Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TEBRAU,

JALAN ADDA HEIGHTS UTAMA, TAMAN ADDA HEIGHTS,


BANDAR DATO ONN, 81100 JOHOR BAHRU.
TEL : 07 - 3570989
Ruj. Kami : JBD1004/600-6/2(3)
Tarikh : 24.06.2018
¦Àü§È¡÷ / À¡Ð¸¡ÅÄ÷ ¸ÅÉò¾¢üÌ,
¸Õ : Á¡½Å÷ §¾÷ «È¢ì¨¸ / Hari Terbuka 2018

Žì¸õ. ±¾¢÷ÅÕõ 01.07.2018 »¡Â¢üÚ츢ƨÁÂýÚ ¸£ú¸ñ¼ Å¢ÀÃõÀÊ 1 Ó¾ø 5-¬õ ¬ñÎ Á¡½Å÷¸Ç¢ý «¨È¡ñÎ
§¾÷ «È¢ì¨¸ ÅÆí¸ôÀÎõ.
 À¡Ä÷ÀûÇ¢ / Prasekolah - 8.30am - 11.00am
2.0 Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸øÅ¢ ¿¢¨Ä ÌÈ¢òÐ ¦Àü§È¡÷¸û ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢¼õ ¸ÄóÐ §Àº þÐ º¢Èó¾ Å¡öôÀ¡¸ «¨ÁÔõ. ±É§Å,
¦Àü§È¡÷¸û þó¾ Å¡öôÀ¢¨É ÓبÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎ §¿Ã¢ø ÅóÐ §¾÷ «È¢ì¨¸¨Âô ¦ÀüÚ Á¡½Å÷¸¨ÇÔõ ¯¼ý
«¨ÆòÐî ¦ºøÖÁ¡Ú §¸ðÎì ¦¸¡û¸¢§È¡õ.
 Hari Terbuka bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun akan diadakan pada 01.07.2018 (Ahad). Diminta
ibubapa hadir untuk mengambil kad laporan dan membawa balik murid bersama.

¾í¸û ´òШÆôÀ¢üÌ ¿ýÈ¢,


þì¸ñ,

_______________________
(¾¢ÕÁ¾¢ Í.ÀÆÉ¢ÂõÁ¡û)
¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷
§¾.Á¡.¦¾ôáù §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢

SEKOLAH JENIS KEBANGSAAN (TAMIL) LADANG TEBRAU,


JALAN ADDA HEIGHTS UTAMA, TAMAN ADDA HEIGHTS,
BANDAR DATO ONN, 81100 JOHOR BAHRU.
TEL : 07 - 3570989
Ruj. Kami : JBD1004/600-6/2(3)
Tarikh : 24.06.2018
¦Àü§È¡÷ / À¡Ð¸¡ÅÄ÷ ¸ÅÉò¾¢üÌ,
¸Õ : Á¡½Å÷ §¾÷ «È¢ì¨¸ / Hari Terbuka 2018

Žì¸õ. ±¾¢÷ÅÕõ 01.07.2018 »¡Â¢üÚ츢ƨÁÂýÚ ¸£ú¸ñ¼ Å¢ÀÃõÀÊ 1 Ó¾ø 5-¬õ ¬ñÎ Á¡½Å÷¸Ç¢ý «¨È¡ñÎ
§¾÷ «È¢ì¨¸ ÅÆí¸ôÀÎõ.
 À¡Ä÷ÀûÇ¢ / Prasekolah - 8.30am - 11.00am
2.0 Á¡½Å÷¸Ç¢ý ¸øÅ¢ ¿¢¨Ä ÌÈ¢òÐ ¦Àü§È¡÷¸û ¬º¢Ã¢Â÷¸Ç¢¼õ ¸ÄóÐ §Àº þÐ º¢Èó¾ Å¡öôÀ¡¸ «¨ÁÔõ. ±É§Å,
¦Àü§È¡÷¸û þó¾ Å¡öôÀ¢¨É ÓبÁ¡¸ô ÀÂýÀÎò¾¢ì ¦¸¡ñÎ §¿Ã¢ø ÅóÐ §¾÷ «È¢ì¨¸¨Âô ¦ÀüÚ Á¡½Å÷¸¨ÇÔõ ¯¼ý
«¨ÆòÐî ¦ºøÖÁ¡Ú §¸ðÎì ¦¸¡û¸¢§È¡õ.
 Hari Terbuka bagi Peperiksaan Pertengahan Tahun akan diadakan pada 01.07.2018 (Ahad). Diminta
ibubapa hadir untuk mengambil kad laporan dan membawa balik murid bersama.

¾í¸û ´òШÆôÀ¢üÌ ¿ýÈ¢,


þì¸ñ,

_______________________
(¾¢ÕÁ¾¢ Í.ÀÆÉ¢ÂõÁ¡û)
¾¨Ä¨Á¡º¢Ã¢Â÷
§¾.Á¡.¦¾ôáù §¾¡ð¼ò ¾Á¢úôÀûÇ¢