Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 11

Matapelajaran: Tema: PERKAITAN DAN ALGEBRA Kelas: 2 BERLIAN Tarikh: 16.3.2018


MATEMATIK Topik: RUMUS ALGEBRA Masa: 9.20 – 9.50 Hari: JUMAAT
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:
3.1.1 1. Kerjasama 1. Bahasa
Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti
Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Memahami konsep membentuk Rumus Murid dapat:
Algebra 1. Membentuk rumus berdasarkan suatu situasi.
2. Menukar perkara rumus bagi suatu persamaan
algebra.
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:
Pemfaktoran 1. Buku Teks
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi
Pemula:
1. Pdpc dimulakan dengan idea rush mengenai pemahaman murid berkaitan algebra
2. Murid diberi penerangan OP dan KK pengajaran hari ini
1. Murid diberi penerangan mengenai rumus algebra
2. Murid diberi beberapa situasi termasuk penyataan ringkas dan dibimbing untuk
membentuk rumus algebra
3. Murid diberi beberapa contoh dan penerangan
4. Murid diberi latihan dan diminta mengadakan perbincangan kumpulan
5. Murid diberi penerangan untuk menukarkan perkara rumus bagi suatu persamaan
algebra
Penutup:
1. Murid diberi latihan pengukuhan
2. Guru membuat rumusan pengajaran
Tindakan Pemulihan: Pengukuhan: Penggayaan:
Susulan Latihan daripada buku teks Latihan daripada buku teks
Murid
Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
o ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
o ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihanpemulihan.
o PdP ditangguhkan kerana________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 11
Matapelajaran: Tema: PERKAITAN DAN ALGEBRA Kelas: 2 INTAN Tarikh: 16.3.2018
MATEMATIK Topik: RUMUS ALGEBRA Masa: 9.50 – 10.50 Hari: JUMAAT
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:
3.1.1 1. Kerjasama 1. Bahasa
Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti
Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Memahami konsep membentuk Rumus Murid dapat:
Algebra 1. Menukar perkara rumus bagi suatu persamaan
algebra.
2. Menukarkan situasi kepada rumus algebra
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:
Pemfaktoran 1. Buku Teks
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi
Pemula:
1. Pdpc dimulakan dengan idea rush mengenai pemahaman murid mengenai pengajaran
kelas yang lepas
2. Murid diberi penerangan OP dan KK pengajaran hari ini
1. Murid diberi satu situasi dan diminta untuk menukarkan situasi tersebut kepada bentuk
rumus algebra
2. Murid diberi penerangan berserta contoh
3. Murid diberi situasi yang melibatkan pernyataan seperti “kuasa dua suatu nombor ialah
sembilan”.
4. Murid diberi latihan dan melakukan perbincangan dalam kumpulan
5. Murid membentangkan jawapan secara kumpulan
6. Murid yang lemah akan dibantu oleh guru
Penutup:
3. Murid diberi latihan pengukuhan
4. Guru membuat rumusan pengajaran
Tindakan Pemulihan: Pengukuhan: Penggayaan:
Susulan Latihan daripada buku teks Latihan daripada buku teks
Murid
Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
o ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
o ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihanpemulihan.
o PdP ditangguhkan kerana________________________________________________________
RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MINGGU 11
Matapelajaran: Tema: Kelas: 3 JED Tarikh: 16.3.2018
MATEMATIK Topik: INDEKS Masa: 11.20 – 12.20 Hari: JUMAAT
Kod Standard Pembelajaran: Nilai Murni: Hubungan Perentas Kurikulum:
5.1 (i) (ii) 1. Kerjasama 1. Bahasa
Aspirasi Murid Kemahiran Kemahiran Kemahiran Etika Dan Identiti
Pengetahuan Berfikir Memimpin Dwi Bahasa Kerohanian Nasional
Objektif Pengajaran: Kriteria Kejayaan:
1. Memahami konsep indeks. Murid dapat:
1. Mengungkapkan pendaraban berulang sebagai an dan
begitu juga sebaliknya.
2. Menentukan nilai an.
3. Mengungkapkan nombor dalam tatatanda indeks.
Konsep / Penbendaharaan Kata Utama: Bahan Bantu Belajar / Sumber:
mod, median dan min 1. Buku Teks
2. Buku PBS
Rangka Pengajaran Impak/Refleksi
Pemula:
1. Pdpc dimulakan dengan idea rush mengenai pemahaman murid mengenai nombor
kuasa 2,3 dan punca kuasa
2. Murid diberi penerangan OP dan KK pengajaran hari ini
Aktiviti Utama:
1. Murid diberi pengenalan mengenai indeks bagi kuasa dua dan tiga
2. Murid diperkenalkan dengan an
3. Murid diberi penerangan mengenai maksud a dan n
4. Murid dilibatkan dengan indeks untuk pecahan dan perpuluhan
5. Murid diberi beberapa contoh dan penerangan tambahan
6. Murid diberi latihan dan diminta untuk melakukan perbincangan di dalam kumpulan
Penutup:
1. Murid diberi latihan pengukuhan
2. Guru membuat rumusan pengajaran
Tindakan Pemulihan: Pengukuhan: Penggayaan:
Susulan Latihan daripada buku teks Latihan daripada buku teks
Murid
Refleksi:
o Kehadiran Murid: ________________________
o ____/____murid menguasai objektif dan diberi latihan pengayaan.
o ____/____murid tidak menguasai objektif dan diberi latihanpemulihan.
o PdP ditangguhkan kerana________________________________________________________