Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK Nama:_____________________________ Tarikh : ________________ Tahun:___________

Arahan : Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.

1.

Emak memakai ________________.

2. Bapa dan saya __________________ ikan.

3. Jason ___________________ bola kecil.

4. Saya suka makan __________________ .

5. Mereka sedang __________________ bola.

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tarikh : ________________

Tahun:___________

Arahan : Susun semula perkataan supaya menjadi ayat yang betul.

1.

memakai

Saliha

Emak

selendang

.

____________________________________________________ 2. . ikan memancing dan saya Bapa

____________________________________________________ 3. bas Penumpang menaiki sedang .

___________________________________________________ 4. bola Ani melambung kecil itu.

___________________________________________________ 5. belimbing suka Saya makan .

___________________________________________________ 6. . menendang sedang Abang bola

___________________________________________________

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tarikh : ________________

Tahun:___________

Warna gambar di bawah.

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tarikh : ________________

Tahun:___________

Arahan : Cantumkan suku kata berikut bagi membentuk perkataan.

1.

ke

+ rin

+ ting

=

2.

se

+ len

+dang

=

3. 4.

me

+ man + lam

cing + pung +

= =

pe

5.

be

+

lim

+ bing

=

6.

se

+ rom

+bong

=

7.

me

+

nen

dang +

=

=

8.

me

+

lan

cong +

= =

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________ Tarikh : Arahan ________________

Tahun:___________

: Padankan perkataan berdasarkan gambar yang diberi.

pelampung

belimbing

selendang

kerinting

memancing

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama:_____________________________

Tahun:___________

Tarikh : Arahan

________________ : Isi tempat kosong dengan suku kata yang sesuai.

belim_ _ _ _ _

meman _ _ _

pelam _ _ _ _

selen_ _ _ _

menen _ _ _ _

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama : ___________________________________ Tarik :__________ h _ 1. SELENDANG 2. SEROMBONG 3. BELIMBING 4. MELANCONG 5. KERINTING 6.PELAMPUNG 7.MENENDANG 8.MEMANDANG 9.PENUMPANG 10.MELAMBUN G

Cari perkataan di atas dan warnakan petak yang betul. K M E N E N D A N G H J L L D E G S K L I G B P K P E F J J O E G H M O E L E N B K L M C L U N P N J L G C M P G D B E G A U M A U E N K L F L K N N M E M Z F P E M J B A N D P L P V S O R E K A L O N A A U B E L I M B I N G A N N N W R Q N A N C B I N G C G X O K T N L A U N G N O B K M R I C J N N K H U N F L B O N I A G G G I N G G A O P G N N G L M C I C D B N A M G K J O P L Q B L I G D L B I N G C O N T E

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama : _____________________
Arahan :

Tahun:________ _

A. Isikan suku kata awalan atau akhiran bagi ayat di bawah B. Warnakan petak perkataan tersebut.

1. _ _ _ _ _ d a n g kakak bercorak bunga. 2. Abang dan kawan-kawannya sedang m e n e n _ _ _ _ bola. 3. Emak suka makan b el i m _ _ _ _. 4. Saya berambut _ _ _ _ _ ting. 5. Pelam _ _ _ _ adik sudah rosak. 6. Kami suka m e m a n _ _ _ _ ikan. 7. Puan Lee m e l a n _ _ _ _ ke Melaka. 8. Asap keluar dari serom _ _ _ _ kereta api. 9. Abang m e l a m _ _ _ _ bola kecil. 10. P e n u m _ _ _ _ bas itu ramai. K M E N E N D A N G H J L D E G S K L I G B P K E F J J O E G H M O E L N B K L M C L U N P N J G C M P G D B E G A U M U E N K L F L K N N M E Z F P E M J B A N D P L V S O R E K A L O N A A B E L I M B I N G A N N W R Q N A N C B I N G C X O K T N L A U N G N O K M R I C J N N K H U N L B O N I A G G G I N G A O P G N N G L M C I C B N A M G K J O P L Q B I G D L B I N G C O N T

L

P

E

L

A

M P

U

N

G

B

F

G

D

L

E

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK

Nama : ______________________________

Tahun : ____________

Arahan :Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai. Cari dan warnakan perkataan tersebut di petak huruf di bawah. 1. ____________ kakak bercorak bunga. 2. Abang dan kawan-kawannya sedang _____________ bola. 3. Emak suka makan ______________. 4. Saya berambut ________________. 5. ___________ adik sudah rosak. 6. Kami suka ____________ikan. 7. Puan Lee _____________ ke Melaka. 8. Asap keluar dari ______________ kereta api. 9. Abang _______________ bola kecil. 10. _______________ bas itu ramai. K M E N E N D A N G L D E G S K L I G B E F J J O E G H M O N B K L M C L U N P G C M P G D B E G A U E N K L F L K N N Z F P E M J B A N D V S O R E K A L O N B E L I M B I N G A W R Q N A N C B I N X O K T N L A U N G K M R I C J N N K H L B O N I A G G G I A O P G N N G L M C B N A M G K J O P L I G D L B I N G C O

H J L

P K P

E L E

N J L

U M P M E L A M P

A A U

N N N

G C G

N O B

U N F

N G G

I C D

Q B L

N T E

Kemahiran 25 : Perkataan KV + KVK + KVKK Nama:_____________________________ Tarikh : ________________ Tahun:___________

Arahan : Baca dan tulis.
pelampung

serombong belimbing

memancing

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful