Anda di halaman 1dari 11

B1: ASAS PENYELIDIKAN DALAM  Biasanya dijalankan utk uji sesuatu teori

PENDIDIKAN dlm tingkah laku sosial, sama ada sesuatu


teori masih boleh digunakan dlm keadaan
Konsep Penyelidikan
semasa atau perlu penambahbaikan.

 Satu kaedah yg tersusun, sistematik atau


2) Penyelidikan Gunaan
teratur dan bersifat objektif, bukan
 Bertujuan utk selesaikan masalah
subjektif dan bebas dari pertimbangan nilai.
praktikal dgn gunakan teori2 sedia ada
 Proses sistematik yg membabitkan
dlm disiplin yg diselidik.
pengumpulan dan penganalisisan maklumat
 Hanya utk selesaikan masalah dlm amalan
utk menerang dan memahami sesuatu topik,
semasa, bukannya utk buat generalisasi
masalah atau isu.
atau bentuk teori.
 Membabitkan 3 langkah utama:
1) Kemukakan persoalan
3) Penyelidikan Tindakan
2) Kumpul data utk jawab persoalan
 Bertujuan menambah baik amalan
3) Kemukakan jawapan kpd persoalan
pendidikan oleh sekumpulan individu
 Penyelidikan dlm pendidikan:
melalui tindakan praktik dan refleksi
Kajian yang menyelidik tingkahlaku murid,
kendiri pada kesan tindakan.
pelajar, guru dan peserta lain-lain di sekolah
4) Penyelidikan Penilaian
atau institusi pendidikan yang lain.
 Dijalankan utk dptkan data secara
 Kepentingan penyelidikan:
sistematik utk nilai keberkesanan atau
1) Memperkaya pengetahuan sedia ada
kualiti suatu sistem atau program sama
2) Menyumbang ke arah penambahbaikan
ada drp aspek input, proses / produk.
amalan
3) Memberi maklumat utk penggubalan dan
penambahbaikan dasar
Pendekatan Penyelidikan

Pendekatan Positivis (Kuantitatif)


Etika dalam Penyelidikan
 Menggunakan analisis statistik, lebih
 Hak tersendiri
bersifat objektif dan b’orientasikan kpd
 Hak untuk tidak dikenali
hasil.
 Hak kerahsiaan
 Kuantiti: banyak, bilangan yg diskrit,
 Tanggungjawab pengkaji
dinyatakan dgn tepat.
 Mengelakkan kecederaan fizikal ataupun
 Dikaitkan dgn data numerika dan ketepatan.
mental kpd peserta kajian
 Elakkan drp membohongi peserta kajian Pendekatan Interpretatif (Kualitatif)
 Plagiat
 Usaha menjawab perkara2 yg tidak dpt dijwb
 Memalsu atau merahsiakan data
menerusi penyelidikan kuantitatif.
 Hasilkan data gambaran yg boleh diamati.
Jenis2 Penyelidikan

1) Penyelidikan Asas
 Kajian yg dijalankan sebagai permulaan
sesuatu kajian ke atas fenomena atau
isu/situasi sebelum menjalankan kajian
yg selanjutnya.

1
Reka Bentuk Penyelidikan Kajian etnografi

Kajian eksperimental  Menjelaskan sesuatu budaya.


