Anda di halaman 1dari 5

EDUP3083 RUBRIK TUGASAN 1 – PENULISAN AKADEMIK (30%)

SKALA KRITERIA

Penguasaan Isi kandungan


● Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan menyeluruh terhadap profesion keguruan dan ciri-ciri guru sebagai seorang
yang profesional dengan amat tepat.
AMAT CEMERLANG ● Pemahaman sangat mendalam tentang peringkat-peringkat perkembangan profesionalisme kerjaya guru.
27 - 30 ● Memberikan banyak hujah berserta contoh dan data untuk menyokong kesimpulan.
(A+) ● Pengumpulan maklumat tentang kerjaya guru sangat meluas dan relevan dengan soalan.

Organisasi
● Mempamerkan kebolehan membina sebuah pelan pembangunan diri ke arah menjadi guru yang profesional dan sejahtera
dengan sangat baik.
● Berupaya menjawab soalan, meneroka ilmu dan menghasilkan pelan pembangunan diri guru ke arah membangunkan
kerjaya guru yang sejahtera dengan sangat cemerlang (KK3, LO7).
● Kebolehan merujuk daripada kepelbagaian sumber dengan sangat tepat.
● Menggunakan bahasa yang sangat menarik dan tepat.
● Format penulisan sangat teliti dan kemas.

Pemikiran Kritis (Critical Thinking)


● Menunjukkan kebolehan yang sangat cemerlang untuk mencari maklumat yang relevan dari pelbagai sumber dan mencari
penyelesaian alternatif. (CTPS3)
● Mempunyai kemahiran yang tinggi untuk berfikir dan menilai secara logik dan intuitif berkaitan maklumat yang sahih, relevan
dan berguna (LO3)
● Menerangkan dengan jelas dan padat justifikasi hujah yang bermakna kepada semua dan menunjukkan daya intuisi dan
kejelasan pemikiran terhadap pelan pembangunan diri guru (6C Menilai maklumat dan hujah)

Sahsiah (Character)
 Sangat mahir mencari dan mereka bentuk peluang pembelajaran untuk menjana pengetahuan dan kemahiran yang
diperlukan dalam pelan pembangunan diri guru. (6C Belajar cara belajar)
 Mempamerkan ciri profesionalisme, nilai, sikap dan etika guru yang sangat unggul dan sejahtera dalam pelan pembangunan
diri
● Kebolehan yang sangat mantap dalam menganalisis dan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika
(EM2)

Kreativiti (Creativity)
● Sangat berkemahiran untuk berfikir di luar kotak, kreatif, inovatif, realistik dalam meningkatkan kualiti kerjaya dan kehidupan

1
yang sejahtera untuk diri, orang lain, persekitaran dan masyarakat. (6C)
● Pelajar dapat menyelesaikan masalah daripada pelbagai perspektif yang memberi impak kepada kerjaya guru yang sejahtera (6C)

Penguasaan Isi kandungan


● Mempamerkan satu pemahaman yang jitu dan menyeluruh terhadap profesion keguruan dan ciri-ciri guru sebagai seorang
yang profesional dengan tepat.
CEMERLANG ● Pemahaman mendalam tentang peringkat-peringkat perkembangan profesionalisme kerjaya guru.
23.1 – 26.9 ● Memberikan hujah berserta contoh dan data untuk menyokong kesimpulan.
( A, A-) ● Pengumpulan maklumat tentang kerjaya guru meluas dan relevan dengan soalan.

Organisasi
● Mempamerkan kebolehan membina sebuah pelan pembangunan diri ke arah menjadi guru yang profesional dan sejahtera
dengan baik..
● Berupaya menjawab soalan, meneroka ilmu dan menghasilkan pelan pembangunan diri guru ke arah membangunkan
kerjaya guru yang sejahtera dengan cemerlang (KK3, LO7).
● Kebolehan merujuk daripada kepelbagaian sumber dengan tepat.
● Menggunakan bahasa yang menarik dan tepat.
● Format penulisan teliti dan kemas.

Pemikiran Kritis (Critical Thinking)


● Menunjukkan kebolehan yang cemerlang untuk mencari maklumat yang relevan dari pelbagai sumber dan mencari
penyelesaian alternatif. (CTPS3)
● Mempunyai kemahiran untuk berfikir dan menilai secara logik dan intuitif berkaitan maklumat yang sahih, relevan dan
berguna (LO3)
● Boleh memberi justifikasi terhadap pelan pembangunan diri guru walaupun belum cukup mantap. (6C Menilai maklumat dan
hujah)

Sahsiah (Character)
 Mahir untuk mengenal pasti apa yang mereka perlu belajar dan mencipta peluang untuk mereka terus belajar. (6C Belajar
cara belajar)
 Mempamerkan ciri profesionalisme guru yang unggul dan sejahtera dalam pelan pembangunan diri
● Kebolehan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika (EM2)

Kreativiti (Creativity)
● Mempamerkan pemikiran divergen dengan pelbagai strategi dalam meningkatkan kualiti kerjaya dan kehidupan yang
sejahtera untuk diri, orang lain, persekitaran dan masyarakat. (6C)

2
● Pelajar dapat menyelesaikan masalah daripada pelbagai perspektif yang memberi impak kepada kerjaya guru yang sejahtera (6C)

Penguasaan Isi kandungan


● Mempamerkan satu pemahaman yang masih menyeluruh terhadap profesion keguruan dan ciri-ciri guru sebagai seorang
yang profesional.
KEPUJIAN ● Menunjukkan pemahaman yang masih baik tentang peringkat-peringkat perkembangan profesionalisme kerjaya guru.
19.0 – 23.0 ● Memberikan hujah berserta contoh untuk menyokong kesimpulan.
( B+, B, B- ) ● Pengumpulan maklumat tentang kerjaya guru masih luas dan relevan dengan soalan.

