Perancangan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB BOLA SEPAK

)
Bil 1 Matlamat Strategik “Top 5” Dalam Sukan Di Daerah Pasir Gudang Objektif Melahirkan atlit yang berpontensi dan berwibawa. Strategi 1. Menyediakan modul-modul khas permainan bola sepak mengikut peringkat kepada murid. 2. Klinik sukan kepada muridmurid yang baru menyertai kelab ini. 3. Memberi ganjaran dan penghargaan kepada murid yang memenangi sebarang pertandingan yang disertai. 1. Mengadakan pameran berkaitan dengan sukan dan kesihatan 2. Aktiviti bersama tokoh sukan 3. Lawatan ke sekolah sikan Aktiviti/Kod SKRA • • • Latihan intensif klinik Bola Sepak, Perlawanan Bola Sepak. • • • • • • Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Pemilihan jurulatih Penggubalan jadual latihan dan program periodisasi latihan Mengurus dan Pelaksanaan Program. Post-mortem Pelaporan dan penilaian

2

Program Membudayakan Sukan Di Sekolah

Menerap dan mendidik warga sekolah untuk mencintai sukan dan kesihatan diri

• Pameran dan ceramah sukan • Lawatan ke Sekolah Sukan Bandar Penawar

• • • • • •

Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk. Mesyuarat Pelaksanaan. Mengumpul bahan dan pencetakan. Mengurus dan Pelaksanaan Program. Post-mortem Pelaporan dan penilaian

.Pelan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB BOLA SEPAK) Bahagian Isu Strategik : Kelab Bola Sepak Sekolah : Pasukan Bola Sepak Sekolah kurang berjaya dalam pertandingan peringkat daerah Matlamat Strategik : Menjadikan SKTR3 “Top 5” dalam permainan bola sepak di daerah Pasir Gudang Bil Sasaran 2011 2012 Objektif KPI TOX 2013 (Insiatif) Strategik Peningkatan keupayaan 1 Melahirkan atlit bola sepak yang berpontensi dan berwibawa di dalam Daerah Pasir Gudang % peratus pencapaian pasukan dalam pertandingan yang di sertai. 40% 60% 80% 100% jawatankuasa melaksanakan program dengan berkesan.

.Pelan Strategik Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB BOLA SEPAK) Bahagian Isu Strategik : Kelab Bola Sepak Sekolah : Murid tidak berminat untuk menyertai aktiviti yang dijalankan Matlamat Strategik : Melahirkan Warga SKTR3 Yang Membudayakan Sukan Dalam Kehidupan Seharian Bil Sasaran 2011 2012 Objektif KPI TOX 2013 (Insiatif) Strategik 1 Menerap dan mendidik warga sekolah untuk mencintai sukan dan kesihatan diri % penyertaan murid yang menyertai setiap program yang dianjurkan 40% 60% 80% 100% Peningkatan keupayaan jawatankuasa melaksanakan program dengan berkesan.

Klinik Bola Sepak RM 250 ( Jamuan ringan dan Cenderah ati untuk Jurulatih luar ) RM 500 peruntuk an daripada akaun Ko Mac 19 Mac 2010 3 Karnival Bola sepak Oktober 8 Oktober hingga 15 Oktober Kualiti permainan serta kebolehan para pemain Bakatbakat baru yang boleh diserapka . : Peningkatan Aktiviti (Program) Pegawai Bertanggungja wab • Penyelaras program • Guru penasihat • Jurulatih • Setiausaha Sukan Sekolah • Penyelaras program • Guru penasihat • Jurulatih • Setiausaha Sukan Sekolah • Penyelaras program • Guru penasihat Tempoh Masa Kos /Sumber Tiada Tarikh Jangka Januari hingga Septem ber Tarikh Laksana na 10 Januari hingga 15 Septem ber KPI Output Catatan Aktiviti 1. Latihan Intensif Kehadiran para pemain untuk setiap sesi latihan dan pencapaian prestasi individu Kehadiran para atlit dalam klinik bola sepak yang dianjurkan Modul latihan dan borang prestasi latihan setiap pemain Pengetahu an dalam pemantap an kemahiran bola sepak Menguasai kemahiran asas dan peningkata n kecergasa n fizikal setiap pemain Para atlit menimba ilmu serta tips daripada jurulatih luar yang dijemput khas Karnival melibatkan semua tahap 2.Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB BOLA SEPAK) Objektif 1 Strategik 1 Bi l : Melahirkan atlit bola sepak yang berpontensi dan berwibawa.

• Jurulatih • Setiausaha Sukan Sekolah Kurikulu m yang menyertai karnival tersebut n di dalam kelab .

