Anda di halaman 1dari 13

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :_______________________ Tarikh : __________

Tahun :_______________________

Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.


Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :_____________________________ Tahun:_________


Tarikh :_____________

Arahan : Asingkan suku kata.

tengkujuh

panggilan

bungkusan

tengkorak
tengkolok

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV +


KVK.
Nama : _________________________________ Tarikh:__________

Tahun : _________

Arahan : Melengkapkan suku kata menjadi perkataan.

(1)
tengku_____

(2) pang______lan

(3) _________kusan
(4) teng______rak

(5) tengko______

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama : _______________________________ Tarikh:____________

Tahun : __________________

Arahan : Mengisi suku kata yang betul.

(1) tengku_____ (lok,

juh )
(2) pang______lan ( bung,gi )
(3) _______kusan

( bung,gi)

(4) teng______rak

( ko,ka)

(5) tengko______ ( lak,

lok)

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama : _______________________ Tarikh :__________

Tahun :________________________

Tuliskan perkataan pada gambar yang diberi.


Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :_______________________________ Tarikh:_______

Tahun : ___________________________

Padankan gambar dengan perkataan.


panggilan

tengkolok

tengkujuh

bungkusan

tengkorak

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :___________________________ Tarikh:________

Tahun : __________
Tuliskan huruf-huruf yang tertinggal.

a n g g i l a n

e n g k o r a k

e n g k u j u h

e n g k o l o k

u n g k u s a n

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :______________________________ Tarikh:________


Tahun :________________

Jawab soalan di bawah berdasarkan petikan yang diberi.

1. Ini apa?
___________________________________.

2. Ini bungkusan hadiah siapa?


___________________________________.

3. Siapa yang memberi bungkusan hadiah ini?


___________________________________.

4. Bungkusan hadiah ini diberi oleh siapa?


___________________________________.

5. Bungkusan hadiah ini diberi untuk apa?


___________________________________.

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :________________________________ Tarikh:______


Tahun :____________________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang betul.

1. Ini _______________.

2. Ini bungkusan hadiah ______________.

3. Bungkusan hadiah Aminah _____________.

4. Bungkusan hadiah ini diberi oleh ___________.

5. Bungkusan hadiah ini diberi untuk __________.

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama : _________________________ Tarikh:________


Tahun : __________________

Tuliskan jawapannya.

1. Sekarang musim ___________.

2. _____________ itu diberi oleh kawannya.

3. Ahli sejarah itu sedang memeriksa ___________ manusia.

4. Sultan memakai __________ berwarna kuning.

5. Saya mendapat ___________ telefon daripada ayahnya.

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :__________________________ Tahun:________

Tarikh :____________
Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

tengkujuh bungkusan panggilan tengkolok


tengkorak

1. Sekarang musim ___________.

2. _____________ itu diberi oleh kawannya.

3. Ahli sejarah itu sedang memeriksa ___________ manusia.

4. Sultan memakai __________ berwarna kuning.

5. Saya mendapat ___________ telefon daripada ayahnya.

Kemahiran 27: Perkataan KVKK + KV + KVK.

Nama :_______________________ Tahun:________


Tarikh : ___________

Isikan tempat kosong dengan jawapan yang sesuai.

tengkujuh bungkusan panggilan tengkolok


tengkorak

1. Sekarang musim ___________.

2. _____________ itu diberi oleh kawannya.

3. Ahli sejarah itu sedang memeriksa ____________

manusia.

4. Sultan memakai _____________

berwarna kuning.

5. Saya mendapat ___________ telefon

daripada ayahnya.