Anda di halaman 1dari 11

PERBEZAAN DAN PERSAMAAN ANTARA MODEL DISIPLIN

Model Disiplin Asertif Model Akibat Model Pengurusan Model Pengurusan Model Beyond
Canter Logikal Dreikurs Kelompok Kounin Disiplin Thomas Discipline Alfie
Gordon Kohn

Menekankan ganjaran Tiada dendaan dan Ganjaran diberikan Tiada ganjaran dan Tiada ganjaran dan
Ganjaran dan dendaan. Ganjaran ganjaran. Dendaan atas perlakuan positif dendaan. Guru tidak dendaan kerana akan
dan diberikan apabila murid merupakan cara guru murid. seharusnya bergantung menjadikan murid
Dendaan mengikuti peraturan membalas dendam kepada teknik intervensi tidak mempunyai rasa
yang telah ditetapkan. terhadap murid. (Jeng Dendaan diberikan tradisional yang tanggungjawab atas
Dendaan diberikan jeng 2018) setelah amaran berpusatkan kawalan apa-apa yang
apabila murid diberikan. guru, ganjaran dan dilakukan.
mengingkari peraturan hukuman.
yang telah ditetapkan.
Berlaku komunikasi 1. Percaya Guru berkomunikasi Menggunakan I-
Komunikasi apabila guru hendak terhadap dengan murid melalui message dalam
Komunikasi berlaku
mendapat persetujuan kebolehan penekanan aspek- berkomunikasi dengan
secara aktif. Supaya
murid, pihak pentadbiran murid. aspek tersebut: untuk menyelesaikan
murid ada rasa ingin
dan ibu bapa tentang 2. Guru -merangkumi semua masalah bersama
meneroka dengan
peraturan yang telah berkomunikasi murid.
-kelancaran lebih dalam.
dibina oleh guru dengan
pelajar -momentum Guru perlu mengelak
tentang -bertindih halangan komunikasi
perkara - semasa membantu
-kesan gelombang
perkara yang murid untuk
positif sahaja. menyelesaikan masalah
yang dihadapi. Sebagai
contoh halangan
komunikasi ialah
memberikan amaran,
membebel dan
mengkritik.

Menggunakan
kemahiran mendengar
untuk elak halangan
dalam komunikasi.
Kemahiran mendengar:
- Mendengar
secara pasif
- Maklum balas
minima
- Membuka
peluang
- Mendengar
dengan aktif

Mengambil kira hak Guru dan murid Guru mengekalkan Murid bersama-sama Penglibatan guru dan
Penglibatan murid dan hak guru bersama-sama fokus kumpulan berkolaborasi dengan murid yang aktif
Murid dalam membuat membina peraturan melalui penglibatan guru dalam menentukan sepanjang masa.
peraturan dan rutin bilik darjah. murid secara aktif. hal-hal di dalam kelas Misalnya, soalan yang
seperti peraturan dan ditanya bukan
rutin. memerlukan jawapan
yang tepat tetapi
membuatkan murid
berfikir.

Guru membina peratura 1. Memberi Guru memberi arahan Membentuk peraturan Alfie kohn
Proses yang mudah dan ringkas kepercayaan supaya pelajar tidak secara kolaboratif menekankan 6
Pembinaan untuk diikuti oleh kepada murid menganggu dengan murid langkah:
Peraturan murid.seterusnya, guru untuk kelancaran proses 1- tujuan
- Guru berkolaborasi
membincangkan bersama- PdP. 2- sekatan
dengan murid untuk
peraturan bersama sama 3- fleksibel
membuat keputusan
murid, ibu bapa dan membina Ripple Effect (kesan 4- sesuai dengan
tentang hal-hal yang
pihak pentadbir. Guru peraturan dan Gelombang) akan perkembangan
berkaitan dengan
menyatakan dendaan rutin bilik mempengaruhi pelajar 5- cara penyampaian
kelas. Seperti:
dan ganjaran yang akan darjah. yang lain. 6- penglibatan murid
keputusan peraturan
diberikan kepada 2. Memupuk
dan rutin, susunan
perlakuan murid dengan autonomi iaitu
kelas dan aktiviti pdp
jelas dan persetujuan murid
yang dijalankan.
semua pihak. bertanggungja
wab atas
tindakan
mereka
Memberi motivasi Tiada dendaan secara Lebih mempengaruhi Kohn menekankan
Penekanan ketika proses langsung kepada murid dalam komuniti bilik darjah
Kasih pembelajaran murid. Dendaan hanya membentuk tingkahlaku yang penyayang dan
Sayang diberikan sekiranya murid dan bukan menghargai antara
murid mengingkari mengawal. satu sama lain. Oleh
arahan. itu, murid mempunyai
rasa kepunyaan di
dalam bilik darjah dan
melibatkan diri
dengan aktif di dalam
bilik darjah.
Kawalan Pelajar akan terkawal Disiplin bilik darjah akan -
Kendiri hasil daripada kesan dapat dicapai dengan
Ripple Effect (Kesan membantu murid untuk
Gelombang) guru memperoleh kawalan
terhadap pelajar yang dalaman dan atau
diberikan peneguhan. kawalan kendiri. Guru
Selain itu, pelajar akan tidak seharusnya
terkawal sekiranya bergantung kepada
peneguhan diberi teknik intervensi
secara jitu, tegas. dan tradisional yang
diberi secara lansung. berpusatkan kawalan
guru, ganjaran dan
hukuman.
SUMBANGAN DAN DAPATAN ANTARA MODEL DISIPLIN

