab ini ialah berpusatkan murid di mana murid-murid diberi
penekanan mengenai kemahiran menyelesaikan masalah melalui beberapa kaedah
sepeti :
1. Aktiviti
2. Sumbangsaran
3. Main peranan
4. Simulasi
Kaedah-kaedah ini mempunyai fungsi utamanya dengan murid sebagai penggerak
utama. Kaedah ini juga dapat dilihat dalam silibus kurikulum Malaysia yang mahukan
aktiviti kurikulum yang dijalankan dalam kelas bukan sahaja berpusatkan guru malah
mesti berpusatkan pelajar sekali kerana pelajar sebagai penerima ilmu tidak boleh
bersifat statik dalam mencerna ilmu malah perlu bersikap lebih terbuka untuk
memperluas skop sesuatu ilmu itu.

2.3.3 Eksistentialisme
a) Kurikulum
Mazhab ini lebih menumpukan kepada fitrah kewujudan manusia. Ahli-ahli
eksistentialisme bepegang bahawa realiti merupakan sesuatu yang bersifat subjektif
serta hanya bergantung kepadaa individu-individu berkenaan untuk ditafsirkan. Tidak
ada kurikulum khusus bagi subjek ini kerana mereka percaya bahawa murid-murid
bertanggungjawab sepenuhnya ke atas pendidikan diri sendiri. Namun begitu, terdapat
beberapa matapelajaran yang dianggap relevan seperti pendidikan seni, kesusasteraan
dan drama. Di Malaysia, pelajar juga diberi peluang untuk memilih aliran yang mereka
minati di Tingkatan Empat namun, pilihan itu terhad memandangkan negara kita tidak
mampu melayan setiap kehendak pelajar yang berbeza antara satu sama lain.

b) Pendidik
Guru merupakan individu yang penting yang menjadi pemangkin pelajar untuk
menyediakan peluang pendidikan bagi para pelajar mereka mengekspresikan perasaan
dan emosi dalam pembelajaran. Hal ini kerana, pembelajaran yang diikuti dengan minat
daripada pelajar dan memenuhi kehendak pelajar akan memberikan mereka satu
kepuasan belajar. Dengan ini, para pelajar dapat mengikuti pembelajaran dengan aktif,
sesuai dengan kecenderungan terhadap pilihan pembelajaran mereka.

c) Kaedah mengajar
Disebabkan tiada kurikulum khusus bagi para pelajar dalam mazhab ini, kaedah
mengajar yang digunakan ialah berpusatkan aktiviti dan pelajar . Menurut Choong Lean
Keow (2008) , main peranan serta simulasi banyak digunakan bagi membolehkan murid-
murid meluahkan perasaan dan pemikiran mereka secara mendalam.
2. Bincangkan Perkembangan sistem pendidikan di Malaysia seperti Laporan
- Laporan Pendidikan serta implikasinya terhadap sistem pendidikan di
Malaysia.

Laporan pendidikan sebelum merdeka :


1. Laporan Barnes
2. Laporan Fenn-Wu
3. Ordinan pelajaran

Laporan pendidikan selepas kemerdekaan:


1. Laporan Razak
2. Penyataan Rahman Talib
3. Akta pelajaran

Laporan Pendidikan

Antara laporan-laporan yang merupakan langkah awal kearah pembentukan ke


arah pembentukan satu sistem pendidikan Kebangsaan di negara ini ialah:-

a) Laporan Razak (1957)

Dengan tercapainya kemerdekaan pada tahun 1957 ,batu asas bagi Dasar
Pendidikan Kebangsaan telah diletakkan. Batu asas kepada pendidikan
Kebangsaan terkandung dalam ordinan 1957 yang lebih terkenal dengan
Laporan Razak. Tiga aspek dasar yang penting terkandung dalam laporan ini
ialah :-

# Pembentukan sistem pendidikan Kebangsaan .


# Pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa
pengantar utama .
# Permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia.

Tujuan utama sistem pendidikan kebangsaan ialah untuk melahirkan


masyarakat yang mempunyai sikap toleransi. Penggunaan satu bahasa di semua
peringkat pendidikan sehingga tahun 1982 juga bertujuan untuk
menyatupadukan seluruh rakyat. Aspek ketiga di dalam laporan ini bertujuan
untuk memberi tumpuan kepada fakta-fakta pengajaran yang mengandungi
pengertian, pandangan hidup, norma, dan nilai yang berlandaskan alam
Malaysia.

b) Laporan Rahman Talib (1960)

Laporan Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah


mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam Laporan Razak dan
menggariskan hasrat sistem pendidikan Kebangsaan yang terdapat sekarang.
Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu:-
# Menjadi titik permulaan ke arab pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai
bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar.
# Mewujudkan sistem peperiksaan persekolahan yang sarna walaupun
berlainan bahasa di peringkat rendah , menengah,dan menengah atas
# Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk
keperluan tenaga mahir .
# Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk
keperluan kerohanian sebagai teras.

