Anda di halaman 1dari 12

BAHAGIAN A – 20 SOALAN

(60 markah)

1. Tandakan (/) bagi maksud reka bentuk dan teknologi yang betul dan (X) bagi yang salah
pada ruangan yang disediakan.

Pengetahuan tentang penyusunan bahan secara terancang untuk


menghasilkan sesuatu produk yang memberi impak kepada
kehidupan

Proses mencari jalan untuk menghasilkan produk atau


perkhidmatan yang baru serta belum wujud sebelumnya

Gabungan pengetahuan tentang penyusunan bahan secara


terancang dengan mengaplikasikan ilmu sains dan matematik

(3 markah)
2. Rajah menunjukkan elemen reka bentuk. Nyatakan elemen reka bentuk pada ruang yang
disediakan.

(3 markah)

3. Tandakan (/) bagi tiga elemen yang terdapat dalam reka bentuk.

Garisan
Warna
Keseimbangan
Kepelbagaian
Rupa
(3 markah)
4. Keseimbangan adalah satu prinsip penghasilan produk dalam reka bentuk dan teknologi.
Nyatakan jenis keseimbangan bagi setiap jenis reka bentuk di bawah.

IMBANGAN SIMETRI IMBANGAN TIDAK SIMETRI

a)

.....................................................................................................

b)

.....................................................................................................

c)

....................................................................................................
.

(3 markah)

5. Rupa ialah hasil pertemuan antara hujung garisan dengan permulaannya. Nyatakan jenis
rupa di bawah.

(3markah)
6. Padankan Jawapan dengan menulis P, Q, dan R dengan maksudnya yang betul.

MODEL SEPARA MODEL BERFUNGSI


MOCK- UP BERFUNGSI SEPENUHNYA
P Q R

PERKATAAN MAKSUD
Model Blok Yang Dihasilkan Secara
Bersaiz
Benar

Model Yang Menyerupai Objek Yang


Sebenar.

Model Olokan Dan Memberikan


Gambaran
Rupa Bentuk Produk.

( 3 Markah)

7. Maklumat berikut adalah dua jenis masalah.


A Masalah bukan inventif
B Masalah inventif

Padankan jenis masalah dengan pernyataan berikut dengan menulis A atau B pada petak
yang disediakan.

(i) Encik John telah menukarkan enjin keretanya kepada enjin turbo
untuk meningkatkankuasa enjin tetapi mengakibatkan keretanya mudah hilang kawalan
serta membazirkan bahan api.

(ii) Raju mudah membawa barang-barang yang dibeli dipasar setelah memasang bakul
di motosikalnya

(iii) Setelah menambahkan buah strawberi sebagai hiasan, kek Puan Masliza semakin
sedap dan menarik
(3 markah)

8. Nyatakan definisi bagi masalah inventif dan masalah bukan inventif


_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
(3 markah)
9. Lengkapkan rajah berikut dengan menulis pernyataan yang betul bagi X, Y, dan Z

Masalah dikenal pasti Alatan dapat digunakan Proses penambahbaikan


semula alat

Alatan tidak X Y Z Tiada kesan


berfungsi sampingan

X : ________________________________
Y : ________________________________
Z : ________________________________
(3 markah)

10. Tuliskan A, B dan C pada ruang yang disediakan berkaitan fasa penyelesaian masalah
inventif.
A Percanggahan fizikal
B Analisis fungsi
C Kaedah penyelesaian spesifik

Fasa
a) Analisis punca masalah
b) Model masalah
c) Model penyelesaian
(3 markah)

11. Maklumat berikut menunjukkan hubung kait produk antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.
A Produk
B Fungsi
C Objek

Padankan pernyataan berikut dengan menulis A, B, dan C pada petak yang disediakan.

(i) Merupakan penerima kesan akibat daripada kefungsian sesuatu produk

(ii) Merupakan tugas sesuatu produk

(iii) Merupakan gabungan komponen dan fungsi yang membentuk sebuah sistem
(3 markah)
12. Maklumat berikut berkaitan dengan hubung kait antara produk dengan objek dari segi
fungsinya.

Mengangkut Lori Barang

Lengkapkan carta aliran berikut dengan mengisi jawapan dalam ruang yang disediakan.

