Anda di halaman 1dari 9

ATOM http://magyarenergetika.

hu

Láng Sándor

A Paksi Atomerőmű meleg hűtővize energetikai


hasznosítási lehetőségének vizsgálata

Magyarország primerenergia-felhasználása – atomerőmű 1. táblázat. A modell változatai


nélkül – kereken 1000 PJ/év. Hazánkban a távfűtésben Elosztó
Változat Hőtermelés Szekunder kör
értékesített hőenergia 2015-ben 26 PJ/év volt. Ehhez a hálózat
44 PJ/évnyi földgázzal együtt összesen 64 PJ/év primer A Úgy, mint Központi gázmoto- 130/70 ºC 90/70 ºC, az
energiát használtunk fel [1] részben kapcsolt termelés- eddig rokkal és forróvíz- épület nem igé-
sel. A Paksi Atomerőmű a kondenzátorainak hűtővizével kazánokkal nyel hőtechnikai
korszerűsítést
100 PJ/év fölötti hulladékhővel melegíti a Dunát. A kérdés
az, lehetne-e ennek egy részét valamilyen módon gazda- B Paks‒ Paksi Atomerőmű- 130/70 ºC 90/70 ºC,
Szekszárd ben megcsapo- az épület
ságosan hasznosítani? kétcsöves lásból 110 ºC-os nem igényel
Napirenden van Szekszárd város távfűtésének földgáz- transzport előremenővel és hőtechnikai
ról nukleáris hőforrásúvá történő átalakítása. A megoldás Szekszárdon korszerűsítést
lényege, hogy az atomerőmű – Paks város távhőellátásához 50%-nyi csúcs
forróvíz-kazánnal
hasonló megoldásban – egy távolsági forróvíz-vezetékpár-
C Paks‒ Meleg víz és 22‒30/4‒25 ºC 45/35 ºC,
ral csatlakozna a meglévő szekszárdi távhőrendszerhez. Ez
Szekszárd Szekszárdon hőtechnikai
a nagyszabású terv felvet egy alternatív elvi lehetőséget egycsöves villamos hajtású korszerűsítés
is, mégpedig az erőmű kondenzátoraiból a Dunába kerülő transzport hőszivattyúkból és szükséges, de a
hulladékhő fűtési célra történő felhasználását. vezetékkel fűtőpatronokból fűtési rendszer
megtartható
A cikk fő célja ezen elvi lehetőség realitásának a vizs-
gálata. Az utolsó fejezet a hulladékhős változatban rejlő
egyéb lehetőségeket taglalja. Új hőfogyasztói rendszerek- A vizsgálatok számítási modellje
ben ezek kihasználása a folyamat összes résztvevője szá- A változatok költségelemzése a német gyakorlatban kedvelt, egy-
mára kedvező eredményeket szolgáltathat. szerűsített, gyorsan áttekinthető ún. annuitásos gazdaságossági
számítási modellel történt. Az egyetemi oktatásban is alkalma-
Kulcsszavak: hőhasznosítás, hűtővíz, atomerőmű, távhő, hő- zott modellek kidolgozója dr. Korényi Zoltán2, aki felhasználta az
szivattyú MVV3 tervezési segédletként is használható dokumentációját [2].
Meglévő modelljeit ő aktualizálta és bocsátotta rendelkezésemre.
A kiinduló adatok megváltoztatása automatikusan szolgáltatja a
A vizsgálat módszertana közbenső és végeredményeket.
A vizsgálat módszertanának lényege, hogy három alapváltozatot Mindegyik változat egy 2025-ös határidőre történő komplett
definiálunk, és mindháromra elvégezzük a gazdaságossági vizs- újraépítést tételez fel a fogyasztók szekunder köreinek csatlako-
gálatokat. Az összehasonlító költségelemzések alapelvét az ún. zási (a hőközpontok kilépő) pontjaiig.
újrabekerülési alapon történő számítások képezik. Ez azt jelen- A modell egyrészt kiszámolja a műszaki adatokat a csőve-
ti, hogy minden változatot úgy tekintünk, mintha a rendszerek zetékek paramétereitől a szivattyúkon át a további berendezé-
minden elemét újonnan építenénk meg. Az egyszerűsített annu- sek műszaki jellemzőiig, a veszteségeket, a teljesítményeket,
itásos számítások a fajlagos fogyasztói önköltségi hőárat hatá- az energiákat. Másrészt meghatározza a fogyasztók fajlagos
rozzák meg. Ehhez a manapság szokásos fajlagos beruházási és önköltségi hőárát. A költségszámítás annuitásos módszere azt
üzemeltetési költségeket, berendezés élettartamokat és üzem- jelenti, hogy a futamidő alatt minden esztendőben azonosak a
anyagköltségeket vesszük figyelembe. A módszer csak általános, tőkeköltségek, az üzemanyagköltségek és az O&M költségek.
közelítő megállapításokra alkalmas, mert csak egy új rendszer A diszkontráta 5%.
kiépítésének változatai tekintetében tud az eligazodásban segí-
teni. A példabeli szekszárdi fogyasztói rendszer azonban ma is Fő bemenő adatok
működik, tehát a valós helyzet ennél árnyaltabb. Az egyes elemek fajlagos beruházási költségei EUR/egységen (kW,
m stb.) a 2. táblázat szerintiek, a számolt méretekre, mérettar-
A változatok definíciója tományokra vonatkoztatva. Az irányadó értékek nagyrészt német
Az összehasonlító vizsgálat három változatra készült el az 1. táb- szakirodalmakból [2] vettek, részben az itt elérhető diagramokból
lázat szerint. a modell kidolgozója által képzett függvényekből származtatva.

16 MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6


http://magyarenergetika.hu
E-NERGIA.HU GEOTERMIA
ATOM

2. táblázat. Fajlagos létesítési költségek4 4. táblázat. Fajlagos energiaárak


Mérték- Változatok Mérték- Ipari közép- „Geo”-
Megnevezés Energia fajta Tőzsdei
egység A B C egység fogyasztói tarifa

Transzport vezetékrendszer Nukleáris hő- EUR/MWhth 3 ‒ ‒

Szivattyúállomás EUR/kWe ‒ 2 914 2 223 Földgáz hő- EUR/MWhth 20 23 ‒

Csővezeték-fektetés EUR/m, nyv ‒ 927 609 Villamos- EUR/MWhe 70 90 63

Fűtőművi berendezések
Keringtetőrendszer EUR/kWe 2 738 2 738 1 918 5. táblázat. A szekszárdi fogyasztói rendszer főbb adatai
Gázmotor komplett EUR/kWe 746 ‒ ‒ Fogyasztók száma (egyenértékű) 6 000 db
Forróvíz-kazán komplett EUR/kWth 80 80 ‒ Hőközpontok száma (egyenértékű) 200 db
Hőszivattyú komplett EUR/kWth ‒ ‒ 200 Lekötött hőteljesítmény 36 MWth
Földbérleti díj EUR/ha 50 Egyidejűségi tényező 76 %
Elosztórendszer Egyidejű hőteljesítmény-igény 27,4 MWth
EUR/m, nyv 314 314 392
csővezeték-fektetés Értékesítendő hőenergia 200 TJ/év
Hőközponti berendezések
Kompakt hőcserélő állomás EUR/kWth 50 50 ‒
Hőszivattyú hőtárolóval EUR/kWth ‒ ‒ 300 30