Organisasi
● Masih mempamerkan kebolehan membina sebuah pelan pembangunan diri ke arah menjadi guru yang profesional dan
sejahtera.
● Masih berupaya menjawab soalan dan menghasilkan pelan pembangunan diri guru ke arah membangunkan kerjaya guru
yang sejahtera. (KK3, LO7).
● Kebolehan merujuk daripada beberapa sumber.
● Menggunakan bahasa yang baik.
● Format penulisan masih baik.

Pemikiran Kritis (Critical Thinking)


● Masih menunjukkan kebolehan untuk mencari maklumat yang relevan dari pelbagai sumber dan mencari penyelesaian
alternatif. (CTPS3)
● Mempunyai kemahiran yang baik untuk berfikir berkaitan maklumat yang sahih, relevan dan berguna (LO3)
● Mula keluar dari zon biasa/selesa dan berfikir di luar kotak bagi mengenal pasti dan menilai idea baharu dalam pelan
pembangunan diri guru (6C Menilai maklumat dan hujah)

Sahsiah (Character)
 Boleh mengenal pasti apa yang mereka perlu belajar seterusnya, mengapa perlu belajar dijelaskan dalam pelan
pembangunan diri guru. (6C Belajar cara belajar)
 Masih mempamerkan pemahaman terhadap ciri profesionalisme guru yang sejahtera dalam pelan pembangunan diri
● Masih berkebolehan membuat keputusan dalam penyelesaian masalah berkaitan etika (EM2)

Kreativiti (Creativity)
● Mempamerkan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai kejayaan dalam kerjaya dan kehidupan yang sejahtera untuk
diri, orang lain, persekitaran dan masyarakat. (6C)

3
Penguasaan Isi kandungan
● Mempamerkan satu pemahaman yang minimum terhadap profesion keguruan dan ciri-ciri guru sebagai seorang yang
profesional.
LULUS ● Menunjukkan pemahaman yang minumum tentang peringkat-peringkat perkembangan profesionalisme kerjaya guru.
15.0 - 18.9 ● Memberikan sedikit hujah untuk menyokong kesimpulan.
( C+, C ) ● Pengumpulan maklumat tentang kerjaya guru masih ada tetapi kurang relevan dengan soalan.

Organisasi
● Kurang kebolehan membina sebuah pelan pembangunan diri ke arah menjadi guru yang profesional dan sejahtera.
● Kurang berupaya menjawab soalan dan menghasilkan pelan pembangunan diri guru ke arah membangunkan kerjaya guru
yang sejahtera. (KK3, LO7).
● Kebolehan merujuk masih terhad.
● Penggunaan bahasa kurang menarik dan terdapat banyak kesilapan ejaan.
● Format penulisan kurang teratur dan longgar. Pemerenggan tidak diteliti dengan baik.

Pemikiran Kritis (Critical Thinking)


● Kurang menunjukkan kebolehan untuk mencari maklumat yang relevan dari pelbagai sumber dan mencari penyelesaian
alternatif. (CTPS3)
● Kurang berfikir untuk mengaitkan maklumat yang relevan dan berguna (LO3)
● Mempamerkan tindakan yang perlu diambil untuk mencapai kejayaan dalam kerjaya dan kehidupan yang sejahtera untuk
diri, orang lain, persekitaran dan masyarakat. (6C) Menilai maklumat dan hujah

Sahsiah (Character)
● Masih memerlukan bimbingan untuk mengenal pasti apa yang mereka perlu belajar seterusnya dan mengapa perlu belajar
(6C Belajar cara belajar)
● Kurang mempamerkan pemahaman terhadap ciri profesionalisme guru yang sejahtera dalam pelan pembangunan diri

Kreativiti (Creativity)
● Masih terikat dengan pengetahuan sedia ada dan memerlukan bimbingan untuk lebih kreatif dan inovatif dalam membina
pelan pembangunan diri guru (6C)

Penguasaan Isi kandungan


● Tidak mempamerkan pemahaman terhadap profesion keguruan dan ciri-ciri guru sebagai seorang yang profesional.
● Tidak menunjukkan pemahaman tentang peringkat-peringkat perkembangan profesionalisme kerjaya guru.
● Tidak memberikan hujah dalam penulisan.

Organisasi

4
GAGAL ● Tidak menghasilkan sebuah pelan pembangunan diri ke arah menjadi guru yang profesional dan sejahtera.
<15 ● Tidak berupaya menjawab soalan dan menghasilkan pelan pembangunan diri guru ke arah membangunkan kerjaya guru
( C, D+, D dan F) yang sejahtera. (KK3, LO7).
● Kebolehan merujuk sangat terhad.
● Penggunaan bahasa tidak menarik dan terdapat banyak kesilapan ejaan.
● Format penulisan tidak teratur dan longgar. Pemerenggan tidak diteliti dengan baik.

Pemikiran Kritis (Critical Thinking)


● Tidak menunjukkan kebolehan untuk mencari maklumat. (CTPS3)
● Tidak berfikir untuk mengaitkan maklumat yang relevan dan berguna (LO3)
● Boleh mencari maklumat tetapi sukar menentukan kerelevenan dan kesahihan maklumat yang dicari.(6C) Menilai maklumat
dan hujah

Sahsiah (Character)
● Tidak dapat menyatakan apa yang mereka perlu belajar dan mengapa perlu belajar (6C Belajar cara belajar)
● Tidak mempamerkan pemahaman terhadap ciri profesionalisme guru yang sejahtera dalam pelan pembangunan diri

Kreativiti (Creativity)
● Hanya menggunakan cara penyelesaian sedia ada dan tidak mencuba sesuatu yang baharu. dalam pelan pembangunan diri
guru.