 Tujuan: memahami cara hidup sesuatu budaya
 Suatu persekitaran yg terkawal di mana
drp sudut pandangan budaya yg diselidik.
satu/lebih pembolehubah diuji oleh
 Memakan masa yg panjang kerana perlukan
penyelidik bagi melihat kesannya ke atas
penyelidikan yg intensif.
pemboleh ubah yg lain.
 Suatu idea (pembolehubah tak bersandar)
diuji bagi melihat sama ada idea itu pengaruhi Kajian Sejarah
kesudahan (pembolehubah bersandar) yg
 Melibatkan proses pengumpulan dan penilaian
ditentukan.
data yg berkaitan dgn masa lampau supaya
hipotesis ttg sbb dan akibat, kesan dan
Kajian kuasi eksperimental perkembangan sesuatu peristiwa masa
lampau dpt membantu utk terangkan
 Kaedah penyelidikan saintifik yang digunakan
peristiwa masa kini dan ramal peristiwa masa
terutamanya dalam sains sosial.
hadapan.
 Kajian ini biasanya digunakan untuk menilai
 Tujuan utk memberi perspektif baharu
keberkesanan suatu program apabila
terhadap sesuatu peristiwa, perkembangan /
responden kajian tidak dapat diagihkan
pengalaman pendidikan.
secara rawak.
 Digunakan utk menggantikan reka bentuk
eksperimen tulen apabila dalam proses Kajian tindakan
pemilihan responden kajian, pengagihan
 Penyelidikan ke atas amalan oleh pengamal
secara rawak tidak dapat dilakukan oleh
(seorg/lebih) utk ubah dan tambah baik
penyelidik.
amalan sedia ada.
 Lazimnya, dijalankan oleh guru utuk perbaiki
Kajian Tinjauan amalan dlm proses PdPc.

 Tujuan untuk kumpul maklumat mengenai


pembolehubah2.
 Diguna untuk ukur pembolehubah yg berkait
dgn sesuatu fenomena tanpa menyoal
mengapa pembolehubah tersebut wujud.

Kajian kes

 Penyelidikan yg mendalam ttg sesuatu aspek


lingkungan sosial melibatkan manusia.
 Memfokuskan kepada penghuraian yang
holistik / menyeluruh dan memberikan
penjelasan kepadasesuatu peristiwa yang
berlaku secara mendalam.

2
B2: ELEMEN ASAS DLM PENYELIDIKAN  Perlu bertepatan dgn fokus kajian.
PENDIDIKAN  Jenis :
Persoalan deskriptif
 perbandingan
Persoalan korelasi
Isu2 Pendidikan yang Boleh Dikaji
 andaian
 Isu t’kini ttg dunia pendidikan yg dpat dikaji Persoalan penyebab
mlalui penelitian thadap sebab, punca & akibat
 Cth: isu guru mengajar subjek yg bukan
opsyen//jurang antara murid asli dgn murid d Hipotesis Kajian
Bandar
 Pendapat atau kesimpulan yg sifatnya masih
sementara.
Latar Belakang  Suatu kemungkinan jawapan dari masalah yang
diajukan.
 Dasar utk beri pemahaman kpd pembaca
 Timbul sebagai andaian/jangkaan dari
mengenai apa yg ingin disampaikn
penyelidik atau diturunkan (deduced) dari teori
 Disusun dgn jelas & disertai dgn data/fakta yg
yang telah ada.
menyokong ttg kajian yg dibuat.
 Gambaran awal.
Skop Kajian

Pernyataan Masalah  Gambarkan ruang lingkup kajian secara umum


berkaitan dengan pemboleh ubah yang dikaji,
 Kenal pasti masalah dalam kehidupan seharian
sampel dan populasi, instrumentasi dan
/ isu praktikal / kajian lalu / teori
generalisasi
 Nyatakan dengan jelas dan tepat
 Diperoleh melalui pembacaan, pemerhatian dan
temu bual yg dijalankan Batasan Kajian

 Had kajian yg dilaksanakan secara terperinci.

Objektif Kajian

Kepentingan Kajian
 Sesuatu yang ingin dicapai secara khusus
 Berkait dengan masalah kajian
 Kepentingan sambungan kajian thadap bidang
 Nyatakan dengan jelas bagi memastikan
yg dikaji
penyelidik fokus pada kajiannya
 Dapat memantapkan pjelasan ttg ss2 hukum
 Aspek penting :
 M’perkemaskan ss2 kaedah
- jelas dan spesifik dalam bentuk operasi
 M’betulkan ss2 fahaman
- realistik – ambil kira keadaan sebenar  Selesaikan mslah yg dihadapi ilh msrkt&negara
- guna kata kerja yang spesifik
 Kebaikan :
Definisi Operasional
- elak dari terpesong hala tuju penyelidikan
- elak mengumpul data yang tak diperlukan
 Definisi khusus bagi pemboleh ubah/istilah
penting dalam kajian.
 Memberi pengertian yang tepat, jelas dan
Persoalan Kajian
mencukupi bagi memberi kefahaman yang
mendalam terhadap pemboleh ubah/istilah
 Soalan yang perlu dijawab dalam penyelidikan
yang digunakan dalam kajian.
 Pemilihan soalan kajian membantu membina
 Perlu jelaskan definisi agar pembaca dpt
kerangka konseptual.
memahami dgn lebih jelas.