Fűtőpatron EUR/kWe ‒ ‒ 60 TARTAMDIAGRAM


25
Helyiségbérleti díj EUR/ha 2 000
LEKÖTÖTT: 36 MW
20
EGYIDEJŰ: 27,4 MW
3. táblázat. Fő elemek kalkulációs élettartama5 50% SZOLGÁLTATÁS: 200 000 GJ/év
MWth

Év Elem, berendezés 15
~92%
20 Gázmotorok, hőszivattyúk
10
25 Kompakt hőcserélők
Forróvíz-kazánok, hőtárolók, szivattyúk, 5
30
hőcserélő állomások, fűtőpatronok
Egy- és kétcsöves transzport vezeték és az elosztó- 0
40
rendszer vezetékpárja
11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33
35
37
39
41
43
45
47
49
51
0
1
3
5
7
9

hét

1.ábra. A szekszárdi fogyasztói teljesítmények tartamdiagramja


Az árfolyam 320 HUF/EUR. Az O&M költségeket a beruházá-
si költségek adott, az iparágban szokásos százalékos értékeiként
számítottuk. Az annuitásos számításoknál figyelembe vett főbe- A távfűtési rendszer főbb adatai
rendezés kalkulációs élettartamokat a 3. táblázat tartalmazza. A szekszárdi távfűtési rendszer adatai kerekített és becsült ada-
Az egyes változatok nukleáris, földgáz és villamosenergia-for- tok, melyek az összehasonlító elemzéshez és a megoldás vázo-
rásokat használnak. A 2025-re becsült árukat6 a 4. táblázat fog- lásához az esetleges fogyasztói kör fejlesztése esetén is elfogad-
lalja össze. hatónak tekinthetők (5. táblázat). Értékük a modell excel-tábla
Az atomerőmű hőcserélő állomásából kiadott hőenergia árát INPUT lapján módosítható.
147 kWhe/MWhth fajlagos értékkel kalkulált elmaradó villamos- A fogyasztói tartamdiagram8 (1. ábra) heti felbontású becslés,
energia-termelés (10,3 GWh/év) tőzsdei árának figyelembevéte- a görbe alatti terület 200 TJ/év. Mindhárom változat ezt veszi fi-
lével számoltuk. A számításokban az elmaradó villamos energiá- gyelembe.
nak csak a felét7 vettük figyelembe. A tartamdiagramon bejelöltük a lekötött teljesítmény 50%-os
A gázmotorokhoz és a forróvíz-kazánokhoz szükséges földgáz értékét, melyhez (a szakmában elfogadottan) a szolgáltatott hő-
ára az ipari középfogyasztói ár. A gázmotorok által termelt villa- energiának kereken 92%-a tartozik. A maradékra jellemzően ala-
mos energiát tőzsdei áron értékesítjük. csony beruházási költségű csúcsberendezéseket szokás létesíteni,
A hőszivattyúk hajtására felhasznált villanyt a „GEO”-tarifa amelyeknél megengedett a magasabb üzemeltetési költség (lásd
tartalmazza. Ez feltételezi, hogy a hőszivattyúk a hőtárolók- a B, az atomerőműves változat szekszárdi csúcskazánját is).
kal kiegészítve „aktív” fogyasztókként szolgálhatják a szűkebb-
nagyobb körzetű rendszer igényeit. A szivattyúk, fűtőpatronok A hulladékhő a C változathoz
energiaköltségeit ipari középfogyasztói árral vettük figyelembe. A hulladékhő a Paksi Atomerőmű kondenzátorait elhagyó felmele-
A számítások végső eredményei változatonként a fogyasztók gedett hűtővíz hője. Hőmérséklete a hidegvíz-csatornába történő
fajlagos önköltségi hőárai. Ezen cikk nem tud kitérni a számítá- melegvíz-visszakeverés lehetőségének a Dunára vonatkozó elő-
sok, az eredmények teljes körű ismertetésére. Az A és a B vál- írások mértékéig történő kihasználása, illetve a Dunába visszave-
tozatok részletezését sem tartalmazza, azok konvencionálisnak zetett meleg hűtővíz maximálisan megengedhető hőmérsékleté-
tekinthetőek. nek figyelembevétele mellett 14–33 °C.

MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6 17


ATOM http://magyarenergetika.hu

6. táblázat. A hűtővíz főbb adatai


Meleg hűtővíz térfogatáram 100 m3/s Paksi Atomerőmű Szekszárd
Napi vízforgalom 8 millió m 3

Éves hulladék hőenergia 100 PJ/év DN550, 1088 t/h, 7,7 DN 500, 749 t/h, 34,8 bar,
bar, 275 kW 882 kW
32 km, 14-33 C
o 22 km, 22-30 oC

35
Fűtőmű
45 oC
30 o
min 2 C
Hőközpontok
25
Hőszivattyúk jelzése
meleg hűtővíz
20
fok C

15
3. ábra alapsémája
3. ábra. A kapcsolás
10
Dunavíz
5 7. táblázat. A transzport
FŰTŐMŰ vezeték és az elosztórendszer fontosabb
adatai

HŐTÁROLÓ
0 SZEKSZÁRD
0 25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300 325 350 375 400 Mérték- Transzport- Elosztó-
Paraméter
Meleg hűtővíz az atomerőműtől 14-33 oC
d/a egység vezeték hálózat
Hossz km 32 22-30
22 oC
2. ábra. Hűtővíz hőmérséklet-tartamdiagram
Értelmezése: pl.: A Duna vizének hőmérséklete az évben Átmérő mm 1×DN550 2×DN500
80 napon át kisebb mint 5 ºC Vízáram t/h 1088 749
Szivattyú teljesítménye kW 275 882
Tél 7 oC
A jelenlegi kiépítésre vonatkozó mennyiségeket, energiákat Tél 2 oC Tél 4 oC

– kerekítve – a 6. táblázat tartalmazza. lévő Szekszárdi Séden) keresztül a Dunába kerül vissza
DUNA
Az arányokat mutatja, hogy a Dunából kiemelt napi 8 millió (számításokban +2 km csővezeték), esetleg hasznosul.
m3-nyi vízmennyiség meghaladja a tiszai árapasztók bármelyiké- • A szekszárdi hálózat előremenő hőmérséklete – optimalizá-
4. ábra
ben tárolható mennyiséget, és többszöröse a hazai vizsgált, ma- lás nélkül – 22 °C-os (jó becslésnek látszik további előnyök
gas esésmagasságú szivattyús energiatározó (SZET) változatok kihasználására).
Paksi Atomerőmű Szekszárd
napi vízforgalmának. • A hőközpontokban hőszivattyúk és a hőtárolókban csúcs
Paks II. belépésével a táblázatban szereplő mennyiségek fűtőpatronok létesülnek, részben ellátásbiztonsági céllal is.
DN550, 1088 t/h, 7,7 DN 500, 749 t/h, 34,8 bar,
9
nagyjából megkétszereződnek. 2086-ig biztonsággal rendelke- A szekunder
bar, 275 kW kör előremenő hőmérséklete 882 kW 45 °C , ehhez
zésre áll elegendő hulladékhő. feltételeztük a fogyasztók épületeinek hőtechnikai rendbe-
32 km, 14-33 o
C 22 km, 22-30 o
C

