Anda di halaman 1dari 4

KANDUNGAN

PENGHARGAAN

ABSTARK

ABSTRACT

KANDUNGAN

SENARAI LAMPIRAN

SENARAI JADUAL

SENARAI RAJAH

SENARAI SINGKATAN

BAB 1 PENGENALAN

1.0 Pengenalan
1.1 Latar Belakang Kajian
1.2 Penyataan masalah
1.3 Objektif kajian
1.4 Soalan kajian
1.5 Hipotesis kajian
1.6 Definisi istilah
1.7 Kepentingan kajian
1.8 Batasan kajian
1.9 Rumusan
2.0 Sorotan Kajian
2.1 Pengenalan
2.2 Kajian Berkaitan Kesediaan guru
2.2.1 2.2. 1 Aspek kognitif
2.2.2 Aspek psikomotor
2.2.3 Aspek afektif
2.3 Kajian kesediaan guru di Malaysia
2.4 Kajian kesediaan gru di luar Negara
2.5 Teori Kontsruktivisme Sosial
2.6 Kerangka konsep kajian
2.7 Rumusan
3.0 Metadologi Kajian
3.1 Pengenalan
3.2 Reka bentuk kajian
3.3 Populasi kajian
3.4 Sampel kajian
3.5 Instrumen kajian
3.5.1 Bahagian A : Latar belakang responden
3.5.2 Bahagian B : tahap kognitif responden
3.5.3 Bahagian c : tahap psikomotor responden
3.5.4 Bahagian D: Tahap afektif responden
3.6 Kesahan kandungan instrument
3.7 Kebolehpercayaan instrument
3.8 Kajian rintis
3.9 Pengumpulan data
3.10 Penganalisian data
3.11 Rumusan
3.12 Bab 4 : Analisis data dan dapatan kajian
4.0 pengenalan
4.1 analisis latar belakang responden
4.2 analisis tahap kesediaan guru melaksnakan pdp abad ke-21
4.2.1 Tahap kesediaan guru dari aspek kognitif
4.2.2 Tahap kesediaan guru dari aspek psikomotor
4.2.3 Tahap kesediaan guru dari aspek afektif
4.3 Analisis statistic inferensi
4.3.1 Analisis perbezaan skor min antara lokasi
4.3.2 Analisis perbezaan skor min antara pengelaman mengajar
]
4.3.3 Analisis perbezaan skor min hubungan antara aspek
kognotif dan psikomotor
4.3.4 Analisis perbezaan skor min hubungan antara aspek
kognitif dan afektif
4.3.5 Analisis perbezaab skor min hubungan antara aspek
psikomotor dan afektif
4.4 Rumusan hipotesis kajian
4.5 Rumusan
5.0 Perbicangan dan kesimpulan
5.1 Pengenalan
5.2 Rumsuan dapatan kajian
5.3 Perbincangan dapatan kajian
5.3.1 Tahap kesediaan guru dari aspek kognitif
5.3.2 Tahap kesediaan giri daro aspek psikomotor
5.3.3 Thap kesediaan guru dari aspek afektif
5.3.4 Tahap kesediaan guru dari segi lokasi
5.3.5 Tahap kesedaan guru dari segi penglaman mengajar
5.3.6 Hubungan antara pembolehubah
5.4 impilkasi kajian
5.5 cadangan kajian lanjutan
5.6 kesimpulan

rujukan

lampiran
Senarai jadual

Jadual

Anda mungkin juga menyukai