Anda di halaman 1dari 6

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.

in

VISVESVARAYA TECHNOLOGICAL UNIVERSITY


III/IV Semester BE/B.Tech

«µÀAiÀÄ : PÀ£ÀßqÀ ªÀÄ£À¸ÀÄ


[Common to all Programmes]
Course Code: 17KAN39/49
Model Question Paper

Examination: One Hour

Instructions to the candidates


Marks:30

te sMaximum

i)Answer all the 30 questions, each question carries one mark.


i ) Marking two answers for the same question makes the answer invalid.

d a
U p
1. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ¢ªÁ£ÀgÀ ºÀÄzÉÝUÉ ¸Àgï JA «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀªÀgÀÄ gÁf£ÁªÉÄ ¤ÃqÀ®Ä PÁgÀtªÁzÀ ªÀgÀ¢
C) ©ænµÀgÀ ªÀgÀ¢
D) «Ä®ègï ªÀgÀ¢
E) ªÉÄPÁ¯É ªÀgÀ¢

i t y
F)PÀ£ÁßA¨Ár ªÀgÀ¢

r s
2. ²ªÀgÁªÀÄ PÁgÀAvÀgÀ “zÉÆÃtÂ, ºÀjUÉÆîÄUÀ¼À°è” EzÉÆAzÀÄ
C) «ÄãÀÄ »rAiÀÄĪÀªÀ£À PÀxÉ

e
v
D) «ÄãÀÄ ªÀiÁgÀĪÀªÀ£À PÀxÉ

i
E) ¥ÀæªÁ¸À PÀxÀ£À

n
F) ªÀÄ£ÀgÀAd£ÉAiÀÄ PÀxÉ
3. ±ÁæªÀt PÀªÀ£ÀªÀÅ ±ÁæªÀt ªÀiÁ¸ÀzÀ°è………………………… GAmÁUÀĪÀ §zÀ¯ÁªÀuÉUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ CªÀÅUÀ¼À ZɮĪÀ£ÀÄß ªÀtÂð¸ÀÄvÀÛzÉ.

U C) DPÁ±ÀzÀ°è
D) ¸ÀªÀÄÄzÀæzÀ°è
E) ¨ÉüÉUÀ¼À°è
F) ¤¸ÀUÀðzÀ°è
4. ¥Àj¸ÀgÀzÀ PÀxÉAiÀÄ ¯ÉÃRPÀgÀÄ
C) zÀ gÁ ¨ÉÃAzÉæ
D) ¥ÀÆtðZÀAzÀæ vÉÃd¹é
E) PÀĪÉA¥ÀÄ
F) © f J¯ï ¸Áé«Ä

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in


www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in

5. ¥ÁætÂUÀ½UÉ §Ä¢Ý¬Ä®è JA§ÄzÀÄ ªÀÄ£ÀĵÀågÀ CºÀAPÁgÀzÀ ¤®ÄªÀÅ, DzÀgÉ ¥ÁætÂUÀ½UÀÆ ªÀÄ£À¸ÀÄì EzÉ, ¨ÁªÀ£É EzÉ
JA§ÄzÀÄ…………………………………… gÀªÀgÀ zÀÈqÀªÁzÀ ¤®ÄªÁVvÀÄÛ.
C) UÉÆ gÁ CAiÀÄåAUÀgï
D) ¦ ®APÉñï
E) ¸Àgï JA «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀgÀªÀgÀÄ
F) ¹zÀÝ°AUÀAiÀÄå
6. ‘ºÀ¹zÀ PÉÊUÀ½UÉ zÀÄrªÉÄAiÉÄAzÀgÉ ¦æÃw ZɮĪÀAzÀgÀÆ ¦æÃw PÁuÉÆ CªÀPÉ’ F ¸Á®ÄUÀ¼À£ÀÄß ……………………………PÀªÀ£À¢AzÀÀ
DAiÀÄÄÝPÉƼÀî¯ÁVzÉ.
C) ¨É°ÓAiÀÄ ºÁqÀÄ
D) J¯Áè ºÀÄqÀÄVAiÀÄgÀ PÀ£À¸ÀÄ
E) ±ÁæªÀt
F) gÉÆnÖ ªÀÄvÀÄÛ PÉÆë

