Anda di halaman 1dari 3

SMK KINARUT PAPAR UJIAN BERTULIS 2 jam

Arahan
1. Kertas iniboleh dibuka apabila diberitahu.

2. Tulis nama dan kelas anda di ruang yang disediakan.

3. Tulis jawapan anda di ruang jawapan yang disediakan dalam kertas soalan ini.

4. Serahkan kertas soalan ini kepada pengawas peperiksaan pada akhir peperiksaan.

5. Anda dibenarkan menggunakan kalkulator saintifik

Kegunaan Pemeriksa
Nama Pemeriksa:
Markah Markah Markahh
Bahagian soalan Bahagian soalan Markah
penuh diperoleh diperolehi
A 1-20 20 26 10
21 4 27 10
22 3 C 28 10
B 23 5 29 10
24 3 30 10
25 5 31 10
Jumlah 100

NAMA: …………………………………………………………………………
KELAS : …………………………………………………………………………

Disediakanoleh: Disemak oleh :

……………………………….. .............................................
SULIANI DANNY NOR ZAWARI HARON
GURU MATAPELAJARAN KETUA BIDANG SAINS & MATEMATIK

Kertas soalan ini mengandungi 9 halaman bercetak.


2

RUMUS MATEMATIK

.Rumus-rumus berikut boleh membantu anda menjawab soalan. Simbol-simbol yang diberi adalah yang
biasa digunakan.

PERKAITAN

1. am x an = a m+ n 6 Luas bulatan = j 2

2 am  an = a m – n 7 Luas permukaan melengkung silinder = 2jt

3 ( am )n = a mn 8 Luas permukaaan sfera = 4j 2

4 Distance / Jarak 9 Isipadu prisma tegak = luas keratan rentas ×

=
 x2  x1  2
  y2  y1 
2 panjang

10. Isipadu kuboid = panjang x lebar x tinggi


5 Midpoint / Titik tengah
 x1  x 2 y1  y 2  11. Isipadu silinder = j 2t
 , 
( x, y ) =  2 2 
jarak yang dilalui 1
6. Purata laju =
masa yang diambil 12. Isipadu kon = 3  j 2t

hasil tambah nilai data 4


Min 
bilangan data 13 Isipadu sfera = 3 j 3
7.
8. Teorem Pithagoras 1

c2 = a2 + b2 14 Isipadu piramid tegak = 3 × luas tapak ×


tinggi
BENTUK DAN RUANG
15 Hasil tambah sudut pedalaman poligon = ( n –
1 Luassegi empat tepat = panjang × lebar 2) × 180˚

panjang lengkuk sudut pusat


1 
2 . Luas segi tiga = 2 × tapak × tinggi 16
lilitan bulatan 360
3 Luas segi empat selari = tapak × tinggi
luas sektor sudut pusat

1 360 o
17 luas bulatan
4 Luas trapezium = 2 × hasil tambah dua sisi
selari × tinggi PA'
18. Faktor skala, k = PA
5 Lilitan bulatan = d = 2j
SULIT SMKK2019

4
13 Isipadu sfera = 3 j 3

1
14 Isipadu piramid tegak = 3 × luas tapak × tinggi

15 Hasil tambah sudut pedalaman poligon = ( n – 2) × 180˚

panjang lengkuk sudut pusat16
lilitan bulatan 360

luas sektor sudut pusat17 luas bulatan 360 o

PA'
18. Faktor skala, k = PA

19. Luas imej = k2 × luas objek

[Lihatsebelah]

Anda mungkin juga menyukai