Produk Fungsi Objek

(a) ____________ (c) ____________


(b) _______________
(3 markah)

13. Tandakan ( √ ) pada pernyataan yang betul dan ( X ) pada pernyataan yang salah
mengenai fungsi produk.
(i) Analisis fungsi membantu mengenal pasti sistem yang ada pada sesuatu produk
(ii) Apabila analisis fungsi dijalankan, fungsi setiap komponen akan dinyalakan
(iii) Setiap komponen pada produk salin berhubung antara satu dengan lain-lain
dengan kepentingan fungsi masing-masing
(3 markah)

14. Yang berikut adalah hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya

Produk Fungsi Objek

(sistem) (Tindakan) (Penerima kesan)

Berikan contoh produk yang dapat menerangkan rajah hubung kait diatas. Contoh jawapan
telah diberi.
Produk (sistem) Fungsi (Tindakan) Objek (Penerima kesan)
Meja Memegang Buku

(3 markah)
15. Nyatakan maksud garisan interaksi yang berikut. Satu jawapan telah diberi.
Garisan Maksud
Berguna

(3 markah)
16. Berdasarkan model fungsi produk yang bermasalah di bawah ini, nyatakan A, B, dan C
bagi garisan interaksi tersebut.

A : ____________________________________
B : ____________________________________
C : ____________________________________
(3 markah)
17. Tandakan ( √ ) pada prinsip inventif bagi kaedah pemisahan yang berkaitan.
(a) Pembahagian
(b) Penyarangan
(c) Pembuangan dan pemilihan
(3 markah)
18. Tandakan A, B, dan C bagi pernyataan yang berkaitan.
A Tindakan awal
B Tindakan berkala
C Pengembangan terma
(i) Menggunakan prinsip terma terhadap sesuatu bahan
(ii) Melakukan tindakan awal untuk mengawal risiko
(iii) Menukar tindakan berterusan kepada tindakan berkala
(3 markah)
19. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan
ruang.
i. ___________________________
ii.___________________________
iii.__________________________
(3 markah)
20. Berikan tiga cadangan prinsip inventif bagi percanggahan fizikal kaedah pemisahan
masa.
i. ___________________________
ii.___________________________
iii.__________________________
(3 markah)
Bahagian B – 2 Soalan
(40 markah)
21. Rajah menunjukkan objek asas yang dibina menggunakan bentuk geometri asas.
Berdasarkan rajah dibawah.

bentuk geometri asas


RAJAH objek asas

(a). Nyatakan Teknik Pembinaan Objek yang digunakan

(1 markah)

(b). Nyatakan Dua Bentuk Geometri yang digunakan untuk menghasilkan objek asas
di atas

(2 markah)
(c). Berdasarkan daripada produk pada rajah 1. Hasilkan sebuah Lakaran Inovasi
pada produk tersebut dengan mengaplikasikan sekurang – kurangnya TIGA
Elemen dan TIGA prinsip reka bentuk pada lakaran tersebut. Lakaran
haruslah berbentuk 3D dan dilabelkan.
(7 Markah)
ELEMEN PRINSIP *Satu Elemen Dan Satu Prinsip 1
Garisan Keseimbangan Markah.
Rupa Pengulangan *Kekemasan 1 Markah
Bentuk Kontras * Markah Penuh 7 Markah
Tekstur Kepelbagaian
Saiz Kesatuan
Warna Keringkasan
Ruang Harmoni

(7 markah)
22. Analisis Kajian Reka Bentuk Produk Dan Pasaran amat penting bagi menentukan
tahap potensi produk yang dihasilkan dapat menarik minat pelanggan serta dapat
bersaing di pasaran.

Rajah dibawah menunjukkan Kajian Reka Bentuk Produk Bakul Sampah di


pasaran.

PRODUK A PRODUK B

(a) Berdasarkan kepada rajah produk di atas, Bandingkan Dua Prinsip Dan Dua
Elemen pada produk A dan B pada ruang jawapan yang disediakan.

PRODUK A B

ELEMEN

PRINSIP

(8 Markah)

(b) Nyatakan Fungsi Produk yang terdapat pada rajah produk diatas.

(1 Markah)
(c) Berdasakan daripada apa yang anda pelajari dalam subjek Reka Bentuk
Teknologi. Jelaskan Maksud Projek Brief secara ringkas.

(1 Markah)

23. Lengkapkan maklumat di bawah bagi komponen, fungsi dan objek untuk sebuah meja.
Satu contoh jawapan telah diberi.
Komponen Fungsi Objek
Muka meja Memegang Buku

(9 markah)

24. Meja makan di bawah ini bermasalah. Meja ini tidak dapat menampung hidangan
makanan yang banyak di atas meja.

(a) Berdasarkan rajah di atas, cadangkan perubahan reka bentuk yang sesuai dalam jadual
di bawah ini.
Objek Percanggahan Situasi Soalan Penentuan Jensi Kaedah
fizikal Kaedah Pemisahan Pemisahan
Ruang / Masa Ruang / Masa

(5 markah)
(b) Lakarkan kaedah penyelesaian pada meja makan yang bermasalah di ruang di bawah
ini.

(6 markah)

-SOALAN TAMAT-

Anda mungkin juga menyukai