Model Disiplin Asertif Model Akibat Logikal Model Pengurusan Model Pengurusan Model Beyond
Canter Dreikurs Kelompok Kounin Disiplin Thomas Gordon Discipline Alfie Kohn
1. Guru yang asertif 1. Memudahkan guru 1. Memfokuskan 1. Menjadi panduan ● Menjadi bimbingan
iaitu tegas dalam mengenalpasti kepada kepada guru untuk untuk membentuk
pendirian empat motif pengurusan menggunakan sebuah bilik darjah
menetapkan masalah disiplin kelompok komunikasi yang yang membuatkan
peraturan namun, murid di dalam 2. Menekankan berkesan kepada murid murid rasa
guru ini juga bilik darjah dan aspek keselesaan dalam membentuk disayangi dan
bertimbang rasa cara guru bilik darjah tingkah laku positif ingin menyayangi
dalam membuat mengatasi motif 3. Menjadikan didalam bilik darjah ● Menjelaskan
peraturan yang menggunakan hukuman sebagai seperti penggunaan i- keburukan model
menekankan hak pemikiran yang pilihan kedua massage. kepatuhan disiplin
murid dan guru. logik. setelah 2. Membantu guru untuk yang menyekat
Secara tidak 2. Mewujudkan peneguhan menerapkan pengaruh murid untuk
langsung, proses persekitaran diberikan positif dan disiplin meneroka.
PdP dapat berjalan pembelajaran yang 4. Menekankan terhadap murid dengan ● Murid ada
dengan lancar. positif melalui variasi dari segi mempengaruhi murid- autonomi untuk
2. Guru yang asertif komunikasi yang penyampaian dan murid tanpa mengawal membuat
juga ialah seorang terbuka dan saling teknik pengajaran. tingkah laku mereka. keputusan sendiri
yang konsisten, menghormati 3. Dapat memotivasikan supaya kebajikan
adil dan boleh antara murid murid untuk terjaga
memenuhi mempunyai rasa
kehendak murid. kepunyaan terhadap
Secara tdak kelas dan
langsung, guru menggalakkan murid
dapat membina bertanggungjawab atas
persekitaran PdP tingkah laku yang
yang tenang dan ditunjukkan apabila
menyokong guru dan murid sendiri
perkembangan yang berkolaborasi
murid. untuk membentuk
3. Tindakan peraturan bilik darjah.
pembetulan
(dendaan)
dilakukan secara
berperingkat dan
mengikut hierarki
disiplin
4. Pengiktirafan
(peneguhan)
diberikan untuk
meningkatkan
konsep kendiri dan
keyakinan murid
STRATEGI GURU BERDASARKAN MODEL - MODEL DISIPLIN

Model Disiplin Asertif Model Akibat Logikal Model Pengurusan Model Pengurusan Model Beyond Discipline
Canter Dreikurs Kelompok Kounin Disiplin Thomas Gordon Alfie Kohn

1. Guru memberi 1. Guru perlu 1. Guru perlulah 1. Membina hubungan


kepercayaan dan memastikan murid memastikan masalah antara murid dengan
tanggungjawab berada dalam yang berlaku guru
kepada murid keadaan yang berpunca daripada 2. Meningkatkan
supaya wujud rasa selesa sebelum masalah guru atau hubungan antara
kepunyaan di mengikuti proses masalah murid itu murid
dalam bilik darjah. PdP. sendiri supaya guru 3. Mengadakan
2. Guru perlu dapat menggunakan perjumpaan kelas
2. Guru dan murid mempelbagaikan penyelasaian yang (awal dan akhir
berkerjasama teknik dan strategi betul untuk tahun)
membentuk PdP bagi menyelesaikan 4. Mengadakan aktiviti
peraturan dan mengekalkan masalah tersebut. yang melibatkan
rutin bilik darjah. momentum dan 2. Guru hendaklah kelas dan sekolah
fokus murid. menggunakan i- (aktiviti kolaboratif).
3. Guru perlu 3. Guru perlu massage dalam Contoh, gotong
menganalisis motif memberi arahan berkomukasi dengan royong.
salah laku disiplin yang jelas dan jitu murid untuk 5. Perbincangan
yang dilakukan bagi memastikan menyelesaikan akademik
oleh pelajar. kelancaran proses masalah yang berlaku. Contohnya
PdP. 3. Guru perlulah peka membincangkan topik
4. Guru perlu 4. Guru perlu terhadap murid-murid yang diajar dan kurang
menyelesaikan memberi amaran agar dapat mengenal difahami.
motif yang yang jelas, tegas pasti dan
ditunjukkan oleh dan serius. menyelesaikan Glapppp….
pelajar dengan masalah yang
menukarkannya dihadapi oleh mereka.
kepada matlamat
yang betul

5. Guru perlu
sentiasa
memantau
perubahan pelaja