3
B3: TINJAUAN LITERATUR

Tujuan Tinjauan Literatur

 Definisi: m’buat rujukan scra kritikal &


sistematik ke atas dokumen2 yg mengandungi
mklumat
 M’letakkan kajian yg akan dijalankan pada
persepktif saintifik
 M’bantu p’kaji m’hubngkait kajiannya dgn badan
pengetahuan
 Mengelakkan p’kaji m’bt penyalinan (m’alukan
kajian yg sma mcm kajian lepas tanpa mengubah
apa2)
 Utk m’ingtkan p’kaji mengenal usaha
penyelidikan yg perlu dilakukan & sbaliknya
usaha yg tdak perlu dilakukan

Sumber Literatur

 Dokumen bertulis / sumber lisan


 Jurnal, buku2, manuskrip

Kaedah Penulisan Literatur

 Rujukan dalam petikan (in-text citation)


 Secara rujukan APA ataupun Chicago stye
(kajian sejarah).

Kerangka Konseptual

 Suatu koleksi konsep, konstruks atau


pembolehubah utama yang difikirkan
mempunyai hubungan antara satu sama lain
yang ingin diselidiki penyelidik.
 Melaluinya penyelidik memberitahu orang lain
perkara yang beliau fikir dan syak sedang
berlaku dlm fenomena yang dikaji.
 Bertindak sebagai sumber panduan kepada
penyelidik dalam meneliti elemen-elemen yang
terlibat dalam kajiannya.

4
B4: METEDOLOGI

KUANTITATIF KUALITATIF
Reka bentuk  Kajian eksperimental  Kajian kes
kajian  Kajian tinjauan  kajian sejarah
 kajian lapangan
Pensampelan  Saiz sampel besar  Saiz sampel kecil
 Persampelan keberangkalian  Persampelan x keberangkalian
 Pemilihan ra wak  Pemilihan bertujuan
 Kumpulan kawalan
 berlapis
Instrumen kajian  Bilangan item banyak  Bilangan item sedikit
 Mempunyai cadangan jwpan utk  Tidak mempunyai cadangan jawapan
dipilih
Kajian Rintis

Keasahan dan Keasahan Kebolehpercayaan Keasahan Kebolehpercayaan


kebolehpercayaan  k. muka  Ujian pra-pasca  kesan lokasi  kaedah
(nilai sbnar)  ujian sama kli  k. tumpuan triangulasi
 k. kriteria 2  k. elit  orang
(meramal  keputusan  k. situasi  masa
kriteria) sama  k.konsep  tempat
 k. bina  ujian boleh
(hipotesis dpcaya
berasaskan
teori)
 k.
kandungan
 k. dalaman
 k. luaran
Prosedur Data dpd dokumen, temuduga, 1. Tdk formal dan lebih bebas
pengumpulan data pemerhatian 2. Tdk berstruktur
1. Formal 3. Tdk ditetapkan
2. Spesifik
3. Struktur
4. Telah ditetapkan
5. Menggunakan skala
Tatacara Skala pengukuran  analisis kandungan
penganalisan data  nominal  proses pembacaan dan
- angka untuk mengkategorikan mengulangi pembacaan
respon dalam instrumen transkrip – cari persamaan
- tak ada keutamaan dan perbezaan data
- cth : jantina, warna, bangsa,  pengekodan perenggan
agama  penandaan ayat
 ordinal  kategorikan data
- mengikut turutan  guna pakej statiskal
- soalan pilihan (setuju, tidak  pengekodan deskriptif
setuju_ (ringkasan)
- kadang2 guna kad nombor (1,2,3)  Cth : komputer riba = K1
 numerikal  susun data dalam grid analisis
- sela  jadual merangkumi faktor-
- susunan dan jarak kategori faktor(subjek)
diketahui  skala bernombor