te s
7. gÀºÀªÀÄvï vÀjÃPÉgÉgÀªÀgÀ ‘PÀ£ÁðlPÀ ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ MAzÀÄ avÀæ’ zÀ°è w½¹gÀĪÀAvÉ, ‘C¢PÁgÀ¸ÀÜ ªÀUÀðzÀ d£À, ¸ÀA¸ÀÌøwAiÀÄ£ÀÄß ªÁåSÉå
ªÀiÁrzÁUÀ¯É®’è F…………………EzÉÝà EgÀÄvÀÛzÉ.
C) ªÀåvÁå¸À
D) vÁgÀvÀªÀÄå

d a
E) ¸ÀAPÀÄavÀvÉ
F) C¸ÀàµÀÖvÉ
8. ªÉÆzÀ®Ä PÀ£ÀßqÀPÉÆÌAzÀÄ C¥ÀgÀÆ¥ÀzÀ ¤WÀAl£ÀÄß gÀa¹PÉÆlÖªÀgÀÄ

U p
y
C) PÀĪÉA¥ÀÄ
D) ¥ÀA¥À
E) QmÉÖ¯ï
F) ªÉÄPÁ¯É

s i t
C) ªÀÄzÉñÀégÀ

e r
9. ªÉÄʸÀÆgÀÄ ªÀÄAqÀå ¹ÃªÉÄAiÀÄ PɼÀªÀUÀðzÀ ¸ÀªÀÄÄzÁAiÀÄzÀ°è d£À¦æAiÀÄ£ÁVgÀĪÀ ¸ÀAvÀ

v
D) ªÀÄAmɸÁé«Ä

i
E) ¸Àgï JA «±ÉéñÀégÀAiÀÄå£ÀgÀªÀgÀÄ

n
F) ±À²£Á¼À µÀjÃ¥ï
10. ¨É¸ÀUÀgÀºÀ½î gÁªÀÄtÚ£ÀªÀgÀÄ §gÉ¢gÀĪÀ ………………………………JA§ F PÀxÉAiÀÄÄ ªÀiË®åUÀ½UÉ F zÉñÀzÀ¯ÁèVgÀĪÀ CªÀ¸ÉÜAiÀÄ£ÀÄß PÀxÉAiÀÄ

U
ªÀÄÄSÁAvÀgÀ «qÀA¨Á£ÀvÁäPÀªÁV «ªÀj¸ÀÄvÀÛzÉ.
C) UÀħâaÑAiÀÄ UÀÆqÀÄ
D) CtÚ¥Àà£À gÉõÉä PÁ¬Ä¯É
E) UÁA¢ü
F) ¨Éqï £ÀA§gï ¸ÉªÉ£ï
11. d£À ±À§Ý EzÀÄ
C) ¹ÛçðAUÀ
D) ¥ÀÄ°èAUÀ
E) ¥ÀÄA¹ÛçðAUÀ
F) £À¥ÀÄA¸ÀPÀ°AUÀ

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in


www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in

¸ÀÆZÀ£É: ¸ÀªÀiÁ£ÁxÀðPÀªÁzÀ CxÀðªÀżÀî ¥ÀzÀÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

12. «Äãï JAzÀgÉ


(C) ºÉƼÉAiÀÄĪÀ
(D) «ÄÃAiÀÄÄ
(E) ªÉÄÃAiÀÄÄ
(F) DPÁ±À
13. "£ÀªÀ¤ÃvÀ" JAzÀgÉ
(C) ¤Ãw
(D) ºÉƸÀ¤Ãw
(E) ºÉƸÀzÀÄ
(F) ¨ÉuÉÚ
14. "dUÀdV¸ÀÄ" JAzÀgÉ
(C) dUÀªÀÄUÀ

te s
(D) ¥ÀæPÁ²¸ÀÄ
(E) ºÉÆÃgÁqÀÄ

d a
p
(F) PÉÆæ¹PÉÆÃ
15. "ªÀÄÆvÀð" JAzÀgÉ
(C) DPÁgÀ«®èzÀ
(D) DPÁgÀ«gÀĪÀ
(E) M¼ÉîAiÀÄ UÀ½UÉ

y U
(F) PÉlÖ UÀ½UÉ

s i t
r
¸ÀÆZÀ£É: «gÀÄzÁÞxÀðPÀ ¥ÀzÀªÀ£ÀÄß ªÀÄÄAzÉ PÉÆnÖgÀĪÀ ¥ÀAiÀiÁðAiÀÄ gÀÆ¥ÀUÀ½AzÀ UÀÄgÀÄw¹.