Lawatan ke Sekolah Sukan Bandar Penawar RM 1000.00 Oktober 19 Oktober 2010 Jumlah murid yang menyertai lawatan tersebut Dapatan maklumat yang diperolehi di SSBP . Pameran dan ceramah sukan Kehadiran warga SKTR3 yang mengahidiri pameran tersebut Risalah bermaklu mat serta tayangan video Murid dapat mencerap seberapa banyak maklumat berkaitan sukan dan kesihatan Kerjasama daripada Sekolah Sukan tersebut 2.Pelan Tindakan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB BOLA SEPAK) Objektif 2 Strategik 1 Bi l : Program membudayakan sukan di sekolah : Peningkatan Aktiviti (Program) Pegawai Bertanggungja wab • Penyelaras program • Guru penasihat • Jurulatih • Setiausaha Sukan Sekolah • Penyelaras program • Guru penasihat • Jurulatih • Setiausaha Sukan Sekolah Tempoh Masa Kos /Sumber Tiada Tarikh Jangka Jun Tarikh Laksana na 15 dan 16 Jun 2010 KPI Output Catatan Aktiviti 1.

00/ Bayaran Penyertaa n Murid 100 % muri d 2 Lawatan .00/ Peruntuk an Pelan Integrasi Nasional TOV 40% murid ETR 100 % muri d Indikato Pencapaian Peratus murid menyertai Pertandinga n dan aktiviti yang diadakan Peratus murid menyertai aktiviti lawatan dan dapat bercerita tentang tempattempat yang telah dilawati 40% murid Penyelaras program Jawata nkuasa Program Oktober RM 1000.Pelan Taktikal Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KELAB BOLA SEPAK) Bi l 1 Program Karnival Bola sepak Objektif Melahirkan atlit pelapis dan memberi pendedahan suasana pertandingan untuk para pemain Memberi pendedahan tentang apa yang akan diperolehi melalui sukan ( Sekolah Sukan Bandar Penawar Tanggungjawab Penyelaras program Jawat ankuasa Program Tempoh Julai Kos /Sumber RM 1000.

Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (KARNIVAL BOLA SEPAK) Program Rasional Objektif B il 1 : Karnival Bola Sepak : Memberi pendedahan kepada murid situasi perlawanan sebenar : Memilih pemain pelapis untuk pasukan sekolah yang berwibawa Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Latihan Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Tarikh dan Tempoh Pelaksanaa n Jun 2011 Kos Pelaksan aan Penilaia n Program Tindak an Susula n Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa RM 1000.00 2 3 4 5 6 7 Jun 2011 Julai 2011 Julai 2011 Julai 2011 Ogos 2011 Ogos 2011 Format pelaporan .

00 Format pelaporan .Pelan Operasi Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 UNIT KO KURIKULUM (LAWATAN KE SEKOLAH SUKAN BANDAR PENAWAR) Program Rasional Objektif B il 1 : Program Lawatan Sambil Belajar : Memberi pendedahan kepada murid tentang Sekolah Sukan Bandar Penawar : Memberi kesedaran tentang apa yang diperolehi melalui sukan Huraian Aktiviti Membina kertas konsep dan kertas kerja Membentuk Jawatankuasa dan Mesyuarat Induk Mesyuarat Pelaksanaan Tarikh dan Tempoh Pelaksanaa n September 2011 September 2011 Ogos 2011 Kos Pelaksan aan Penilaia n Program Tindak an Susula n Lampiran Berkenaan Kertas konsep/ Kertas Kerja / Carta Gantt Senarai Jawatankuasa Kenalpasti tempat Mengesahkan penyertaan pelajar 2 3 4 Menyediakan senarai pelajar 5 6 7 Mengurus dan Pelaksanaan Post-Morterm Pelaporan dan penilaian Julai 2011 Oktober 2011 November 2011 November 2011 RM 1000.

Jadual Pelan Operasi Program Karnival Sukan Antara Rumah Sukan Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Unit Ko Kurikulum Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bi l 1 2 3 4 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program 5 Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 / / / / / / / / / / / / / / / / / .

Jadual Pelan Operasi Program Lawatan Sekolah Sukan Bandar Penawar Sekolah Kebangsaan Taman Rinting 3 Unit Ko Kurikulum Tempoh Perancangan Bulanan / Tahunan Bi l 1 2 3 4 Aktiviti Merancang Mengumpul Maklumat Analisis Maklumat Pelaksanaan Pelan Yang *** Implimentasi Program 5 Dilaksanakan Pemantauan Program Yang 6 Dilaksanakan 7 Penilaian Hasil Kejayaan Program 1 2 3 4 5 6 / / 7 / / / 8 9 10 11 12 / / / / / / / .