5
B5: TATACARA PENGANALISISAN DATA Interpretasi data

Kuantitatif  Data perlu dijelaskan secara terperinci utk


menjawab persoalan kajian.
Statistik deskriptif dan inferensi

 Hasilkan 1 kesimpulan/mengetahui suatu


Pemaparan data
keadaan yg terjadi pada suatu populasi dgn
m’gunakan informasi &sampel yg diperolehi  Graf, jadual, rajah
 Deskriptif
 M’organisasi & menyimpulkan
informasi scra numerik
Kualitatif
 Biasanya m’gunakan jadual,
grafik/diagram Jenis analisis data
 Inferensi
 Ujian T  Analisis kandungan
- Ujian utk m’uji keputusan yg  Konseptual : Mengutamakan huraian
dihipotesiskan bernilai µ /penjelasan tentang konsep dlm
- Utk m’buat p’bandingan sesuatu kandungan yang dikaji seperti
- Ciri2: analisis antara 2 kumpulan kandungan ucapan.
data selang/nisbah // data kajian  Analisis dimulakan dengan
perlu b’taburan normal // subjek mengenalpasti persoalan kajian dan
sampel diplih scra rawak memilih sampel kajian. Knpa murid x
- One sample T test: bandingkn minat sjh, sbb gru x jdikan ia menarik
skor min sample dgn skor min  Relational :
populasi - Analisis Semantik (makna)
- Paired sample T test: individu - Analisis hubungan antara
dlm sample diukur 2 kali & kedua2 konsepkonsep dalam kandungan.
data p’ukuran digunakan utk - Kemudian menganalisis hubungan
dibuat p’bandingan sesuatu konsep yang ada dalam
- Independent sample T Test: sesuatu kandungan bahan yang
mengukur antara 2 kumpulan dikaji.
 Ujian Kruskall-Wallis  Analisis pola
 Khi kuasa dua  Analisis dilemma
- Ujian yg m’gunakan data b’bentuk  Tematik
kategori/kekeraan bg menguji
hipotesis drpd ss2 sampel samada
Interpretasi data
tdapat hubungan antara dua
pembolehubah  Data perlu dijelaskan secara terperinci utk
- Sesuai digunakan utk analisis data menjawab persoalan kajian.
kualitatif/kuantitatif
 Korelasi
- M’lihat kaitan / hubungan antara Pemaparan data
2 pembolehubah
 Graf, jadual, rajah
- Tentukan hubungan antara 1
pemboleh ubah dgn pmbolehubah
lain (independent//dependent)