c) Laporan Kabinet (1979 )

Setelah beberapa tahun sistem pendidikan yang berteraskan Laporan Rahman


Talib dilaksanakan. Satu kajian telah dijalankan untuk mengkaji pelajaran
dalam menyahut cabaran sains dan teknologi dan Dasar Ekonomi Baru. Hasil
Kajian ini terdapat dalam Laporan kabinet 1979. Enam aspek penting yang
perlu diberi perhatian ialah :-

# Penegasan kepada paradigma kurikulum ala Malaysia.


# Penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M (membaca, menulis dan
mengira ) dan pengajaran pemulihan.
# Pelajaran menengah atas melalui saluran akademik dan vokasional.
# Peluang melanjutkan pelajaran dari 9-11 tahun
# Pendidikan kerohanian yang kukuh.
# Peningkatan keseluruhan mutu pelajaran.
3. Bincangkan etika perguruan dan isu-isu etika guru

Etika ialah sistem dasar tingkah laku bagi sesuatu kumpulan manusia atau
organisasi. Sistem dasar ini meliputi aspek2 moral yg baik dan yg buruk,
serta yg betul dan yg salah, dengan tujuan utk memberi garis panduan kepada
ahli2 yg berkenaaan.

Antara kod etika keguruan ialah


1. Tanggungjawab terhadap pelajar
2. Tanggungjawab terhadap ibu bapa
3. Tanggungjawab terhadap masyarakat dan negara
4. Tanggungjawab terhadap rakan sejawat dan profesion keguruan
ESEI

1. Perubahan-perubahan dalam sistem pendidikan di Malaysia contoh


Pengajaran Sains Matematik Dalam BI, Sekolah Bestari.

Pentaksiran Alternatif bagi menggantikan sistem peperiksaan yang mula


dilaksanakan terhadap murid tahap satu sekolah rendah bermula 2019 adalah
lebih objektif dan menerapkan asas pembentukan sahsiah. Ia merupakan
pentaksiran baharu bagi menggantikan sistem peperiksaan dalam mewujudkan
budaya pembelajaran lebih bermakna sekali gus membolehkan guru
memberikan perhatian kepada pembangunan sahsiah murid seperti nilai kasih
sayang dan hormat-menghormati. Menerusi kaedah itu, peranan ibu bapa juga
amat penting dalam mewujudkan persekitaran pembelajaran yang kurang
tekanan kepada murid di peringkat awal persekolahan. guru digalakkan
mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap
keupayaan murid sekali gus membantu untuk menilai serta menambahbaik
hasil pembelajaran.

Sekolah Bestari secara ringkas boleh didefinisikan sebagai suatu sistem


pendidikan yang mana proses pengajaran dan pembelajaran lebih berpusat
kepada pelajar dengan menggunakan pendekatan yang lebih kritis dan kreatif
serta menggunakan teknologi sebagai pengupaya. Penggunaan ICT sebagai
bahan bantu dalam proses pengajaran dan pembelajaran merupakan jantung
Sekolah Bestari. Pendekatan ini tidak hanya terhad dalam kurikulum,
pedagogi, pentaksiran, pengajaran dan pembelajaran, malah juga dalam bidang
pengurusan sekolah
2. Bincangkan Impak pembangunan hasil daripada Kurikulum baharu dan masa
kini.

 Melahirkan pelajar yang tinggi kemahiran berfikir dan mengikut dasar


FPK. Pelajar yang seimbang dari segi jasmani rohani emosi intelek dan
sosial

 Perubahan dari segi bahan kurikulum dan bahan sokongan kurikulum.


Dalam perubahan ini, dokumen standard bagi semua mata pelajaran
disediakan mengikut wajaran masa yang telah ditetapkan oleh
kementerian. Hal ini bermakna, guru-guru perlu menyediakan rancangan
pengajaran harian mengikut ketetapan peruntukan masa yang telah
ditetapkan oleh kerajaan.

 Dapat melahirkan pelajar yang seimbang dari segi JERIS dan boleh
memberi kemajuan kepada negara seiring dengan kemajuan teknologi
semasa yang semakin meningkat

 Murid boleh mendapatkan informasi dan ilmu di hujung jari dengan


mengakses internet di mana sahaja. Hal ini menjadi cabaran kepada
guru yang tidak melengkapkan diri mereka dengan ilmu komunikasi
menggunakan teknologi.
 Dapat menjana modal insan yang berkualiti selaras dengan hasrat
pendidikan negara. Individu yang terhasil ini bakal mencorak masa
depan negara ke arah kemodenan secara menyeluruh.

 Tujuan transformasi kurikulum dilaksanakan ialah bagi memberi


penambahbaikan kepada kurikulum sedia ada supaya setiap murid
memperoleh pengetahuan, kemahiran dan nilai yang relevan dengan
keperluan serta cabaran di abad ke-21.

Anda mungkin juga menyukai