A hideg hűtővíz tartamdiagramját két év (2010. és 2015.) tételét. Fűtőmű


napi adatainak átlagából szerkesztettük meg. A meleg hűtővíz hő- A közeg adott hőmérsékletéhez és a hőigényekhez igazodóan
45 oC
mérsékletét a lehetőségek (visszakeverés) és a Dunára vonatkozó mind a transzportvezetékben, o
min 2 C
mind az elosztóhálózatban változó
Hőközpontok
korlátok alapján számoltuk (2. ábra). tömegáramú szabályozás (is) van. A megadott tömegáramok a
téli csúcs értékei. Hőszivattyúk jelzése
A C változat elvi sémái
A C változat a Paksi Atomerőmű meleg hűtővízének töredékét mint A fűtőmű elvi sémája 3. ábra
hulladékhőt és hőszivattyú-hőforrást, valamint tisztán villamos A fűtőmű egyszerűsített sémáját a 4. ábra mutatja be.
energiát használ. A villamosenergia-fogyasztás nagy része hőszi-
vattyúk hajtására, a töredéke fűtőpatronok működtetésére szolgál.
FŰTŐMŰ
HŐTÁROLÓ

Alapséma SZEKSZÁRD

Az alapséma (3. ábra) a kapcsolás lényegét mutatja be. Meleg hűtővíz az atomerőműtől 14-33 oC
A téli csúcsra számolt fontosabb csővezetéki adatok az ábrán
22-30 oC
és a 7. táblázatban megtalálhatók.
A kapcsolás lényege a téli csúcsigényekre méretezett állapot
figyelembevételével:
• A télen is 14 °C-os meleg kondenzátor hűtővíz egy csekély
részáramát (kereken 3‰-ét) a szekszárdi fűtőműig vezet- Tél 7 oC
Tél 2 oC Tél 4 oC
jük, ahol a hőtartalma egy részét az ott elhelyezett hőcse-
rélő állomáson, másik részét csúcshőszivattyún keresztül
DUNA
(téli állapot) átadja a szekszárdi hálózatnak.
• A csúcshőszivattyúban lehűlt hűtővíz téli csúcsban 2 °C-os
4. ábra
hőmérsékleten valamely vízfolyáson (esetleg a 200 m-re 4. ábra. A fűtőmű elvi sémája

18 MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6


http://magyarenergetika.hu
E-NERGIA.HU GEOTERMIA
ATOM

Téli (méretezési) állapotban


50
• a 14 °C-os meleg hűtővíz a hőcserélőbe érkező 4 °C-os
45
elosztóhálózati visszatérő vizet 11 °C-ra melegíti, miközben 40
a hűtővíz 7 °C-osra hűl. 35

• A csúcshőszivattyú a 7 °C-os hőforrással az előremenőt 30

22 °C-ra melegíti, miközben a hőforrás 2 °C-osra hűl, s 25

fok C
FŰTŐPATRON
20
visszakerül a Dunába (szaggatott vonal).
15
• A hőtároló lehetőséget biztosít, hogy pl. olcsóbb éjszakai 10
vagy csúcskizárásos árammal működtethessük a hőszivaty- 5

tyút (pontvonal, csak a fő irányokat ábrázolva). 0


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
A hőigények csökkenésével a csúcshőszivattyúk egyre keve- -5 TRANSZPORT FŰTŐMŰ HŐKÖZPONT
HŐ K ÖZ P ON T
ELOSZTÓ
Tengelycím
Ten
ngelycím
HŐKÖZPONT

sebbet dolgoznak. meleg hűtővíz elosztó hálózat szekunder kör

A hőközpontok elvi sémája 6. ábra. Hőmérséklet-lefutások diagramja téli csúcsban


A séma az 5. ábrán látható.
A hőközpontokban A csúcshőszivattyú tényleges jósági foka legalább 5,5, a
• az elosztóhálózat legalább 22 °C-os előremenője, mint hő- hőközpontiaké minimum 4,2. Melegebb előremenő hőmérséklet
forrás szolgálja ki a hőszivattyúkat, amelyek hőtárolókat választásával a magasabb kihasználású hőközponti hőszivattyúk
töltenek a villamosenergia-rendszer igényeit is szolgálható COP-je a csúcshőszivattyú rovására növelhető, ez optimalizációs
ütemezésben. kérdés.
• A hőtárolóban lévő vizet a téli csúcsban – az éves hőigény A paksi gőzturbina megcsapolásából kiadott hőre és az emi-
néhány %-ában – villamos fűtőpatronok hevítik a kívánt atti villamosenergia-vesztésre vonatkoztatható „COP”-érték
hőmérsékletre. A szekunder kör 45/35 °C-os. 1/0,147=6,8 magasabb, mint a javaslat szerinti hőszivattyú-
ké. Elméleti szinten igaz az az általánosnak tekinthető véleke-
dés, miszerint a hőszivattyús megoldások nem versenyképesek
HŐKÖZPONTOK a kapcsolt megoldásokkal. A valóságban viszont a fogyasztókig
ALAPSÉMA kell a rendszert vizsgálni. A villamos energia és az alacsony hő-
mérsékletű hőszivattyú hőforrás lényegesen kisebb energiavesz-
22-30 oC
teséggel vihető a fogyasztókhoz, mint a magas hőmérsékletű víz.
A B megoldás tényleges „COP”-je a nagy távolságok okozta ma-
gas hőveszteségek miatt nem éri el az 5-ös értéket.

Tartamdiagram
A tartamdiagram tartalmazza az egyes hőközlő főberendezések
o
Fűtőpatron teljesítményét és az általuk szolgáltatott hőenergiát a 7. ábra sze-
Téli min. 4 C Hálózati víz
rint.
A hőszivattyúk és a csúcs villamos fűtés együttes villamos-
5. ábra. Hőközpontok elvi sémája energia-igénye 14,6 GWh/év.
A hőteljesítmény és hőenergia értékek és arányok a rendszer
5. ábra
különböző elemein a 8. táblázat szerint alakulnak.
Hőmérséklet-lefutások
A hőmérséklet-lefutásokat tartalmazó diagramot a 6. ábra mu-
Napelem, -kollektor
tatja be. 30
Villamos csúcsfűtés
A diagramon a rendszer főbb elemein (a diagram alján, az Pvill max= 8 MW
energiaáramlás
22-30 oC
sorrendjében) a három elválasztott közeg hőmér- 25 Evill=
Qhő=
1,3 GWh/év
4,8 TJ/év
séklet-változásai követhetőek. A hőcserélőt, a hőszivattyúkat és
a csúcs villamos fűtést a diagramon csak jelképesen ábrázoltuk. 20 Fűtőművi csúcs hőszivattyú
COP min = 5,5 (Viesmann faktorral)
Hálózati víz
Mivel az alacsony közeghőmérsékletek 36 oC miatt mind a transz- Pvill max = 1,8
Evill = 2,7
MW
GWh/év
Σ 8MW
MWth