6
B6: PENULISAN PENYELIDIKAN Kandungan Laporan Penyelidikan

Kandungan Kertas Cadangan Penyelidikan  Laporan akhir/penuh bagi sesuatu


penyelidikan yg tlah selesai dilaksnakan
 Cadangan bg kajian yg bakal dijalankan
 2 bentuk:
 Rancangan kajian yg sedia dilaksanakan
Penulisan tesis & disertasi :
 Panduan utk melaksanakan kajian scera
- Dibuat berdasarkan format penulisan
sistematik
pihak university (stp university
mmpunyai format t’sendiri yg dikenali
BAB 1: Pengenalan
sbgai “stail rumah”)
o Latar belakag kajian
o Pernyataan masalah
o Objektif Penulisan makalah penyelidikan utk
o Soalan kajian dterbitkan dlm jurnal :
o Hipotesis
- Ringkasan bg tesis & disertas
o Kepentingan
- Terhad kpd muka surat 8-12 MS
o Skop
o Definisi operasional - M’laporkan sluruh kajian secara ringkas
iaitu hnya perkara penting yg
BAB 2: Kajian literatur dimuatkan.
o Rujukan kajian lepas
o P’bentukan kerangka teoritikal &
PENDAHULUAN
konseptual
 Tajuk
BAB 3: Metodologi kajian  Halaman pertama tidak
o Kaedah kajian b’nombor
 Reka bentuk kajian
 Ada tajuk kajian, nama p’kaji &
o Instrument kajian
nama program, U, tahun
 Kesahan
 Kebolehpercayaan laporan dibuat
 Kajian rintis  Isi kandungan
o Subjek kajian  Abstrak
 Populasi kajian  Ringkasan kajian yg m’muatkan
 Sampel
mslah kajian, tujuan kajian,
 Ciri2 demografi sampel
instrument yg digunakan,
o Prosedur
 Merekod maklumat subjek kajian, reka bentuk,
 M’analisis data kajian hasil, implikasi, cadangan
o Rujukan  150-250 pp
o Lampiran  Senrai jadual
 Tempoh p’laksanaan  Senarai rajah
kajian
 Senarai singkatan
 P’belanjaan

KANDUNGAN PENYELIDIKAN

 Bab 1 Pengenalan:
pengenalan ttg mslh kajian &
kepentingan kajian
 Bab 2 kajian literatur:
kajian lepas ttg topik kajian //kajian
dlm tempoh 10 tahun

7
 Bab 3 metodologi:
ttg reka bentuk kajian // kaedah yg
digunaka utk kutip data // subjek
kjian // prosedur kajian // analisis
data
 Bab 4 hasil kajian:
dilaporkan dlm bentuk jadual, rajah
& teks
 Bab 5 p’bincangan, implikasi &
cadangan:
p’bincngn ttg p’soalam & hipotesis
kajian // bandingkn hasil kajian yg
dilaksanan olh p’kaji dgn hasil kajian
lepas // bentang dapatan utama,
kesimpulan kajian, implikasinya,
cdgkan kajian yg ssuai utk akan dtg
 Rujukan

Gaya Penulisan Penyelidikan

Perbincangan dan Implikasi Penyelidikan

8
B7: KAJIAN TINDAKAN  Perlu menulis secara spesifik pernyataan
objektif yang berkaitan pengkaji dan peserta
Konteks kajian
 Objektif dapat menjawab isu kajian
 Objektif yang ditulis dapat diukur pada akhir
Fokus kajian kajian

 Penerangan masalah yang dikenalpasti


 Bagaimana mengenalpasti masalah? Siapakah? Soalan Kajian
 Matlamat?
 Menjelaskan masalah
 Mengenal pasti dan menghuraikan fokus kajian
 bentangkan masalah yang ingin dibuat inkuiri
yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan
 kemukankan set soalan dan sedikit penerangan
relevan dengan keperluan murid
 Menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria
berikut: Pelan Tindakan
 Kebolehtadbiran (Berkeupayaan
menangani masalah/ Kekangan yang Rancang:

