Anda di halaman 1dari 3

ACTIVITY / AKTIWITEIT MM2

MECHANICS / MEGANIKA
Free fall as a special case of projectile motion
(the motion of a bouncing ball) / Vryval as ‘n
spesiale geval van projektielbeweging (Die
beweging van ‘n hoppende bal)
Memorandum

Question / Vraag 1
1.1
P1V1 = P2V2

101.7 x 2.4 = 101.1. V2

V2 = 2.416 l. (5)

1.2
1.2.1. P vs. V

V
1.2.2. P vs. 1/V

Correct shape AND axes properly labelled – 1 mark each


P Korrekte vorm EN asse korrek benoem – 1 punt elk

1/V
1.2.3. PV vs. P

PV
P Values decrease
Waardes verminder
(5)
Table/Tabel 1
Volume in Pressure/Druk in 1 P
PV
(___________) (___________) V V
5 199.7 998.5 0.200 39.58
8 124.64 997.4 0.125 15.59
10 99.73 999.73 0.100 9.97
13 76.88 999.45 0.077 5.91
15 66.07 1000.5 0.067 4.405
18 55.63 1001.4 0.055 3.09
20 50.12 1002.4 0.050 2.506
(4)

ACT MM2 MEMO COPYRIGHT © 2015 TRAC SA, STELLENBOSCH UNIVERSITY, ALL RIGHTS RESERVED 1
Assessment of recording of data/Assessering van die opneem van data
Criteria/Kriteria
• Unit entered for volume (ml) / Eenheid van volume ingevul (ml)
• Unit entered for pressure (Pa/kPa) / Eenheid van druk ingevul (Pa/kPa)
• pV values almost the same r very close / pV-waardes konstant of byna konstant
• 1/V and p/V values are both decreasing starting with the lowest volume value / Biede 1/V and p/V
waardes neem af beginende by die laagste volumewaarde

Skills Level Mark Level description


Vaardighede Vlak Punt Vlakomskrywing
4 Recordings Table meets 1 of the above criteria
1 1
(Recording information Tabel voldoen aan 1 van bogenoemde vereistes
in a suitable organised Table meets 2 of the above criteria
2 2
way) Tabel voldoen aan 2 van bogenoemde vereistes
4 Opnames Table meets 3 of the above criteria
3 3
(Opneem van data in Tabel voldoen aan 3 van bogenoemde vereistes
‘n gepaste en
Table meets ALL of the above criteria
georganiseerde 4 4
Tabel voldoen aan AL van bogenoemde vereistes
manier)
(4)
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3
Compare learners graphs according to computer-generated graphs. Correct shape/Axes correctly
labeled
Vergelyk leerders se grafieke met die rekenaar-gegenereerde grafieke. Korrekte vorm/Asse korrek
benoem

Question / Vraag 2
2.1
The pressure halves / Die druk word gehalveer (199.7kPa to/na 99.73kPa) (2)

2.2
The pressure doubles/ Druk verdubbel (50.12kPa to/na 99.73kPa) (2)

2.3
40ml is double the 20ml volume , the pressure will thus decrease from 50kPa to ±25kPa
40ml is dubbeld die 20ml volume , die druk sal dus van 50kPa na 25kPa afneem (2)

2.4
No, the particles occupy volume or the air consists of real gases or any suitable answer
Nee, die deeltjies beslaan volume of lug bestaan uit nie-ideale gasse of enige aanvaarbare
antwoorde (2)

2.5
The pressure is in inversely proportional to the volume
Die druk is omgekeerd eweredig aan die volume (3)

2.6
Temperture / Temperatuur
Amount of gas in the syringe or moles (n) of gas in the syringe
Hoeveelheid gas in die spuit of mol (n) gas in die spuit (4)

ACT MM2 MEMO COPYRIGHT © 2015 TRAC SA, STELLENBOSCH UNIVERSITY, ALL RIGHTS RESERVED 2
Question / Vraag 3
3.1
pV = k (1)

3.2
The pressure of an enclosed mass of gas is inversely proportional to volume if T is constant
Die druk van ‘n geslote massa gas is omgekeerd eweredig aan die volume mits T Konstant
bly (5)

SCIENCE IN SOCIETY / WETENSKAP EN SAMELEWING

Question / Vraag 4
• A piston fits tighlty into a cylinder / ’n Suier pas lugdig in ’n silinder
• As the piston is pulled downward (by the crankshaft) volume in cylinder increases and pressure
decreases (A) / ‘n Suier word afwaarts getrek (deur die krukas) volume in die silinder vermeerder
en die druk verminder (A)
• A given mass of fuel-air mixture is drawn into the airtight cylinder (through the inlet valve which
then closes)(A) / ‘n Gegewe massa brandstof-lugmengsel word sodoende in die lugdigte silinder
(deur die inlaatklep) gesuig (A)
• The piston is pushed upward (by crankshaft) increasing pressure while the volume in the cylinder
decreases (B) / Die suier word opwaarts (deur die krukas) gestoot sodat die druk in die silinder
toeneem en die volume gevolglik afneem (B)
• The mixture ignited by the spark plug, explodes with a great force, driving the piston down (during
the power stroke which turns the crankshaft) (C) / Die brandstof-lugmengsel, aan die brand
gesteek deur die vonkprop, ontplof met ‘n groot krag wat die suier afwaarts druk (tydens die
dryfslag wat die krukas draai)(C)
• As die piston is again pushed upward (by the turning crankshaft) the pressure is increased while
the volume in the cylinder is decreased to push the exhaust gas from the cylinder (throught the
outle valve) (D) / Die suier word weereens (deur die krukas) opwaarts gedruk sodat die druk
toeneem terwyl die volume in die silinder afneem om sodoende die uitlaatgasse uit die silinder
(deur die uitlaaklep) te pers (D) (5)

ACT MM2 MEMO COPYRIGHT © 2015 TRAC SA, STELLENBOSCH UNIVERSITY, ALL RIGHTS RESERVED 3