e
v
16. vÉAPÀt

n
(D) §qÀUÀt
i
(C) ªÀÄÆqÀt

(E) ¥ÀqÀĪÀt

U (F) vÉAPÀt

17. AiÉÆÃZÀ£É
(C) D¯ÉÆÃZÀ£É
(D) zÀÄgÁ¯ÉÆÃZÀ£É
(E) ¤AiÉÆÃðZÀ£É
(F) ¸ÀªÀiÁ¯ÉÆÃZÀ£É
¸ÀÆZÀ£É: £ÀÄrUÀnÖ£À CxÀðªÀ£ÀÄß «ªÀj¸ÀĪÀ gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß DAiÉÄ̪ÀiÁr UÀÄgÀÄw¹.

18. "¨ÉuÉÚ ºÀZÀÄÑ"

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in


www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in

(C) gÉÆnÖUÉ ¨ÉuÉÚ ºÀZÀÄÑ


(D) ªÉÄÊAiÀÄÄdÄÓªÀÅzÀÄ
(E) ºÉÆUÀ¼ÀĪÀÅzÀÄ
(F) ¸ÉÃªÉ ªÀiÁqÀĪÀÅzÀÄ
19. "ªÉÄÊAiÉįÁè PÀuÁÚUÀÄ" JAzÀgÉ
(C) zÉúÀzÀ¯Éè¯Áè PÀtÄÚ
(D) §ºÀ¼À ¤zÉÝUÉlÄÖPÉÆAqÀÄ
(E) vÀÄA¨Á eÁUÀgÀÆPÀ£ÁVgÀÄ
(F) §ºÀ¼À zsÉÊAiÀÄðªÁVgÀÄ

20. "PÀÆ¥À ªÀÄAqÀÆPÀ"


(C) ºÉƸÀ ¨Á«
(D) ¸ÀAPÀÄavÀ ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀ
(E) «±Á® ªÀÄ£À¹ì£ÀªÀ

te s
(F) ºÀ¼ÉAiÀÄ ¨Á«

d a
p
¸ÀÆZÀ£É : MAzÀÄ ¥ÀzÀ G½zÀªÀÅUÀ¼À UÀÄA¦UÉ ¸ÉÃgÀĪÀÅ¢®è CAvÀºÀ ¥ÀzÀ UÀÄgÀÄw¹.

21. (C) ºÀÄqÀÄV


(D) £À«®Ä
(E) V½

y U
22.
(F) QvÀÛ¼É
(C) PÀĪÉA¥ÀÄ

s i t
(D) ¨ÉÃAzÉæ
(E) ªÀiÁ¹Û

e r
v
(F) ®APÉñÀ

n i
¸ÀÆZÀ£É : PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À°è UÉgÉ ºÁQ ¸ÀÆa¹zÀ ¨sÁUÀ vÀ¥ÁàVzÀÝgÉ ªÀÄÄAzÉ PÉÆqÀ¯ÁzÀ ªÀÄÆgÀÄ ¥ÀgÁåAiÀÄgÀÆ¥ÀUÀ¼À°è ¸ÀjAiÀiÁzÀ
gÀÆ¥ÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹ vÀ¦à®è¢zÀÝgÉ "vÀ¦à®è" JA§ (F)£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

U
23. ¯ÉÆÃPÁAiÀÄÄPÀÛ ®AZÀ ºÀUÀÄgÀtPÉÌ ¸ÀA§A¢ü¹ JAlÄ d£ÀgÀ §AzsÀ£À
(C) ºÁUÀgÀt
(D) ºÀUÀgÀt
(E) ºÀUÀgÀ£À
(F) ºÀUÀgÁt

24. «±ÀéªÀiÁ£ÀªÀ ¸ÀAzÉñÀzÀ ¥ÀæZÁgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥Àæ¸ÁgÀ CvÀåAvÀ vÀÄvÁðV DUÀ¨ÉÃQzÉ.