dihadapi)  buat pembacaan untk dapatkan maklumat

 Kepentingan (Perkongsian ilmu mengenai masalah yang ingin diselidik

pengetahuan dan memberi nilai  tujuan pembacaan : meninjau penyelidikan lain

tambah pedagogi) yang da dibuat untuk jadikan panduan

 Kebolehgunaan (boleh diaplikasikan ke merancang

dalam bidang tugas guru)  idea -> draf -> semak & masukkn idea lain ->

 Kawalan (Bidang kajian berada di baiki

dalam ruang lingkup kuasa guru untuk  Tentukan apa yang ingin dilakukan untuk

bertindak termasuklah murid, alatan dapatkan kesan perubahan

P&P)
 Kolaborasi (Bantuan rakan guru/ Kaedah Pengumpulan Data
Memudahkan perbincangan dan
rujukan pakar/ Sokongan pihak  Pengkaji mesti mematuhi etika penyelidikan.
pentadbir sekolah)  Contoh: surat kebenaran daripada ibu
 Kerelevanan kepada sekolah bapa/penjaga (sekiranya perlu)
(Keperluan menangani masalah)  Terdapat tiga kaedah mengumpul data:
 Menyatakan fokus kajian dan peluang  Pemerhatian
penambahbaikan dengan amat jelas.  Temu bual
 Menghuraikan cara pengumpulan data awal  Analisis Dokumen
untuk membuktikan masalah/ isu secara  Contoh instrumen:
terperinci.  Ujian bertulis
 Menyertakan dokumen yang berkaitan sebagai  Ujian yang dibina oleh guru sendiri
data untuk membuat refleksi amalan P&P.  Soalan berbentuk objektif atau
 Menyatakan perkaitan dan kerelevanan dengan subjektif sesuai digunakan
masalah/ isu  Mengukur pengetahuan dan kemahiran
yang relevan dengan soalan kajian

Objektif Kajian Temu bual

 Objektif untuk pengamal selaku pengkaji  Berstruktur: mempunyai jadual khusus dan
digambarkan melalui pemilihan perkataan soalan disediakan mengikut urutan
tingkah laku yang boleh diukur atau eksplisit

9
 Separa berstruktur: soalan spesifik disediakan Analisis dan Huraian Data
dan dikemukakan tetapi pencungkilan dilakukan
berasaskan jawapan yang diberikan  Jelas
 Bagaimana diperolehi? Bagaimana proses?
 Tidak berstruktur: pengkaji boleh meneroka
SPSS? Versi? Data kualitatif? Kuatitatif?
dan melakukan pencungkilan dengan bebas;
Jelaskan
perlu ada kerangka/ senarai tema/ topik yang
dikehendaki  pengkaji mesti mematuhi etika penyelidikan
 Cara analisis mesti sesuai dengan jenis data
yang dikumpul.
Pemerhatian  Cara analisis data dijelaskan
 Kemahiran :
 Terdapat dua jenis pemerhatian: pemerhatian
- Kemahiran membaca secara kritikal
turut serta (participant observation) dan
- Kemahiran mencari hubungan / perkaitan
pemerhatian tanpa turut serta (non-
antara data
participant observation)
- kemahiran menentukan jawapan
 Contoh: jurnal, buku log, diari, catatan
 diurus, disusun, dikategorikan, dikodkan,
anekdot, senarai semak dan nota lapangan,
dicerakinkan
rakaman audio-visual yang dilakukan sendiri
atau orang lain
 Instrumen pemerhatian yang dibina mestilah Refleksi dan Implikasi
relevan dengan soalan kajian
 bina persoalan-persoalan
 strategi:
Analisis dokumen  pemerhatian
 reaksi: teroka reaksi emosi
 Pengkaji menggunakan bahan yang wujud atau
 pertimbangan : analisi, proses, buat
hasil kerja peserta kajian
pertimbangan berdasarkan pemerhatian
 Analisis dokumen merujuk kepada data yang
dgn tujuan kenalpasti
memberi gambaran dan kefahaman mendalam
 intervensi: rancang pendekatan
tentang sesuatu peristiwa atau kejadian.
 Jenis dokumen:
 Sumber primer disediakan oleh peserta Tindakan Susulan
kajian
 Contoh: autobiografi, surat peribadi,  memperbaiki kesilapan yang berlaku

diari, jurnal reflektif, hasil kerja murid,  lihat data secara objektif

buku skrap
 Sumber sekunder diperolehi dari sumber Sumber Rujukan
lain
 Contoh: minit mesyuarat, memo, rekod Penulisan Kertas Cadangan
murid dan fail peribadi murid, Surat
 Tajuk
panggilan mesyuarat, buku tahunan, press
 Pendahuluan
release, kod etika, pernyataan falsafah,
 Fokus Kajian
surat khabar, buletin, surat kepada
 Objektif Dan Soalan Kajian
editor, risalah, buku garis panduan kepada
 Peserta Kajian
murid atau ibu bapa
 Perancangan Pelaksanaan Kajian Rujukan

Pelaporan Kajian Tindaka

10
11