Anda di halaman 1dari 2

PROGRAM INTERVENSI (UPSR) 2018

MATA PELAJARAN :SAINS

NAMA GURU : SUZAN AK MUSA

BIL NAMA PROGRAM PERNYATAAN MASALAH TATACARA PELAKSANAAN CATATAN


01 GLOSSARY SAINS
1. MURID TIDAK MENGUASAI ISTILAH a. MEWUJUDKAN NOTA POKET
SAINS DAN INI MENYEBABKAN MEREKA YANG HANYA MENGANDUNGI
GAGAL MENJAWAB SOALAN YANG ISTILAH-ISTILAH SAINS.
BERKAITAN ISTILAH SAINS. b. DILAKUKAN SETIAP KALI MURID
MENEMUI ISTILAH SAINS PADA
TOPIK YANG DIPELAJARI.
02 BENGKEL MENJAWAB
SOALAN 1. LEMAH DALAM MENJAWAB SOALAN a. MEMINTA KHIDMAT GURU YANG
( K1&K2) YANG BERKAITAN KPS BERPENGALAMAN ATAU
2. TIDAK MEMAHAMI KEHENDAK SOALAN PENCERAMAH LUAR UNTUK
3. TIDAK MENGINGATI FAKTA DAN ISTILAH MEMBERI PENDEDAHAN KEPADA
SAINS MENYUKARKAN MURID UNTUK MURID CARA MENJAWAB
MENJAWAB SOALAN SUBJEKTIF (K2) SOALAN UPSR SEBELUM UPSR
SEBENAR( SEPTEMBER)
03 KELAS PEMANTAPAN KPS
1. MURID LEMAH DALAM MENGUASAI a. MEMBERI LATIH TUBI SOALAN
KEMAHIRAN PROSES SAINS SEPERTI; SUBJEKTIF ( KPS ) SEKURANG-
a. MENGAWAL PEMBOLEHUBAH KURANGNYA 2 SOALAN SETIAP
b. MEMBUAT HIPOTESIS MINGGU
c. MEMBUAT INFERENS b. LATIH TUBI SECARA BERGILIR
d. MEMBUAT PEMERHATIAN BAGI SETIAP KPS SEKURANG-
e. MEMBUAT RAMALAN KURANGNYA 2 SOALAN BAGI
f. MENTAFSIR DATA( JADUAL&GRAF) SETIAP KPS.

04 PETA MINDA TOPIKAL 1. MURID TIDAK DAPAT MENGUASAI a. DIBERIKAN PADA AKHIR PdP
TAHUN 4,5 DAN 6 FAKTA SAINS YANG TELAH DIPELAJARI DALAM KELAS FORMAL.
DARI TAHUN 4&5 (BERCETAK)
2. b. MURID MENYALIN PETA MINDA
BAGI SETIAP TOPIK DI DALAM
BUKU NOTA SAINS.
05 LATIH TUBI BERFOKUS 1. PENGUASAAN MURID BAGI KERTAS a. DIJALANKAN SETIAP KALI ADA
2(BAHAGIAN KPS) MASIH AGAK LEMAH KELAS TAMBAHAN
DAN INI MENYEBABKAN MURID TIDAK
DAPAT MENJAWAB SEKURANG-
KURANGNYA 4 DARIPADA 8 SOALAN
SUBJEKTIF DALAM KERTAS 2.
06 PROGRAM MOTIVASI 2. MURID KURANG FOKUS DAN MINAT a. MENJEMPUT KAUNSELOR
UPSR DALAM PELAJARAN. TERLATIH DARI PPD SARIKEI

07 KUIZ SAINS 3. MURID TIDAK MENGINGAT FAKTA YANG a. DILAKUKAN 10 MINIT SEBELUM
TELAH DIPELAJARI PADA HARI PDP BERMULA SETIAP HARI.
SEBELUMNYA.

DISEDIAKAN OLEH: DISEMAK OLEH:

( SUZAN ANAK MUSA ) (HAJINAH BINTI MOHAMAD)


GURU SAINS TAHUN 6 PK PENTADBIRAN/KURIKULUM 2018

Anda mungkin juga menyukai