Anda di halaman 1dari 8

Ramalan 2015 - Karangan Ulasan 3

No Isi Tersurat 内容重点 Isi Tersirat 额外重点


1 Ops 行动 Sikap 态度 telah
diimplementasikan 被实行/
dilaksanakan/ dijalankan dari
tahun 2009 hingga 2014
sempena 在 Hari Raya
Aildifitri
2 Jumlah kemalangan maut 死 Kebanyakan pengguna jalan
亡 mencatat 记录 jumlah raya mengabaikan 忽略
antara 250 hingga 280 kes peraturan dan keselamatan
pada tahun 2009 安全 di jalan raya
3 Kes kemalangan jalan raya Ops Sikap ini sangat berkesan
telah menurun 下降 dari untuk mengatasi kemalangan
tahun 2010 hingga 2011 jalan raya
4 Pada tahun 2012, kes Para pengguna perlu sentiasa
kemalangan jalan raya berhati-hati di jalan raya
kembali 回 meningkat 上升
dan hanya turun sedikit pada
tahun 2013 dan kekal 持续
menurun pada tahun 2014
Jawapan

(Pendahuluan) Sudah terang lagi bersuluh 十分清楚, semakin hari kita semakin
menghampiri 接近 ambang 门槛 2020, kita sering disajikan 被呈现 berita 新闻 tentang (课题)
kemalangan jalan raya di dada-dada 版面 akhbar. (Isi tersurat 1) Ops 行动 Sikap 态度 telah
diimplementasikan 被实行/ dilaksanakan/ dijalankan dari tahun 2009 hingga 2014 sempena 在
Hari Raya Aildifitri. (Isi tersurat 2) Pada tahun 2009, jumlah kemalangan maut 死亡 mencatat 记
录 jumlah antara 250 hingga 280 kes. (Isi tersirat 1) Hal ini menunjukkan bahawa 这情况显示
kebanyakan pengguna jalan raya mengabaikan 忽略 peraturan dan keselamatan 安全 di jalan
raya. (Isi tersurat 3) Walau bagaimanapun, kes kemalangan jalan raya telah menurun 下降 dari
tahun 2010 hingga 2011. (Isi tersirat 2) Senario ini menunjukkan bahawa 这情况显示 Ops Sikap
ini sangat berkesan/efektif 有效 untuk mengatasi kemalangan jalan raya. (Isi tersurat 4) Namun
begitu 虽然如此, pada tahun 2012, kes kemalangan jalan raya kembali 回 meningkat 上升 dan
hanya turun sedikit pada tahun 2013 dan kekal 持续 pada tahun 2014. (Isi tersirat 3) Oleh itu 因
此, para pengguna perlu sentiasa berhati-hati di jalan raya kerana/lantaran 因为 sesal dahulu
pendapatan, sesal kemudian tidak berguna 不要后悔莫及.

(96 patah perkataan)


Ramalan 2015 - Karangan Ulasan 3

No Isi Tersurat 内容重点 Isi Tersirat 额外重点


1

Jawapan

(Pendahuluan)_________________________________十分清楚, semakin hari kita


semakin ____________________接近 ______________门槛 2020, kita sering _____________
被呈现 berita 新闻 tentang (课题)__________________ di ______________版面 akhbar. (Isi
tersurat 1) Ops 行动 Sikap 态度 telah diimplementasikan 被实行/ dilaksanakan/ dijalankan dari
tahun 2009 hingga 2014 sempena 在 Hari Raya Aildifitri. (Isi tersurat 2) Pada tahun 2009, jumlah
kemalangan maut 死亡 mencatat 记录 jumlah antara 250 hingga 280 kes. (Isi tersirat 1)
______________________________ 这情况显示 kebanyakan pengguna jalan raya
mengabaikan 忽略 peraturan dan keselamatan 安全 di jalan raya. (Isi tersurat 3)
______________________虽然如此, kes kemalangan jalan raya telah menurun 下降 dari tahun
2010 hingga 2011. (Isi tersirat 2)__________________________ 这情况显示 Ops Sikap ini
sangat berkesan/efetif 有效 untuk mengatasi kemalangan jalan raya. (Isi tersurat 4)
__________________虽然如此, pada tahun 2012, kes kemalangan jalan raya kembali 回
meningkat 上升 dan hanya turun sedikit pada tahun 2013 dan kekal 持续 pada tahun 2014. (Isi
tersirat 3) ________________ 因此, para pengguna perlu sentiasa berhati-hati di jalan raya
___________________ 因为 __________________________________
____________________________________________________不要后悔莫及.

