Anda di halaman 1dari 6

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2019)

BIDANG DISIPLIN PELAJAR


SMJK SAM TET

Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator


Sumber Pencapaian
1. Program Pendidikan Meningkatkan 1. Penolong Jan - Jun B&K 1. Peratus 1. Peratus Tiada pelajar atau
Pencegahan kefahaman dan Kanan HEM murid murid kes direkodkan
Penyalahgunaan kesedaran murid 2. Guru sekolah yang sekolah yang dengan salah laku
Dadah sekolah tentang Bimbingan terlibat terlibat merokok atau
bahaya dan dengan dadah dengan dadah menyalahgunakan
penyalahgunaan Kaunseling 0% kekal 0% dadah.
dadah. 3. Guru 2. Peratus 2. Peratus
Penasihat murid murid
Pengawas sekolah yang sekolah yang
Sekolah terlibat terlibat
dengan rokok dengan rokok
0% kekal 0%.
2. Borang Kawalan Mengatasi masalah 1. Guru disiplin Sepanjang Tiada Peratus pelajar Peratus pelajar Bilangan pelajar
Ponteng ponteng di kalangan 2. Guru mata tahun ponteng sekolah ponteng sekolah yang ponteng
pelajar. pelajaran sebanyak 3%. sebanyak 0% sekolah menurun.
3. Kem pengawas Melatih pengawas 1. Guru disiplin Jun RM2500 Semua Melibatkan Dalam
lebih berdisiplin, 2. Guru pengawas pengawas sesi perancangan
berdikari dan penasihat terlibat pagi dan petang menjalankan kem.
bertanggungjawab pengawas

PELAN OPERASI (TAHUN 2019)


BIDANG DISIPLIN PELAJAR
SMJK SAM TET
Bi Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator
l Sumber Pencapaian
1. Program Anugerah 5 a. Kehadiran 1. Penolong Kanan Sepanjang RM2,000 a. Kehadiran a. Kehadiran Menerima
Bintang pelajar 100% HEM Tahun (PIBG/Bimbi pelajar 78% pelajar Anugerah 5 Bintang
b. “Clock ngan b. “Clock 100%
in”100% 2. Guru &kaunseling/ in”90% b. “Clock Peratus pelajar ponteng
c. Tidak Lewat Bimbingan dan peruntukan c. Tidak Lewat in”100% sekolah/Clock in/
ke Sekolah Kaunseling Kokurikulum ke Sekolah c. Tidak Lewat Kehadiran
100% /Sumbangan 90% ke Sekolah Pelajar/Markah
d. 0 Markah 3. Guru Penasihat Pelajar) d. Markah 100% Dimerit/Melanggar
Dimerit Kelas Pengawas Dimerit d. 0 Markah peraturan Sekolah oleh
100% Sekolah/Guru Kelas 75% Dimerit pelajar
e. Melanggar Kelas e. Melanggar Kelas 100%
Peraturan Peraturan e. Melanggar
Sekolah 100% Sekolah Peraturan
68% Sekolah
100% Peratus Guru/pengawas
2. Mengatasi masalah 1.Penyelia disiplin 1.Peratus 0% masalah /pelajar Sam Tet yang
i.Borang Kawalan ponteng Sepanjang pelajar ponteng terlibat
Ponteng/Kawalan di kalangan Tahun ponteng di kalangan
Kebersihan Kelas 2.Pengawas
Pelajar/Kebersihan sekolah. sekolah 0%. Pelajar/Kebersih
Kelas an Kelas!00%
ii.Taklimat
Peratus Guru/pengawas
Perhimpunan O% barang /pelajar Sam Tet yang
Pagi. Larangan yang
3. Penglibatan terlibat
Mengawal barang Sepanjang semua warga di bawa oleh
Spot Check 1.Penyelia pelajar ke
Larangan yang di Tahun Sam Tet
disiplin/Pengawas sekolah.
bawa oleh pelajar ke
sekolah.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013)


BIDANG DISIPLIN
SMJK SAM TET
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator
Sumber Pencapaian
1. Program Meningkatkan 1. Penolong Kanan Jun RM200.00/ 1. Peratus murid 1. Peratus murid Peratus murid
Pendidikan kefahaman dan HEM Lembaga sekolah yang sekolah yang sekolah yang terlibat
Pencegahan kesedaran murid Pengawas terlibat dengan terlibat dengan dengan rokok dan
Menyalahguna sekolah tentang 2. Guru Sekolah dadah 0% dadah kekal 0% penyalahgunaan
Dadah bahaya Bimbingan dan dadah.
menyalahguna Kaunseling 2. Peratus murid 2. Peratus murid
dadah. sekolah yang sekolah yang
3. Guru terlibat dengan terlibat dengan
Penasihat rokok 0 % rokok kekal 0%
Pengawas
Sekolah

2. i.Borang Kawalan Mengatasi masalah 1.Penyelia disiplin Sepanjang -- 1.Peratus 1. Peratus Peratus pelajar
Ponteng ponteng Tahun pelajar pelajar ponteng sekolah.
di kalangan 2.Pengawas ponteng ponteng
ii.Ceramah Pelajar. sekolah. sekolah 3%. sekolah
Perhimpunan 0%
Pagi.
3. Kem pengawas Melatih pengawas 1.Penyelia disiplin Jun RM2500.00 1.Penglibatan 1.Penglibatan Peratus pengawas
lebihberdisiplin, Lembaga pengawas 60% pengawas Yang terlibat
berdikari dan Pengawas 100% Dalam Kem.
bertanggungjawab Sekolah

PELAN OPERASI (TAHUN 2013)


BIDANG DISIPLIN
SMJK SAM TET
Bi Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator
l Sumber Pencapaian
1. Program Anugerah 5 a. Kehadiran 1. Penolong Kanan Sepanjang RM2,000 a. Tidak Lewat a. Kehadiran Menerima
Bintang pelajar 100% HEM Tahun (PIBG/Bimbi ke Sekolah pelajar Anugerah 5 Bintang
b. “Clock ngan 90% 100%
in”100% 2. Guru Bimbingan &kaunseling/ b. Markah b. “Clock Peratus pelajar
c. Tidak Lewat dan Kaunseling peruntukan Dimerit in”100% ponteng
ke Sekolah Kokurikulum Kelas 75% c. Tidak sekolah/Clock in/
100% 3. Guru Penasihat /Sumbangan c. Melanggar Lewat ke Kehadiran
d. 0 Markah Pengawas Pelajar) Peraturan Sekolah Pelajar/Markah
Demerit Kelas Sekolah/Guru Sekolah 100% Dimerit/Melanggar
100% Kelas 68% d. 0 Markah peraturan Sekolah
e. Melanggar d. Kehadiran Dimerit oleh pelajar
Peraturan pelajr 80% Kelas menurun
Sekolah 0% e. Clock in 100%
100% e. Melanggar
Peraturan
Sekolah
2. i.Borang Kawalan Mengatasi masalah Sepanjang 1.Peratus 0% Peratus
Ponteng/Kawalan 1.Penyelia disiplin Tahun 0% masalah
ponteng pelajar Guru/pengawas
Kebersihan Kelas di kalangan ponteng ponteng /pelajar Sam Tet
2.Pengawas di kalangan
Pelajar/Kebersihan sekolah 0%. yang terlibat
ii.Taklimat sekolah. Pelajar/Kebersihan
Kelas
Perhimpunan Kelas!00%
Pagi.

3. Peratus
Spot Check Mengawal barang Sepanjang Penglibatan 0% barang
Guru/pengawas
1.Penyelia Larangan yang di
Larangan yang di Tahun semua warga /pelajar Sam Tet
disiplin/Pengawas bawa oleh pelajar
bawa oleh pelajar ke Sam Tet yang terlibat
sekolah. ke sekolah.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2014)


BIDANG DISIPLIN
SMJK SAM TET
Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator
Sumber Pencapaian
1. Program Meningkatkan 1. Penolong Kanan Jun RM200.00/ 1. Peratus murid 1. Peratus murid Peratus murid
Pendidikan kefahaman dan HEM Lembaga sekolah yang sekolah yang sekolah yang terlibat
Pencegahan kesedaran murid Pengawas terlibat dengan terlibat dengan dengan rokok dan
Menyalahguna sekolah tentang 2. Guru Sekolah dadah 0% dadah kekal 0% penyalahgunaan
Dadah bahaya Bimbingan dan dadah.
menyalahguna Kaunseling 2. Peratus murid 2. Peratus murid
dadah. sekolah yang sekolah yang
4. Guru terlibat dengan terlibat dengan
Penasihat rokok 0 % rokok kekal 0%
Pengawas
Sekolah

2.
i.Borang Kawalan Mengatasi masalah 1.Penyelia disiplin Sepanjang -- 1.Peratus 1. Peratus Peratus pelajar
Ponteng ponteng Tahun pelajar pelajar ponteng sekolah.
di kalangan 2.Pengawas ponteng ponteng
ii.Ceramah Pelajar. sekolah. sekolah 3%. sekolah
Perhimpunan 0%
Pagi.
3.
Kem pengawas Melatih pengawas 1.Penyelia disiplin Oktober RM2500.00 1.Penglibatan 1.Penglibatan Peratus pengawas
lebihberdisiplin, Lembaga pengawas 70% pengawas Yang terlibat
berdikari dan Pengawas 100% Dalam Kem.
bertanggungjawab Sekolah

PELAN OPERASI (TAHUN 2014)


BIDANG DISIPLIN
SMJK SAM TET
Bi Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos / TOV ETR Indikator
l Sumber Pencapaian
1. Program Anugerah 5 f. Kehadiran 1. Penolong Kanan Sepanjang RM2,000 f. Tidak Lewat f. Kehadiran Menerima
Bintang pelajar 100% HEM Tahun (PIBG/Bimbi ke Sekolah pelajar Anugerah 5 Bintang
g. “Clock ngan 90% 100%
in”100% 2. Guru Bimbingan &kaunseling/ g. Markah g. “Clock Peratus pelajar
h. Tidak Lewat dan Kaunseling peruntukan Dimerit in”100% ponteng
ke Sekolah Kokurikulum Kelas 75% h. Tidak sekolah/Clock in/
100% 3. Guru Penasihat /Sumbangan h. Melanggar Lewat ke Kehadiran
i. 0 Markah Pengawas Pelajar) Peraturan Sekolah Pelajar/Markah
Demerit Kelas Sekolah/Guru Sekolah 100% Dimerit/Melanggar
100% Kelas 68% i. 0 Markah peraturan Sekolah
j. Melanggar i. Kehadiran Dimerit oleh pelajar
Peraturan pelajr 80% Kelas menurun
Sekolah 0% j. Clock in 100%
100% j. Melanggar
Peraturan
Sekolah
Mengatasi masalah 1.Peratus 0% Peratus
2. i.Borang Kawalan 1.Penyelia disiplin Sepanjang
ponteng pelajar 0% masalah Guru/pengawas
Ponteng/Kawalan Tahun
di kalangan ponteng ponteng /pelajar Sam Tet
Kebersihan Kelas 2.Pengawas
Pelajar/Kebersihan sekolah 0%. di kalangan yang terlibat
sekolah.
Kelas Pelajar/Kebersihan
ii.Taklimat
Kelas!00%
Perhimpunan
Pagi.

Peratus
3. Mengawal barang Penglibatan 0% barang
Spot Check 1.Penyelia Sepanjang Guru/pengawas
Larangan yang di semua warga Larangan yang di
disiplin/Pengawas Tahun /pelajar Sam Tet
bawa oleh pelajar ke Sam Tet bawa oleh pelajar
yang terlibat
sekolah. ke sekolah.