port-, mind a keringtetőszivattyú közegmelegítő hatása néhány +


15 Qhő = 9,7 TJ/év Hőközponti hőszivattyúk
COP min = 4,2 (Viesmann)
tized K-en belül megegyezik a hőveszteség miatti hűléssel, a vizs- 3,6MW Pvill max = 3,8 MW
Fűtőpatron Evill = 10,6 GWh/év
gálat ezen szintjén ezek kiegyenlítetteknek tekinthetők, a különb- 10
Qhő = 38,3 TJ/év

ségek elhanyagolhatók. Phő= 13,8 MW


pl. 18 oC 5 Qhő= 147,7 TJ/év
Téli min. 4 oC
A hőszivattyúk
A hőszivattyú elméleti jósági fokokat a hőmérséklet-lefutási diag- 0

12. ábra
ram (6. ábra) értékeivel számoltuk. A hőcserélőknél 3 K-es lép- hét

csőt tételeztünk fel. A valós COP-t egy jó nevű nemzetközi szak- 7. ábra. Fogyasztói tartamdigram teljesítmény, energia és
cég tervezési segédlete [3] szerint határoztuk meg. minőségi adatokkal

MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6 19


ATOM http://magyarenergetika.hu

8. táblázat. Hőteljesítmények és hőenergiák lékével mint hulladékhővel, és 53 TJ/év villamos energiával bizto-
sítja. Az energia jöhet bárhonnan: atomerőműből, napelemekből,
Hőközlés forrása Teljesítmények Hőenergiák
importból vagy pl. a fosszilis gönyűi kombinált ciklusú erőműből.
MWth,e % % TJ/év
Amennyiben az utóbbiból, akkor is kereken mindössze 120 TJ/év
Hulladékhő a Paksi Atomerőműből 14,1 52 74 148 földgázból biztosítható a 200 TJ/év-nyi szekszárdi nagyságú hő-
Csúcshőszivattyú a fűtőműben 1,7 6 5 10 szolgáltatás. A C változathoz tehát legfeljebb fele annyi primer
Hőszivattyúk a hőközpontokban 3,6 13 19 38 energia szükséges, mint az A-hoz vagy a B-hez.
Csúcs fűtőpatronok a hőközpontokban 8,0 29 2 5 A 8. ábrán a változatok primerenergia-igénye látható. A villa-
Összesen 27,4 100 100 201 mos energia primerenergia-igényét itt egy átlagosnak tekinthető
fosszilis tüzelőanyagú hőerőművet feltételezve 33% termelési-át-
viteli hatásfokkal vettük figyelembe. A fosszilisenergia-igény tar-
A csúcsberendezések (a központi hőszivattyú és a fűtőpatro- talmazza a transzport és a keringtetőszivattyúk hajtására felhasz-
nok) teljesítményaránya 35%. Ezen berendezések az éves hő- nált villamos energia előállításának tüzelőhőigényét is.
energia-igényeknek mindössze 7%-át szolgáltatják.
Gazdasági összehasonlítás
A változatok összehasonlítása A 2025. évre számolt, teljesen új létesítésű változatok beruhá-
zási költségét, fajlagos fogyasztói hőönköltségét, illetve ezen
Energetikai összehasonlítás utóbbiak A változathoz viszonyított arányát a 10. táblázat fog-
Az energetikai összehasonlításon itt és a továbbiakban a nem lalja össze.
megújuló (nukleáris és fosszilis) alapenergia-felhasználás ösz- A B változat beruházási és O&M költsége tartalmazza Paks
szehasonlítását értjük. Az egyes változatoknál a 200 TJ/év hő- II. létesítésének és fenntartásának a hőszolgáltatás miatt meg
szolgáltatás érdekében a fő felhasznált működtető (tüzelőanyag) nem termelhető/anélkül megtermelhető villamosenergia-hányad
energiákat a 9. táblázat tartalmazza. (0,052%) felét is.
A hagyományosnak tekinthető A változat egy kapcsolt auto- A beruházási költségek megoszlását millió Ft-ban a 9. ábra
nóm távhőszolgáltatásra ad példát. A 200 TJ/év fogyasztói hő- tartalmazza.
igényhez felhasznál 781 TJ/év primer (földgáz) energiát – igaz, Az A és B változatnál az elosztórendszer beruházási költ-
villamos energiát is termel. Amennyiben csak forróvíz-kazánok lé- ségében szerepelnek a hőközpontok beruházási költségei is.
tesülnének, abban az esetben is elfogyasztana kereken 240 TJ/év A transzport vezetékrendszerek beruházási költsége tartalmaz-
primer energiát. za az erőművi hőcserélő állomás (B változat) és a szivattyúzás-
A B változat elhasznál 252 TJ/év nukleáris és 19 TJ/év földgáz nyomástartás (B és C) beruházási költségeit is.
hőenergiát. Rögzíthető, hogy a mai átlagos fogyasztói hőárak (3000-3500
A C változat a szekszárdi példában a szolgáltatott 200 TJ/év Ft/GJ) mellett egyik változat sem biztosítja a befektetett tőke 5%
hőenergiát az atomerőmű felmelegített hűtővízének néhány ezre- hozamot adó megtérülését.

9. táblázat. Felhasznált energiák, TJ/év


10. táblázat. A változatok gazdasági összehasonlítása
A változat B változat C változat
Beruházási Fajlagos fogyasztói
Energia Atomerőműből
Úgy, mint Atomerőműből Változat költség hőönköltség
TJ/év távolsági
eddig hulladékhő
hőellátás Mrd Ft Ft/GJ %
Nukleáris hő- ‒ 252 ‒ A Úgy mint eddig 8,9 4 652 100
Földgáz hő- 781 19 ‒ B Paksról távolsági fűtéssel 15,7 6 862 148
Villamos- ‒310 ‒ 53 C Paksról hulladékhővel 13,7 7 226 155

TJ/év Fosszilis energiaigény Nukleáris energiaigény Atomerőmű Transzport Fűtőmű Elosztó Hőközpont
900
18 000
800 0
16 000 0
700 14 000 3 085
600 12 000 947 2 955
millió Ft

500 10 000 2 465


400 798 8 000 1 047
3 085
300 6 000 10 662

200 4 000
5 811 7 214
252
100 2 000
191
43 1 011
0 0
0
A: ÚGY, MINT EDDIG B: PAKSRÓL TÁVOLSÁGI C: PAKSRÓL HULLADÉKHŐVEL
A: ÚGY, MINT EDDIG B: PAKSRÓL TÁVOLSÁGI FŰTÉSSEL C: PAKSRÓL HULLADÉKHŐVEL FŰTÉSSEL