(C) vÀÄxÁðV
(D) xÀÄvÁðV

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in


www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in

(E) vÀÄvÁÛðV
(F) vÀ¦à®è

¸ÀÆZÀ£É : SÁ° ©nÖgÀĪÀ eÁUÀPÉÌ ¸ÀjAiÀiÁzÀ GvÀÛgÀªÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

25. £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÉ JA§ÄzÀÄ _________ zÀ ¥ÀzÀ


(C) ¨sÀÆvÀPÁ®
(D) ªÀvÀðªÀiÁ£À PÁ®
(E) ¨sÀ«µÀåvï PÁ®
(F) »A¢£À PÁ®

26. "ºÉÆgÀqÀÄ" JA§ÄzÀÄ ____


(C) £ÁªÀÄ¥ÀzÀ
(D) QæAiÀiÁ¥ÀzÀ

te s
(E) QæAiÀiÁ¥ÀæPÀÈw
(F) «±ÉõÀt

d a
eÉÆÃr¹ CªÀÅUÀ¼À£ÀÄß C£ÀÄPÀæªÀĪÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

U p
¸ÀÆZÀ£É : F PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À°è ¥ÀzÀUÀ¼ÀÄ PÀæªÀħzÀÞªÁV®è CªÀÅ CxÀð¥ÀÆtðªÁUÀĪÀAvÉ UÉgɺÁQ ¸ÀÆa¹zÀ ¨sÁUÀUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÄ£ÀB

ti y
27. «zÁåyðUÀ¼ÀÄ /eÁ¹ÛAiÀiÁVzÉ / DPÀ¶ðvÀgÁUÀÄwÛgÀĪÀÅzÀÄ /zÀÄgÀ¨Áå¸ÀUÀ¼À PÀqÉUÉ.
P Q R S

s
(C) P S R Q
(D) Q R S P
(E) S Q R P

e r
v
(F) Q S R P

n i
¸ÀÆZÀ£É : PɼÀV£À ªÁPÀåUÀ¼À°è UÉgÉ J¼ÉzÀ ¨sÁUÀzÀ°è PÉÆqÀ¯ÁzÀ EAVèµï gÀÆ¥ÀPÉÌ ¥ÀAiÀiÁðAiÀĪÁV £Á®ÄÌ PÀ£ÀßqÀ
gÀÆ¥ÀUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ CªÀÅUÀ¼À°è ¸ÀÆPÀÛªÁzÀÄzÀ£ÀÄß UÀÄgÀÄw¹.

U
28. ºÉzÁÝjAiÀÄ°è PÁgÉÆAzÀÄ DQìqÉAmï UÉƼÀUÁ¬ÄvÀÄ.
(C) ¥ÀæªÀiÁzÀ
(D) C¥ÀWÁvÀ
(E) «¥ÀvÀÄÛ
(F) CPÀ¸Áävï

29. F ºÁr£À PÁA¥ÉÆÃjhıÀ£ï vÀÄA¨Á ZÉ£ÁßVzÉ.


(C) ¸ÀjUÀªÀÄ
(D) ¸ÀAAiÉÆÃd£É
(E) ¤zÉÃð±À£À

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in


www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in

(F) UÁAiÀÄ£À
30. ZÁ£Àì®gï gÀªÀgÀÄ MAzÀÄ «±Àé«zÁå®AiÀÄzÀ ªÀÄÄRå¸ÀÜgÁVgÀÄvÁÛgÉ.
(C) PÀÄ®¸ÀaªÀ
(D) ¤zÉÃð±ÀPÀ
(E) PÀÄ®¥Àw
(F) ¥ÁæZÁAiÀÄð

te s
d a
U p
i t y
e r s
n i v
U

www.android.universityupdates.in | www.universityupdates.in | www.ios.universityupdates.in