Anda di halaman 1dari 1

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas


terselesaikannya Laporan Bantuan Peralatan Praktik SMK Tahun anggaran 2015
dalam rangka meningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di SMK Negeri 2
Bondowoso tahun pelajaran 2015 / 2016.

Laporan ini dibuat agar sarana dan prasarana sekolah menjadi lengkap
sehingga pelaksanaan peningkatkan mutu proses dan hasil pembelajaran di SMK
Negeri 2 Bondowoso tahun diklat 2015/2016 dapat berjalan sesuai dengan tujuan
yang diharapkan..

Akhirnya kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada


semua pihak yang bertanam budi, baik langsung maupun tidak langsung didalam
penyusunan Laporan Bantuan Peralatan Praktik SMK tahun anggaran 2015 di SMK
Negeri 2 Bondowoso tahun pelajaran 2015/2016

Bondowoso, Desember 2015

Penyusun

ii