8. ábra. A változatok primerenergia-igénye 9. ábra. Beruházási költségek megoszlása

20 MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6


http://magyarenergetika.hu
E-NERGIA.HU GEOTERMIA
ATOM

11. táblázat. A változatok ellátásbiztonsági összehasonlítása


ATOMERŐMŰ TRANSZPORT VEZETÉK RENDSZER Meghibá- A változat B változat C változat
SZEKSZÁRDI FŰTŐMŰ ELOSZTÓ RENDSZER
Ft/GJ sodás
HŐKÖZPONTI RENDSZEREK SZEKUNDER RENDSZEREK
8 000 Kiesik a Szekszárdi fűtő- A hőközpontokba
281 transzport műbe telepített telepített fűtőpatronok
7 000
vezeték. csúcs forróvíz- korlátozott szolgáltatást
6 000 1 380 kazán korláto- tudnak nyújtani. Csök-
2 548
5 000 710 zott szolgáltatást kenthető a korlátozás
tud nyújtani. mértéke, ha a fűtőművi
4 000 1 380 Földgáz a spot csúcshőszivattyú
1 241
3 000 piacon besze- bivalans megoldású:
3 728 785 rezhető. átkapcsolható levegő
2 000 hőforrásúra.
3 272
1 000 2 371 Kiesik az Megszűnik a Megszűnik a A hőközpontokba
1 044
elosztó- szolgáltatás. szolgáltatás. telepített fűtőpatronok
A: ÚGY, MINT EDDIG B: PAKSRÓL TÁVOLSÁGI FŰTÉSSEL C: PAKSRÓL HULLADÉKHŐVEL rendszer. korlátozott szolgáltatást
tudnak nyújtani.

10. ábra. A változatok fajlagos fogyasztói önköltségi


hőára egységenként
Az atomerőművi, fűtőművi és hőközponti berendezések kellő
redundanciával megépíthetőek, ez tervezési kérdés.
Ellátásbiztonsági szempontból a két kritikus elem a transzport
Ft/GJ ENERGIAKÖLTSÉG TŐKEKÖLTSÉG O&M KÖLTSÉG EGYÉB KÖLTSÉGEK és az elosztó csővezetékrendszer. Az elosztórendszer lényegesen
8 000 bonyolultabb a transzportnál, és csúcsban magasabb hőmérsék-
81
7 000 leten is üzemel (B változat). Kijelenthető, hogy üzembiztonság
378 730
6 000 754 szempontjából az elosztórendszer kedvezőtlenebb a transzport-
nál. A 11. táblázat azt vázolja, hogyan alakul a fogyasztók ellátá-
5 000
289 sa ezek meghibásodása esetén.
4 000 623 4 432
4 647 Kiesések esetén a pillanatnyi hőigényektől függően nincs fel-
3 000 1 671 tétlenül korlátozás. A korlátozott szolgáltatás maximális időtarta-
2 000 ma a tartamdiagramból a maradó berendezések teljesítményei-
1 000 2 069 1 982 nek figyelembevételével leolvasható. Sötétre kapcsolt Szekszárd
1 084
esetén a szolgáltatás mindhárom változatnál leáll.
A: ÚGY, MINT EDDIG B: PAKSRÓL TÁVOLSÁGI C: PAKSRÓL HULLADÉKHŐVEL
FŰTÉSSEL
A vizsgálat eredményeinek összegzése
Az elvégzett egyszerűsített modellvizsgálatok alapján a C változat
11. ábra. A változatok fajlagos fogyasztói önköltségi hőára
a legmagasabb fogyasztói hőárú – bár ellátásbiztonsági és pri-
költségelemenként
merenergia-igény szempontjából kedvezőbb a többinél.
Az A és a B változatot az is erősíti, hogy számos ma is mű-
A vizsgált fogyasztói hőigényekre és lekötött hőteljesítményekre ködő rendszerelem megtartható: a hőközpontok, az elosztóháló-
szolgáló változatok közül a meglévő rendszer (A változat) újraépí- zat, illetve a fűtőmű az egyes berendezéseivel. A C változatban
tése adja a legalacsonyabb, a hulladékhő + hőszivattyús rendszer a lekötött teljesítményekhez az elosztóhálózat kapacitása szűk,
(C változat) adja a legmagasabb fogyasztói hőárat. a hőközponti berendezések nagy részét is le kellene cserélni.
A fajlagos fogyasztói önköltségi hőárat hely szerinti bontásban A B változat (távolsági hőszolgáltatás) azért lehet előnyösebb az
a 10. ábra, költségelemenként a 11. ábra mutatja be. A („úgy, mint eddig”) változatnál, mert
Az egyéb költségek között szerepel a CO2 ára, a föld- és he- • a B változat transzport csővezetékpárjának az atomerőmű-
lyiségbérleti díjak. beli átalakításokkal együtt számított beruházási költsége a
számításokban és a gyakorlatban is kikerülhet a lokális vál-
Ellátásbiztonsági összehasonlítás lalati üzleti körből, továbbá
Az ellátásbiztonsági kérdések számszerűsítése nem volt része • a földgáz árának jövőbeni bizonytalansága és annak kör-
a gazdasági számításoknak. Sem a fajlagos O&M költségekben, nyezeti hatása nem terheli a várost, a fogyasztókat.
sem a fogyasztókat érhető károk tekintetében nem tettünk kü- Szekszárd vonatkozásában a C változat további vizsgálata
lönbséget a változatok között. csak irreális feltételezések esetén lehet célszerű:
A fogyasztók ellátásbiztonsága szempontjából az alacsony hő- • az elosztóhálózat megtartása csak drasztikus, legalább
mérsékletű közegeket (C változat) szállító csővezetéki (transz- 60%-os fogyasztóiteljesítmény-lekötés csökkenése esetén
port, elosztó) rendszerek kedvezőbbek, mert meghibásodási lehetséges, vagy
valószínűségük kisebb. Egyszerűbb szerkezetű szivattyúk, sze- • számottevő hidegenergia-szolgáltatásra lenne igény, vagy
relvények, csőtartók, kevesebb és egyszerűbb kompenzációs fel- • amennyiben egy nagyobb fogyasztói csoport megjelenése
adat. Helyreállításuk is rövidebb időt vesz igénybe, pl. az üríté- indokolja egy új, hasonló kialakítású fűtőmű létesítését, s a
sük-feltöltésük is egyszerűbb. két elosztói rendszer összekapcsolható.

MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6 21


Fűtőpatron
ATOM Téli min. 4 oC http://magyarenergetika.hu
Hálózati víz

5. ábra

Az üzleti alapú vizsgálatban a B változathoz képest 7%-kal


magasabb fogyasztói fajlagos önköltségi hőárkülönbség azonban Napelem, -kollektor
Nape
eltüntethetőnek látszik olyan településeken, ahol eddig nem volt
távhőszolgáltatás. A következő fejezet a C változatban rejlő to-
vábbi lehetőségeket elemzi. 22-30 oC

A hulladékhős-hőszivattyús megoldásban rejlő Hálózati víz

további lehetőségek
36 oC
Σ 8MW
+
Az eddigi összehasonlító vizsgálatok azonos hőteljesítmény és 3,6MW
hőfogyasztás igényekre készültek. Szekszárdon más lehetőség, Fűtőpatron

értékesíthető szolgáltatás, előny kihasználása nem volt cél.