Buku Rancangan Pemajuan Sekolah • • • • • Analisis SWOT Perancangan Strategik Pelan Strategik Pelan Taktikal Pelan Operasi Buku Perancangan Strategik Pelan Operasi RPS Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Karnival Bola Sepak Antara Rumah Sukan Melahirkan atlit pelapis dan memberi pendedahan suasana pertandingan untuk para pemain Julai 2011 Semua murid tahap 1 dan 2 1. Encik Ahmad Nazri Bin Rani . Encik Azizan Bin Ibrahim 2. Encik Nordin Bin Jali 3.

0 Pembahagian pasukan mengikut tahap ( Tahap 1 dan Tahap 2 ) 3.Proses Kerja 1. penambahbaikan dilakukan untuk Karnival Sukan pada masa depan.1 Atlit mempamerkan semangat juang yang tinggi ketikan mewakili kelab masing-masing 5.0 Perbincangan bersama jawatankuasa berkenaan hadiah serta persiapan padang. Tidak ada penggalakan daripada guru rumah sukan 3.1 Program ini dilaksanakan sebagai platform mencari bakat-bakat baru untuk mewakili sekolah.1Pembinaan kertas cadangan. Tahap kecergasan yang rendah 4.0Latihan akan dijalankan 2 kali seminggu selama 4 minggu 5. Faktor cuaca Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/ Guru Penolong Kanan/Ketua Panitia/ Penyelaras program dengan menggunakan instrument yang telah dilampirkan Penilaian dijalankan sebelum.2Membentuk jawatankuasa dan mesyuarat induk 1. 4.3 Penilaian keberkesanan dan kelancaran pertandingan yang dijalankan 1. semasa dan selepas program dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.3Mengurus dan melaksanakan aktiviti 1. Berdasarkan hasil penilaian.2 Mutu pengurusan dan kepangadilan permainan yang tinggi 5. 3. Kekangan Pemantauan Penilaian Penambahbaikan .0 Pelaksanaan Aktiviti 5.5Post-mortem 2.4Pemantauan aktiviti yang dijalankan 1. Status motivasi murid yang rendah 2.1 Latihan pasukan 2. 1.

Rancangan Pemajuan Sekolah REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM Nama Program KARNIVAL BOLA SEPAK ANTARA RUMAH SUKAN Tempoh Pelaksanaan Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan .

Catatan Tandatangan Penilai Nama Penilai Jawatan Penilai : Buku Rancangan Pemajuan Sekolah • • • • • Analisis SWOT Perancangan Strategik Pelan Strategik Pelan Taktikal Pelan Operasi Buku Perancangan Strategik Pelan Operasi RPS .

0Perbincangan bersama jawatankuasa bagaimana kaedah pemilihan atlit ke SSBP 3.1 Permohonan kebenaran daripada Sekolah Sukan Bandar Penawar 4. Encik Ahmad Nazri Bin Rani 1.3Mengurus dan melaksanakan aktiviti 1.4Pemantauan aktiviti yang dijalankan 1.0 Faktor pemilihan berdasarkan pencapaian dalam sukan di sekolah 3.1 Pengurusan surat kebenaran murid 4. Encik Nordin Bin Jali 3.3 Laporan bertulis diberikan 4. 1.0 Pelaksanaan Aktiviti 4.2Membentuk jawatankuasa dan mesyuarat induk 1.5Post-mortem 2.1 Kenalpasti kumpulan sasaran 2. Penilaian dijalankan sebelum.2 Pengawalan disiplin murid 4. Oktober Semua murid tahap 1 dan 2 yang terpilih 1.1Pembinaan kertas cadangan.Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Lawatan Sambil Belajar ( Sekolah Sukan Bandar Penawar Mendedahkan peluang belajar bagi mereka yang serius untuk berkecimpung dalam bidang sukan.4 Penilaian secara perbincangan berkenaan apa yang ditimba di Sekolah Sukan Bandar Penawar 1 Status motivasi murid yang rendah 2 Tidak mendapat kebenaran daripada ibu bapa/penjaga 3 Ketidakbenaran pihak pengurusan sekolah SSBP Pemantauan dilakukan oleh Guru Besar/ Guru Penolong Kanan berdasarkan laporan bertulis yang diberikan. Encik Azizan Bin Ibrahim 2. semasa dan selepas program Proses Kerja Kekangan Pemantauan Penilaian .

penambahbaikan dilakukan untuk program pada tahun hadapan Rancangan Pemajuan Sekolah REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM Nama Program LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE SEKOLAH SUKAN BANDAR PENAWAR Tempoh Pelaksanaan . Penambahbaik an Berdasarkan hasil penilaian.dilaksanakan bagi mengenalpasti keberkesanan program tersebut.

Tarikh Pemantauan Penilaian Keberkesanan Program Cadangan Penambahbaikan Catatan Tandatangan Penilai Nama Penilai : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful