Anda di halaman 1dari 2

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság

Médiatanács

Ügyiratszám: MN/14280-4/20 19.


Ügyintéző: dr. Parázsó Gabriella
Telefonszám: (06-1) 468-0616
E-mail: parazso@nmhh.hu
Tárgy: közigazgatási hatósági eljárás
határidejének hivatalból történö
meghosszabbítása

VÉGZÉS

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa (a továbbiakban: Médiatanács) Juhos


László, a Reális Zöldek Klub elnöke (1026 Budapest, Endrödi S. u. 26., a továbbiakban:
Kérelmező) részéröl a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. (1038 Budapest, Bojtár u. 41-47., a
továbbiakban: Médiaszolgáltató) Kossuth Rádió elnevezésű csatornáján 2019. május 20-án
sugárzott .Jo reggelt, Magyarország!" című műsorszámmal kapcsolatban, 2019. május 22-én
benyújtott kiegyensúlyozottsági kéreime alapján 2019. május 23-án indult közigazgatási hatósági
eljárás határidejét nyolc nappal

meg hossza b bítja.

A jelen végzés elleni jogorvoslati jog a határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntetö végzés
ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

INDOKOLÁS

A Kérelmező MN/14280-1/2018. ügyiratszámú kéreimében a Médiaszolgáltató Kossuth Rádió


elnevezésű csatornáján 2019. május 20-án 6 órai kezdettel sugárzott "Jó reggelt, Magyarország!"
című műsorszámban 06:42:37 és 06:50:05 óra között elhangzott, egy brit kislány halála miatt indult
bírósági eljárás kapcsán a környezetszennyezés és környezetvédelem szabályozásáról szóló
összeállítás kiegyensúlyozottságát kifogásolta.

A Kérelmező beadványához mellékelte a Médiaszolgáltató közönségszolgálata részére, valamint


Dobos Menyhért vezérigazgatónak címzett 2019. május 20-án, 7 óra 17 perckor elektronikus úton
küldött kifogását, valamint a Médiaszolgáltató 2019. május 20-án, 17 óra 13 perckor a
Kérelmezőnek küldött válaszlevelét, melyben a kifogást elutasította.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi Cl.. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 37. §
(2) bekezdése alapján az eljárás a kérelem nek az eljáró hatóság hoz történő megérkezését követő
napon indul. A kérelem alapján a közigazgatási hatósági eljárás 2019. május 23. napján indult
meg.

Az eljárásra irányadó ügyintézési határidő az Mttv. 181. § (3) bekezdése szerint tizenöt nap, amely
határidő indokolt esetben egy alkalommal, legfeljebb nyolc nappal meghosszabbítható.

1088 Budapest. Revlczkv u. 5.' Leveleim. 1433 Budapest. Pf 198 • Telefon (+36114298600 • FaK.(.36112672612' E.·ma,1 onfo@nmhh hu
A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi C LXXXV_ törvény (a
továbbiakban: Mttv.) 166. §-a alapján a Médiatanács . a kiegyensúlyozott tájékoztatás
kötelezettségének megsértésével kapcsolatos eljárásban az Mttv. 181. §-ában meghatározott
eltérésekkel az Mttv. általános eljárási szabályait (Mttv. 144-165. §) és az Ákr. rendelkezéseit
alkalmazza. Az Mttv. 144. § (1) bekezdése értelmében a Médiatanács hatósági eljárásaiban az
Mttv.-ben foglalt eltérésekkel az Ákr. rendelkezései szerint jár el. Az Ákr. 8. § (2) bekezdése
értelmében az (1)' bekezdésben nem említett közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó
jogszabályok e törvény rendelkezéseitől csak akkor térhetnek el, ha azt e törvény megengedi.

Az Ákr. 143. §-a szerint ahol jogszabály a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvényt (Ket.) említi, azon e törvény rendelkezéseit kell érteni.

A Médiatanács a 2019. május 23-án kelt, MN/14280-2/2019. ügyiratszámú végzésével tájékoztatta


a Médiaszolgáltatót a kérelem beérkezéséről és az eljárás megindulásáról, továbbá kötelezte,
hogy a végzés közlésétől számított 2 munkanapon belül terjessze elő - a végzés mellékieteként
'másolatban csatolt irattal, azaz a Kérelmező kiegyensúlyozottsági kéreimévei kapcsolatos -
álláspontját tartalmazó nyilatkozatát, továbbá csatolja a kifogásolt műsorrész hangfelvételét és szó
szerinti szöveges leírását.

A Médiatanács a tárgyi ügy bonyolultsága, illetve a tényállás teljeskörű tisztázása érdekében a


2019. május 23-án indult közigazgatási hatósági eljárás határidejét a rendelkező részben foglaltak
szerint 8 nappal meghosszabbította.

A jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Ákr. 81. § (1) bekezdésében, valamint az Ákr. 112. §-ában
meghatározott rendelkezésen alapul. A Médiatanács hatáskörét az Mttv. 182. § u) pontjában
foglaltak alapozzák meg.

Budapest, 2019. június "['"

A Médiatanács nevében

Kapják:
1. Duna Médiaszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (1038 Budapest,
Bojtár u. 41-47.)
2. Juhos László, a Reális Zöldek Klub elnöke (1026 Budapest, Endrődi S. u. 26.)
3. Irattár

1088 8udaoest. Revlczkv u. 5.' Levélcím: 1433 8udaoest. Pf. 198 • Telefon: 1.36114298600' Fax.1.36112672612' E-mail: Info®nmhh.hu