Amikor további lehetőségekről beszélünk, túl kell lépnünk Téli min. 4 oC
pl. 18 oC

Szekszárd, illetve a szokásos távfűtési gyakorlat határain. A me-


leg hűtővizet nemcsak mint hőforrást, hanem mint több célra
12. ábra
hasznosítható anyagot, valamint a javasolt megoldásban rejlő 12. ábra. A hőközpontok egyik fejlesztési lehetősége
egyéb lehetőségeket is figyelembe kell venni.
Új távhőrendszerek tervezésénél hosszú időtávot, legalább
50-60 évet szokás figyelembe venni. Becsülni kell a társadalom, a Az elosztóhálózatból vett víz a hőszivattyú elpárologtatójában
fogyasztók, a települések távlati igényváltozásait, az energetikai lehűl. Ez kerül a hidegtároló hőcserélőjébe, s innen a visszatérő
rendszerekben várható tendenciákat. ágba. A hőszivattyú kondenzátora fűti a melegtárolót. Nyáron ter-
mészetesen csak használatimelegvíz-fogyasztással kell számolni.
Várható változások a villamosenergia-rendszerben A hőtárolók működhetnek töredéknyi térfogatú fázisváltós anya-
A tisztán villamos energiával működő C változatú megoldások gokkal is, ekkor természetesen módosul a kapcsolás.
a primerenergia-igény szempontjából és környezetvédelmileg is Felülethűtés esetén a rákondenzálódás elkerülése érdekében
kedvezőek. A kérdés az, milyen változások várhatók a villamos- 18 °C-os előremenőt szokás választani. Ahol 6/12 °C-os rendszert
energia-rendszerben. Reális feltételezéssel: kell kiszolgálni, ott is működhet a kapcsolás. Az elosztórendszer-
• meg fog épülni a Paks II. atomerőmű, ből vett vízáram állításával van szabályozási tartomány. Szükség
• a napelemes kapacitások nőni fognak. esetén a hőszivattyú működési iránya szakaszosan változtatható.
Hazai és környékbeli napelemes (megújulós) rendszerek túl- A 12. ábrán a szaggatott vonalas útvonal azt a lehetőséget mu-
építése esetén fel fognak értékelődni a szabályozható kapacitá- tatja, amikor a meleg és hideg igények aránya egy hőközponton
sok iránti igények: mind a termelőnél, mind a tárolásnál, mind a belül megfelelő. Ez esetben nem szükséges az elosztóhálózatból
fogyasztónál. Terjedőben vannak a kistérségi elszámolási rend- táplálni a hőközpontot.
szerek, amelyekben a villamosenergia-termelőkkel és -szolgál- Azon hőközpontokban, ahol a hideg igények csak a fűtési sze-
tatókkal egy szintre emelkednek az „aktív fogyasztói” csoportok. zonon kívüliek, onnan a fogyasztókat elegendő két vezetékkel el-
Ők a vezérelhető-szabályozható vételezésükért cserébe kedve- érni. Az átkapcsolás a hőközpontokban történik. Ahol párhuzamos
zőbb tarifában részesülhetnek. E körbe sorolható az „okos vá- szolgáltatás az igény, ott 4 vezetékes csatlakozás szükséges.
ros”, a „virtuális erőmű” és a „mikrohálózatok” utáni növekvő Amennyiben a hőfogyasztás mellé számottevő, lényegesen
érdeklődés is. magasabb áron értékesíthető hidegenergia-fogyasztás társulna,
A villamosenergia-rendszerben prognosztizálható változások abban az esetben az alapszolgáltatás fajlagos hőára jelentősen
kedveznek az aktív fogyasztónak tekinthető „hulladékhő + hőszi- csökkenne.
vattyú + energiatároló” típusú megoldások alkalmazásának. Hagyományos távfűtési rendszerekben a hidegenergia-
szolgáltatást abszorpciós gépekkel szokás megoldani. Ehhez
Fogyasztóiigény-változások azonban nyáron is legalább 90 °C-os fűtőközeg (elosztóhálózati
Az életszínvonal további növekedésével a lakosság igényei nőni előremenő hőmérséklet) szükséges. Ez nem gazdaságos megol-
fognak: klimatizált, automatizáltabb, közel nulla hőenergia-igé- dás, maradnak a környezetet hővel és zajjal terhelő drága egyedi
nyű lakás, ház, háztartás, köz- és szolgáltató épület, munkahely. klímaberendezések.
Épületgépészetük a kor színvonalára kerül: pl. alacsony hőmér- Az ábrán ott a lehetőség a napelemekben, napkollektorokban
sékletű fűtési és vele kombinált hűtési megoldásokkal. Rugalma- termelt energiák hőközpontokba vezetésére, illetve az ott rendel-
san kezelendő igények jelennek meg. kezésre álló villamos kapacitások szabad részeinek értékesítésé-
A vázolt megoldás erre is kedvező választ adhat: re, pl. konnektorosautó-töltőpontok kialakítására.
• Az alacsonyabb hőmérsékletű (36 °C) fűtési előremenő Ideális megoldás lehet új lakó- és intézményi, ipari telepek
még kedvezőbbé teszi a megoldást a vizsgálatban szereplő épületeihez.
45 °C-kal szemben: a hőközponti hőszivattyú jósági foka
magasabb, a fajlagos villamosenergia-fogyasztása alacso- Lehetőségek az elosztóhálózat mentén
nyabb lesz. Az alacsony hőmérsékleten működő elosztóhálózat csekély hő-
• A hőközpont egy hidegtárolóval kiegészítve csekély több- szigetelési és kompenzálási igényű, minimális hőveszteséggel.
letköltséggel hidegenergiát tud szolgáltatni. Az előremenő víz hőmérséklete 22–30 °C. Ezen hőmérsékletű
A hőközpont sémája kiegészíthető pl. a 12. ábra szerintire. közeg