(96 patah perkataan)


Ramalan 2015 - Karangan Ulasan 4

No Isi Tersurat 内容重点 Isi Tersirat 额外重点


1 Carta palang ini menunjukkan
peratus punca-punca
kemalangan di jalan raya
2 Punca utama berlakunya Pemandu sering cuai dan
kemalangan jalan raya ialah tidak mematuhi peraturan
kecuaian pemandu dengan jalan raya
mencatat 80%
3 Masalah kenderaan mencatat Kenderaan yang tidak
sebanyak 10% diselenggara dengan baik
akan mendorong berlakunya
kemalangan jalan raya
4 Keadaan jalan raya dan cuaca Pemandu seharusnya berhati-
buruk masing-masing hati ketika melalui jalan-jalan
menyumbang sebanyak 5% yang berbahaya dan dalam
keadaan hujan
5 Slogan ‘Pandu Cermat Jiwa
Selamat’ perlulah menjadi
panduan dan amalan semua
anak watan Malaysia semasa
berada di jalan raya
Jawapan

(Pendahuluan) Sudah terang lagi bersuluh 十分清楚, semakin hari kita semakin
menghampiri 接近 ambang 门槛 2020, kita sering disajikan 被呈现 berita 新闻 tentang (课题)
kemalangan jalan raya di dada-dada 版面 akhbar. (Isi tersurat 1) Carta palang ini menunjukkan
peratus punca-punca kemalangan di jalan raya. (Isi tersurat 2) Punca utama berlakunya
kemalangan jalan raya ialah kecuaian pemandu dengan mencatat 80%. (Isi tersirat 1) Hal ini
demikian kerana 这情况显示 pemandu sering cuai dan tidak mematuhi peraturan jalan raya. (Isi
tersurat 3) Selain itu, masalah kenderaan mencatat sebanyak 10%. (Isi tersirat 2) Hal ini
demikian kerana 这情况显示 kenderaan yang tidak diselenggara 被处理 dengan baik akan
mendorong 鼓励 berlakunya kemalangan jalan raya. (Isi tersurat 4) Akhir sekali, keadaan jalan
raya dan cuaca buruk masing-masing menyumbang 贡献 sebanyak 5%. (Isi tersirat 3) Oleh itu 因
此, pemandu seharusnya berhati-hati ketika melalui jalan-jalan yang berbahaya dan dalam
keadaan hujan. (Isi tersirat 4) Sehubungan dengan itu, slogan ‘Pandu Cermat Jiwa Selamat 小心
驾驶,生命安全’ perlulah menjadi panduan 指南 dan amalan 行为 semua anak watan 人民
Malaysia semasa berada di jalan raya.

(96 patah perkataan)


Ramalan 2015 - Karangan Ulasan 4

No Isi Tersurat 内容重点 Isi Tersirat 额外重点


1

Jawapan

(Pendahuluan)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.
(Isi tersurat 1) __________________________________________________________________.
(Isi tersurat 2) __________________________________________________________________.
(Isi tersirat 1) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
(Isi tersurat 3) __________________________________________________________________.
(Isi tersirat 2) ___________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
(Isi tersurat 4) __________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.
(Isi tersirat 3) ___________________________________________________________________.
(Isi tersirat 4) ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________.

(96 patah perkataan)


Bahagian C

Soalan 8

No Isi Tersurat 内容重点 Isi Tersirat 额外重点


1 Carta palang 条线图 ini
menunjukkan statistik 数据
jenis tarikan 吸引力
pelancongan 旅游 ke Pulau
Pinang pada tahun 2014.
2 Terdapat lima jenis tarikan
pelancongan kepada
pelancong ke Pulau Pinang
3 Tarikan yang pertama ialah Hal ini demikian kerana reka
bangunan lama yang bentuk yang unik telah
bersejarah telah mencatatkan menjadi daya tarikan
记录 224 mata. pelancong tempatan dan
pelancong asing.
4 Selain itu, tarikan Hal ini demikian kerana
pelancongan yang kedua, iaitu masyarakat yang berbilang
kepelbagaian budaya kaum mempunyai masing-
tempatan 当地 telah masing kebudayaan yang
menyumbang 贡献 sebanyak tersendiri.
223 mata
5 Di samping itu, kepelbagaian Hal ini mungkin disebabkan
barangan merupakan tarikan pakaian dan makanan yang
ketiga kepada pelancong enak 美味 di Pulau Pinang.
6 Bukan itu sahaja, tarikan Senario ini disebabkan
pelancongan keempat ialah pelancong menggunakan
kepelbagaian kemudahan kenderaan sendiri ataupun
pengangkutan. kemudahan pengangkutan
awam yang sangat cekap 敏
捷.
7 Akhir sekali, tarikan Harga barangan yang dijual di
pelancongan yang terakhir Pulau Pinang adalah
ialah barangan yang murah. berpatutan 公道 dan mampu
dibayar 被偿还 oleh para
pelancong