22 MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6


http://magyarenergetika.hu
E-NERGIA.HU GEOTERMIA
ATOM

• alkalmas önmagában vagy glikolos körön keresztül közte- legházak, terményszárítók, állattartó telepek; ipari víz, tűzivíz,
rületek, közösségi nyitott vagy fedett, esetleg zárt terek téli víztározó stb.) csatlakozhatnának a rendszerre. Vizsgálható, hogy
temperálására, jégtelenítésére; az erőműhöz közeli turisztikai célú Sió-projekthez kapcsolható-e
• mint közműfejlesztési lehetőség, fosszilis energiahordozó- egy tekintélyesebb meleg vízáram (kikötők, zsilipek jégtelenítése,
kat kiváltandó, vonzó hőforrásul szolgálhat közelben lévő vadvízi evezőspálya kialakítása, pihenőhelyek melegvíz-ellátásá-
intézmények, szolgáltatások, sportközpontok, ipari épüle- hoz hőforrás stb.).
tek, családi házak hőszivattyús fűtési-hűtési megoldásai-
hoz, uszodákhoz, melegházakhoz stb. – egyszerűbben: Lehetőségek az atomerőmű hűtővízrendszerénél
eddig fosszilis energiahordozót használó fogyasztókat csá- Az atomerőmű státusza alaperőmű, az ország legalacsonyabb
bíthat a hálózathoz; önköltségű erőműve. Az egyetlen olyan kondenzációs erőmű,
• összegyűjthet olyan alacsony hőmérsékletű hulladékhőket, amelynek hosszú távú működése garantálja a meleg hűtővíz ren-
amelyek eddig hővel szennyezték a környezetüket (pl. delkezésre állásának folyamatosságát. Paks II. belépésével ez az
kompresszorok, hűtő- és klímaberendezések). időtáv kereken 70 év.
Ezeket a lehetőségeket a fejlesztési tervek ismeretében az Paks I–II. együttes névleges termelésének két fő külső aka-
érintett település tudná konkretizálni, ütemezni. dálya lehet:
• Amennyiben a rendszerirányító erre utasítja.
Lehetőségek a fűtőműben • Amikor a Duna alacsony vízhozama párosul magas Duna-
Optimalizációs kérdés, hogy a különböző fogyasztói körzeteket víz hőmérséklettel.
(pl. egy ipari parkot, ahol ipari vízre is szükség lehet, vagy az Tapasztalatok ismeretében az átrakások, karbantartások üte-
elosztó hálózattól távolabbi egyedi vagy csoportos fogyasztókat) mezésével a helyzet valamelyest orvosolható. Paks I. alkalmas
a meleg hűtővízzel vagy az elosztórendszer bővítésével érjük el. részterheléses üzemre, Paks II. pedig széles tartományban akár
A fűtőműben lehűlt hűtővíz csővezetéken és/vagy vízfolyáso- teljesítményszabályozásra is. Mindezen képességek kényszerű
kon keresztül visszakerül egy befogadóba. Tekintettel arra, hogy a igénybe vétele a villamosenergia-rendszernek is kedvezőtlen.
Duna mente vizekkel, tavakkal gazdagon erezett, vízügyi szakem-
berek tudnak eligazítást adni a néhány vagy néhány tized m3/s-nyi A hűtővízzel kapcsolatos kérdések
víz megfelelő fogadó pontjait illetően. A visszavezetett meleg hűtővíz keveredik a ki nem vett Duna-
A csúcshőszivattyú nyáron nem működik, a fűtési szezon át- vízzel. Nyáron legfeljebb 33 °C-os víz engedhető be, a bevezetési
lagában is van kihasználatlan kapacitása. Így egy szekszárdi mé- ponttól 500 m-re a kevert víz hőmérséklete nem haladhatja meg
rethez a beépített 1,7 MW villamos kapacitás az év nagy részében a 30 °C-t. A hűtésre kivett vízáram névlegesen állandónak te-
kihasználatlan. Adódik a lehetőség, hogy erre a kapacitásra pl. kinthető, a Duna vízhozama azonban tág határok közt változhat.
elektromos autó vagy nagy teljesítményigényű busz gyorstöltő- A Dunára vonatkozó előírás extrém alacsony vízhozamoknál indo-
állomások létesüljenek és működjenek. kolhatja az erőmű visszaterhelését. Amennyiben viszont a hűtés-
A fűtőműben, a hőközpontokban sok, aránylag nagy teljesít- re kivett vízáramnál értékelhetően kevesebbet engedünk vissza a
ményű olyan „aktív” fogyasztó, esetleg napelemes termelő beren- bevezetési ponton, a kockázat csökkenthető.
dezés van, amelyek rendszerigények szerinti működtetésére egy A szekszárdi hőigényekre számolt példából kiderült, hogy nyá-
automatizálható irányítóközpont (fogyasztói teherelosztó) létesíté- ron a csővezeték teljes szállító kapacitását kihasználva sem lehet
se kézenfekvő lehet (vö. okos város, virtuális erőmű, Stadtwerke). pár MW-nál nagyobb korlátozást elkerülni.
A rendszer támogat egy távlatokban vizsgálható lehetőséget Magyarországon a távfűtésben szolgáltatott energia kere-
is. Nyáron a hőigények kicsik, kihasználatlan a távolsági csőveze- ken negyede a meleg hűtővízben rejlő 100 PJ/év hőenergiának.
ték is, a csúcshőszivattyú sem működik. Kevés víz érkezik Paks- Irreális feltételezés a környéken elegendő hőfogyasztót találni.
ról, viszont a hőmérséklete a hőcserélő elosztóhálózati oldalán A paksi időszakos hűtővíz-problémák kezelésének egy lehetséges
25–30 °C, szemben a téli 11 °C-al. Van tehát magas hőmérsék- módja a meleg hűtővíz egy részének vízként történő hasznosítá-
letű hőforrásunk, amelyből közvetlenül a hőcserélőn keresztül, sa Paks környezetében, a Duna mindkét oldalán. Amennyiben a
vagy az ilyenkor magas jósági fokú csúcshőszivattyúval alacsony meleg hűtővíz hőforrásként is hasznosítható, az előnyös lenne. Ez
hőmérsékleten (például 25-28 °C-on), csekély hőveszteséggel a hasznosítási lehetőség egy komplex térségfejlesztési program
hőenergiát tudna tárolni a fűtési szezonra, célszerűen fázisvál- keretében vizsgálható.
tós anyagban. A villamos energiát nyáron hőenergia formájában Paks II. építési és üzemelési időszakában Pakson és környe-
tároljuk, miáltal a fűtőmű téli villamosenergia-fogyasztását na- zetében számos új fogyasztó (lakótelepek, felvonulási és üzemi
gyobb mértékben csökkentjük. épületek stb.) részére kell meleg/hideg energiát biztosítani. Ele-
mezhető a javaslat alkalmazása.
Lehetőségek a transzport vezeték mentén Vizsgálatok folynak Kalocsa távolsági hőellátására, a szek-
Az alacsonyabb hőmérsékletű közeget szállító csővezetéknek nyil- szárdinál kisebb hőigényekre. A tervezett vezetékpár nyom-
vánvaló előnyei vannak a távhőt szállító vezetékpárral szemben: vonalának része az építendő Duna-híd. Amennyiben a vázolt
szerény hőszigetelési és kompenzációs igény (pl. műanyag cső), hulladékhős megoldást választanánk, a mederben vagy a híd-
egyszerűbb szerelvények, szivattyúk alkalmazhatók. szerkezetben történő vezetéssel – nagyobb induló vízárammal –
Csökkenthető lenne a hőfogyasztók terhe, ha a megcélzott lehetőség lenne
régiót kiszolgáló vezeték nyomvonala mentén vagy meghosszab- • a bal part környezetében is egyéb településeket, üzemeket,
bításával további hő- vagy vízfogyasztók (öntözés, halastó, me- farmokat elérni hulladékhővel, vízzel;

MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6 23


ATOM http://magyarenergetika.hu

• kritikus időszakban (nyár) a meleg hűtővíz egy részének


vagy a sodorvonalban, vagy a bal parton történő Dunába Köszönetnyilvánítás
vezetésére (már korábban is vizsgált változatok voltak). Ez Szerző ezúton is megköszöni dr. Korényi Zoltánnak a modellt
a sokpillérű híd jégtorlaszoló hatásának csökkentésében is és a javító észrevételeket.
segíthet;
• Homokhátság-Dél vízpótlására a Duna-völgyi Főcsatornába
tervezett 5 m3/s vízáramot innen biztosítani, Wettbewerb zu dislozierte Waermeerzeugung, MVV Energie
• esetleg a Duna-Tisza közi öntözőcsatornák, tavak vízpótlá- AG, Mannheim, 2013
sát is elemezni. [3] VIESSMANN VITOCAL Tervezési segédlet, 5/2015

Összefoglalás Jegyzet
Az elvégzett műszaki-gazdasági vizsgálatok Szekszárd távfűtésé- 1. A szerző szerint az épületek hőtechnikai korszerűsítése (hő-
nek lehetséges változatait elemezték, beemelve alternatívaként a szigetelés, nyílászárócsere) ma már a kor követelménye,
szerző által vizsgálatra érdemesnek tartott C megoldást is. Ez iga- 2025-ig teljesíthető. Bármelyik változat esetén az első el-
zolta, hogy a hulladékhős változat a primerenergia-felhasználást végzendő feladatként kezelendő. A C változat 45/35 °C-os
tekintve lényegesen kedvezőbb a másik két megoldásnál. Gazda- szekunder rendszere a maradó fűtőtestekkel a fogyasztói igé-
ságilag azonban a vizsgált feltételek mellett nem versenyképes nyeket ezáltal teljesíteni tudja.
velük. Pusztán egy cél érdekében nem érdemes tovább foglal- 2. A modell egy 9 munkalapos excel-tábla input és eredmény-
kozni vele. adatokkal, változatokra vonatkozó hő- és áramlástani, to-
A C változat azonban a szekszárdi cél kielégítésén túli lehető- vábbá gazdasági számításokkal, nagyrészt a hivatkozott MVV
ségekkel is rendelkezik. anyagból [2] vett fajlagos létesítési adatokkal.
Az erőmű felmelegedett hűtővizének hulladékhőként történő 3. Mannheimer Versorgungs und Verkehrsgesellschaft mbH,
felhasználását elsősorban új távfűtési, fűtési rendszerek kialakí- Mannheim Város Közellátási és Közlekedési Kft.
tásánál javasolt vizsgálni az atomerőmű szűkebb-tágabb környe- 4. A csővezetékek és szivattyúk (nyomástartás) fajlagos létesí-
zetében ott, ahol a hőigények közeli vízigényekhez kapcsolhatók. tési költségei az adott méretekre (DN, szivattyúteljesítmény)
A megoldásban rejlő lehetőségek kihasználása a régióban élhe- az MVV anyagából származnak. A csőfektetési költségrész a
tőbb otthonokat, munkahelyeket, településeket, egészségesebb hazai földmunkák költsége figyelembevételével szerényebb.
környezetet, „okosabb településeket” eredményezhet kedvezőbb A C változatban alacsony hőmérsékletű közegek áramlanak,
fajlagos költségek mellett. az MVV adatait a szerző ennek megfelelően becsléssel korri-
Ilyen kombinált hasznosítású, térségi fejlesztési programok gálta.
keretében vizsgálható rendszerek megvalósítása 5. Korényi Zoltán becslése.
• növelheti a hazai hozzáadottértéket10, 6. Ilyen 2025 környéki árakat használt Korényi Zoltán a modell-
• támogathatja a hazai hőszivattyús ipar felfutását11, jében. Az árak módosíthatóak.
• közreműködhet a villamosenergia-rendszer szabályozásá- 7. A berakott üzemanyagból a hőszolgáltatás miatt 10,3 GWh/év
ban, a meg nem termelhető villamos energia mennyisége. Emiatt
• csökkentheti az ország primerenergia-igényét, – névleges üzemet feltételezve – évente kereken 10 órával rö-
• segítheti az országos vízvisszatartási, vízpótlási célok meg- vidül a kampány időszaka. Ugyanakkor a blokkok napi terme-
valósulását, az agrárium időjárás-függésének csökkenté- lését a hőkiadás lényegében nem befolyásolja: téli csúcsban a
sét, hidegebb hűtővízzel a szerző szerint kompenzálni lehet a ke-
• növelheti a régió üdülési lehetőségeit, támogathatja a vízi reken 2,5 MW teljesítményhiányt, illetve feltételezhető, hogy
turizmust, a vízi sportot, a blokk nem mindig a névleges terhelésén üzemel. A 10,3
• továbbá a megoldás térségi alkalmazása hozzájárulhat az GWh/év felének figyelembevétele olyan kompromisszum, ami
atomerőmű Paks II. belépése utáni, alacsony valószínűségű javítja a B változat megítélését. A modellbe beépített „50%”
hűtővíz-problémájának mérsékléséhez. változtatható.
Ezen cikk gondolatébresztő és vitaindító célzattal készült. 8. A fogyasztói tartamdiagramot a szerző készítette a Szek-
A szerző tudatában van annak, hogy a vázolt koncepció meg- szárdra megadott hőteljesítmény és hőigény alapján. A lefu-
valósíthatóságának vizsgálatához még számos (műszaki, környe- tásához felhasználta egy nagyobb teljesítményű hazai hőszol-
zetvédelmi, jogi, hatósági, finanszírozási, tulajdonviszonyi, üze- gáltató erőmű napi átlagos kiadott hőteljesítmény adataiból
meltetési stb.) részlet elemzése szükséges, több szakterületet és általa készített tartamdiagramot. A napon belüli ±15% körüli
intézményt, s nem utolsósorban az erőművet és a térségi, tele- ingadozást „csúcsosítással” érvényesítette.
pülési önkormányzatokat bevonva. Ezen előtanulmányok eredmé- 9. Elhanyagoltuk, hogy a használati-melegvíz hőmérsékletét az
nyeinek ismeretében lehet a folytatásról dönteni. elfertőződés (legionella) elkerülése érdekében időnként 50 °C
fölé kell hevíteni, praktikusan a fűtőpatronokkal.
Hivatkozások 10. Pl. a létesítés során (vízépítés stb.) vagy az öntözéses gazdál-
[1] A magyar távhőszektor 2015. évi adatai, MEKH MATÁSZSZ kodás, a turizmus eredményeként.
közös kiadvány 11. Van „manufaktúrás” hazai hőszivattyúgyártás megfelelő
[2] Kostengünstiger Fernwaermetransport für den effektiven szakmai háttérrel, hűtőgépeket is gyártunk, 100-as nagyság-
Ausbau der Kraft-Waerme-Kopplung. Waermetransport im rendű darabszámról és milliárdos értékről van szó.

24 MAGYAR ENERGETIKA 2018/5-6